Големина на текста:
Великотърновски Университет
„Св. Св. Кирил и Методий”
Педагогически факултет
Учебна дисциплина: Мотивация на поведението
РЕФЕРАТ
на тема:
Особености на мотивацията в педагогическата
практика.
Разработил: Възложил:
Светлана Стоянова Гл.ас.д-р Любомира
Фак . № 377-СП Попова
Велико Търново
2009г.
УВОД
Мотивацията като личностна характеристика оказва съществено влияние
върху поведението и активността на индивидите. Ядрото на човешката личност
са нейните мотиви. Мотивацията стои зад всяка човешка дейност и я
детерминира. Самото определение за мотивация ни подсказва, че тя
1
предопределя поведението. Мотивация от латински означава движа, мотивът
посочва, подтиква поведението. Мотивът е вътрешна подбуда за действие. Той
е вътрешна подбуда, защото е вътрешното, идеалното за разлика от стимула,
който е външен и много често материално детерминиран. За мотивацията също
може да се каже, че има доста тясна връзка с потребността. Човешкото
съзнание отразява едновременно външния и вътрешния свят, ако в човека
възникне някаква потребност, то тя се отразява като дефицит и в момента, в
който субектът се сблъска с предмета на своята потребност, осъзнава, че това е
нещото, от което има нужда. Моментът на срещата между субекта и предмета е
акт, при който възникналата потребност се изпълва със съдържание, тя се
опредметява и външният предмет придобива притегателна сила, и отразявайки
се в съзнанието, се превръща в мотивация. Мотивацията може да се оподоби на
идея, мисъл. Когато говорим за мотивите на личността трябва да имаме
предвид, че човек притежава съвкупност от мотиви, разположени в система с
йерархична структура, образуваща мотивационната сфера на личността. На
върха са разположени доминиращите мотиви, които направляват личността в
определени моменти от живота, тъй като в различните ситуации различни са и
доминиращите мотиви. По този начин мотивите от основата могат да отидат на
върха и обратно. От позициите на множество дялове на психологията
проблемите на мотивацията се анализират от гледна точка на психологическите
закономерности, които са свързани с въздействието й върху поведението в
различните негови измерения. Това е напълно разбираемо, защото
ефективността от индивидуалните дейности в организацията до голяма степен
се обуславят от силата на мотивацията за осъществяване на тези дейности.
Значителните по брой теории могат да бъдат обособени в две основни
теоретични направления: съдържателни теории и процесуални теории. Към
първата група се отнасят теорията на Маслоу за йерархичния модел на
човешките потребности, теорията на Олдърфър за модифицирания модел на
потребностите, двуфакторната теория на Хърцбърг, теорията за постижения на
МакКлеланд и японския мотивационен модел. Тази група теории, определяни
още като съдържателни поставят акцент върху съдържанието на различните
човешки потребности и влиянието на това съдържание върху мотивационното
поведение.
Към експектационните /процесуални/ теории се включват тези на Врум,
Портър, Лоурър, теорията за справедливост на Адамс, целевата теория на Локи
и атрибутивната на Хайдер и Кели. При тази група теории акцентът е поставен
върху изследване на психологическите процеси, вземащи активно участие при
формиране на мотивационното поведение при осъществяване на трудовата
дейност.
Методите за мотивиране на изпълнителите се основават на установените
от мотивационните теории закономерности, свързани с факторите и
предпоставките за формиране или промяна на мотивационното поведение.
Първата група от фактори се основава на психологическото значение, което
има за индивидите съдържанието на извършваната трудова дейност като
промяната в съдържанието може да бъде осъществявана по посока на неговото
обогатяване и разширяване. Втората група от фактори са свързани с
2
поставените цели пред членовете на организацията. Най-висока сила на
мотивационно поведение може да бъде постигната чрез поставяне на трудни, но
реални за изпълнение цели с участието на самите изпълнители при
определянето на целите и осъществяване на постоянна обратна връзка под
формата на информация за постигнатите резултати от индивидите в трудовата
дейност.
От множеството дейности, с които човек се сблъсква през живота си, една
от първите и може би основна, тъй като въз основа на нея той се изгражда като
личност и се докосва до човешкото познание е дейността, свързана с
обучението и възпитанието на индивида. Като всяка човешка дейност и тази
има своите специфични особености, съобразяването с които спомага за по-
ефективното прилагане на всичко свързано с успешната й реализация. Тя
включва в себе си ученето и обучението, възпитанието, успешността й се
обуславя от голям брой фактори, основен от които е мотивацията. Добрата
мотивация е гаранция за успех при изпълнение на всички задачи, както от
учениците, така и от преподавателите. Добрата мотивация на преподавателите,
като че ли е основния гарант за изграждане на такава у подрастващите, а оттам
и успешната реализация на обучението и възпитанието.
Основно, закономерностите на формирането на мотивацията и
мотивационното поведение по-обширно са изследвани от организационната
психология и говорейки за обучение и възпитание, ще обърнем внимание на
училището и ученическия клас като организационни единици,
характеризиращи се с всички особености на организацията като дейността,
извършвана в тях ще бъде разгледана като вид трудова дейност, както на
преподавателите, така и на учениците, съобразявайки се със специфичните
особености на дейността.
ОСНОВНИ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НА МОТИВАЦИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ
Мотивацията като личностна характеристика, която оказва съществено
влияние върху поведението и активността на индивидите е проблем, който се
изследва задълбочено от психологията на личността. Основание за това е
самата същностна характеристика на категорията мотивация – тя е свързана
най-тясно с поведението на индивида от гледна точка на параметрите на това
поведение и причините, които предизвикват появата на един или друг тип
поведение. Чрез теоретичния модел на мотивацията трябва да се даде отговор и
на други важни проблеми, свързани с човешкото поведение. Защо от
възможните варианти на различен тип на поведение в дадена ситуация
индивидът избира един модел и го следва относително дълго въпреки
възникващите трудности и препятствия? Кои са психическите механизми, чрез
които се формира устойчиво мотивационно поведение и кои са механизмите,
чрез които то може да се променя.
Чрез теоретическия анализ на психологическата литература Митчел
1
достига до следните четири обобщения за същността на мотивацията:
1. Мотивацията е най-тясно свързана с индивида или този психологически
продукт е присъщ само на личността /индивида/.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Особености на мотивацията в педагогическата практика

Мотивацията като личностна характеристика оказва съществено влияние върху поведението и активността на индивидите. Ядрото на човешката личност са нейните мотиви...
Изпратен от:
swetlanastef
на 2009-11-06
Добавен в:
Реферати
по Педагогика
Статистика:
230 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Влияе ли равнището на претенциите върху агресивността?Каква е вашата хипотеза и как бихте я проверили?
добавена от albena.ilieva1 02.11.2014
0
9
Подобни материали
 

Дестската агресивност и причините за нейната поява

23 сеп 2006
·
6,017
·
2
·
404
·
1,183
·
4
·
5

Детската агресивност и причините за нейната поява
 

Организационни системи и форми на обучение

30 май 2007
·
1,436
·
11
·
1,526
·
711

Организационните форми на обучението може да се делят на три големи групи; класни урочни организационни форми на обучение; класни неурочни организационни форми на обучение; извън класни организационни форми на обуение.
 

Системен тормоз

28 май 2008
·
222
·
4
·
554
·
159

За решението на казуса съвместно работят всички замесени инстанции : ДПС, училищното настоятелство и социален педагог. Координиране на взаимодействието между институциите за превенция на негативните явления.
 

Нуждата от общуване за развитието на човека

22 фев 2006
·
2,622
·
4
·
1,233
·
574
·
1
·
2

1. Нуждата от общуване за развитието на човека.
2. Същност на общуването. 3. Характеристика на педагогическото общуване. 4. Особености на педагогическото общуване с деца от предучилищна възраст. 5. Значение на педагогическото общув
 

Развитие на образователните системи на държавите членки на ЕС

01 мар 2006
·
838
·
4
·
1,230
·
99
·
2

В сравнение с програмите от предни години, в основата на които е било заложено на сигурността на децата на индустриалната проослойка, днешните услуги за малки деца предлагат интересна комбинациая от гледане на деца, до социализиране и образоване.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогика
Методика на обучението по математика в детската градина - ІІ-ра част
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тестът е разделен на три части и включва 150 въпроса от затворен тип, свързани с методиката на обучението по математика в детската градина. Предназначен е за студенти - магистри, със специалност начална и предучилищна педагогика. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(Лесен)
48
8
3
15 мин
14.08.2019
Методика на обучението по математика в детската градина - І-ва част
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тестът е разделен на три части и включва 150 въпроса от затворен тип, свързани с методиката на обучението по математика в детската градина. Предназначен е за студенти - магистри, със специалност начална и предучилищна педагогика. Всички въпроси са от затворен тип - само с един верен отговор.
(Лесен)
49
13
1
17 мин
14.08.2019
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Особености на мотивацията в педагогическата практика

Материал № 395204, от 06 ное 2009
Свален: 230 пъти
Прегледан: 203 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Реферат
Брой страници: 31
Брой думи: 7,415
Брой символи: 68,619

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Особености на мотивацията в педагогическата пра ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Десислава Петрова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  28 години
475

Накшедил Мустафова
преподава по Педагогика
в град Русе
с опит от  23 години
1,990 94

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения