Донка Генова
преподава по Математика
в град София
Големина на текста:
3. Водоснабд. с-ми- същност, видове, схеми. В с-ма се нарича съвкупността от
водопроводи и съо-ръжения, които се изграждат, за да се доведе до съответния
консуматор и на необходимото кол. вода. Водоснабдяв. Обхваща дейностите в
връзка с проектирането, строителството, експлоатацията различните В с-ми. В с-ми
се делят на: В с-ми за населени места; промишлени и селскостопански. В зависимост
от нуждите, за които предназначе-на водата, с-мите се делят на: питейно-битови;
производствени или технически за снабдяване на предприятията с вода за
технологичните про-цеси в тях; противопожарни, осигуряващи вода за гасене на
пожар и смесени, които осигуряват вода за питейно-битови и противопожарни нуж-
ди или за производствени и противопожарни.
Според начина на подаване на водата системите се делят на: гравитационни, при
които водата се подава от водоизточника до консуматор по гра-витационен път;
помпени-водата се подава пос-редством помпи или други повдигателни съоръ-
жения. Напорна водоснабдителна система.
1-водоизточник;2-съберателен кладенец;3-пом-пена станция;4-мрежа;5-резервоар
зад селището.
Гравитационна водоснабдителна система.1-водо-вземане;2-главен водопровод;3-
резервоар;4-гла-вен тръбопровод;5- водопроводна мрежа.Ако от-делните
консуматори се намират на голямо разс-тояние един от друг, най-икономично за
водопо-давенето на всеки да се проектира отклонение от водопровода, който
довежда водата до водоема. Получава се мрежа, състояща се от един или два
основни клона с много разклонения. Недостатъ-ците са, че при повреда на някой
тръбопровод всички консуматори след мястото на повредата остават без
вода;водата в края на клоновете зас-тоява;напорът в края на клоновете не е еднакъв;
разпределителните клонове трябва да провеждат цялото необходимо
противопожарно количество, тъй като водата приижда само от една посока и
следователно ще имат по-големи диаметри. Раз-клонените мрежи се проектират
рядко и са под-ходящи за райони на пром. пр.,при които цехове-те са пръснати и
кълчища;олово в разтопено със-тояние, оловно въже,което се набива в студено
състояние,цимент и вода на слоеве и престоява 24-48h.Тези връзки са евтини,но не
са еластични и често се повреждат. Фланцови съединения-тръ-бите трябва да са с
фланци с пробити дупки.1-уп-лътнител от каучук или клингерит;2-болт, 3-гай-ка
четен брой и се затягат последователно срещу-положните болтове за да не се
размести уплътни-теля.Тези връзки са здрави,поддържат големи на-лягания,но не са
еластични.Болтовете бързо ръж-дясват и трудно се демонтират.но са по-скъпи.
Стоманените тръби се използват също при висо-ко напорни водопроводи.Биват
безшевни и зава-рени. Произвеждат се чрез валцуване на цилинд-рични нагорещени
стоманени блокове.Това се отнася за безшевните.Изпробват голямата и стро-ителна
стойност. най-често и иползваните тръби
са;чугунените,стоманените,PVC.Чугунените тръ-би се използват при високо
напорни водопроводи като се оставят в метални калъпи с муфите надо-лу Тръбите се
изпробват на Р=1,5-2,5Мра и се за-гряват в пещи до 130"С.Изолират се както отвън
така и отвътре с асфалт,смес от смола и катране-но масло (2:1),циментно покритие
отвътре, стьк-локерамично покритие.D=60-1000мм и L=3-6,7м предимсва и
недостатьци - здрави,не грехки.Тря-бва да се транспортират,полагат и експлоатират
по предписанията.Имат над 100г. експлоатацио-нен период.Връзките при
чутунените тръби са муфени,фланцови съединения и винто-муфени. Муфените
тръбите в единия край са гладки,а в другия имат уширение.Гладкия край на едната
тръба влиза в муфата на другата.Свързани с кат-раносани значително отдалечени
един от друг. Намират приложение още при селища,в които има само една
централна улица и от двете й стра-ни са разположени сградите.1-магистрален водо-
проводен клон;2-второстепенни клонове
Съгласно с нормите за проектиране В мрежи на всички населени места трябва да е
сключен.При проектирането се предвижда по всички улици да минават
водопроводи, които затворен пръстен. Предимствата са непрекъснато подаване на
вода до всички консуматори;водата в клоновете не застоява;водните удари се поемат
от цялата мрежа и следователно са по слаби и по-безопа-сни;диаметрите на тръбите
са по-малки. Недо-статък на сключената мрежа е нейната по-голяма дължина в
сравнение с разклонената и следова-телно по-се на Р=5-7,5МРа.Изолират се отвън и
отвътре и се покриват с тънък слой асфалт. Без-шевни D=40-600мм L=4-12м
Заварени D=400-
1000мм L=4-12мСтоманените тръби. имат по-ма-лка дебелина на стените от
чугунените, по-леки са,по-евтини са,по-лесно преносими и по здрави са.Монтират се
като се използва катодна защи-та.При добра изолация дълготрайността им е
50г., при лоша от 5- 10г.Свързват се чрез флан-цови съединения и чрез заваряне.В
България се използват PVC тръби по-немската с-ма DIN.Те са полиетиленови, черни
на цвят с сини ивици Р=0,6; 1; 1,6Мра D<90мм на рука,L до 100мм D=20-450мм-
външни диаметри D>90мм-L=6-12м Транспортират се внимателно, но не се влачат и
не се стъпва, върху тях. Тръби с прави дължини по възможност се полагат по цялата
им дължина. Съхраняват се на равни места,така че тръбите да се нареждат по цялата
дължина на участъка.Отд-елните тръби да се нареждат мах до 1 м височи-на.Имат
предпазни тапи, които I се отстраняват преди монтажа.Да се пазят от слънцето,
разтва-рящи средства и др.Режат се с трион с ситни зъби или специален нож за
синтетика.Полагат се в из-копа без да се удрят и нараняват.Арматурите и фасонните
части се монтират върху опорни бло-кове без да се създават допълнителни напреже-
ния по тръбопровода.Гъвкавостта им зависи от околната температура и ако тя е
около 0 градуса по възможност преди развиване се затоплят чрез топъл
въздух,вода,пара(за 75 или 90мин.) Покри-тие от 1-1,8м според климата и
почвата.При нес-вързани почви се уплътнява чрез тръмбоване, при скалиста и
камениста основа се изкопават 15см по-дълбоко и се насипва с пясък или каме-ниста
фракция.Засипването става с подходящ ма-териал с мах едрина 20мм,за да не се
повреждат тръбите на около 0,Зм над тях.Изкопът се заси-пва чрез цялостното
полагане на тръбопровода. Свързването на тръби и фасонни части чрез зава-ряване
биват с топъл елемент,с топъл елемент тип тръба-муфа и с вграден съпротивителен
про-водник С топъл елемент-топлия елемент се заг-рява и кьм него се притискат
двете тръби и те се нагряват и разтопяват.След отстраняването на топлият елемент
детайлите се притискат и проти-ча заварянето,след което връзката се охлажда.
Арматурите са с различен обхват и се избират в зависимост от D на тръбите и
фасонните части. Tръба-муфа се изпълнява предимно за водопро-водни инсталации
в сгради. С вграден съпроти-вителен проводник-той е ограден в свързващ детайл-
муфа или фасонна част и остава заваре-ното съединение.При включването му в ел.
мре-жа той се загрява,отделя топлина и нагрява зава-рените повърхности. Чрез
разглобяеми съедине-ния:-Фланцовите съединения се изпълняват като към тръбите
се заваряват накрайници с подвижен или неподвижен фланец. -Механичните връзки
са водовземните скоби клемфитинги. Клемфитин-гите са резбови съединения за РЕ
тръби от РР. Изработват се преходи с външна и вътрешна рез-ба,муфи,тетки,колена
(с вътрешна и външна резба),тапи с преход с фланец и др.Имат многос-транно
приложение,лесен монтаж,повторна упот-реба,незабавно пускане в действие.
Произвеждат се фитинги с челно заваряване от РЕ(полиетилен)
колена,дьги,намалители,тетки, тетка намалител, предфланцови връзки.За промяна
посоката на тръбното трасе в някои случаи може да се изпол-зва еластичността на
тръбата и тя да бъде извита като допустимият радиус на огъване,зависи от t
0
на
полагане.Основните видове фасонни части са:
тройници,кръстачи,колена,дъги,намалители пре-ходи .За да се осигури правилно
функциониране на В с-ма, по водопроводите се монтират СК,въз-вратни клапи,
редукционни вентили,ПХ,автома-тични въздушници,удароубиватели,плувак, вен-
тил и др.Те се наричат; арматури. За да се осигу-ри правилно функциониране на В с-
ма,по водоп-роводите се монтират арматури.Това са СК,възв-ратни клапи,
редукционни вентили,ПХ,автомати-чни въздушници,удароубиватели,плувак-вентил
и др.СК служат за спиране и пускане на водата в водопровода.В зависимост от
устройството си се делят на два вида:нормални и паралелни.Тръб-ната част на крана
от двете страни има фланци, предназначени за свързване с тръбите. Обратните клапи
са предназначени да осигурят протичането на водата само в едната посока.В двата
края тя-лото има фланци за свързване с тръбите. Редук-ционните вентил служат за
намаляване налягане-то във водопроводите.Удароубивателите се упот-ребяват за
предпазване на водопроводите от раз-рушително въздействие на хидравличните
удари. Има пружинни и лостови удароубиватели. ПХ са подземни.За да се намират
бързо подземните ПХ в н.м. се означават се емайлирани табелки окаче-ни на най-
близката стена.На табелките е записан номера на хидранта и координатите му в
метри мерено от мястото на табелката.Най-често се употребяват хидранти 70/80
предназначени за монтиране на тръби с D80мм и 80/50-за тръби с D60мм.Разполагат
се един отдруг80-100м помре-жата.Автоматичните въздушници са предназна-чени
за обезвъздушаването на водопр. Монтират се по най-високите чупки на
водопровода,където се събира въздух и се образуват въздушни възг-лавници,които
пречат за нормалното протичане на водата. Плувак вентилът има предназначение
механично да спре притока на вода от водопро-вода към съоръжението,когато в него
се установи максималното работно водно ниво. II.Монтаж-ният план се прави в
мащаб 1:2000 или 1:1000. Номерацията на кварталите.осовите кръстовища и
клоновете,D на тръбите и дължината на участъ-ците се пренасят върху монтажният
план от пла-на с оразмерителни данни в проекта. При разра-ботването на всяко
кръстовище от монтажния план трябва да се спазват следните по важни усл-
овия.1Основното фасонно парче да се постави по посока на най-големите водни
количества.2.При кръстовище с повече от четири разклонения мо-же да се използва
повече от едно фасонно парче, като се монтират така че основните водни кол. да
минават при възможно най-малък брой чупки и по най-късия път.З.Намалителите се
поставят-винаги след основното фасонно парче.4.Намали-телите се поставят винаги
преди другите фасон-ни части. 5.Изборът на гладко и фланцово фасон-но парче
зависи от вида и броя на останалите фа-сонни парчета,арматури и връзки,които
трябва да се предвиждат така.че да се получи технически най-правилното и
икономически най-изгодното решение.6.При изборът на връзките да се има предвид
тяхната здравина и еластичност.Орга-низацията и методите на полагане на водопро-
водите зависят от вида и размерите на тръбите, дължината на
тръбопровода,климатичните и хид-рогеоложките условия,наличието на сложно съо-
ръжения и препятствия и срока на изпълнение на обекта.При това трябва да се
спазват следнитеоб-щи правила:1.Да се изпълнява възможно най-ма-лък обем
временно строителство.2.Направата на изкопите за водопроводите да започва при
осигу-ряване на съответния участък с необходимите тръби и други материали за
полагане.З.Да се при-лага комплексна механизация поточност при ра-ботните
операции.4.Монтажът на водопроводът да започва след приключване на абсолютно
вси-чки подготвителни работи на обекта.5.Обемът на монтажните работи при по-
леки условия да се съ-кращава до минимум, като се използват възмож-ностите за
направа на някои монтажни работи в промишлени услови:Най-напред се изграждат
временни съоръжения .Разчиства се трасето,ако водопроводът е външен и се правят
временни пъ-тища за обслужването му.Дълбочината на изко-пите зависи от вида на
тръбите и от характера на земните пластове и е отразена на надлъжните профили в
проекта.Минималното покрити на тръбите за външни водопроводи е 1,20м,а на во-
допроводите в населени места -1,5м.Копае се от ниската към високата страна на
терена.Не се до-пуска полагане на водопроводи под канализация и непосредствено
до канализационни съоръже-ния. При пресичане на водопровод с канализа-
ция,водопроводът трябва да бъде най-малко 0,20м над канализацията и на
разстояние по 5-10м от двете стани да се предвиди изолация на тръбите по
санитарно хигиенни съображения. III.Съоръжения по външния водопровод-видове,
предназначение,принцип на действие.По външ-ните водопроводи се налага да се
изграждат ша-хти с различно предназначение.Те се делят на ня-колко вида:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми за държавен изпит за технически ръководители 3та степен част ВиК

Според начина на подаване на водата системите се делят на: гравитационни, при които водата се подава от водоизточника до консуматор по гравитационен път; помпени-водата се подава посредством помпи или други повдигателни съоръжения...
Изпратен от:
vasilsnejana
на 2009-10-25
Добавен в:
Теми
по Строителство
Статистика:
62 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Строителство рядко сваляни с 4 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Общи изисквания за пожарна безопасност при аварии и бедствия

17 яну 2008
·
723
·
3
·
1,020
·
695
·
2
·
4

Осигуряването на пожарна безопасност на обектите е разработване, внедряване и изпълнение на различни мероприятия, чрез които се предотвратява вероятността да възникне пожар, а така също се предприемат превантивни мерки за защита на хората...
 

Характеристика на спринклерните гасителни инсталации

22 юли 2008
·
232
·
38
·
4,213
·
243
·
1
·
1

Съставни части и принцип на действие на спринклерните гасителни инсталации. Предимства, недостатъци,нормативна база за проектиране и икономическа оценка.
 
Онлайн тестове по Строителство
Нормативни изисквания към техническата документация в строителството
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест по стандартизация в строителството, предназначен за студенти. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
14
5
1
1 мин
30.05.2019
Стандартизация в строителството. Видове стандарти
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест за проверка на усвоените знания относно стандартизацията в строителството и видовете стандарти. Въпросите са затворени и всеки има само по един верен отговор.
(Лесен)
14
3
1
4 мин
14.06.2019
» виж всички онлайн тестове по строителство

Теми за държавен изпит за технически ръководители 3та степен част ВиК

Материал № 387634, от 25 окт 2009
Свален: 62 пъти
Прегледан: 62 пъти
Качен от:
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Тема
Брой страници: 4
Брой думи: 1,032
Брой символи: 9,061

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми за държавен изпит за технически ръководите ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
258

Донка Генова
преподава по Математика
в град София
с опит от  255 години
198

виж още преподаватели...
Последно видяха материала