Донка Генова
преподава по Математика
в град София
Големина на текста:
7.видове отпадъчни води Ксхеми и с-ми Според про-изхода и х-ра на замърсяването им
отпад.води се де-лят на:битови;промишлени;атмосф. Битовите са из-ползваните
питейно-битови води,които се оттичат от обществените, комунално-битовите и др.
сгради,а също така и от битовите помещения в произв. пред-градия. Водите които
произхождат от бани,кухни,пе-рални и др.подобни помещения се нар.домакински друга
част от битовите води са фекалните, които се оттичат от промиването на WC.Те са
замърсени предимно с физиологични отпадъци. Промишлените отпад. води са
отработените води използвани в разл. технолог, процеси. Атмосферните са предимно
дъж-довни води паднали в/у територ на селището, произ. пр. или др.обекти. Те се
приемат за условно чисти. К е комплекс от инженерни съоръжения чието пред-
назначение е да приемат и отведат отпадъчните во-ди извън чертите на обитаваните
територии и след пречистването им в определена степен в съответст-вие; изискванията
за опазване на околната среда да бъдат оползотворни или включени в водните тече-ния
или басейни. К с-ма може да бъде условно раз-делена на 2 осн.части с различно
предназначение. 1 част включва всички необходими съоръжения водо-проводи за
приемане и отвеждане на отпад. води из-вън очертанията на селищата, индустр. район
или др.обекти.2 част на К.с-ма сключва пречистването на станция и съораж. за
заустване на отпад.води в приемника. Пречиств. станция е комплекс от съоръ-жения в
един от които става отделяне на замърсите-лите от отпад.води до необход.степен,а в
други отделните замърсители от отпад. води се обработ-ват и обезвреждат. Видът на К
с-ма се определя от прието тех. реш. за отвеждане и прочистване на три-те вида отпад.
води. Те могат да бъдат отделно или частично смесени, а оттук и основните К с-ми
съответно са смесена, разделна и полуразлелна.За да се избере най-подходяща с-ма
която да отг. на санитарно-хигиенните и техноиконом изисквания трябва да се вземат
предвид количеството от отпадни води, видът и концентрацията на замърсителите,
благоустройството на нас. място. големи-ната и водния режим на приемника, климат. и
топограф. условия и др. фактори. Смесената К с-ма се характеризи-ра с това че с обща
мрежа се отвеждат и заедно се пречи-стват 3-те вида отпад.води.Сизграждането на тази
с-ма санитарно-хигиенните изисквания са напълно удовлетв. поради това че всичките
отпад. води се отвеждат подзем-но и се пречистват. Смесената К с-ма с преливници е
по-икономична, но в санитарно-хигиенно отношение създава проблеми, тъй като
смесените дъждовни ,битови и проми-шлени води се изливат в приемника в рамките на
насе-леното място.Разделната К с-ма се състои от отделни мре-жи и пречиствателни
станции за различните видове отпа-дъчни води. С-мата е пълно разделена ако са
изградени самостоятелни мрежи за битовите, промишлените и дъж-довни води.
Полуразделната К с-ма най-често се състои от 2 мрежи-1-та за промишлени и битови
води, а другата за дъждовни води, м/у които на определени места се осъ-ществява
връзка чрез специални прекъсвателни шахти. Комбинираната К с-ма се прилага за
големи сели-ща с разнообразен релеф,различна степен на бла-гоустроеност и различен
х-р на застрояване в отделните зони. Ако се съпоставят разглежданите с-ми,най-добре в
санитарно-хигиенно отношение смесената без дъждопреливници.Основните схеми на К
мрежа са перпендикулярна, перпендикуляр-на пресечена, паралелна, реална и
комбинирана перпендикулярната схема се прилага в селища, които са разположени
близо до пълноводен при-емник и наклонът на терена към приемника по-голям от този
по течението му. Съществен недо-статък на тази схема е нарушаването на санитар-но-
хигиените условия в водния басейн района на населеното място. Перпендикулярната
пресечена схема се прилага при същите теренни у-вия, тази схема е подходяща за
смесената К с-ма с и без дъждопреливници, както и за битова и промишлена
канализация на разделната схема. Паралелната схема се използва при голям наклон на
терена, перпендикулярна на приемника. Главния колек-тор събира и отвежда
отпадъчните води към пре-чиствателна станция. Радиалната схема е подходя-ща за
големи селища, разположени на равен терен или с по-висока централна зона.Видове
тръби,фасо-нни части и начин на свързване В К се използват няколко вида тръби
според материала, от който са направени,които отговарят на посочените условия и
същевременно не са скъпи, камениновите тръби се прилагат предимно в сградната К
приложение-то им в уличната К е ограничено поради малката им ност. Произвеждат се
с диаметри според БДС от 75мм. до 600мм свързват се с муфи, които се уплътняват с
битум, циментов р-р или глина. Бето-нните или стоманобетонните тръби имат широко
приложение в К правят се от чакъл, пясък, цимент и вода. Произвеждат се предимно в
заводски ус-ловия в стомани кофражни форми и отлежават при определени
температура и влажност. Най-подхо-дящите начини за уплътняването на бетона са:ч/з
вибриране и центрофугиране. Максималния D на тръбите според БДС е 1000мм.
Армират се с спира-ловидна армировка или отделни обръчи и надлъ-жни
разпределителни обръчи. Дължината на тръ-бите е 1 м. и се свързват на глъб и зъб и
връзката се замазва с циментен р-р. Чугунените и стонане-ните тръби са подходящи за
участъци от К мрежа, които работят при напарен режим, при големи на-товарвания и
скорости и за случаите, когато се изисква голяма водоплътност. Използват се при
дюкери, преминаване под жп. линии, пресичане с водопроводни тръби за напорни
тръбопроводи на помпени станции и др. Чугуне-ните тръби се из-пълняват от сив чугун
и трябва да бъдат без гра-павини и шупли. За предпазване от корозия отвъ-тре и отвън
се мажат с асфалтов лак.Произвеждат се с D 50, 65,100,125 и 150 мм и с дължина 1.5 до
2м.Свързват се с муфи,които се уплътняват с оло-во кълчища и асфалтов лак.
Стоманените тръби се произвеждат се с D 40,50, 60,80, 100,125, ит.н. до 600мм. и с
дължина от 5 до 14 м. Според начина на производство биват: безшевни и заварени. За
пред-пазване от корозия отвътре се намазват със спец. битумна за-ка,а отвън се обвиват
с асфалтирана юга. При добро изпълнение на изолация трайно-стта им е повече от 50
год.Свързват се с муфи, фланци или ч/з заварки.Съоръжения по К мрежа на населените
места-видове. Предназначение и мяс-то в К мрежа Съоръженията по К мрежа са реви-
зионни шахти, дюкери и К помпени станции. Пре-дназначението на ревизионните
шахти е да осигу-рят достъп до каналите за проверяване на работа-та им и за
почистване или промиване в случай на задръстване. Предвижват се задължително на
вси-чки вертикални и хориз. чупки по трасето на мре-жата, при промяна диаметъра на
тръбите за връз-ката му отделните клонове и т.н. Разстоянието м/у тях зависи от D:1,5
мм-до 40м 200 до 450мм-до 60м.;от500-600мм-до 80м; 700-900мм-до 100м и т.н.
Шахтите са чугунени-капаци, които трябва да бъ-дат на ниво на уличната
настилка.Шахтите разпо-ложени в земните полочи на паркове и сгради се надзиждат в
обработваеми площи -80см. Шахтите с под се използват в К мрежи при следните по-
особени случаи: трасиране на мрежата в терен с много голям наклон;при включване на
второсте-пенни клонове в дълбоко подземни колектори;при пресичане на колектори с
други подземни съоръ-жения и при потопено заустване на главния коле-ктор в
приемника. Предназначението на дъждоп-риемните шахти е да спадат повърхностния
дъж-довен оток от уличните рилки в подземната мрежа за дъждовни или смесени води.
Разполагат се в ос-новните кръстовища, в понижените части на улиците и площадите и
др.Тялото на шахтата оби-кновено е с цилиндрична форма.Шахтите се свъ-рзват с
уличните канализационни клонове тръби с min D 200мм и mах L=25m. Преливниците
са съоръжения,които се изграждат по главния коле-ктор на смесената K с-ма когато
приемникът на отпадъчните води е близо до населеното място. Според хоризонталната
проекция на преливния ръб преливниците могат да бъдат праволинейни и
криволинейни;в зависимост от положението на преливния ръб спрямо оста на канала-
странични, челни и коси в зависимост от нивото на водата -отливния канал спрямо
нивото на преливния ръб не потопени и потопени. При трасирането на К мрежа често
се налага да се пресичат естествени и изкуствени препятствия.В случаите когато не е
възможно да се проведе водно количество от тръбопровода под ре-ка;сухо
дере;напоителен канал и др. се заграждат специални съоръжения дюкери.Основните
конструк-тивни части на дюкера са входната и изходната шах-та и свързващ
тръбопровод,който се състои от сред-на част,сложена с малък наклон под дъното на
река , и от две наклонени части .Дюкерите имат минимален D~ 200мм. Входната шахта
на дюкера се състои сухо и мокро отделение. Входното отделение са монтира-ни
затворените устройства

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми за държавен изпит за технически ръководители 3та степен част ВиК

Тялото на шахтата обикновено е с цилиндрична форма. Шахтите се свързват с уличните канализационни клонове тръби с min D 200мм и mах L=25m...
Изпратен от:
vasilsnejana
на 2009-10-25
Добавен в:
Теми
по Строителство
Статистика:
42 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Строителство рядко сваляни с 3 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
 
Онлайн тестове по Строителство
Тест по строително предприятие и технологии
изходен тест по Строителство за Студенти от 2 курс
Тест по строително предприятие и технологии. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
60
20
1
7 мин
13.08.2013
Стандартизация в строителството. Видове стандарти
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест за проверка на усвоените знания относно стандартизацията в строителството и видовете стандарти. Въпросите са затворени и всеки има само по един верен отговор.
(Лесен)
14
3
1
4 мин
14.06.2019
» виж всички онлайн тестове по строителство

Теми за държавен изпит за технически ръководители 3та степен част ВиК

Материал № 387637, от 25 окт 2009
Свален: 42 пъти
Прегледан: 43 пъти
Качен от:
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Тема
Брой страници: 3
Брой думи: 380
Брой символи: 3,397

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми за държавен изпит за технически ръководите ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
258

Донка Генова
преподава по Математика
в град София
с опит от  255 години
198

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения