Големина на текста:
Европейска икономическа интеграция
1.Световно стопанство
1. Теории за развитието на световното стопанство
1.1 теории и за стадиите на икономическия ръст - създадени са от американски
социалист и психолог Ростоу. През 1960 год. Ростоу описва 5 стадия на ръст:
А) традиционно общество
Б) период на създаване на предпоставки за подем
В) подем – нарастват темповете на капиталовложения, засилва се урбанизацията,
появяват се мениджърите
Г) движение към зрелост
Д) век на високо масово потребление – променя се характера на същинското
производство. Произвежда се не за да се потребява, а за да се продава.
1.2 теория за единното индустриално и новото индустриално общество – тази
теория е свързана с френския психолог Раймон Арон. Смята, че в крайна сметка във
всички стадии се формира единно индустриално общество, а съветската и западните
системи са само негови разновидности. Държавата трябва да израства и лека полека да
ликвидира различието между бедни и богати. Така ще стане единно индустриално
общество.
1.3 теория за единната цивилизация – в основата лежи либералната идея за
постепенното движение на всички страни в света към единен политически, социален и
икономически строй, а именно либералната демокрация. Смята се, че този строй вече е
постигнат на запад и когато го достигнат и останалите страни то света ще се превърне в
единно общество и ще настъпи края на историята както се изразява Фукуяма.
1.4 теория за стълкновението на цивилизациите – диалог на американския
професор Самуел Хънтингтън . Според него след края на студената война се открояват
8 главни цивилизации, а именно – западна, ислямска, идийска, китайска, японска,
православна, африканска и латиноамериканска. В съвременното развитие според него, в
световната икономика днес постепенно намалява ролята на запада като нараства
значението на азиатските цивилизации. В резултат бъдещият свят няма да бъде една
единна цивилизация, а набор от различни цивилизации. Най-важния извод от тази
теория е засилването на много полярния свят (полицентричния).
1.5 теория за упадъка на империите – дело на американеца Пол Кенеди, който
предрича постепенния упадък на великите държави като следствие от тяхното
икономическо пренапрежение. Той има нещо, което отдавна е анализирано – за
огромната издръжка и военните разходи и кара икономиката да се разконцентрира.
2. Световно стопанство
Възниква за първи път в епохата на капитализма, когато в резултат на
развитието на производителните сили възникват централизираните национални
държави с техните правителства. Смята се, че световно стопанство първоначално
възниква като единно и капиталистическо и просъществува като такова до началото на
втората световна война. След края на втората световна война, се разпада на две
противоположни стопански системи, а именно световната капиталистическа и
социалистическа система. Целият период на съвместно съществуване се характеризира
със съвместно противопоставяне. Светът е разделен на два лагера и така не се постига
единно световно стопанство.
В началото на 70-те г. на миналия век в резултат от регулярен, динамичен и
всеобхватен характер на МИО за първи път възникват твърдения за това, че световното
стопанство никога не се е разпадало, а изкуствено по политико-икономически
съображения е разделено на две. Затова особено спомагат естествените проблеми на
света, които за разлика от икономическите са по-трайни и дълговечни.
2.1 Определения за световно стопанство – след 70-те г. става ясно, че нито
икономическите нито политическите тенденции на съвременното стопанско развитие
дават основание да се смята, че световното стопанство се е разпаднало. Тази
констатация дава основание то да се дефинира по различен начин:
1. като съвкупност от националните стопанства свързани с международното
разделение на труда (опростено определение);
2. философско определение за световното стопанство - според него то е
диалектическо единство на противоположности;
3. системни – според които световно стопанство е преди всичко система
обединена от международната общественост на производството или система на делово
сътрудничество между държавите.
Всички тези определения изразяват различни форми на световно стопанство.
Определение – при съвременния етап на своето развитие под световно
стопанство ще се разбира взаимносвързана и социално противоречива система на
интернационална организация на производството и обмена на резултатите от
икономическата дейност, която обхваща всички страни и региони на света свързани с
международното разделение на труда. От определенеито за световно стопанство става
ясно, че главната форма на международния обмен това са търговските отношения, в
които националния труд получава една или друга мярка на интернационално
признание; става ясно, че световното стопанство обективно оказва влияние върху
отделните части, които го формират, били те национални стопанства или регионални
обединения. От определението също така можем да изведем и характерните черти на
световно стопанство:
1. то е нещо съвсем ново в социално отношение.
2. то е особена антагонистична цялост като социалната нееднородност, което
съвсем не означава, че то не е единно. То се запазва единно, защото са налице следните
по-важни интегрални фактори, а именно:
- факта, че всички страни в световното стопанство са стокопроизводители;
- висока степен на интернационализация на производството, независимо от строя
и господстващите производствени отношения;
- глобалните проблеми на нашето съвремие;
- в световното стопанство действат и общи икономически закони.
Това е рамката на световно стопанство, което ще изучаваме.
3. Роля на МИО за развитието на световното стопанство
В цялостната система на международни отношения включваща международни
икономически, политически, идеологически, правни и т.н. връзки и взаимоотношения
между народите и организациите на международната арена от системата на МИО, е
една от най-съществените подсистеми по значение, съществуваща в тясна връзка и
взаимодействие с подсистемата на международните политически отношения. В
съвременното световно стопанство МИО са основната интегрална част, която
опосредства взаимодействието между неговите първични елементи, а това са отделните
национални стопанства. МИО са основният системно образуващ фактор в световно
стопанство. От гледна точка на своето възникване МИО са вторични на
производствените отношения. Поради това те нямат своя самостоятелна база.
Отношенията на собственост са най-важните. Всичко това предопределя делението на
формациите. Това отношение дефинира всички групи. Собствеността разгранича.
МИО имат ярко изразен исторически характер. Това означава – 1. че възникват и
се развиват под въздействието на фактори от историческо естество; 2. имат
исторически преходен характер, като непрекъснато се развиват в посока на тяхното
разнообразяване и обогатяване.
4. Субординация между МИО и МПО
Направените изследвания в тази връзка обуславят тезиса за определящия
първичен базисен характер на МИО спрямо МПО. Тази констатация обаче не бива да се
превръща в груб икономически детерминизъм, който да интерпретира външната
политика само като пряко и непосредствено продължение на ситуацията в една страна,
независимо колко голяма е тя. По аналогичен начин стоят нещата и с политическия
детерминизъм. Подобен вулгарен детерминизъм опростява сложното взаимодействие
между МИО и МПО като игнорира обстоятелството, че при цялото им сложно
взаимодействие МИО и МПО все пак представляват самостоятелни видове отношения.
Политическия детерминизъм не бива да се отъждествява с политизация на
съвременните МИО
5. Политизация на МИО
Процесът на политизация на съвременните МИО зависи от няколко основни
фактора:
5.1 Рязкото нарастване на ролята на външноикономическата сфера в
икономическия живот на отделните страни;
5.2 Необходимостта от междудържавното сътрудничество с цел отслабване на
отрицателните последствия от стихията на световния пазар;
5.3 Провеждащата се, но и по-организирана борба на развиващите се страни за
нов световен ред;
5.4 Нарастване значението на глобалните проблеми.
6. Насоки за политизации
6.1 Ясно изразената тенденция за одържавяване на съвременните МИО;
6.2 Превръщането им днес в един от най-важните обекти на международната
дипломация;
6.3 Все по-активното използване на тези отношения като инструмент за
постигане, не само на посредствени икономически резултати, но и на определени
политически цели.
7. Тенденции в развитието на съвременното световно стопанство
Две са тенденциите:
7.1 Глобализация
7.2 Регионализация
2. Историческо възникване на ЕИИ

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Европейска икономическа интеграция

Възниква за първи път в епохата на капитализма, когато в резултат на развитието на производителните сили възникват централизираните национални държави с техните правителства...
Изпратен от:

на 2009-10-26
Добавен в:
Лекции
по Европейска интеграция
Статистика:
249 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Европейска икономическа интеграция

31 яну 2008
·
605
·
3
·
956
·
249
·
1

Икономическите отношения; Основни тенденции в развитието на световното стопанство; Историческо развитие на европейската общност; Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ – EFTA)...
 

Европейска Икономическа интеграция

03 дек 2008
·
244
·
11
·
2,230
·
190
·
1

Допълнителен усложняващ фактор за България, както и за по-голямата част от пред-последното разширяване от май 2004, е че на практика мерките на структурните фондове не довеждат средствата на ЕС директно до кандидатите...
 

Европейска икономическа интеграция

16 дек 2007
·
859
·
3
·
795
·
213
·
6

Икономическата интеграция възниква при провеждането на политика от две или повече страни, в резултат на която се увеличава икономическата им взаимозависимост. В ранните етапи на своето развитие интеграцията стимулира свободното движение на стоки, услуги..
 

Икономическа интеграция

23 ное 2006
·
1,922
·
5
·
681
·
378
·
2

Терминът "икономическа интеграция" се използва за характеризиране на различни сфери на международни икономически взаимоотношения и процеса на приобщаване на отделни икономики за осъществяване на свободна търговия.
 

Възникване на Европейския съюз

23 окт 2006
·
2,197
·
3
·
730
·
206
·
1

Идеята за Обединена Европа възниква през19в. И се свързва с преодоляването на националистичните настроения и икономическите противоречия между отделните държави...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Европейска интеграция
Тест по Основи на Европейския съюз
изходен тест по Европейска интеграция за Студенти от 2 курс
Тест по Основи на Европейския съюз за студенти. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
85
1
18.06.2013
Тест по европейска интеграция за 2-ри курс
междинен тест по Европейска интеграция за Студенти от 2 курс
Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, 2-ри курс по дисциплината.
(Лесен)
20
95
1
1 мин
23.07.2013
» виж всички онлайн тестове по европейска интеграция

Европейска икономическа интеграция

Материал № 388103, от 26 окт 2009
Свален: 249 пъти
Прегледан: 304 пъти
Предмет: Европейска интеграция
Тип: Лекция
Брой страници: 11
Брой думи: 2,276
Брой символи: 20,867

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Европейска икономическа интеграция"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения