Големина на текста:
2. Предназначението на сградната водопроводна мрежа е да доведе необходимото
водно количество до всички водочерпни прибори с достатъчен напор. Към сградната
водопроводна мрежа се отнасят всички водопроводи след водомерния възел.Избора на
сград-ната водопроводна мрежа трябва да бъде технически издържан, евтина и удобна
за експлоатация. УСТРОЙСТВО: -главни хоризонтални клонове са един или няколко на
брои с различна дължина и D. Минималният възходящ наклон към приборите е
5%о.Този наклон се осигурява ,за да не се задържа вода при изпразване на
инсталацията и за да не се задържа въздушни мехурчета. Главни хоризонтални клонове
се разполагат на 0.30м под тавана на избата.В тавански помещения има опасност от
замръзване за това се прави задължително топло изолация,а в най високите точки
въздухоизпускватели на технически етажи. -вертикални клонове се монтират в открити
монтажни шахти или вкопани в стените с минимално покритие 2 см.За откритите
водопроводи се изисква минимално разстояние 1/2"-40см,а за3/4"-50см. Вертикалните
клонове минават през хода чрез еластични връзки, които изолират от шума и от
топлинните разширения. Не се допуска монтаж на вертикални клонове в следните
случаи: Външни стени и открити помещения,през комини, вентилационни и асансьорни
шахти. В близост до трансформатори. Ел. табла,кабели и др. -разпределителни клонове
са хоризонтални и вертикални с малка дължина и диа-метър, и завършват с водочерпни
кранове. Всички клонове се монтират под прав ъгъл, вкопани в стена-та с минимално
покритие 2 см или открити захвана-ти със скоби. ВИДОВЕ: -хоризонтална система
Тази схема се нарича още разклонена. Използва се при ниски сгради с голяма застроена
площ.
1.главни хоризонтални клонове; 2.вертикални клонове; 3.водочерпни прибори
-с вертикално устройство-състои се от хоризонтал-ни участъци и дълги вертикални
участъци. Използва се при високи сгради.
-сградна водопроводна мрежа с долно разпределение най-често при главните
хоризонтални клонове които се разполагат в избата.
-с горно разпределение биват с или без резервоар на тавана и главния
хоризонтален клон също е на тавана. От него или от тях се спускат вертикални клонове.
-сключените сградни водопроводни мрежи се захранват от 2 сградни
водопроводни отклонения и биват с хоризонтален или вертикален сключен кръг и с
пространствен сключен с помпено повдигане на водата се прилага, когато напора не
достига се монти-рат помпи, които работят периодично и непрекъснато. Помпата се
монтира на обходна тръба и се слага обрат-на клапа.
- зониране на сградната водопроводна мрежа-прилага се при много високи сгради,
като сградата се разделя на няко-лко зони. Топла вода трябва да отговаря на
изискванията на БДС. При твърдост на водата над 20°Н,тя трябва да минава през
умекотителна инсталация. Температурата във водона-гревателя е 75° ,а минималната
температура 50° в коя да е точка на мрежата.. Държи се сметка за свободният кислород
и свободните въглени киселини ,за да се предпази от корозия. Източниците на топлина
за загряване на водата могат да бъдат твърди,течни и газообразни вещества-ел.
ток,гореща пара,слънчева енергия.Топлите минерални извори могат да се използват
направо като източници на топла вода. Видовете системи биват местни и системи за
централно снабдяване с топла вода. При местните водата се загрява от водочер-пните
приборите са самовари кухненски бойлери. В промишлени сгради в зависимост от вида
на производството, площта на сградата, степента на устойчивост на конструкцията се
проектира противопо-жарни инсталации. За жилищни сгради над 9 ет., театри, кино
салони, хотели и общежития ,с обитатели над 250 човека също се проектира
противопожарни инстала-ции. За всички други сгради по време на пожар се изпо-лзват
уличните пожарни хидранти(ПХ). ВИДОВЕ ТРЪ-БИ: -Поцинковани тръби-
галваяизиране на стоманени тръби с цинк.Произвеждат се с диаметър от 1/2 до 4"с
дължина от 4-7 м ,при налягане Р=1-1,6МРа.Ако се полагат направо в земята се
изолират като се намазват с асфалт,пласт юта и отново се намазват с асфалт. Връзките
се правят на муфа на резба.Поцинкованите тръ-би не се заваряват и огъват при
загряване, Връзките с муфа се правят като се навиват кълчища а при топлата вода
кълчищата са натопени в оловен миниум. Свързва-нето става със специални тръбни
ключове като фитинги-те и фасонните части се въртят до отказ.Тези тръби не са
устойчиви на минерални води,а при твърди води които не отговарят на БДС от
вътрешната страна се полу-чават налепи. -PVC тръбите напоследък намират голямо
приложение. I -вид-РVС-твърд поливинтил хлорид. Сивият цвят се използва за
технически нужди,а синият за питейни. Използват се за температу-ра до 400 и се
произвеждат с диаметър 5-1000мм. дьлжина 4-6м. Връзките са муфено-линейно
съединение ,с резбово съединение и фланцово.Те са евтини, леки, лесни за
транспортиране и монтаж, нямат миризми, не корозират и не гният. Техен недостатък е
че имат голям коефи-циент на линейно разши-рение при температурни про-мени. II-
Полиетиленовите са също РУС тръби но с друг химичен състав с дължина от 2-150м
навити на рула . Свързват се с нарези, заварки или муфи. Ш-Стоманени, чугунени,
медни, месингови, стъклени.Оловните тр. са забранени за питейно водоснабдяване. За
свързване на 2 тр., за промяна на посоката на движение на водата разклонение или за
промяна да диаметъра се използват фасонни части-фитинги.Муфата свързва прави
участъци с цилиндрична вътрешна резба като кълчищата се нама-зват с безир, след
което се навива муфата.. Колена, дъги, тройници и кръстачи, намалители, СК, ОК,
холендери, смесителни батерии, градински кранове са части от водопроводната
мрежа.При недостиг на напор се монти-рат помпи или хидранти като се монтират в
сутерена на сградата и се взимат мерки за изолиране на шума и вибра-
циите.Обикновено помпите се разполагат върху фунда-менти ,а смукателните
нагнетателни тръбопроводи се монтират върху вибрационни представки.
КАНАЛИЗАЦИЯ: Сградната канализация е комплекс от приемници и тръбопроводи,
които се изграждат в дадена сграда,които трябва да съберат и изведат отпадъчните води
извън сградата чрез дворната канализация или в ули-чната канална мрежа. Елементите
на сградната канализа-ционна мрежа са всички санитарни прибори. Канализационната
мрежа се състои от отводни тръби хоризонтални и вертикални клонове .Съоръженията
по нея са ревизионни шахти и ревизионни отвори. Сградното канализационно
отклонение свързва сградата чрез дворната канализация или направо в уличната
канализация. Санитарни прибори се монтират, прие-мат и отвеждат каналните води в
мрежата.Те трябва да бъда удобни за ползване почистване да имат добър естетичен вид
и да са устойчиви на агресивни води. Санитарните прибори са тоалетни умивалници,
кухнен-ски мивки, измивни мивки,тоалети и чинии,тоалетни
клекала, писоари, вани,бидета, подови сифони и др. Материалите от които се
изработват са полупорцелан, фаянс,емайлиран чугун, стоманобетон, облицоване с
фаянсови плочки и др. материали. За да се попречи на вентилацията на неприятните
миризми от санитарните прибори то им се поставят сифони които осигуряват водно
затваряне те са или вградени или се поставят допълнително. Отводните тръби са къси
тръбни учас-тъци възможност без чупки, които отвеждат отпадъч-ните води от
санитарните прибори до вертикалните канализационни клонове.Монтират се по
стените като изключение се прави за подови сифони. Не трябва да се монтират по
външни стени(за да не замръзват),в пода (трудно се откриват ипоправят).Използват се
най често РУС или стоманени тръби.Чугунени се използват за писоари,в здравни
заведения и в обществени кухни. За тоалетни мивки се използва диаметър Ф40,за
кухненски мивки, вани, перални Ф50 и за тоалетни Ф110 като максималният наклон е
15%. -Вертикални канализационни клонове поемат водите от отводните тръби и ги
отвеждат до хоризонталните кана-лизационни клонове.Най често се разполагат в някои
ъгъл на сградата или помещението така че да се включат максимален брои
прибори.При големи сгради се правят инсталационни шахти или канали.При малки
сгради диаметърът се приема конструктивно,като се оразме-ряват само големи сгради.
Диаметърът се променя по цялата дължина Допускат се хоризонтални или вертикал-ни
измествания през 2 дъги под 45° ,като се осигурява допълнителна вентилация и мерки
за ревизия. РУС тръбите на отстояние от стената. Камениновите се използват рядко .
стоманените тръби се използват в здравни заведения,както и чугунените като трябва да
се осигуряват срещу шум. Когато нямаме включване от тоалетна минималният
диаметър е 50 мм,а ако се включва 110мм. Всички хоризонтални или вертикални
клонове продължават и издигат над покрива и служат за вентилация на каналната
мрежа. Изпълняват се от азбестоциментови тръби като излизат над покрива минимум
30 см. Минимум 1м над отваряеми прозорци врати и вентилационни шахти. Ако
тръбите са с муфи те са обърнати срещу течението на водата. Разстоянието между
водопровода и канализацията трябва да бъде минимум 10 см.При РУС тръби на всеки
етаж се пред-виждат еластични връзки с луфт 1,5-3 см при температу-рно
разширение,слягане и деформации. Закрепват се вертикални елементи със скоби или
куки минимум 1бр. на етаж,а при каменинови 2-3 бр.За да се монтират вентиаклните
клонове предварително във входа се оста-вят отвори според диаметъра и след
монтажът тези отвори се запълват с еластични уплътнители. Хоризон-талните
канализационни клонове събират отпадъчните води от вертикалните клонове и ги
отвеждат в глав-ният хоризонтален клон и от там по най-късият път ги отвеждат в
сградното канализационно отклонение.тези клонове се полагат в земята на минимална
дълбочина под пода на мазето 40-60 мм.Ако уличният канал не е достатъчно дълбок
хоризонталните клонове се поставят над пода на мазето.Проектират се праволинейни
като по между си се свързват чрез фасонни части -единични или двойни разклонители
под 45 .Монтират се по въз-можност в коридори за да се осигури достъп до реви-
зионните шахти. Когато вертикалните канализационни клонове с Ф110, хоризонталните
КК с; Ф160. Когато вертикалния КК с Ф50, хоризонталните КК с Ф110. Минималпият
наклон е от 2-5 %. Мрежата се започва от връзката с уличния канал като строго се
спазват накло-ните. Не се допуска монтаж на хоризонтални канализа-ционни клонове
до основите на сградата. Сградното ка-нализационно отклонение свързва сградната
канална мрежа с уличната като се спазва минималното пок-ритие 1 м.Минималният
диаметър е 200мм ,а мини-малният наклон е 2-15%.При преминаване през стена са
оставя 15 см над темето на тръбата,а след полагането и се запълва с водоплътен
материал. Изпълнява се от каменинови ,РУС и най често от бетонови тръби. Главната
ревизионна шахта се раз-полага на 2 см от оградата когато разстоянието е по голямо о 5
м,а когато е по малко от 5м се прави в сградата. Включването става перпендикулярно
или косо по посока на движение на водата. Връзките се осъществяват в ревизионни
шахти или фасонни пар-чета.Обикновенно тръбите се свързват теме с теме. Горното
ниво в сградното канализационно откло-нение да бъде по високо от нивото на уличният
ка-нал,за да не се получи връщане на отпадъчната вода в сградата. Ревизионният отвор
е тройник с откло-нение на 90° които се затваря с винт и гумено уплътнение.При
авария ревизионния капак се отва-ря и след приключване на ремонта се затваря.Те се
разполагат на клонове на най-ниският и последният етаж,като се поставят минимум 80
см от пода.На хоризонталните клонове се поставя там където има промяна на посоката
, на включване на клонове и на прави участъци през 15-20м. Ревизионните шахти
извън сградата се правят като уличните ревизионни шахти, а вътре в сградата се
разполагат на нивото на пода на сутерена като са с правоъгълна или квадратна форма с
размери 60/60 в зависимост от дълбочината на шахтата и се покрива с метален капак,
ревизионните шахти в сгра-дите се поставят в коридорите на лесно достъпни места
като нивото на капака съвпада с пода,а шахтите се прое-ктират на минимум 0,5 в
страни на фундаментите и като не се допуска шахтата да е по дълбока от фундамента.
Дворната канализация се изпълнява от каменинови, бето-нни и етернитови тръби с
минимален диаметър 150мм. минимален наклон 1000. Разполага се на отстояние ми-
нимум 2 м от основите на сградата и минимално пок-ритие 1 м. ПРОЕКТИРАНЕ НА
ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА; Изходни данни са архитектурни планове (план на
избата,на отделните етажи),вертикален разрез в мащаб 1:50-1:100.Ситуационен план
М1:250-1:500 на които е обозначен уличният вдопровод, диаметърът му, вида на
тръбите и наличният му напор. Когато водоснабдяване-то е от самостоятелен
водоизточник трябва да имаме дан-ни за количеството и качеството на водата, трябва
да се спазват нормите и правилата за проектиране на вътреш-ни водопроводни и
канализационни инсталации .
Основно правило при проектирането ,е че водата трябва да достигне до водочерпните
кранове по най късия път. Чупките във вътрешният водопровод се изпълняват под прав
ъгъл. Разположението на клоно-вете и изискванията към тях са: 1.главния хоризон-
тален клон най-често се изпълнява в избени помеще-ния на 30 см от

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
29 мар 2020 в 19:48 студентка на 47 години от Велико Търново - Висше Училище Земеделски колеж ЦДО, факулетет - Стопански факултет, специалност - Икономика на туризма, випуск 2015
23 мар 2020 в 17:12 студент на 40 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Стопански факултет, специалност - Финанси, випуск 2015
19 дек 2019 в 16:55 в момента не учи на 44 години
11 окт 2019 в 09:38 студентка на 27 години от София - Химикотехнологичен и металургичен университет, факулетет - Факултет по системно и химично инженерство, специалност - Биотехнологии, випуск 2016
28 юни 2019 в 14:21 в момента не учи на 41 години
18 яну 2019 в 12:02 учител
14 окт 2018 в 19:16 родител
29 мар 2018 в 14:21 в момента не учи на 43 години от Пловдив
22 яну 2018 в 11:12 в момента не учи на 48 години
04 юни 2017 в 11:31 студент на 25 години от София - Университет по архитектура, строителство и геодезия, факулетет - Геодезически факултет, специалност - Геодезия, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Строителни машини

04 фев 2008
·
314
·
11
·
1,831

По специалността Строителство на сгради и съоръжения, по дисциплината Строителни машини.
 

Сравнителна характеристика на строителни машини

30 дек 2008
·
176
·
4
·
179
·
156

За ефективен избор на комплекта пътно-строителни машини е необходимо да се прецени мащаба на проектите , в които той ще бъде използван...
 

Топлоизолация на ограждаща конструкция на монолитна жилищна сграда

22 мар 2006
·
993
·
11
·
951
·
2
·
2

Цел..Начини на осигуряване на тези цели..Топлоизолацията се слага..Нормативни климатични и топлофизични характеристики..
 

Определяне обемите на земните маси

24 мар 2006
·
479
·
11
·
672
·
300
·
2

Определяне обемите на изкопите и насипите по метода на триъгълните призми...Определяне балансния обем на земните маси за площадката по формула..
 

Строителни материали и изделия от естествен камък

28 мар 2006
·
580
·
3
·
289
·
162
·
3

Рязане, кълцане, шлайфане,дялане. Всяка скала е самостоятелно геоложко тяло.
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Строителство
Тест по строително предприятие и технологии
изходен тест по Строителство за Студенти от 2 курс
Тест по строително предприятие и технологии. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
60
20
1
7 мин
13.08.2013
Организация на строителството
изходен тест по Строителство за Ученици от 12 клас
Обхваща целия материал по организация на строителството. Тестът е за проверка знанията на учениците от професионалните гимназии. Съдържа както въпроси с един верен, така и с множество верни отговори..
(Лесен)
16
3
1
14 мин
18.08.2020
» виж всички онлайн тестове по строителство

Теми за държавен изпит за технически ръководители 3та степен

Материал № 387633, от 25 окт 2009
Свален: 125 пъти
Прегледан: 135 пъти
Качен от:
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Тема
Брой страници: 4
Брой думи: 1,361
Брой символи: 11,661

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми за държавен изпит за технически ръководите ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
258

Донка Генова
преподава по Математика
в град София
с опит от  255 години
198

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения