Големина на текста:
3. Водоснабд. с-ми- същност, видове, схеми. В с-ма се нарича съвкупността от
водопроводи и съо-ръжения, които се изграждат, за да се доведе до съответния
консуматор и на необходимото кол. вода. Водоснабдяв. Обхваща дейностите в
връзка с проектирането, строителството, експлоатацията различните В с-ми. В с-ми
се делят на: В с-ми за населени места; промишлени и селскостопански. В зависимост
от нуждите, за които предназначе-на водата, с-мите се делят на: питейно-битови;
производствени или технически за снабдяване на предприятията с вода за
технологичните про-цеси в тях; противопожарни, осигуряващи вода за гасене на
пожар и смесени, които осигуряват вода за питейно-битови и противопожарни нуж-
ди или за производствени и противопожарни.
Според начина на подаване на водата системите се делят на: гравитационни, при
които водата се подава от водоизточника до консуматор по гра-витационен път;
помпени-водата се подава пос-редством помпи или други повдигателни съоръ-
жения. Напорна водоснабдителна система.
1-водоизточник;2-съберателен кладенец;3-пом-пена станция;4-мрежа;5-резервоар
зад селището.
Гравитационна водоснабдителна система.1-водо-вземане;2-главен водопровод;3-
резервоар;4-гла-вен тръбопровод;5- водопроводна мрежа.Ако от-делните
консуматори се намират на голямо разс-тояние един от друг, най-икономично за
водопо-давенето на всеки да се проектира отклонение от водопровода, който
довежда водата до водоема. Получава се мрежа, състояща се от един или два
основни клона с много разклонения. Недостатъ-ците са, че при повреда на някой
тръбопровод всички консуматори след мястото на повредата остават без
вода;водата в края на клоновете зас-тоява;напорът в края на клоновете не е еднакъв;
разпределителните клонове трябва да провеждат цялото необходимо
противопожарно количество, тъй като водата приижда само от една посока и
следователно ще имат по-големи диаметри. Раз-клонените мрежи се проектират
рядко и са под-ходящи за райони на пром. пр.,при които цехове-те са пръснати и
кълчища;олово в разтопено със-тояние, оловно въже,което се набива в студено
състояние,цимент и вода на слоеве и престоява 24-48h.Тези връзки са евтини,но не
са еластични и често се повреждат. Фланцови съединения-тръ-бите трябва да са с
фланци с пробити дупки.1-уп-лътнител от каучук или клингерит;2-болт, 3-гай-ка
четен брой и се затягат последователно срещу-положните болтове за да не се
размести уплътни-теля.Тези връзки са здрави,поддържат големи на-лягания,но не са
еластични.Болтовете бързо ръж-дясват и трудно се демонтират.но са по-скъпи.
Стоманените тръби се използват също при висо-ко напорни водопроводи.Биват
безшевни и зава-рени. Произвеждат се чрез валцуване на цилинд-рични нагорещени
стоманени блокове.Това се отнася за безшевните.Изпробват голямата и стро-ителна
стойност. най-често и иползваните тръби
са;чугунените,стоманените,PVC.Чугунените тръ-би се използват при високо
напорни водопроводи като се оставят в метални калъпи с муфите надо-лу Тръбите се
изпробват на Р=1,5-2,5Мра и се за-гряват в пещи до 130"С.Изолират се както отвън
така и отвътре с асфалт,смес от смола и катране-но масло (2:1),циментно покритие
отвътре, стьк-локерамично покритие.D=60-1000мм и L=3-6,7м предимсва и
недостатьци - здрави,не грехки.Тря-бва да се транспортират,полагат и експлоатират
по предписанията.Имат над 100г. експлоатацио-нен период.Връзките при
чутунените тръби са муфени,фланцови съединения и винто-муфени. Муфените
тръбите в единия край са гладки,а в другия имат уширение.Гладкия край на едната
тръба влиза в муфата на другата.Свързани с кат-раносани значително отдалечени
един от друг. Намират приложение още при селища,в които има само една
централна улица и от двете й стра-ни са разположени сградите.1-магистрален водо-
проводен клон;2-второстепенни клонове
Съгласно с нормите за проектиране В мрежи на всички населени места трябва да е
сключен.При проектирането се предвижда по всички улици да минават
водопроводи, които затворен пръстен. Предимствата са непрекъснато подаване на
вода до всички консуматори;водата в клоновете не застоява;водните удари се поемат
от цялата мрежа и следователно са по слаби и по-безопа-сни;диаметрите на тръбите
са по-малки. Недо-статък на сключената мрежа е нейната по-голяма дължина в
сравнение с разклонената и следова-телно по-се на Р=5-7,5МРа.Изолират се отвън и
отвътре и се покриват с тънък слой асфалт. Без-шевни D=40-600мм L=4-12м
Заварени D=400-
1000мм L=4-12мСтоманените тръби. имат по-ма-лка дебелина на стените от
чугунените, по-леки са,по-евтини са,по-лесно преносими и по здрави са.Монтират се
като се използва катодна защи-та.При добра изолация дълготрайността им е
50г., при лоша от 5- 10г.Свързват се чрез флан-цови съединения и чрез заваряне.В
България се използват PVC тръби по-немската с-ма DIN.Те са полиетиленови, черни
на цвят с сини ивици Р=0,6; 1; 1,6Мра D<90мм на рука,L до 100мм D=20-450мм-
външни диаметри D>90мм-L=6-12м Транспортират се внимателно, но не се влачат и
не се стъпва, върху тях. Тръби с прави дължини по възможност се полагат по цялата
им дължина. Съхраняват се на равни места,така че тръбите да се нареждат по цялата
дължина на участъка.Отд-елните тръби да се нареждат мах до 1 м височи-на.Имат
предпазни тапи, които I се отстраняват преди монтажа.Да се пазят от слънцето,
разтва-рящи средства и др.Режат се с трион с ситни зъби или специален нож за
синтетика.Полагат се в из-копа без да се удрят и нараняват.Арматурите и фасонните
части се монтират върху опорни бло-кове без да се създават допълнителни напреже-
ния по тръбопровода.Гъвкавостта им зависи от околната температура и ако тя е
около 0 градуса по възможност преди развиване се затоплят чрез топъл
въздух,вода,пара(за 75 или 90мин.) Покри-тие от 1-1,8м според климата и
почвата.При нес-вързани почви се уплътнява чрез тръмбоване, при скалиста и
камениста основа се изкопават 15см по-дълбоко и се насипва с пясък или каме-ниста
фракция.Засипването става с подходящ ма-териал с мах едрина 20мм,за да не се
повреждат тръбите на около 0,Зм над тях.Изкопът се заси-пва чрез цялостното
полагане на тръбопровода. Свързването на тръби и фасонни части чрез зава-ряване
биват с топъл елемент,с топъл елемент тип тръба-муфа и с вграден съпротивителен
про-водник С топъл елемент-топлия елемент се заг-рява и кьм него се притискат
двете тръби и те се нагряват и разтопяват.След отстраняването на топлият елемент
детайлите се притискат и проти-ча заварянето,след което връзката се охлажда.
Арматурите са с различен обхват и се избират в зависимост от D на тръбите и
фасонните части. Tръба-муфа се изпълнява предимно за водопро-водни инсталации
в сгради. С вграден съпроти-вителен проводник-той е ограден в свързващ детайл-
муфа или фасонна част и остава заваре-ното съединение.При включването му в ел.
мре-жа той се загрява,отделя топлина и нагрява зава-рените повърхности. Чрез
разглобяеми съедине-ния:-Фланцовите съединения се изпълняват като към тръбите
се заваряват накрайници с подвижен или неподвижен фланец. -Механичните връзки
са водовземните скоби клемфитинги. Клемфитин-гите са резбови съединения за РЕ
тръби от РР. Изработват се преходи с външна и вътрешна рез-ба,муфи,тетки,колена
(с вътрешна и външна резба),тапи с преход с фланец и др.Имат многос-транно
приложение,лесен монтаж,повторна упот-реба,незабавно пускане в действие.
Произвеждат се фитинги с челно заваряване от РЕ(полиетилен)
колена,дьги,намалители,тетки, тетка намалител, предфланцови връзки.За промяна
посоката на тръбното трасе в някои случаи може да се изпол-зва еластичността на
тръбата и тя да бъде извита като допустимият радиус на огъване,зависи от t
0
на
полагане.Основните видове фасонни части са:
тройници,кръстачи,колена,дъги,намалители пре-ходи .За да се осигури правилно
функциониране на В с-ма, по водопроводите се монтират СК,въз-вратни клапи,
редукционни вентили,ПХ,автома-тични въздушници,удароубиватели,плувак, вен-
тил и др.Те се наричат; арматури. За да се осигу-ри правилно функциониране на В с-
ма,по водоп-роводите се монтират арматури.Това са СК,възв-ратни клапи,
редукционни вентили,ПХ,автомати-чни въздушници,удароубиватели,плувак-вентил
и др.СК служат за спиране и пускане на водата в водопровода.В зависимост от
устройството си се делят на два вида:нормални и паралелни.Тръб-ната част на крана
от двете страни има фланци, предназначени за свързване с тръбите. Обратните клапи
са предназначени да осигурят протичането на водата само в едната посока.В двата
края тя-лото има фланци за свързване с тръбите. Редук-ционните вентил служат за
намаляване налягане-то във водопроводите.Удароубивателите се упот-ребяват за
предпазване на водопроводите от раз-рушително въздействие на хидравличните
удари. Има пружинни и лостови удароубиватели. ПХ са подземни.За да се намират
бързо подземните ПХ в н.м. се означават се емайлирани табелки окаче-ни на най-
близката стена.На табелките е записан номера на хидранта и координатите му в
метри мерено от мястото на табелката.Най-често се употребяват хидранти 70/80
предназначени за монтиране на тръби с D80мм и 80/50-за тръби с D60мм.Разполагат
се един отдруг80-100м помре-жата.Автоматичните въздушници са предназна-чени
за обезвъздушаването на водопр. Монтират се по най-високите чупки на
водопровода,където се събира въздух и се образуват въздушни възг-лавници,които
пречат за нормалното протичане на водата. Плувак вентилът има предназначение
механично да спре притока на вода от водопро-вода към съоръжението,когато в него
се установи максималното работно водно ниво. II.Монтаж-ният план се прави в
мащаб 1:2000 или 1:1000. Номерацията на кварталите.осовите кръстовища и
клоновете,D на тръбите и дължината на участъ-ците се пренасят върху монтажният
план от пла-на с оразмерителни данни в проекта. При разра-ботването на всяко
кръстовище от монтажния план трябва да се спазват следните по важни усл-
овия.1Основното фасонно парче да се постави по посока на най-големите водни
количества.2.При кръстовище с повече от четири разклонения мо-же да се използва
повече от едно фасонно парче, като се монтират така че основните водни кол. да
минават при възможно най-малък брой чупки и по най-късия път.З.Намалителите се
поставят-винаги след основното фасонно парче.4.Намали-телите се поставят винаги
преди другите фасон-ни части. 5.Изборът на гладко и фланцово фасон-но парче
зависи от вида и броя на останалите фа-сонни парчета,арматури и връзки,които
трябва да се предвиждат така.че да се получи технически най-правилното и
икономически най-изгодното решение.6.При изборът на връзките да се има предвид
тяхната здравина и еластичност.Орга-низацията и методите на полагане на водопро-
водите зависят от вида и размерите на тръбите, дължината на
тръбопровода,климатичните и хид-рогеоложките условия,наличието на сложно съо-
ръжения и препятствия и срока на изпълнение на обекта.При това трябва да се
спазват следнитеоб-щи правила:1.Да се изпълнява възможно най-ма-лък обем
временно строителство.2.Направата на изкопите за водопроводите да започва при
осигу-ряване на съответния участък с необходимите тръби и други материали за
полагане.З.Да се при-лага комплексна механизация поточност при ра-ботните
операции.4.Монтажът на водопроводът да започва след приключване на абсолютно
вси-чки подготвителни работи на обекта.5.Обемът на монтажните работи при по-
леки условия да се съ-кращава до минимум, като се използват възмож-ностите за
направа на някои монтажни работи в промишлени услови:Най-напред се изграждат
временни съоръжения .Разчиства се трасето,ако водопроводът е външен и се правят
временни пъ-тища за обслужването му.Дълбочината на изко-пите зависи от вида на
тръбите и от характера на земните пластове и е отразена на надлъжните профили в
проекта.Минималното покрити на тръбите за външни водопроводи е 1,20м,а на во-
допроводите в населени места -1,5м.Копае се от ниската към високата страна на
терена.Не се до-пуска полагане на водопроводи под канализация и непосредствено
до канализационни съоръже-ния. При пресичане на водопровод с канализа-
ция,водопроводът трябва да бъде най-малко 0,20м над канализацията и на
разстояние по 5-10м от двете стани да се предвиди изолация на тръбите по
санитарно хигиенни съображения. III.Съоръжения по външния водопровод-видове,
предназначение,принцип на действие.По външ-ните водопроводи се налага да се
изграждат ша-хти с различно предназначение.Те се делят на ня-колко вида:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 дек 2019 в 16:59 в момента не учи на 45 години
29 мар 2018 в 14:35 в момента не учи на 43 години от Пловдив
04 окт 2017 в 14:50 студент на 37 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Икономически факултет, випуск 2010
01 дек 2016 в 09:20 ученичка от Пловдив - ЧГ по информатика и интензивно изучаване на чужд език
04 юни 2016 в 19:03 ученичка на 23 години от Пловдив - ПГСАГ (Строителен техникум), випуск 2016
26 яну 2016 в 16:05 студент на 28 години от Варна - Колеж по туризъм при Икономически университет Варна, факулетет - МХР, специалност - мхр, випуск 2017
13 окт 2015 в 15:58 в момента не учи
03 юни 2014 в 12:46 ученичка на 25 години от Бургас - ПГСАГ "Кольо Фичето", випуск 2014
18 окт 2013 в 09:21 студент на 45 години от София - СУ"Св. Климент Охридски", факулетет - бббббф, специалност - бур, випуск 2014
 
Подобни материали
 

Общи изисквания за пожарна безопасност при аварии и бедствия

17 яну 2008
·
723
·
3
·
1,020
·
695
·
4

Осигуряването на пожарна безопасност на обектите е разработване, внедряване и изпълнение на различни мероприятия, чрез които се предотвратява вероятността да възникне пожар, а така също се предприемат превантивни мерки за защита на хората...
 

Характеристика на спринклерните гасителни инсталации

22 юли 2008
·
232
·
38
·
4,213
·
243
·
1

Съставни части и принцип на действие на спринклерните гасителни инсталации. Предимства, недостатъци,нормативна база за проектиране и икономическа оценка.
 
Онлайн тестове по Строителство
Тест по строително предприятие и технологии
изходен тест по Строителство за Студенти от 2 курс
Тест по строително предприятие и технологии. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
60
20
1
7 мин
13.08.2013
Стандартизация в строителството. Видове стандарти
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест за проверка на усвоените знания относно стандартизацията в строителството и видовете стандарти. Въпросите са затворени и всеки има само по един верен отговор.
(Лесен)
14
3
1
4 мин
14.06.2019
» виж всички онлайн тестове по строителство

Теми за държавен изпит за технически ръководители 3та степен част ВиК

Материал № 387634, от 25 окт 2009
Свален: 62 пъти
Прегледан: 62 пъти
Качен от:
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Тема
Брой страници: 4
Брой думи: 1,032
Брой символи: 9,061

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми за държавен изпит за технически ръководите ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
259

Донка Генова
преподава по Математика
в град София
с опит от  255 години
199

виж още преподаватели...
Последно видяха материала