Големина на текста:
СТИ ЛО ВЕНА УП РА В ЛЕ НИЕНАПЕР СО НА ЛА
I. -Най об що сти лът на управле ние се изразя ва в начи на на рабо, тав предлагани те мето , дисредства
и подхо ди за постига не на цели те и решаване то на конкретни те зада , чи в координиране то на лични те и
обществени (тегрупо ) виинтере, си във взаимодействие то меж ду ръководст во и персо (налвертикал но и
хоризонтал норавни).ще
Сти лът науправле ние сепроявя ва имен но поотноше ние науправление то на персона.ла
Сти лът на управле ние се разглеж да ка "тоотносител но стабил, на об ща и вътреш на индивидуална
конфигура ция от свърза ни с персона ла управленс ки дейнос". ти Сти лът на управле ние зави си от позна-
ния, та опи, та ситуация, та специфика та на трудова та дей, ност особености те на персона, ла как то и от ре-
ди ца личносто ви особенос тина ръководители. -теНай голя мо значе ние меж :ду тяхимат
- авторитар ;ност
- доминант /ност субмисив (ност покор, ностотстъпчи);вост
- тревож ;ност
- екстравер /сияинтровер ;сия
- поема ;не нариск
- агресив /ност толерант ;ност
- самостоятел /ност несамостоятел ;ност
- интелигент .ност
Взаимодействие томеж дуте зихарактеристи кимо же дадове де до различ ни вариан ти настило.ве
II. В литература та има реди ца тео , рии в кои то класификация та на стилове те е на база та на различ-
ни крите.рии
1. Ед -на от най известни "те иста" рикласифика (1944) циие на Курт Ле вин в зависи мост от начина
на взима не нареше:ние
) а авторита ;рен
) б демократи;чен
) в либера.лен
В основа та на то ва деле ние е право то на подчинени те да участ ват във взимане то на реше. ние Ле-
вин предла га исхе мана степени тена учас :тие
- ръководите лят взи мареше ние иго оглася;ва
- ръководите лят взи мареше ние иго предла газа обсъжда;не
- ръководите лят поста вяпробле, масъби рамне, нияна чия то осно вавзи ма реше;ние
- ръководите лят опреде ля ограничения та приизбо ра нареше ние иоста вя група та давзе ме решени-
е ;то
- ръководите лятне участ вавъв взимане то на реше.ние
-Най доб ре се възприе ма демократични , ят стилтъй ка то се съобразя ва с основно то психологическо
изисква не да сезачи та човешка та лич. ностКак ва сте пен надемократич -ност енай ефектив на законкрет-
на та трудо ва ситуа ция зави сиот особености тена група та иот ситуация, тав коя то севзи ма реше.ние
2. Спо ред Таненба уми Шмитположител на оцен ка заслужа ва то зи ръководи , тел кой топроявява
принцип ност при оцен ка на собствени те и чужди те възможнос , ти как то и на ситуация, такой то мо же да
реаги рагъвка во спо редте зи възможнос . тиТе зиавто риопреде лятстилове тека :то
- авторита;рен
- кооперати .вен
3. Изследва не на лидерски те стило ве чрез количест вен ана ли се провеж 50- да още презтегоди ни в
Университе та в Оха (). йоСАЩФлейш ман опростя ( васъс статистичес ки ана ) лизпървоначална та форма
отдесет кифакто рис отноше ниекъм стилове, тека то гисвеж да додва основ нифакто :ра
- внимател (ностсте, пен в коя то ръководите лят проявя ва уваже, ние сърдеч, ност гри, жа дове рие в
подчинени );те си
- официал но изпълне ние надлъжностни те функ (ции степен, тав коя то мениджъ рът след вакласиче-
ски те прави ла запланира, неорганизира, неконт).рол
То зи двуфакто рен мо дел е потвър ден в Мичиганс кия универси , тет но два та факто ра са нарече :ни
1) ориента ция към персона ; 2) лаориента ция към техничес кия ас пект на производство. тоТо ва са незави-
си, ми но не и противополож ни парамет ( риедин ръководи тел мо же да има висо ка оцен ка и по два та по-
казате )!ля
4. , Кац Макко би и Морз изслед ват конкрет на гру па от ръководи тел и подчине, ни и се опит ват да
опреде лятфактори, тесвърза нис ус пехв производство .то
Ръководители те поста вят на пър во мяс то следни те факто : ри ориента ция към персона , ла отделяне
на пове че вре ме на проблеми те на само то ръководст, во осъществява не на генерал но ръководст, во а не
на опекунст.во
Подчинени те не пра вят разли ка меж ду те зи факто ! риОбяснение , то е че те имат ограниче ни наб-
люде ниявър хуръководна та дей ности оценка та имби би ланенадежд.на
5. Морз и Рай нер се опит ват да дока жат значение то на делегиране то на пра ва за ефективност та на
работа. та Изслед ват две гру: пи в първа та се делеги рат пра , ва а във втора - . тане Хипотеза, та че първата
гру -па ще е по ефектив, на не се потвържда ! ваНо удовлетворение то на подчинени те в първа та гру па е
би ло значител -но по голя. мо Спо ред автори те ефективност та в две те гру пи е сравнител но еднак , ва тъй
ка то време то за изследва не е би ло крат. -ко При по дъл го изследва не се очак , ваче липса та на удовлетво-
ре ние от работа ( тавъв втора та гру ) паще дове де до текучест, воа от там и ефективност та ще се понижи
-по значител .но
6. Рен сисЛай (кърт Ли, Rensis Likert) къртопреде 4 лясти лана ръководст :во
) а експлоататорс -ки авторита;рен
) б патерналисти-чен авторита;рен
) в консумати ;вен
) г демократи.чен
Демократи чен е сти, лътпри кой то се поощря ват подчинени. те Той форми ра сплоте -ност и е най
ефекти вен заорганизация. таСти лът вто зи слу чай сесвърз ва смотивация таза ус .пех
Критици те на то ва деле ние твър, дятче не мо жем да очаква ме един и съ щи стил да е ефекти вен не-
прекъсна , тотъй ка то хора "тасвик " ватс не гои тойве че не импра вивпечатле.ние
7. Фид лер създа . . "ва т нарконтинген тен мо " делна стилове. теСпо ред не го ефективност тана група-
та зави си от взаимодействие то меж ду сти ла на ръководст во и степен та на благоприят ност на ситуация-
. .. та Т е производителност тана гру, пачия торабо тазави сиот взаимодействие то меж дучленове , те йе
функ ция от взаимодействие то меж ду ситуационни те променли ви и степен та на уваже ние на ръководи-
те лякъм него -вия най мал ко предпочи тан сътруд:ник
- степен, тав коя то ръководите лят седоверя ва исимпатизи рана подчинени ;те си
- степен та на структурира ност на задачи те ина възможност та да бъ дат разпределе ни меж ду члено-
ве тена група;та
- степен, тав коя то позиция тана ръководите лясе възприе мака то проя .ва навласт
Ако ръководите лят оценя -ва най сла бия си сътруд ник положител , но то той е ориенти ран към пер-
сона , ла към отношения та с не. го Ако е обратно - тото той е ориенти ран към задача. та Теория та на Фид-
лерпопа .. "да вт нарситуацион нитео " (1967-74).рии
Спо редФид "лер благоприят наситуа" ция ета , зикоя тода -вапо голе мивъзможнос тизаконтрол
вър ху поведение то нагрупа. таУправля "ва селе", кокога :то
- в група тасъществу ва дове ;рие
- задачи те саточ но определе;ни
- ръководите лят има определе .на власт
Фид лерогранича ва теория таси са мо додейнос, тикои то се извърш ват съвмест но от цяла тагру па и
при кои то взаимодействие -то е най голя. моЗа един ръководи тел е труд но да бъ де гъв , кав защо то стилът
на управле ние сепроме нятруд.но
"Неблагоприят на ситуа" цияета , зипри коя:то
- ня ма дове риеи уваже;ние
- задачи те серазпреде лят труд ;но
- ръководите лят ня мадостатъч .но власт
Лиде , ринасоче ни къмперсона , ладейст -ват най доб "ре всред" ниситуа .ции
Изво , дът е че мно го труд но сеизграж да ефекти вен стил на управле, ние ка то спо ред Фид -лер по
ефекти вен еавторитарни, яттехнократс .кистил
8. Блан шит и Хърс ли посоч 4 ватсти ла на управле, ние ка то основни ят крите рий е степен та на зре-
лост на подчинени. те Тя се опреде ля от способност та и желание то за усъвършенства не на даде на дей-
. ностПри промя "наназрелост" та тряб ва да сеизвърш ва смя на науправленс . киястилСтилове :те са
- Авторита (рен стил неспособ ни инежелае щида рабо тят подчине);ни
- Интегри (ращстил неспособ ни ижелае щида рабо );тят
- Партисипати (вен стилспособ ни и нежелае щи да рабо ) (тятпартисипа - ция съпричас, тие включе-
);ност
- Делеги (ращстил способ ни и желае щи дарабо ).тят
9. .. "ТнарУПРАВЛЕНС КА РЕШЕТ", КАсъздаде на от Ро бърт Блейк и Джон Мън (1969) тън дели
стилове те възосно ва наориентация та къмличност таи ориентация такъм задача.та
Представля ва квад , рат разгра фен ка то решет (9 ка ре 9 да иколо), нидолни "ят ляв ъгъл еначалната
точ" - ка стой 1,1. ност По хоризон ( талпо абсциса) тае ориентация та към задача ( тасъс стойнос 1,1ти от
9,1). доПоверти кале ориентация такъм личност ( 1,1 1,9). та отдоДве тедимен сии санезависи! ми Та:ка
1,1 е нис каоцен ка ипо два тапараметъ ;ра
9,1 - висо ка ориента ция към задача таи нис ка ориента ция към личност;та
1,9 - висо ка ориента ция към личност таи нис ка ориента ция към задача;та
9,9 - смя -та сеза най до ( бър стил с висо ки оцен кии подва тапараметъ .ра
5,5 - -най чес то срещани .ят стил
В зависи мост отви дана рабо ( . танапртворчес) каиниво тона персона ( . ланапрквалифици),ран
ефектив ност мо же даима илипри ориента ция къмзадача, таили къмличност.та
III. Слабос ти вда ден стил на управле: ние недостатъч но ефектив на ръковод на дей ; ност интензивна
рабо; таудължава нена работно то вре ; ме физичес ко ипсихичес ко претоварва ; ненеправил но разпределе-
ние на време (тоособе но на ръководни те кад -ри от по нис ко равни); ще нарушава не на пропорция "тара-
бо - тасвобод но вре"; менедостатъч но спазва не на основни те принци пи за рабо та с хо ; ра създава не на
"груповщи"; нанереал ниоцен; кинедостатъч но използва не на общуване ; тонедостатъч но прилага нена
стимулиране тока тосъотноше ниемеж дупохва лии наказа.ния
IV. Ня кои авто ри създа ват и принци , пис кои то ръководите лят да се съобразя ва при изгражда не на
управленс . кияси стилНапри:мер
- Акцентира не вър ху творческа тарабо;та
- Спокой нообмисля;не
- Съсредоточава не вър ху основни тевъпро;си
- Целенасоче но и последовател но довежда не назапочнато ;то докрай
- Освобождава не отненуж но натоварва не и съвеща;ния
- Конт ролвър ху изпълнение то назадачи;те
- Оцен, каобсъжда, неразпростране ние надоб ;рия опит
- Отстранява нена пречки теи недоразумения;та
- Ръководите лят да съзна , ваче да ва при мер с поведение то си и не мо же да изиск ва от други, те ако
сам неда ва достатъч ;но
- Да сеобля га наотговор ни италантли вислужите лиида гипривли -чакъмпо актив на рабо.та
Спо редповече тоавто рииндивидуализ мътв ръководна та дей ност во дидо безперспектив!ност
V. Сти лът е в зависи мост и от личностни те качест ва на ръководите . 50-60- ля През те годи ни тези
личност ни качест ва са оценява -ни с по голя ма те жест и са достига ли до десет ки качест . -ва По къс но се
акценти равър -ху по мал , кона бройно основ ни качест, вака : то интелигент ; ност уме ние заприспособява-
не къмразлич ни ситуа ; ции екстравер ; сия инициатив.ност
Не вина гиоба че се наблюда ва връз камеж ду отделни текачест ва иефективност та от управленската
дей ! ностСти га се до идея, та че предиктори те за ефективност та на та зи дей ност са значител но пове че и
че е необходи мо към посочени те качест ва да се вклю : чат още отношение то към управлявани; теособе-
ности те на ситуация ( татъй ка то различни те ситуа ции изиск ват от ръководите ля проява та на различни
качест).ва

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стилове на управление на персонала

Най-общо стилът на управление се изразява в начина на работа, в предлаганите методи, средства и подходи за постигане на целите и решаването на конкретните задачи, в координирането на личните и обществените (групови) интереси...
Изпратен от:
kvk666
на 2007-07-13
Добавен в:
Лекции
по Мениджмънт
Статистика:
1,057 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Управление на риска в застрахователния бизнес

30 окт 2009
·
412
·
20
·
6,210
·
446
·
3

Управление на риска в застрахователния бизнес.Застрахователен бизнес-същност,особености.Особености на управлението на риска в застраховането.Въздействието на риска в/у работата на застрахователя.Механизми на управление на риска....
 

Курсова работа по проектна организация и управление

11 сеп 2010
·
362
·
6
·
1,389
·
590
·
3

Курсова работа по проектна организация и управление...
 

Управление на проекти

03 мар 2009
·
538
·
12
·
1,890

1. Описание на структурата на работните пакети за проекта Управлението на проекти е един от сравнително новите управленски подходи. Неговите функции се концентрират не върху цялостната фирмена дейност, а върху група дейности, квалифицирани като проект...
 

Управление на човешките ресурси

08 фев 2010
·
420
·
38
·
7,289
·
365

Теоретична част - Същност на подбора, Цели на подбора, Етапи на подбора:...
 

Казус по основи на управлението

18 юни 2010
·
291
·
33
·
5,275
·
714

Разработен бизнес план по мениджмънт и основи на управлението за студенти втори курс в УНСС...
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по Мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът се фокусира върху корпоративното ръководтво и историята на корпорациите. Съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(За отличници)
35
10
2
3 мин
24.11.2016
Тест по лидерство и ръководство за студенти 3-ти курс във ВУАРР
изходен тест по Мениджмънт за Студенти от 3 курс
Сборният тест по лидерство и ръководство е предназнаен за текущо оценяване на студенти в 3-ти курс във ВУАРР. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Много лесен)
10
38
1
1 мин
26.08.2014
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Стилове на управление на персонала

Материал № 38555, от 13 юли 2007
Свален: 1,057 пъти
Прегледан: 375 пъти
Качен от:
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 2,460
Брой символи: 16,109

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стилове на управление на персонала"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Торнев
преподава по Управление на операциите
в град София
с опит от  28 години
32

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения