Големина на текста:
1.Стандартизация
Определение: Чрез нея се осигурява качеството и
конкурентоспособността на вътрешния и международен пазар,улеснява се
техническото сътрудничество м/у заинтересованите страни. Чрез
стандартите се опр.усл. за маркировка,опаковка,кодиране,съхраняването и
транспортирането на продукт. Според опр.на м/унар.организация на
стандартизация и ISO. Стандарт.е дейност,свързана с разработването на
предписания за общо и повтарящо се предписание на действит.и възможни
проблеми с цел постигане на оптимален ред в дадена съвкупност от
обстоятелства в дадена област,наука,техника,транспорт и др.
Обект на С.се разглежда като непрекъснато променяща се ,разширяваща се
област. В началото обект на С.са били готовите изделия.
Принципи: Оптималност- при С.на суровини и материали при готова
продукция е необходимо да се опр.оптимален бр.на принципите,които ще
се извършват,тяхното класифициране и кодиране,опред.мин.бр. на
показателите за окачествяване на дадена стока.Обективност- при С.на
всеки обект,трябва да се изхожда от потр.на обществото и от обективните
закономерности. Правно регламентиране на стандартите- опр.степента и
обхвата на тяхната задължителност и отговорност при неспазването му.
Системност, последователност и комплексност- това е С.на всичко,което
има отнош.за създаване на даден продукт на труда и неговата полезност.
Съблюдаване на общ.интереси и тези на потребителя- при този принцип
С.се извършва за обща полза и при участието на всички страни като
определя гаранции за производители, доставчици,потребители и др.
Перспективност- при разработването на нови стандарти е необходимо да
се има в предвид не само постигнатото ниво, но и перспективата за
осъвършенстване на производството. Относителна стабилност- при този
принцип обектите, които се С.трябва да имат стабилност по отнош.на
притежавани св-ва,усл.за преработка,съхранение,хим.състав и др. В Б-я
средния срок за сигурна стабилност е 5 год. Единство, краткост и точност
на терминологията- всички понятия,термини и др.,използвани в
различните С.документи трябва да бъдат пределно кратки,точни и ясни.
2.Прости свойства на пром.стоки
Прости химични св-ва: те предстяавляват способността на
промишл.стоки да се разрушават на
киселини,основи,светлина,корозия,микроорганизми и др. Устойчивост на
киселини- за пром.стоки тя е различна, напр.памучните текстилни стоки са
неустойчиви на действието на солна, сярна и азотна киселина, но са твърде
устойчиви на фосфорна и орг.киселини. значително по-устойчиви са
вълнените стоки, естествена коприна и кожа.Устойчивост на основи-
текстилните стоки, кожите не са устойчиви на
основите,стъклени,порцеланови,пластмасови стоки имат устойчивост на
светлина-слънч.лъчи действат разрушит.в/у онези стоки, които са
изработени от орган.материали.Слънцето предизвиква фотохим.реакции,
които са причина за разрушаване на изделието. Устойчивост на корозия
(ражда)- е характерна за метали,за сплавите и мет.изделия. Тя настъпва
вследствие на хим. И електрохим. Въздействие на металите с външната
среда при наличие на влага,кислород,въглероден диоксид,киселини,основи
и т.н. Висока устойчивост имат благород.метали- злато,сребро,те не се
променят. Микробиологична устойчивост- тя е устойчива на действието на
биохим.процеси,които се предизвикват от деиността на микроорг. Стоките
изработени от живот.и растит.суровини не са устойчиви на действието на
микроорг. Съдържание на мин.в-ва- в материали от орг.произход,наред с
орган.съединения се съдържат и мин.в-ва. При изгаряне на такива
метали,в-вата остават под формата на пепел и по колич. И състава на
пепелта се съди качеството на пепелта. Прости физични св-ва: Строеж
на металите- вътреш.строеж на материала и на в-вата се определя от
взаимното разположение на техните атоми и молекули и се изучава с
помоща на хим.и физиохим.методи на изследване. На тази база се изучава
порестата структура на материалите,обемното тегло, относит.тегло и др.
Тегло на квадратен метър- Широко се използва в текстилната
промишленост при оценяване на качеството на тъканите,
трикотаж.изделия, хартията и др. Характеристиката на изделията по
тяхното тегло е необходима,когато ще се опаковат, транспонират,
съхраняват. Абсорбация и влажност- под абсорбация се разбира
поглъщането на влага,газове,пари и разтворени в-ва от повърхността на
твърди тела. Способността на стоките да абсорбират влага се нар.
Хигроскопичност. Този показател е мн.важен. Условно тегло- разбира се
теглото на материала при опр.условна влажност. Условното тегло се
използва при всички пресмятания, свързани с приемането и предаването на
текстилни метали, кожи и др.
3.Прости св-ва на промишлените стоки
Механични св-ва: деформация- представлява изместването на частиците
на изделията и по следващото изменение на тяхната ф-ма и размери под
влиянието на външни фактори или сили се нарича деформация. Тя бива
еластична ,когато изделието възвръща предишната си ф-ма след
премахване на натоварването или пластична,когато деформацията си
остава. Яркост- тя представлява максим.натоварване, при което настъпва
разрошаване на изделията. Уредите, които се използват за опр.на яркостта
се наричат димано метрични уреди. Твърдост- това е св-во на металите и
изделията да противодействат на проникването в тях на друго твърдо тяло.
Твърдостта в стокознанието се определя като се използва скалата на Моос.
Този показател е мн.важен при опр.механичните св-ва на редица
материали като метали,дърво,керамика,пластмаса. Термични св-ва- те се
появяват,когато в/у материалите и готовите изделия се въздейства с
топлинна енергия. Топлопоглъщаемост- св-вото на поглъщане на
топлина,което е необходимо за повишаването с един градус на едно тяло.
Термична устойчивост- това е способността на материалите да и здържат в
опр. Температурни граници без да нарушават своите св-ва.
Топлопроводимост- това е способността на изделията да провеждат
топлина м/у 2 плоскости,които имат различна t . Топлоизолиращи св-ва-
най-лошия проводник на топлина е в/ха. Затова колкото повече въздух има
в една стока,толкова по-големи ще са нейните топлоизолиращи св-ва.
Проницаемост на пром.стоки- това е способността на някои метали да
пропускат през себе си частици въздух,водни пари,вода и др. Оптически
св-ва- те се проявяват при отражение,поглъщане и пречупване на
светлинните лъчи. По-важни св-ва са- цвят,блясък,матовост, прозрачност и
др. Физикохимични св-ва: това е способността на материалите и на
готовите изделия да оказват съпротивление на комплексни физични и
химични въздействия. Най-важните физикохим.процеси са: устойчивост на
атмосферни агенти- това е съпротивлението им с/у въздух,
прах,газове,валежи,вятър, t, влажност. Стареене на изделията- това
епроцес на постепенни изменения на материалите и изделията. Стареенето
настъпва под въздействие на кислород,t, въздух,светлина и др. Износване
на изделията- има изменение при потребните св-ва, които засягат външния
вид ,конструкцията,строежа,хим състав и др. Износването на изделието
бива- външно- когато повърхността на изделието се изтърква и вътрешно-
загубва своите качества на еластичност,твърдост и морално износване-
могато има загубен интерес към изделието.
4.Сложни св-ва на промишлените стоки
Функционални св-ва- те показват съответствието на материалите и
готовите изделия с тяхното предназначение за различните продукти и
стоки те са различни. Ергономични св-ва- те характеризират
съответствието м/у конструкцията на изделието и особеностите на
човешкия организъм, т.е. трябва да се получи удобство при използване на
изделието. Естетични св-ва- те предизвикват определено настроение в
потребителите. Такива са рационалността на формата,цветовата гама,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стандартизация, промишлени стоки, готово облекло

Облеклото е предназначено да предпазва организма на човека от резки t-ни колебания на външната среда и да предава външен естетичен вид на човека. То трябва да отговаря на определени хигиенни изисквания...
Изпратен от:
elince7oo
на 2009-10-21
Добавен в:
Лекции
по Стокознание
Статистика:
66 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
съхранение на стоки основи
добавена от ladyrotk 18.12.2016
1
5
Подобни материали
 

Стокознание (пищов)

04 апр 2008
·
217
·
5
·
2,542
·
117

У нас продукцията се класифицира по т. нар. единен класификатор на продукцията който се изработва от национал статист. институт. ...
 

Промишлено стокознание

05 дек 2008
·
478
·
28
·
13,323
·
573

Влакна представляват гъвкаво и относително здраво тяло с малко напречно сечение и ограничена дължина, която многократно надвишава напречното му сечение...
 

Лекции по стокознание

07 юни 2010
·
332
·
32
·
11,640
·
446

Предмет и задачи на стокознанието. Класификация на стоките. Асортимент на стоките. Потребителни свойства на стоките...
 

Качество и стандартизация на стоките

09 окт 2010
·
80
·
3
·
368
·
132

Протокол за лабораторно упражнение по стокознание върху тема качество и стандартизация на стоките...
 
Онлайн тестове по Стокознание
Тест по стокознание на тема: мляко и млечни продукти
тест по Стокознание за Неучащи от 10 клас
Тест по стокознание за ученици от 10-ти клас от търговските гимназии. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Труден)
14
72
1
1 мин
15.07.2013
Тест по стокознание
изходен тест по Стокознание за Студенти от 1 курс
Тест по стокознание, предназначен за 1-ви курс, специалност туризъм. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
18
192
1
03.04.2013
» виж всички онлайн тестове по стокознание

Стандартизация, промишлени стоки, готово облекло

Материал № 386561, от 21 окт 2009
Свален: 66 пъти
Прегледан: 84 пъти
Качен от:
Предмет: Стокознание, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 979
Брой символи: 9,048

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стандартизация, промишлени стоки, готово облекло"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения