Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
: КонтекстикопингОбединена
концептуалнаструктура
CONTEXT AND COPING:Реферат по психология на здравето върху статията
Toward A Unifying Conceptual Framework; Rudolf H. Moos, 202 THE HEALTH
PSYCHOLOGY, Reader; Sage Publications
, РудолфМоосинеговитесътруднициизследватвлияниетонасемейнатаучебнатаи
- , социално груповатасреда върхуиндивидуалноторазвитиенадецатаподрастващитеивъзрастнитеисе
, опитватдаотговорятнавъпроситекакможемдаразберемпроцеситечрезкоиточовешкитеконтекстови
, икопингресурсиповишаватчовешкатаадаптацияиразвитие каквисаосновнитехарактеристикина
, , обкръжаващатасредакоисаглавнитекопингресурси коитопомагатнаиндивидадаизбираипроменя
, тазисредакактезиресурсисеизползватзаадаптациякъмнеизбежнитежизненикризиинечовешки
, условиянаживотикакможеновотопознаниевтезиобластидабъдеизползванозадаповиши
, , .първичнатавторичнаитретичнапревенциянастресаизаболяваниятасвързаниснего
Формулираненаинтегративнаконцептуалнарамка
, Моосиколегитемуформулиратобщаконцептуалнарамка коятоопределянасокитенатехните
.изследвания
, Тяразглеждавръзкатамеждустресиращитежизненисъбитияиадаптацията характеристикитена
, околнатасредаиличностовитеособеностиасъщосоциалнитевзаимоотношенияиспособноститена
. , индивидазапреценяванеисправянесъсстресаОколнатасредасеразглеждакатосистемакоятосе
, , .състоиотфизичнииархитектурникомпоненти политическинадличностниисоциалнифактори
, Личностоватасистемаотсвоястранавключваиндивидуални социодемографскихарактеристикиитакива
, , ,личностовиресурсикатосамоуважениекогнитивниспособностиумениязарешаваненапроблеми
. здравословносъстояниеифункционалнивъзможностиСтресиращитежизненисъбитиявключват
, ( , краткотрайнислучкикатонапримерлекаавтомобилнакатастрофавкоятоникойнеесериозно
), (, , наранен последователникомбинацииоттакиваслучкираздяларазводпроблеминадецатав
), ( , ).училище кактоихроничнонапрежениепроблеменбрактруднидеца
, , Концептуалниятмоделпостулира чежизненитестресори ифакторитенасредатаиличносттасвързани
, - , стезистресоримогатдаформиратсоциално мрежовитересурсиспособноститезакопингитяхната
. ( ) ефективностФакторитевобкръжаващатасредависоконивонапрестъплениявквартала иличностните
( ) ( факторибдителностипредпазливостмогатдадоведатдокогнитивнапреценкавъзприятиеза
) ( застрашаваненаличната безопасностикопинготговорислаганенаобезопасителниключалкина
), прозорциивратикоитопроменятобкръжаващатасредаинамаляватвероятносттазапреживяванена
( ). стресиращосъбитиеограбванеилиизнасилванеТезипроцесисатранзакционалниинавсекистадий
.можедавъзникнереципрочнаобратнавръзка
Ресурсиидинамиканаоколнатасреда
, Моосисътрудницитемуизползватпоредицаотскализасоциалнияклиматзадаустановяттриосновни
. ,характеристикизаразличнитежизнениусловияТовасавзаимоотношениятасостаналитехора
, . личностноторазвитиеиориентациянацелитеподдържанетоипромянатанаоколнитеусловияТезитри
.категориисасвързанисмножествовидоверазличноповедение
Семейнасредаиразвитиенадецата
Първотопроучванеразкриванякоивръзкимеждуповедениетонадецатаиподрастващитеиструктурата
. насемейнатасреда Всплотенитеиемоционалнисемействасотносителномалкоконфликтидецатаимат
- . , по малкоповеденческииемоционалнипроблемиДецатавсемействаориентираникъмнезависимости
, - , постижениясапо самоуверениисамостоятелнидокатотезивактивнистимулиращисемействас
- -интелектуалнаориентацияпоказватпо доброперцепционноисензомоторноразвитиеипо адекватно
. - приспособяваневучилище Децатавдобреорганизиранисемействапоказватпо добрасоциалнаи
, -емоционалнаадаптацияапрекаленострогитесемейниструктурисеасоцииратснесигурност ипо малко
. (Gottfried and Gottfried, 1983; Moos and Moos, 1983; Nihira, Mink and Myers, 1981)самоконтрол
Учебнасредаиразвитиенаучащитесе
Другасерияотизследванияразкривакакфакторитенаучебнатасредавлияятвърхуличностовотои
. академичноразвитиеприученицитевгимназиятаПозитивнитевзаимоотношениясучителитеи
поощряванетонаучастиетовучебнатадейноствединдобреорганизиранкласповишаваморалана
, . - учениците интересакъмучебнияматериаличувствотозаакадемичнаефективностПо вероятноевисоки
, резултатинастандартнитетестовезапостижениядаполучатученицитеоткласовеориентираникъм
, постиганетоназадачикоитопоставятспецифичниакадемичницеливконтекстанаподкрепящи
. , взаимоотношенияияснаструктура Постиженияможедаимаиприкласове прикоитоизискваниятаза
, изпълнениеназадачитенесатолковастресиращинотакивакласовенесаефективнивстимулиранетона
. , интересаиефективносттанаучащитесе Авкласове коитосехарактеризиратсъссъперническа
, , атмосфераучителскиконтролилипсанаподкрепаипоощряваненаученицитеотучителясенаблюдава
. (Fraser and Fisher, 1982, Humphrey, 1984; Keyser and Barling, 1981; Moos,високонивонаотсъствияотклас
1979)
Болничнаобстановкаивлияниетойвърхуоздравяването
Втретасерияотпроучваниясеизследвавръзкатамежду условиятавболнициигрупизавзаимопомощи
. , , резултатаотлечението Лечебнитепрограмикоитонаблягатнапрактичнотоориентиранокъмзадачи
, , ученеи окуражаватнезависимостта иличнатаотговорност повишаватспособносттана пациентада
. , - сегрижизасебесииумениетомудаживеезаедносдругитеОбратно клиентитесапо склоннида
, , , .напуснатучебнипрограми вкоитолипсваподкрепа нямаяснаорганизация правилаипроцедури
Нивотонаорганизираненалечениетоможедаповлияенаразличнитепациентипоразличенначинв
. , - , зависимостотнивотоимнаемоционалендисбаланс Пациентитекоитосапо малкотревожни севлияят
- ,по добреотпрограмисвисокиочакваниязанезависимостиоткритосподеляненаличните проблеми
- - , докатопо тревожнитепациентисенуждаятотпо толератнтиусловия коитогипредпазватотпрекомерна
. (Cronkite, Moos and Finney, 1983; Moos, 1974; Ryan and Bell, 1983)интерперсоналнастимулация
Изследваненасоциалнияклимат
(MultiphasicМоосинеговитесътруднициизползватМултифазнапроцедуразаоценканаоколнатасреда
Enviromental Assesment Procedure – MEAP), 90 , основананаобщовидажилищниусловиязада
. - идентифициратдетерминантитенасоциалнияклимат Оказвасечеепо вероятнодасеоткриекохезия
( ), междухоратаприусловиясповечефизическиудобстванапримератрактивнидекорациивсалонитес
- ( , ) повечесоциално развлекателнипособиянапримерфоайетаобзаведенизанепринудениразговории
. - повеченаличноличнопространствоТакиваусловияпредоставятпо широкличенизборивъзможностза
. - , съучастиеКлиматнанезависимостепо вроятнодасепоявивусловия коитоосигуряватповече
, - социалниактивностипозволяватнажителитепо голямизборприорганизациятанаежедневнияимживот
. , ипредоставятповечеконтролвърхууправлениетонасредата Живеещитевусловия коитопоощряват
, - , кохезиятаиавтономиятасевключватпо честовобществениитворческиактивности въввземанетона
- решенияиизгражданетонакварталниструктуииприбягватпо рядкодоздравнииадминистративни
. , - услуги Социалниклимати ориентираникъмподкрепаипостиженияепо вероятнодасеразвиятв
, - женскиилистудентскиобщежитиясвисокпроцентдвойнистаипо добриусловиязаразвлечениеи
. повечеучебнииинтелектуалниактивностиТакиваусловияповишаватакадемичнотоисоциално
.(Moos, 1979)развитиенастудентите
, Тезиоткритияиматзацелдаизясняткросситуационалнатасъгласуваностмеждупроцеситечрезкоито
, .околнатасредаоказвавлияениеипровокираразвитиеуиндивидите коитоясъздават
Копингресурсиикопингпроцеси
- , Стресиращитежизненисъбитияисоциално мрежовитересурсисатясносвързаникактопомеждуситака
. исоколнатасредаиличностоватасистема Тезисистемивлияятвърхувероятносттазапояванастесории
. върхуизборанаоценяващиикопингпроцесизаадаптиранекъмтяхЧрезвлияниетонаоколнатасреда
. - тезипроцесимогатдаспратразвитиетонажизненитестресори Важнафункциянасоциално мрежовитеи
, копингресурситеепревенциятанастресоритеакогатотесанеизбежнипредотвратяванетона
, . продължителнипоредициотнапрежениекоетовкрайнасметкаводидоизтощение
, ,ЗададокажатгорнитетвърденияМоосисътрудниците муизследватздравословнотосъстояние
адаптациятаидемографскитехарактеристикинадвеслучайноподбранигрупи отСанФранцискокато
. 12 сравняватпациентинапсихиатричниклиникиитехнитесемействаИзследванетоеповтореноследдо
15 .месеченвремевиинтервал
Стресовииресурснипредикторинаадаптацията
, - Обвързанилисажизненитестресорисоциално мрежовитеикопингресурситесъсздравословното
? , състояниеЗадаотговорятнатозивъпросМоосисътрудниците муизследватравнищатаналичностни
. ресурсиифункциониранеиобясняватвръзкатаимсъсздраветоиблагополучиетоУпотребатана
, . избягващикопингстратегиисеасоциирасдепресиякактоприжените такаипримъжетеСтресиращите
- събитияиспаданетонакачествотонасемейнитесоциалниресурсисапо тясносвързанисдепресияпри
. , женитеСпоредданиитезастресовитеефектипримъжетевисокитениванастресовисъбитияса
, - предшестваниотпоследващадепресиячиеторавнищеепо нискооточакванотоимайкипредвид
.(Billings and Moos 1982a,началнитениванадепресивнинастроенияипоследвалитестресиращисъбития
1982b; Cronkite and Moos, 1983; Holahan and Moos, 1981)
Личностниисоциалниресурсиприпревенциятаиустойчивосттакъмстреса
, -Какваепревантивнатароляналичностнитеисоциалнитересурсиидалихоратакоитофункциониратпо
, - ? адекватноивладеятповечекопингресурсипреживяватпо малкостресинапрежениеМооси
, - - , сътрудницитемуоткриватчеиндивидитеспо високсоциаленстатусфункциониратпо добре изложени
- , - санапо малкостресорирадватсенаповечесоциалниресурсииизползватнай вечеактивникогнитивни
, . ,иактивниповеденческикопингстратегиианеориентираникъмизбягванеМъжетевизследванатагрупа
- , - коитопървоначалносаспо нискиниванадепресияпреживяватпо малкожизненистресорив
12 15- . - последвалиядо месеченинтервал Омъженитежениспо нискиниванадепресиявпоследствие
, , преживяватповечесемейнаподкрепаатезикоитоработятповечеинтерперсоналнаподкрепав
. (Billings and Moos 1982a, 1982b; Cronkite and Moos, 1983)работата
, , -ИзползвайкиданнитеотизследванатаизвадкаМоосисътрудниците муоткриватиндивидикоитосапо
, - устойчивинастрестепреживяватвисокиниванастресноиматпо малкопсихосоматичнисимптомии
. ,лекаилиникаквадепресияВсравнениесостаналитеиндивидисвисокиниванастресидистрес
- - .устойчивитенастрессапо безгрижнииипо малкосклоннидаизползватизбягващикопингметоди
, , - , ,Мъжетеустойчиви настрес сапо самоуверени аженитесерадватнаповечесемейнаподкрепа
. (Holahan and Moos, 1983)отколкототезисвисокиниванадистрес
- Крос ситуационални влияния

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Контекст и копинг - обединена концептуална структура

Рудолф Моос и неговите сътрудници изследват влиянието на семейната, учебната и социално-груповата среда върху индивидуалното развитие на децата, подрастващите и възрастните и се опитват да отговорят на въпросите как можем да разберем процесите...
Изпратен от:
kvk666
на 2007-07-14
Добавен в:
Реферати
по Психология
Статистика:
91 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Трябва ми за тази вечер .Моля, ако някои знае нещо да пише.
добавена от mirandi 11.02.2012
1
15
Подобни материали
 

Същост и типове на конфликта

03 дек 2006
·
2,988
·
11
·
1,349
·
425
·
2

Самата дума "конфликт" води етимологията си от латинския термин "conflictus", който означава сблъсък.
 

Диференциална психология

13 дек 2007
·
502
·
15
·
6,154
·
287

Съществува глобален общ фундаментален праг, в съществуващата реалност е налице познато и непознато многообразие на предмети, явления, процеси. Впечатляващ е и фактa, че живата природа има общи свойства, но носи и различия по между си...
 

Психологическо изследване на личността

03 фев 2008
·
2,166
·
18
·
4,816
·
2,886
·
5
·
2

Материал, описващ основните методи за изследване на личността в клиничната психология и практика (тестове, проективни методи).
 

Какви са особеностите на моята памет

04 мар 2008
·
112
·
5
·
1,195
·
110

Ние сме част от една добре балансирана екосистема, в която взаимната свър-заност върви ръка за ръка с индивидуалността. Ние сме самостоятелни личности, но също така сме и части от голямото цяло, обединени в нещо безкрайно...
 

Стресът и неговите проявления

05 мар 2008
·
502
·
10
·
1,607
·
282

Стресът е физиологичен и психологичен отговор на различни събития, които разстройват личния ни баланс по някакъв начин. Тези събития са известни като стресови фактори и общоприетото мнение е, че те са само негативни, например натоварване...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Това е изходен тест по психология и логика, който включва въпроси от целия материал изучаван по този предмет в девети клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
37
629
1
16.07.2012
Психология
тематичен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
24
110
1
1 мин
13.03.2015
» виж всички онлайн тестове по психология

Контекст и копинг - обединена концептуална структура

Материал № 38690, от 14 юли 2007
Свален: 91 пъти
Прегледан: 25 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Реферат
Брой страници: 6
Брой думи: 2,146
Брой символи: 19,002

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Контекст и копинг - обединена концептуална стру ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
48

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
392

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения