Големина на текста:
Здравето не е всичко, но без здраве нямаме нищо!
Шопенхауер"
СТРУКТУРА НА ЕС И РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВНАТА ПОЛИТИКА
“ На първо място е човекът”-това е девизът на световната среща за обществено
развитие в Копенхаген през 1995г.Най-голямото благо за човека е здравето.Опазването
здравето на населението е не само национална политика за всяка страна,но и политика
на Европейския Съюз. Здравната стратегия на ЕС е насочена главно към засилване на
сътрудничеството и координацията, подкрепа на обмена базиран на доказателства,
информация ,знания и подпомагане вземането на решения на национално ниво.
Европейският Съюз представлява уникална по своя характер
регионална,правителствена,международна организация в рамките,на която
демократичните европейски държави-членки делегират част от суверинитета си за
придобиване на сила и влияние в света,както и за целите на своето
икономическо,политическо и социално развитие.Делегираният суверинитет означава,че
на практика,страните-членки прехвърлят част от правата си за вземане на решения на
съвместни специализирани институции,изградени така,че решаването на специфични
въпроси от общ интерес да се постига с демократични средства.
Европейският Съюз по своята същност надхвърля мандата на всяка друга от
съществущите международни организации.Това определя неговата специфичност от
гледна точка на избрани цели,поставени задачи и получени резултати,както и за
гарантиране на мира и просперитета на европейските държави.
В исторически план за рождена дата на ЕС е приета 1951г., когато се създава
Европейската общност за въглища и стомана с цел интегриране на производството и
икономическите интереси на следните шест европейски държави:
Белгия,Западна Германия,Люксембург,Франция,Италия и Холандия.
През 1957г. шестте държави подписват Римския договор,с който се създават
Европейска общност за атомна енергия/ЕВРОТОМ/ и Европейската икономическа
общност.
През 1967г. се обединяват трите Европейски общности и се създават Комисията на
ЕИО,Съвета на Министрите и Европейският Парламент.
През 1973г. към ЕС се присъединяват Дания,Ирландия и Великобритания;последва-
ни от Гърция през 1981г.;Испания и Португалия през 1986г.;Австрия,Финландия и
Швеция през1995г;Кипър,Чехия,Естония,Унгария,Латвия,Литва,Малта,Полша,
Словакия и Словения през 2004г.На 01.01.2007г България и Румъния станаха членове
на ЕС.
През 1992г с подписването на Договора от Маастрихт се създава Европейският
съюз в днешният му вид и се регламентира сътрудничество в области като”съвместна
отбрана” и “правосъдие и вътрешни работи”.
Развитието на здравната политика в ЕС преминава през три етапа. ЕС има за цел
подобряване на общественото здраве, предотвратяване на болестите и заболяванията
при хората и идентифициране на източниците на опасност за човешкото здраве. Това
доведе до съвместни усилия , целящи обединяване на свързаните със здравето области
от политиката.
Чрез здравната стратегия ЕС играе своята роля в подобряването на общественото
здраве в Европа и по този начин добавя стойност към действията на страните членки,
като в същото време изцяло признава техните отговорности за организиране и
предоставяне на здравни услуги и здравни грижи.
1
Първият етап обхваща времето от средата на 50-те до 1992г.През началните години
от създаването на ЕС до 1986 г въпросите на здравето и здравеопазването не фигурират
с ясни цели в програмните документи на Общността.Дейностите в тази насока са
епизодични и са насочени към приемането на стандарти за :
трудова медицина за защита на работещите и населението от йонизираща
радиация ;
контрол върху качеството на лекарствените средства и медицинската техника;
хармонизиране и взаимно признаване на професионалните квалификации на
лекарите и медицинските сестри.
След приемането на Единния Европейски Закон през 1986 г започва да се осъзнава
потребността от съвместа политика в областта на общественото здраве,без да се пред-
приемат конкретни стъпки в тази насока,независимо от заявения обществен и
административен интерес към борбата с рака и тютюнопушенето.През 1989г е приета
Директива за задължително етикиране на цигарите и за забрана на телевизионната
реклама и рекламата на цигари въобще.
Анализът на този период показва липса на консолидирана здравна политика,на
формулирани здравни приоритети на Общността,както и наличие на конфликтни
интереси в области като лекарствена политика и модели на здравно осигуряване.
Вторият етап обхваща периода 1992-2002г.В началото на 90- те представителите на
Дания,Великобритания,Западна Германия и Европейската Комисия стават инициатори
за създаването на Висш Комитет за Здравето.Той провежда редица работни срещи по
въпроса на здравната политика свързани с:
вътрешния пазар и конкуренцията в здравеопазването;
технологиите за избор на приоритети на здравната политика,
оценката на ефективността на здравните служби и др.
В резолюция на Съвета от 1991г се отбелязва задължението на държавите-членки за
изграждането на националните системи на здравеопазването,за организацията и
финансирането на медицинската помощ и разработката на национална здравна
политика.
Подписването на Договорите от Маастрихт/1992г/ и Амстердам/1997г/предизвика
фундаментална промяна в конституционната рамка на ЕС във връзка със здравето и
здравеопазването.Въз основа на договорните клаузи са разработени осем интервенцио-
нни програми за съвместни действия в области като:
злокачествени заболявания,заразни болести и СПИН, лекарствена
зависимост,здравна промоция,здравен мониторинг,околна среда и
здраве,профилактика на травматизма и рядко срещани заболявания.
Трети етап-след 2002 г се характеризира с въвеждането на програмното планиране на
свързаните със здравното развитие на ЕС дейности.Натрупаният опит при реализацията
на осемте целеви програми позволи на Комисията да разработи здравна стратегия на
ЕС в рамките на единна интегрирана програма.На 23.09.2002г Европейският
Парламент приема за реализация” Програма за действие в областта на общественото
здраве за периода 2003-2008 г ” с бюджет ,възлизащ на 353,77млн. Евро.
2
ПРОГРАМА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
Програмата на ЕС в областта на на общественото здраве представлява съществен
инструмент за реализацията на една интегративна стратегия за здравно развитие.Тя се
основава на следните здравнополитически постановки:
1.Доброто здравно състояние на населението има важно значение за
икономическото развитие на държавите-членки.
2.Високото ниво на здравна сигурност следва да се гарантира с избора на
приоритети и предприемане на адекватни политически действия
3.Изграждането на интегративни структури за реализация на здравни проекти в
дух на партньорство е основен механизъм за реализация на Програмата.
Основните цели на програмата са насочени към:
1.Подобряване на информацията и знанията с цел развитие на общественото
здраве и системите на здравеопазване
2.Укрепване на способността за бърз и адекватен отговор на съществуващите и
нови заплахи за здравето
3.Въздействие върху детерминантите на здравето.
Новите принципни разработки “Програма 2008-2013 г “включват
1.Защита на гражданите от рискове ,надхвърлящи възможностите на отделния
индивид
2.Повишено участие на гражданите при вземане на решения за собственото им
здраве и интереси като потребители
3.Интегриране на целите на гражданите свързани със здравните и
потребителските им интереси в политиката на всички останали области на
общественото развитие
4.Регламентиране участието на структурите на обществото и потребителите в
процеса на формулиране на здравна политика на ЕС.
Основните насоки на проекта за здравна програма включват следните четери области:
1.Защита на гражданите от заплаха за здравето
2.Реализация на политика водеща до здравословен начин на живот
3.Ограничаване на заболеваемостта от основните групи заболявания
4.Повишаване ефикасността и ефективността на здравните системи.
За реализацията на този проект средствата ,които ще бъдат отделени ще достигнат
1.2 млрд.евро.
Правото на здраве е човешко право. То подлежи на защита. Всеки човек го има от
момента на раждането си, равнопоставени сме по отношение достъпа до него, без
дискриминация. Всеки от нас има правото да се стреми към това състояние на
цялостно благополучие и да ползва всички възможни (и законни) средства за
постигането му. То е универсално, гарантирано чрез множество принципи и
правила, законово уредени в националните здравни системи. Грижата за здравето е
първата от приоритетните области на Програмата.Осъществяват се няколко проекта
в тази област:
1.Важна цел на Програмата за общественото здраве /2008-2013г/ е да
предостави сравнима информация за здравето на европейските граждани чрез
разработване на здравни показатели и събиране на данни.Информацията,която
ще бъде събрана,ще се отнася до свързаното със здравето поведение на
населението,заболяванията/разпространение и начини за контрол на
хроничните,сериозните и редките заболявания/и здравните системи/данни за
достъпа до здравеопазване,за качеството на предоставянe
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 окт 2020 в 19:25 студент на 27 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2020
14 окт 2020 в 16:58 потребител на 25 години
22 сеп 2019 в 23:07 родител на 46 години
03 юни 2019 в 19:06 студентка на 30 години от Варна - Технически университет, факулетет - Факултет по морски науки и екология, специалност - Индустриален мениджмънт, випуск 2012
20 май 2019 в 03:55 студент на 29 години от Пловдив - Университет по хранителни технологии, факулетет - Технологичен факултет, специалност - Анализ и контрол на хранителните продукти, випуск 2015
05 фев 2019 в 21:19 студент на 37 години от София - Медицински университет, факулетет - Обществено здраве, специалност - Акушерка, випуск 2014
13 яну 2019 в 16:57 студент на 32 години от София - МУ, факулетет - ФОЗ, специалност - Управление на здравните грижи, випуск 2021
11 яну 2019 в 10:56 студентка на 34 години от София - Медицински университет, факулетет - Обществено здраве, специалност - Обществено здраве и здравен мениджмънт, випуск 2019
24 ное 2018 в 16:10 в момента не учи на 37 години
12 ное 2018 в 09:55 учител на 50 години от Сливен
 
Подобни материали
 

Регионална политика на ЕС

09 юни 2006
·
1,342
·
8
·
1,281
·
141

Разликите в жизнения стандарт на жителите на ЕС са големи. В богати страни като Дания или Люксембург дохода на глава от населението е с 1/4 по висок от средния за ЕС
 

Икономическа интеграция

23 ное 2006
·
1,917
·
5
·
681
·
365
·
2

Терминът "икономическа интеграция" се използва за характеризиране на различни сфери на международни икономически взаимоотношения и процеса на приобщаване на отделни икономики за осъществяване на свободна търговия.
 

Европейски съвет

11 яну 2007
·
762
·
2
·
511
·
61

По време на срещата на най-високо равнище в Париж през декември 1974г., в опит да намери изход от съществуващата дистанция между структурите на ЕО и ЕПС, тогавашният френски президент Валери Жискар Д’Естен лансира идеята държавните или правителствени...
 

Обща конкурентна политика на ЕС и приобщаването на България към нея

31 мар 2007
·
450
·
8
·
2,150
·
162
·
1

Общата конкурентна политика е една от политиките на ЕС, която успешно допълва и доразвива разпоредбите на вътрешния пазар.
 

История и развитие на отношенията между България и ЕС

17 май 2007
·
923
·
15
·
4,189
·
1

На 1 януари 2007 г. България стана член на Европейския съюз. През всички години на прехода тя провежда политика на сближаване и интегриране в тази уникална многонационална общност.
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Европейска интеграция
Тест по европейска интеграция за 3-ти курс
професионален тест по Европейска интеграция за Студенти от 3 курс
Тест върху дисциплината Политика на Европейския съюз в областта на сигурността, предназначен за студенти от 3-ти курс. Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
58
1
05.09.2013
Тест по Основи на Европейския съюз
изходен тест по Европейска интеграция за Студенти от 2 курс
Тест по Основи на Европейския съюз за студенти. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
85
1
1 мин
18.06.2013
» виж всички онлайн тестове по европейска интеграция

Политика в областта на здравеопазването на Европейския съюз

Материал № 395008, от 06 ное 2009
Свален: 305 пъти
Прегледан: 255 пъти
Предмет: Европейска интеграция
Тип: Реферат
Брой страници: 14
Брой думи: 3,578
Брой символи: 32,972

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Политика в областта на здравеопазването на Евро ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения