Големина на текста:
Управление на риска в застрахователния бизнес
1. Застрахователен бизнес - същност и особености
1.1. Футурология и застраховане
Успоредно с нарастване на застрахователната дейност, функционирането на
застрахователните дружества също е изложено на неблагоприятното въздействие на рискове и
причината за това трябва да се търси в стохастическия характер на застрахователния бизнес.
Едва ли има друг бранш от икономиката, който да се нуждае от "предвиждане на
бъдещето", на бъдещото развитие на рисковете. Футурологията, като наука за "предвиждане на
бъдещето", е тясно свързана с работата на застрахователите. В исторически аспект се откриват
забележителни паралели между проучване на бъдещето и застраховането. От правилното
предвиждане на бъдещото развитие на риска зависи и нормалното протичане на застрахователните
операции. В застраховането това предвиждане е не само необходимо, но и задължително.
Застрахователната услуга се извършва с оглед на бъдещето. Това налага всеки застраховател
да пренася опита от миналото в бъдещето, за да може да се създаде научно обосновани
застрахователни тарифи. Застрахователните дружества планират своята дейност, като се съобразяват
преди всичко с техните проявления в бъдещето. Естеството на застрахователната работа налага
застрахователите да гарантират своето финансово състояние чрез задълбочаване на познанията
относно възможните насоки на развитие.
Независимо от това, че застрахователите трябва да се интересуват преди всичко от близкото
бъдеще, не бива да се счита, че за тях не са полезни прогнозите за едно по-далечно развитие. Това
особено важи за животозастраховането. Застраховките „Живот" се сключват за период от 10, 15, 20
и повече години. Определените застрахователни премии при сключването на застрахователния
договор са постоянно оставащи. Тяхното изчисляване следва да се базира на едно по-точно
прогнозиране в развитието на смъртността, лихвата и разноските, свързани с издръжката на
застраховането. С това започва проучването на бъдещето, преди да бъде наложено понятието
футурология. Застрахователните дружества се стремят да проникнат в него. Те са тези, които си
поставят трудната задача да пренасят наблюдения от миналото в бъдещата своя дейност.
Застрахователите-прогностици не могат да се освободят от тенденциите на движение на миналото,
при което периодът на наблюдение не е предварително фиксиран, а се определя от характера и
особеностите на отделните рискове, включени в отговорност на застрахователното дружество. При
едно такова преценяване на бъдещото в протичането на застрахователните събития, те не се явяват
като някаква случайност, а като предпоставка за съществуване на застрахователното дружество. В
случай, че настъпят известни отклонения от прогнозираното протичане на рисковете, това за
застрахователя се приема като съвсем естествено. За тази цел се предвижда съответна добавка ЗА
СИГУРНОСТ. И не само това. Застрахователите също се стремят да управляват риска, който е присъщ
на тяхната работа.
Застрахователите днес повече от преди се виждат изправени пред опасностите на
техническите рискове. Те биват застрашени, при неправилна преценка на бъдещето, да калкулират
недостатъчни застрахователни премии, което би им причинило загуби. Разкриването на бъдещето за
тях е един важен момент от работата, с цел преодоляване на риска, на който са изложени.
Противно на всякаква футурология, бъдещето е свързано с известен риск, който със сключване
на една застраховка се прехвърля на застрахователя. В растяща степен се чувства липса на
информация за бъдещето и в същото време става все по-трудно и по-трудно да се съставят
прогнози. Застраховането се изгражда изцяло на базата на теорията на вероятностите, която е
особено насочена към бъдещето. Прогнозиране на бъдещето означава да се дава нещо вероятно,
както и да се преценява степента на вероятността. В този случай правещите прогнози футуролози и
застрахователите доста се доближават.
След като се направи известна прогноза за дадено събитие, следва търпеливо да се изчака,
дали е прогнозирано правилно, за да може въз основа на получените резултати да се определи за в
бъдеще една по-точна вероятност за неговото протичане. Застраховането също използва този
инструментариум в своята работа. Разликата обаче е тази, че то не бива „търпеливо да изчаква", за да
се види резултатът. От застрахователя не може да се изисква безучастно търпение. Неговото
предвиждане е свързано с изплащането на парични средства, под формата на застрахователни суми и
обезщетения, което налага съответни корекции в предвиденото и очаквано прогнозиране в развитието
на рисковете. В противен случай застрахователят ще изпадне във финансови затруднения или пък
неговата работа ще се затрудни. Затова всяко протичане на риска при известни отклонения от
предвиденото в застрахователно-техническия план следва да бъде отстранено чрез коригиране на
възприетите застрахователни тарифи. Но и това не е достатъчно. Рискът на застрахователя си остава и
срещу него трябва да противопоставят застрахователите, т.е. да намерят начини и средства за
неговото управление. И още. Отделните стихийни бедствия и нещастни случаи, за които
застрахователното дружество поема отговорност, настъпват случайно, но при обединяването на
достатъчно голям брой единици, изложени на една и съща опасност, случайното събитие настъпва с
известна закономерност за застрахователната съвкупност, в която се проявява.
Математическата статистика извежда вероятностите от налични статистически данни.
Отклонения в настъпването на събитията могат да се очакват с по-голяма вероятност и по-тесни
граници, в зависимост от броя на единиците, включени в застрахованата съвкупност. Колкото броят
на единиците се увеличава, толкова по-голяма е вероятността да се очаква, че отклоненията от
средната аритметична са в по-тесни граници. Тук се натъкваме на закона за големите числа, който в
застраховането има изключително значение. От създаването на достатъчно големи застраховани
съвкупности зависи неговото по-точно проявление, а оттам и финансовото развитие на
застрахователните операции, т.е. ограничаване влиянието на риска върху дейността на зас-
трахователното дружество.
1.2. Мястото на мениджмънта в дейността на застрахователното дружество
От народостопанска гледна точка, значението на застраховането се базира на това, че
реализираните загуби от случайни събития, като правило засягат не само пострадалия, но и много
други физическн и юридически лица. Системата застраховане трансферира само част от загубите и
въпреки това създава условия за бързото възстановяване на причинените вреди, а оттам и
производствения процес.
Застраховането изпълнява особен вид икономическа дейност, свързана с преразпределението
на нанесените от реализирането на риска загуби, които засягат имуществените интереси на
участниците в застраховането. Чрез застраховането се акумулират фондове и резерви, от които се
възмездяват загубите, причинени на застрахованите.
Застрахователят следва да покрива всички загуби, независимо от това дали има или няма
достатъчно средства за това. Той не се освобождава от отговорност за компенсиране на загубите,
ако не разполага с достатъчно резерви. В това се състои и особеността на застрахователната дейност
като вид предприемачество, което също е изложено на известен предприемачески риск.
Разширяването на застрахователната дейност се осъществява в две направления:
?включване в отговорност на нови обекти и рискове;
?въвеждане на нови застрахователни продукти.
Пазарната икономика като предпоставка за развитие на застрахователния пазар, поражда и
много проблеми пред застрахователите. И тези проблеми са свързани преди всичко с риска на
застрахователя.
Ефективното управление създава основа за икономическо процъфтяване на застрахователната
компания в условията на риск. Процесът на управление на застрахователната компания се основава на
набелязаните и поставените цели, които следва да се решават в по-близко и по-далечно бъдеще. Освен с
управлението на риска, който застрашава застрахователното дружество, обект на управление е и целият
инвестиционен процес, който провежда застрахователя.
Основна роля се пада на мениджъра. Четири основни операции са присъщи на мениджъра в
една застрахователна компания. Те са:
?определяне на целите, по които следва да се работи за осъществяването
им; необходимо е да се определят конкретните задачи за всяка група цели, а също и какво трябва
да се направи, за да се постигнат;
?правилна организация на труда в застрахователното дружество.
?поддържане на мотивация и комуникативност на персонала на застрахователното
дружество, който осъществява управлението;
?анализиране и оценка на получените резултати.
В едно друго направление дейността, която следва да реши мениджърът, може да бъде
разделена на:
•стандартна (за нея има вече отработени решения);
•ординарна (за нея има основни решения, но се налагат допълнителни
дообработки в детайли);
•уникална - за нея няма аналогови решения.
В зависимост от начина за приемане на решения, следва да се различават две форми на
ръководство:
авторитарна;
демократична.
Като цяло, управлението на застрахователното дружество може да се раздели на три нива:
?стратегическо - На стратегически уровен се правят дълготрайни разчети от 10-15
години за целите на застрахователното дружество. Те се изграждат на базата на отчитане бъдещата
икономическа ситуация на дадената страна, в която работи компанията.
?Тактическо - На тактически уровен, общите цели се конкретизират за по-кратки пери-
оди - 3-5 години.
?Оперативно - Оперативното управление на дружеството решава текущите задачи,
които възникват на застрахователния пазар.
Управлението на застрахователното дружество трябва да бъде подчинено на две основни
изисквания:
•количествено изпълнение на поставените цели;
•качествено изпълнение на поставените цели.
Важно място в управлението на застрахователното дружество и постигане на поставените
цели има провежданата маркетингова политика.
Основните принципи на управленската маркетингова политика в работата на
застрахователите се свеждат до:
?подробно, всестранно, задълбочено изучаване на застрахователния пазар; търсените
продукти, нови желания за въвеждане на нови продукти и пр.;
?целенасочено въздействие на пазара с оглед формиране на необходимостта от
застрахователна услуга:
?приспособяване на текущата дейност на застрахователното дружество към изискванията
на пазара.
Неопределеността (несигурността), на която е подложено застрахователното дружество има
свои специфични особености. Те са свързани с влиянието, което оказват външни и вътрешни
фактори, както и начина на неговата финансова организация. Цялата дейност на застрахователното
дружество е подчинена на теорията на вероятността и следователно всякакви прогнози в
краткосрочен или дългосрочен план винаги са приблизителни.
1.3. Целеполагането в работата на застрахователното дружество
Основна цел на застраховането е защита на икономическите интереси на застрахованите.
Освен това цел на всяко застрахователно дружество е получаването на положителен финансов
резултат. Тази цел се разглежда на:
?макроикономическо равнище. Обикновено се свързва с функционира
нето на дружеството в условията на конкуренция;
?микроикономическо равнище. Подобряване работата на дружеството с
оглед подобряване на позициите си на застрахователния пазар.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Управление на риска в застрахователния бизнес

Управление на риска в застрахователния бизнес.Застрахователен бизнес-същност,особености.Особености на управлението на риска в застраховането.Въздействието на риска в/у работата на застрахователя.Механизми на управление на риска....
Изпратен от:
Мариета Яламова
учител на 2009-10-30
Добавен в:
Доклади
по Мениджмънт
Статистика:
412 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

План за управление на риска във фирма

17 яну 2011
·
1,202
·
20
·
3,686
·
1,714
·
1

Политика по управление на риска политиката по управление на риска във фринет еоод е процес, който може да се раздли на следните етапи: определяне на рисковете, които могат да възникнат в процеса на изпълнение...
 

Дефиниране на риска

13 ное 2008
·
597
·
9
·
1,255
·
321
·
1

Същност на понятието риск, основни елементи и черти на риска. Видове риск, ендогеннен и екзогенен риск. Ефективно управление на риска.
 

Управление на риска

07 дек 2008
·
421
·
5
·
1,270
·
317
·
1

Тема VII. Същност и обхват на управлението на риска Проектите са свързани с риск от различен характер. В някои случаи той е свързан само с възможни загуби, а в други – с вероятността от загуба или печалба...
 

Информационно осигуряване на малката фирма

30 яну 2008
·
248
·
2
·
472

Използване на изчислителна и комуникационна техника в малката фирма. Практиката за използване на такава техника в малката фирма е изключително разнообразна. Много от собствениците са превърнали своите персонални компютри в свои помощници, ресурси...
 

Управленски решения

24 май 2008
·
400
·
5
·
620
·
62

Управленското решение представлява избор на алтернатива пред Ръководителя. Необходимостта от решения се поражда от наличието на проблеми, които от своя страна представляват неразрешени въпроси...
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по мениджмънт
изходен тест по Мениджмънт за Студенти от 4 курс
Обобщаващ тест по мениджмънт за студенти, изучаващи дисциплината. Има въпроси на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
25
23
1
5 мин
31.10.2013
Тест по Международен финансов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът съдържа примерни въпроси за изпит, които обхващат целия материал. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
22
1
3 мин
14.10.2016
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Управление на риска в застрахователния бизнес

Материал № 390955, от 30 окт 2009
Свален: 412 пъти
Прегледан: 446 пъти
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 20
Брой думи: 6,210
Брой символи: 59,125

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на риска в застрахователния бизнес"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Торнев
преподава по Управление на операциите
в град София
с опит от  28 години
32

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения