Големина на текста:
ЧОВЕШКИ ОТНОШЕНИЯ НА БОРДА НА КОРАБА
ОСОБЕНОСТИ НА ТРУДА И ЖИВОТА НА МОРЯЦИТЕ
Човешките взаимоотношения на борда на кораба са отразени в
Compendium for Model Course 1.21 Human Relationships [7, с. 4-6]. В същия
документ е направена характеристика на спецификата на комуникациите [с. 7-
10] на корабния екипаж, на социалната и работна корабна среда [с. 11-14], на
особеностите на обучението [с. 15-18]. Це-лесъобразно е съдържанието на
посочените текстове да бъде предмет на подробно обсъждане и тренинг в
практическите занятия с обучаемите, с цел повишаване на качеството на
обучението.
Трудът и животът на моряците се определят от многообразни условия,
които могат да се систематизират в три основни групи:
I група: Природна среда (хидрометеорологични условия на плаването):
температура на атмосферния въздух и морската вода; вълнение на морето;
слънчева радиация и йонизация на въздуха; соленост на морската вода;
влажност на въздуха; географски и климатични райони на Плаването;
хидрология на морето; скорост и посока на вятъра; наличие на мъгла; морски
течения; наличие на плитчини и теснини; интензивност на корабоплаването в
района; наличие на опасности от айсберги и други плаващи предмети или
подводни опасности. Тези условия влияят съществено върху
работоспособността на моряците по време на вахта и върху възможността за
възстановяване на изразходваните физически и психически сили.
II, група: Обитаемост на кораба, със следните параметри: температура,
чистота и влажност на въздуха в корабните помещения; работна среда;
условия за лична хигиена и почивка; йонизиращи лъчения; електромагнитно
поле на кораба; статично електричество на корабите; изпарения; наличие на
вредни примеси; осветление; вибрации; шум;
въздействие на синтетично-полимерните материали на кораба и превозвания
товар върху здравето и работоспособността на моряците; надеждност на
корабната техника, енергийните системи, средствата за управление и свръзка;
степен на материално-техническото снабдяване; система за водоснабдяване;
качество на корабните системи за вентилация и кондициониране (англ. to
condition - поддържане необходимата температура и влажност на въздуха в
помещение). Обитаемостта на кораба е също важен психологически фактор - от
нея в голяма степен зависи работоспособността на екипажа и отдиха след
вахта.
III група: Социална среда (социално-психически условия на борда на кораба
по време на плаването и престой в пристанища). Към тези условия се
отнасят: режимът и ритмичността по време на плаването; интензивността и
видът на товаро-разтоварните работи; характерът на прехода по море;
качеството на изградената корабна организация; характерът на корабните
вахти; сменността на екипажа; националният състав на моряците и техните
културни особености; социално-психическият климат в екипажа; стилът на
работа на управленското ниво; ограниченият приток на информация;
обездвижването (хшокинезия, хиподинамия); влиянието на денонощната
периодичност и смяната на часовите зони; степента на сигурност в района на
плаването и пристанищата, които обслужват кораба - наличие на мир и
сигурност или съществуване на опасност - военен риск, тероризъм, пиратство и
др.; ограничението на сензорните дразнители по време на плаването и степента
на развитие на психическа депривация; продължителният престой в огра-
ниченото пространство на борда на кораба; постоянната публичност на
личността; присъствието на един и същ ограничен кръг от хора и степента на
личностно пресищане в екипажа; качеството на храната и степента на нейното
съобразяване с района и характера на плаването; възможностите за връзка с
близките хора на брега и характерът на получаваната от тях информация;
развитието на носталгия у моряците; динамиката на тяхното функционално,
психо-соматич-но и психофизиологично състояние по време на продължи-
телното плаване; наличието на жени и деца на борда на кораба; плаване по
време на национални и други празници и др.
УПРАВЛЕНИЕ НА КОРАБНИЯ ЕКИПАЖ
Структурата на корабния екипаж и основите на неговото управление са
отразени в Устава за службата по корабите от морския флот [8, с. 11-17] и
Кодекса на търговското корабоплаване [9, с. 128-155]. В Конвенцията STCW '95,
моделния курс Human Resources Management (IМО № 5.04) и Наредба № 6 на
ДИК от 14.04.1998 г. за компетентност на морските лица в Република България е
представена една модерна концепция за йерархическата структура и нивата на
управление на корабните екипажи и корабоплавателните компании на брега.
В чл. 29, ал. 1 на Устава за служба по корабите от морския флот е отразено,
че екипажът на кораба се състои от капитан, другите лица от командния състав
и корабната команда, вписани в екипажния списък [8, с. 11]. Отчитайки
достиженията, перспективите и тенденциите на модерната морска наука,
организационната психология и мениджмънт, Конвенцията STCW '95, моделният
курс Human Resource Management (IМО № 5.04) и Наредба № 6 на ДИК осъвре-
меняват концепцията за структурата и ръководството на корабния екипаж, като
установяват три официално приети нива на управление:
а) Управленско ниво (англ. - administrative - административно ниво), към
което се включват капитан, старши помощник-капитан, главен механик или
първи/втори механик.
б)Оперативно ниво (англ. - operational - операторско-експлоатационно
ниво), включващо втори помощник-капитан, трети помощник-капитан, стажант
помощник-капитан, трети механик, четвърти механик, механик-
стажант,електромеханик, стажант-електромеханик, радиотелеграфист
(радиотелефонист), радиоелектроник за СМСББ (Световна морска система за
бедствие и опасност), радиооператор за СМСББ, пилот, девиатор. Към това
ниво се отнасят също следните длъжности на плаващо техническо средство:
капитан и механик (електромеханик, моторист, електротехник).
в)Изпълнителско ниво (англ. - support - поддържащо-изпълнителско ниво),
чийто състав включва корабен кърмчия, лоцман, старшина на шлеп, корабен
моторист (машинист), корабен помпиер, корабен електромеханик, корабен
огняр, моряк. Тук се включват също лицата, участващи в носенето на
навигационната и машинната вахта на море и в пристанище, в товаро-
разтоварни операции, в обслужване на кораба и др.
В Устава за служба по корабите и Кодекса на търговското мореплаване са
отразени структурата на отделните команди на кораба, функционалните
задължения на членовете на корабния екипаж, дейностите в аварийно-
спасител-ните операции. Специална глава е посветена на функционалните
задължения и отговорностите на лицата от командния състав на кораба (гл. IV),
които трябва да служат за пример на останалите членове на екипажа в
работата и живота на кораба, умело да съчетават взискателността с
всекидневните грижи за подчинените, да развиват у тях инициатива, да
опособстват за повишаване на тяхната квалификация, да възпитават чувство за
отговорност при опазване на повереното им корабно имущество и изпълнение
на поставените задачи, както и чувство на патриотизъм и любов към Родината,
морския флот и своя кораб [8, с. 18, чл. 51].
Офицерите от управленско (административно) и оперативно ниво имат
комплекс от задължения [8, с. 18, чл. 52, ал. 1-10], свързани със създаване на
благоприятен соци-ално-психологически климат в корабния екипаж и хармо-
низиране на човешките взаимоотношения като важен фактор за безопасността
на корабоплаването. Това положение от Устава за служба по корабите е в
пълно съответствие с изискванията на IМО за управление на човешките ресурси,
формулирани в SТСW '95 и моделните курсове Human Relationships (IМО №
1.21) и Human Resources Management (IМО № 5.04), където ясно е отразена
пряката зависимост между членовете на екипажа, безопасната
експлоатация на кораба, превозването на товарите и екологията на окол-
ната среда. На първо място в тази система са хората, от които в най-голяма
степен зависи качеството на останалите елементи.
В случай на опасност за пътниците, екипажа и товара капитанът може да
свика по свое усмотрение корабен съ-
вет между членовете на екипажа [9, с. 152, чл. 99]. Корабният съвет не може да
ограничава правата на капитана. Решението на капитана е окончателно, ако и да
е в противоречие с мнението на корабния съвет. В корабния съвет участват
старшият помощник-капитан, главният механик, вторият механик и
ръководителите на обществени организации.
ТИПИЧНИ ГРЕШКИ В ЧОВЕШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА БОРДА НА
КОРАБА
1.Неефективна и несистемна комуникация междутрите структурни нива в
корабния екипаж (управленско,оперативно и изпълнителско), която се роявява
и в неизпълнение на уставното изискване лицата от командният състав на
кораба „да подготвят своите подчинени за предстоящия рейс на кораба, като ги
информират за техните задачи, обстановката и особеностите на рейса" [8, с. 19, чл.
52, ал. 6]. Липсата на подобна подготовка и информация води до комплекс от
негативни социално-психически явления в корабния екипаж: развива пасивност и
апатия у част от членовете на екипажа; предизвиква тревожност и безпокойство;
поражда слухове, клюки, недоверие; затруднява груповата интеграция и
корпоративен дух; води до откъснатост между трите нива в екипажа. Тези
явления влият отрицателно върху мотивацията и нагласите по време на плаване-
то, а командният състав губи своя авторитет - понижава се ролята на
официалната (формалната) комуникация и се засилва ролята на неформалната
(неофициалната), която невинаги е в интерес на задачите на кораба и
безопасността на плаването.
2.Вследствие на информационния дефицит, сензорната депривация и
личностното пресищане в екипажа възникват неблагоприятни социално-
психически явления: психическа умора, повишена раздразнителност, психическа
несъвместимост и непоносимост, грубост в отношенията, усамотяване,
затрудняване на комуникационните процеси.
3.Неблагоприятно протичане на адаптационните процеси. Дължи се както
на индивидуалните особености на личността на моряка, така и на неправилен стил
на корабното ръководство и организация, отсъствието на социална подкрепа в
екипажа и спецификата на района на плаването.
4. Неправилен стил на работа на лицата от управленско (административно)
и оперативно ниво, който снижава активността, нарушава мотивацията и
нагласите на екипажа, влошава отношенията на борда на кораба и създава ус-
ловия за повишен риск при корабоплаването.
Тези явления се предшестват и съпътстват с комплекс от симптоми, които
ръководният състав на кораба трябва да познава и за чиято профилактика и
терапия трябва да предприема необходимите мерки.
Моряци с голям жизнен опит твърде точно долавят характерологичните и
поведенчески промени при продължителни плавания, които формулират с
образния жаргон „ хвана го желязото". Този популярен моряшки израз отразява
конкретни социално-психически промени у личността и екипажа по време на
продължителното плаване, свързани с феномените личностно пресищане и
психическа депривация.
Личностното пресищане и психическата депривация оказват твърде
съществено влияние върху междуличностните отношения в корабния екипаж и
социално-психи-ческия климат, поради което заслужават специално внимание
от администрациите на компаниите и офицерите на корабите. Каква е тяхната
природа? Какви са симптомите им? Възможна ли е превенция и с какви методи?

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
fainder написа на 20 мар 2010 ОТГОВОРИ
студент
da
 
Подобни материали
 

Социална психология

23 ное 2008
·
384
·
8
·
1,799
·
398
·
1

Социалната психология изучава фактът, че голяма част от нашите социални възприятия повече зависят от тълкуването на дадена ситуация, отколкото от самата тази ситуация.
 

Социална психология

26 сеп 2008
·
216
·
2
·
529
·
71
·
2

Социалната и общата психология и тяхното обособяване през вековете. Обшуване и комуникации, приобщаване и разединяване и взаимовръзката между тях.
 

За любовта

09 май 2007
·
1,044
·
16
·
2,719
·
223
·
1

Има ли истинска любов, разликата между влюбване и любов, видове любов...
 

Качествата на моята памет

06 мар 2008
·
135
·
9
·
1,842
·
179

Паметта осигурява целостта на личността и нейната активност, единството на нейното минало, настояще и бъдеще. Успешното запаметяване се определя от предвиждащата оценка за значимостта на даденото съдържание за дейността...
 

Социологична психология – специфика на общуването

31 мар 2006
·
3,879
·
5
·
664
·
147
·
1

Социологичната психология борави със свой категориален и понятиен апарат, от гледна точка на специфичните процеси, които изследва.
 
Онлайн тестове по Психология
Поведение, ориентирано към целите
изпитен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
14
48
1
1 мин
15.03.2015
Психология
тематичен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
24
115
2
1 мин
13.03.2015
» виж всички онлайн тестове по психология

Човешки отношения на борда на кораба

Материал № 389163, от 28 окт 2009
Свален: 138 пъти
Прегледан: 166 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Реферат
Брой страници: 9
Брой думи: 2,688
Брой символи: 24,106

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Човешки отношения на борда на кораба"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мими Митева
преподава по Психология
в град Видин
с опит от  10 години
15

Нели Пенчева
преподава по Психология
в град Стара Загора
с опит от  15 години
458 68

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения