Големина на текста:
ИЗКУСТВОЛИЕДАОБИЧАШ
? , . ИзкустволиедаобичашАкоетакасанеобходимизнанияиактивност Илипък
, , , ", любовтаеприятно чувствовъпроснашанснещовкоеточовекхлътва акоима
? , късметТазикнижкапредставяпървоторазбиранемакарчеднесбезспорноповечето
.хора са убедени във второто
, — ,Далеч сме от мисълта че те не отдават необходимото значение на любовта напротив
. , жадуватзанеяТегледатбезбройфилмизащастливаилинещастналюбов слушат
, стотициблудкави песнизалюбовта ивъпрекитоваедвалиседосещат четрябвадасе
.научат някои неща за нея
Тяхнотостранноотношениесеградинаняколкооснованияпоотделноиливзети
. , заедно Повечетохорагледатналюбовтапредимноотпозициятадабъдешобичан ане
, . да обичаш да владееш умениетодаобичашПредтях стоипроблемът какдабъдат
, . . ,обичаникакдастанатпривлекателниРазличнисапътищатакъмтакавацелЕдиният
, , , предпочитанотмъжете едапреуспяват дабъдатсилни ибогати доколкотопозволява
. , , социалното имположениеДругиятмногопопулярен сред женитее дабъдат
, , . привлекателнидаполагатсистемнигрижизасвоетотялооблеклоипр Освентоваза
- - : поголяма привлекателност мъже ижени прибягват до различни форми на поведение да
, , , ,имат приятниобноскидаводят интересниразговоридабъдат услужливискромни
. , отстъпчивиМного от начините човек да завоюва любовта на друг са същитекакто и при
". стремежада печелиш приятели и да имаш влияние върху хоратаВсъщност за повечето
:наши съвременниципривлекателносттапредставлявасъчетаниенадвекачества
.популярност и сексапилност
, Второ мнениепротивнеобходимосттаотовладяване изкуствотоналюбовтаечетя
, . , зависипредивсичкоотобектанеоткачестваналичността Хората мислят че да
, , — обичаш е проста работа но трудното е да намериш обект когото да обичашили да те
. , обичаПодобно разбиране се дължи на няколкопричинисвързани със съвременното
. , XX общественоразвитие Еднатаеголямата промяна настъпилапрезвек поотношение
". , наобектанаобичтаПрезвикторианскатаепохакактоиприразличнитрадиционни
, , общественисистемивповечето случаиобичтанебе спонтанноличночувствокоето
. — води до бракНапротив бракът бе споразумение между съответните семейства със или
. без помощта на посредник или с преки преговориДоговорът се сключваше по социални
, . съображения и се предполагаше че обичта ще започне след това За последните няколко
поколениявзападниясвятпочтиуниверсалнозначениепридобиконцепциятаза
. , ,романтичната любовВ САЩмакар и да не липсват известни традиционни съображения
„ ", , повечетохоратърсятромантичнаталюбовличнотоизживяваненалюбовтакоятоби
. , , трябвало да доведе до бракТази нова идея за свободата в любовтаизглеждазначително
, .е допринесла за повишаване ролята на обектаза сметка на самата функция
,Тя отсвоя странаетясно свързанасдруга характерначертанасъвременнотообщество
, .изградено върху стремежа да се купувавърху принципа за взаимноизгоден обмен
Щастиетонасъвременниячовексесвеждадовълнениетодаразглеждавитринитеида
, , . (купувавсичко коетомупозволяватвъзможностите вбройилинаизплащане Тойили
) . , тя гледа на хората по еднакъв начин Мечтата на мъжа е една привлекателнадевойка а
. „ " заженатаедин привлекателенмъжПривлекателенобикновеноозначава чудесен
, . набор от качества популярни и търсени на борсата на личноститеПривлекателността на
- един човек поконкретно зависи от модата на деня във физическо и в духовно
. отношениеПрездвадесетте годиниза привлекателна сеприемаше женас необуздан
, , характериподчертан секс коятопушии пиеа днешнатамода предпочитаповече
. скромностипривързаносткъмдома Вкраянаминалия ив началотонадвадесетиявек
, , мъжът трябваше да бъде напорист и амбициозена днес общителен и толерантенза да
". отговоринаизискваниятазапримамливнаборотличникачестваПривсичкислучаи
влюбването зависи обикновено от собствените възможностина личността по отношение
. на предлаганите за размяна стоки от хуманен характерАз съм излязъл на пазара да
, търгувамобектъттрябвадамежелаеоглеждайкимоитеявниискритикачестваи
. , , -възможности Тъйдвамадуши севлюбват щомпочувстватче санамерилинайдобрия
, .обектна пазара съобразявайки сесразменнитешансове насобственатасиличност
, , Честокактоприпокупкананедвижимимотскрититевъзможностиимат съществено
. , значение при сделката В обществената система където преобладава свободната пазарна
, - , ориентация аматериалниятнапредък енайголямотодостойнство човекимамалко
, основанияда сеизненада че отношениятавлюбовтасе развиватсъобразно
.господстващия начин на размяна в стоковата и трудовата борса
, , , Третагрешкамотивиращатвърдениеточенямакакводасеучизалюбовтасекриев
„" ,объркванетомеждупървоначалнотовлюбване идълготрайнотосъстояниедаобичаш
" . , или ако бихме могли даго наречем постоянствов любовта Ако двама души коитоса
, , биличуждиединзадругкактоесвсичкиизведнъжсринатстенатапомеждусиисе
, , почувстват съвсемблизки катоедно неделимоцяло настъпва миг наединение може
- , - . би найвдъхновяващите найвълнуващите трепети на човешкото сърцеТакова чувство е
- , , , още попрелестно и дивно за двама душиводили дотогава затворен изолиран лишен от
. -, обичживот Чудотонавнезапнаинтимностнастъпваощепо бързо акоесъпроводено
. или подбудено отсексуално привличанеи общуване Подобнаобичобачепо природата
. , си е нетрайнаДвамата се опознават добреинтимността им губи постепенно своя
, - , необикновенхарактердокатонайнакраяантагонизмътмеждутях разочарованиятаим
. единотдругитяхнатавзаимнадосадаубиятвсичкоостаналоотпредишнатарадост В
. началото обачевсичкотова несесъзнава Всъщност теприемат силатанабезумното си
, „" влюбванена състоянието да са луди един за друг като доказателство за силата на
, тяхнаталюбов въпрекичетоможедасеокажесамодоказателство застепентана
.собствената им самота
, - , Схващането че няма нищополесноот товада обичаш продължава да господства
. , въпрекимногобройнитедоказателства заобратнотоНямадругадейностдруго
, начинаниекоитода започватстакиваколосалнинадеждииочакванияидапропадат
, . винагикакто любовтаПри всички останали случаи хората ще искат да узнаят причините
, занесполукатаидаразбераткакдапостъпватзаданеядопускатилидасеоткажат
. , изобщоотподобниавантюриПонежевлюбовтатова еневъзможно каточе ли
единственият адекватен начин да се избегне неуспехът е да се изследват неговите
.причини и да се изясни смисълът на това чувство
, .Първатастъпкавтазипосокаедаосъзнаемчелюбовтасъщокатоживотаеизкуство
, , Искамелидаразберемкакдаобичаметрябвадапостъпимпосъщияначинкактопри
, , , изучаванетона всякодруго умениеда кажеммузикаживописдърводелство или
.майсторството на медика и инженера
?Какви са основните моменти в изучаването на едно умение
: — ,Тозипроцесбимогълдасеразделинадваетапа първиятовладяваненатеорията
. , вторият напрактикатаАкоискамедаусвоимвещинатанамедикапървотрябвада
. изучим особеноститена човешкототяло ина разнитезаболявания Само с теоретичните
. , знания обачев никакъвслучай неще придобиемкомпетентносттана лекаря Можем да
, овладееммедицинатаследпродължителнаиразнообразнапрактикадокатонакрая
теоретичнитенизнанияирезултатитеотпрактическатадейностсесъчетаятведно
, . нашатаинтуиция главнотоприовладяванетонавсякоизкуствоОсвенизучаванетона
теорията и практиката има и трети факторпостигането на майсторство трябва да бъде
, . нашапървостепеннагрижа всичкодруговживотатрябвадаотстъпвананея Товасе
, , — . отнасязамузикатамедицинатадърводелството изалюбовтаМожебитуксекрие
, отговорътнавъпросазащохоратавсъвременнотообществотолковарядкосезаематс
; овладяване на изкуството да обичаш въпреки очевидните си несполуки въпреки силното
- : ,влечениекъмлюбовсякаш всичкодругосе приемакато по важноотнеякариера
, , — престиж пари властцялата наша енергия се насочва към осъществяване на тези цели
.и почти нищо не остава за това изкуство
, , Трябва ли човек да се посвети само на печелене на пари и престижа любовтакоято носи
" ,, ,печалбасамона душата и е безполезна в очите на съвременността да се смята за лукс
? накойтонямамеправодаотдавамесилитеси Независимоототговоранатозивъпрос
-следващите страници представят изкуството да обичаш в духа на посочената погоре
: , , -^1 схемапърво щеразгледаметеориятана обичтаза коятоотделяме поголяма тачаст
. , — , откнигата Ивторощеговоримзанейнотоприложение малкотокоетоможедасе
, .каже за практиката в тазикакто и във всички останали области на живота
:ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
- " "Ерих Фром Изкуството да обичаш

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Изкуство ли е да обичаш?

Изкуство ли е да обичаш? Ако е така, са необходими знания и активност. Или пък любовта е приятно чувство, въпрос на шанс, нещо, в което човек "хлътва", ако има късмет?
Изпратен от:
kvk666
на 2007-07-22
Добавен в:
Анализи
по Психология
Статистика:
386 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Качествата на моята памет

06 мар 2008
·
126
·
9
·
1,842
·
160
·
2

Паметта осигурява целостта на личността и нейната активност, единството на нейното минало, настояще и бъдеще. Успешното запаметяване се определя от предвиждащата оценка за значимостта на даденото съдържание за дейността...
 

Производни скали - изследване на мотивация

14 дек 2006
·
450
·
6
·
1,123
·
109

Един траен стремеж за психологията е да измерва най-интимни, трудно достъпни характеристики на психиката, до които се достига опосредствано...
 

Мотивация

06 яну 2009
·
809
·
15
·
3,103
·
430
·
1

Основна цел на мениджмънта е да подтиква хората да работят напрегнато и ефективно. Това е невъзможно да се осъществи практически без прилагане на целенасочени действия за тяхната мотивация. Понятията “мотив" и „мотивация"...
 

Психологическо консултиране на агресивно дете от ранно детство

28 фев 2009
·
212
·
13
·
2,008
·
161
·
2

В живота на отделната личност,както и при различните общности от хора възникват редица проблеми,които нарушават нормалните взаимоотношения.В такива случаи е необходима помощ на неутрализиране на възникналите конфликти...
 

Деца с аутизъм и консултиране на семействата.

31 юли 2009
·
420
·
13
·
2,425
·
269
·
1

Психологическото консултиране е сравнително млада област, чието влияние в обществото става все по-широко. В исторически план тази дейност се е извършвала от лица с духовен сан, приемащи ролята на доверени лица и съветници...
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология за 12-ти клас
матура тест по Психология за Ученици от 12 клас
Примерен тест за държавен зрелостен изпит (матура) предназначен за ученици от 12-ти клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
40
512
1
13.08.2012
Поведение, ориентирано към целите
изпитен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
14
44
1
1 мин
15.03.2015
» виж всички онлайн тестове по психология

Изкуство ли е да обичаш?

Материал № 39070, от 22 юли 2007
Свален: 386 пъти
Прегледан: 65 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Анализ
Брой страници: 3
Брой думи: 690
Брой символи: 5,637

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Изкуство ли е да обичаш?"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
27

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
366

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения