Големина на текста:
Тема 4. ОРГАНИЗАЦИОННИ
СТРУКТУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
1. СЪЩНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА
УПРАВЛЕНИЕТО (ОСУ)
Както всеки процес, явление, обект, така и ОСУ се проявява в
специфични качествени и количествени характеристики, които се кон-
кретизират в определени параметри. С помощта на параметрите се
описват и определят основните компоненти и специфични особености
на ОСУ, т.е. същността, ролята, мястото и съдържанието на отделните
компоненти на структурата в цялостния управленски процес. Отделните
параметри са свързани в еднородни групи и образуват сложна система
от взаимозависимости. Всички параметри се намират в пряка или
косвена зависимост от създадената организация в системата. Под
параметри на ОСУ ще разбираме количествени и качествени пока-
затели, които характеризират както цялостното състояние, така и
свойствата, разположението на отделните компоненти (елементи и
отношения) и характерните особености на организационната
структура на системата.
С помощта на параметрите се определят статиката и динамиката
на ОСУ. Така както в техниката „техническият сертификат" описва ос-
новните показатели на машината и технологическия процес, по същия
начин в областта на управлението параметрите на ОСУ описват самата
структура като цяло, разположението и свойствата на нейните ком-
поненти. Описанието на ОСУ чрез системата от параметри е необходи-
мо условие при разкриването на нейната същност, а така също при
анализа и синтеза за изграждане и усъвършенстване на всяка управ-
ленска структура.
Основен параметър, с който започва описанието на всяка управленска
структура е управленският орган. Той се създава за реализация на една или
повече управленски функции, обективно необходими за постигане на
определените цели, подцели и задачи. Управленският орган е
организационно и юридически обособен чрез издаването на правен акт на
институцията или ръководителя, имащ тази власт. С този акт се определя
точното място, което управленският орган заема в общата йерархична
структура. Той е относително самостоятелен елемент в общата структура и в
зависимост от мястото, което заема, се определя обема и съдържанието на
извършената от него работа, а съответно и структурно-функционалната му
характеристика. Функционирането на органа се осъществява при положение,
че той може да възприема определени управленски въздействия, да изменя
поведението си в посока на тези взаимодействия и от своя страна също да
въздейства на други определени органи. А за да може управленската структу-
ра да функционира като цяло, необходимо свойство на всеки управленски
орган е интегративността. Тя е задължително условие за обединяването
на еднородните функции, дейности и задачи в един орган, т.е. да се изключи
възможността за дублиране на управленски органи и паралелно
съществуване на два или повече еднородни органа.
Наименованието на управленските органи в ОСУ е най-различно - в
зависимост от значението, ролята и мястото, което те заемат в структурата,
от приетия критерий за класификация.
Голяма част от авторите по управление приемат класическото раз-
деление на управленските органи на два зида: линейни или основни и
функционални. На тази основа управленските органи в структурата
класифицираме в две основни групи:
1.Линейни са органите, които притежават пълномощия да произвеждат
директивна информация по отношение на други органи в управленската
система.
2.функционални са органите, които са производители на неди-рективна
информация (консултации, съвети, препоръки, диалог, координация),
подпомагащи линейните и други функционални органи.
Параметричнилт показател за линейните органи включва както
броя на линейните органи, така и техния качествен състав. В зависимост от
качествения състав линейните органи се разделя на два вида:
© ръководни линейни органи, към които се отнасят: първият ръководител
на стопанската организация, управителният съвет, общото събрание на
акционерите и др.; • втора група са всички останали линейни органи
като: началник
на цехове, на участъци, сменни ръководители и др. Ръководните линейни
органи осъществяват комплексно властно-разпределително управление
спрямо всички органи в системата, а останалите линейни органи
осъществяват своята власт само по отношение на отделни части в
управленския процес. Това деление има условен характер, тъй като ролята,
която изпълняват и двата вида линейни органи на ОСУ в еднаква - властно-
разпределителна. Разликата е в обхвата и обема на властта, с която
разполагат ръководните линейни органи. Тъй като те са производители на
директивна информация, следователно тяхното описание е свързано с
изброяване на всички права, с които разполагат за разпределението на
трудовите, материалните и финансовите ресурси.
Параметричният показател за функционалните органи включва
техни брой, основните функции, които те изпълняват и задълженията им
спрямо останалите органи в управленската структура.
Капацитетните възможности на управленските органи се разкриват чрез
описание на броя и квалификацията на управленския персонал, а също и чрез
техническите ресурси (организационна техника), с които разполагат.
Описанието включва броя на персонала и неговата квалификация, броя и
вида на използваната организационна техника. Параметричният
показател за капацитета на управленските органи следва да отрази не
само моментните възможности, но и потенциалния капацитет на органите,
който в бъдеще може да бъде използван.
От направените анализи на работата на ръководителите и специ-
алистите се установява, че част от тяхното време се изразходва за
управленски дейности, изискващи по-ниска квалификация. Това показва, че
принципът за „икономия на квалификация" е нарушен. Този принцип изисква
рационално съотношение между различните категории персонал и
съответствие между изискванията на длъжността и притежаваната
квалификация.
Осъществяването на принципа за „икономия на квалификация" е
свързано с предварително разпределение на управленски труд, с неговото
описание и диференциране по сложност на отделни управленски задачи.
Написаните управленски технологии по отделните видове функции създават
реални възможности предварително да се определят обемът и сложността на
необходимата работа, а оттук и каква квалификация трябва да има
управленският персонал.
Изграждането на ОСУ на принципа на йерархичността е колкото стар,
толкова и надежден начин за преодоляване на обективно съществуващата и
постоянно разширяваща се сложност на управленските органи. Правилната
принципна постановка относно нивата на организационната структура е да се
стремим не към минимум нива, а към минимално необходими йерархични
нива, които осигуряват най-краткия път на информацията по подготовката,
вземането, изпълнението и контрола на управленските решения.
Функционирането на отделните органи и на структурата като цяло за
постигане на определено поведение на системата може да се осъществи
единствено при правилно изградени управленски връзки.
Чрез тях се осъществява приемането и предаването на информация,
свързана с подготовката, вземането и привеждането в действие на уп-
равленските решения.
Интеграцията, като механизъм за изграждане, е присъщо свойство на
всяка структура. Взаимодействието на отделните органи в структурата се
осъществява благодарение на връзките, които съществуват между тях.
Субстанцията на всяка управленска връзка е информацията, т.е. без
изградена информационна система не може да се осъществи управленски
процес (управлението акумулира информация). Следователно
организационната структура на управление следва да осигури приемането,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 окт 2020 в 11:34 студент на 28 години от Варна - Варненски свободен университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Бизнес администрация, випуск 2014
20 сеп 2020 в 11:47 студент на 22 години от Варна - vsu, випуск 2020
30 сеп 2019 в 15:37 в момента не учи на 41 години от Пловдив
22 мар 2019 в 23:22 студентка на 39 години от София - "Иком Интелект", випуск 2015
02 юни 2018 в 11:54 родител на 111 години
16 май 2018 в 21:54 в момента не учи
16 фев 2018 в 11:13 ученик на 23 години от София - 23 СОУ " Фредерик Жолио- Кюри ", випуск 2016
08 ное 2017 в 13:38 в момента не учи на 64 години
01 ное 2017 в 01:28 в момента не учи на 45 години
28 окт 2017 в 22:00 студентка на 27 години от Бургас
 
Подобни материали
 

Организационни структури на управление на инфраструктурните предприятия

16 фев 2008
·
189
·
14
·
2,289

1. Определение на понятието железопътна инфраструктура съгласно закона за железопътния транспорт 2. Управление на железопътната инфраструктура 3. Управление на железопътната инфраструктура в България
 

Основи на управлението (пищов)

18 фев 2008
·
1,097
·
1
·
327

Управлението или мениджмънта е универсален процес. За управление може да се говори както в живата природа, т.е биологическите системи, така и в неживата – техническите системи...
 

Икономика на предприятието

15 май 2008
·
703
·
8
·
2,566
·
291
·
4

Това са лекции по икономика на предприятието за студентите от ВХТИ Бургас...
 

Тест по икономика на предприятието

24 юни 2009
·
170
·
7
·
499

1. Собственият капитал включва: а) капитал; б) резерви; в) печалба; г) финансирания; д) краткосрочни заеми. 2. От какво според Вас зависи размерът на краткотрайните активи в групата..
 

Някои аспекти на чуждите инвестиции в приватизационния процес на Р. България

14 мар 2006
·
528
·
8
·
2,121
·
116

Някои аспекти на чуждите инвестиции в приватизационния процес на Р. България - реферат.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Световна икономика
изпитен тест по Икономика за Студенти от 2 курс
Тест по световна икономика съдържащ 25 въпроса от затворен тип - всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
25
5
1
9 мин
08.08.2019
Тест по Сравнителни икономически системи за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Сравнителни икономически системи. Въпроси, включващи: Коя европейска развита пазарна икономика има най-голям дял на социалните разходи като част от БВП. Съдържа 10 въпроса, някои от тях е възможно да имат повече от един верен отговор.
(Труден)
10
11
1
2 мин
11.10.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Организационни структури за управление

Материал № 395221, от 06 ное 2009
Свален: 284 пъти
Прегледан: 327 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 12
Брой думи: 2,177
Брой символи: 19,732

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Организационни структури за управление"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
с опит от  20 години
76 13

Ивелина Божичкова
преподава по Икономика
в град Пловдив
с опит от  6 години
463 67

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения