Снежана Димитрова
преподава по Туризъм
в град Видин
Големина на текста:
Човешки ресурси в туризма
Създаването на микро компании в туристическия сектор подпомага, развитието на
местните икономики, особено ако те работят в синергия с локалната околна среда. Добрите
практики в сферата на управление на човешките ресурси, подпомагат МСП в туризма да развият
способност да свързват икономическия си растеж с фирмените стратегии за обучение,
квалификация и развитие на персонала съобразни с текущата икономическа ситуация. Развитието
на практики и методики за обучение, самообучение и дистанционно обучение са заложени в
Европейските директиви. Практическото ръководство предлага професионални критерии за
дефиниране на квалификацията и уменията на работещите в туристическия сектор, признати от
различни страни в европейския съюз.
Туризмът и съответно хотелиерският бизнес са много чувствителни към факторите на
околната среда. Цялостният анализ на обкръжаващата среда определя нуждата от разработване на
ефективна маркетингова и организационна политика. В сърцето на цялата туристическа
индустрия са основно услугите, предоставяни от хора на хора. Както отделният човек се влияе и
променя от заобикалящите го явления, така и туристическият отрасъл изживява своето
израстване. Туристът, който търси само луксозно място за отсядане, е вече минало. Днес
материално-техническият лукс вече не предизвиква възхита. За голяма част от хората - клиенти на
туристическата индустрия, луксът се превъръща в ежедневие, жизнена необходимост.
Поради изострянето на конкуренцията в туристическия отрасъл и на национално и на
международно равнище все повече се залага на високото качество на човешкия ресурс.
Човешкият ресурс на фирмата ще стане може би едно от най-важните конкурентни предимства
на фирмите, просто защото другите източници на конкурентно предимство вече ще бъдат
изчерпани. Знанията и уменията превръщат човешките ресурси в стратегически ресурс на
фирмата, а самите знания и умения могат да се постигнат чрез качествено образование, но и
периодично обучение и повишаване на квалификацията. Високо квалифициран персонал е
необходим на всички равнища в туристическия бранш - от най-високо ниво на вземане на
решения до ниските равнища на оперативно управление и изпълнителските длъжности. За да се
постигне синхрон между потребностите на туристическата индустрия по отношение на знания и
умения и подготовката на висшите кадри по туризъм е необходимо учебните планове и програми
да отразяват промените в туристическата индустрия и заобикалящата я бизнес- среда.
1. Управление на човешките ресурси в туризма.
Кадрите в туризма са всички работници и служители, заети в туристическото обслужване.
В литературата с понятието „кадри" често пъти се характеризират лицата, които заемат само
определени длъжности в туристическото предприятие, а дори още по-тясно - само ръководния и
управленски персонал. В повечето случаи се приема по-широкото съдържание на това понятие и
то се отъждествява с понятието „персонал" в туризма, който се разделя на управленски (среден и
ръководен) и изпълнителски.
Трудът бива прост, който не изисква специални знания, трудови навици и професионални
умения, наричан още неквалифициран труд и квалифициран, т.е. труд, при който е необходимо
притежаването и прилагането на специални знания, трудови навици и професионални умения,
необходими за изпълняването на определена работа или дейност.
В областта на туризма трудът също може да се подраздели на неквалифициран и
квалифициран, въпреки че в последните десетилетия се засилва специализацията и
професионалната квалификация на всички нива на обслужване на туристите.
Погрешно е да се смята, че изпълнителските кадри полагат предимно неквалифрщиран
труд. При туризма, както и при всички други области на обслужването, когато основното
производство се състои предимно от услуги, потреблението на продукта (услугата) съвпада по
време и място с нейното производство. Това означава, че работникът, произвеждащ услугата и
потребителят (туристът) много често са в непосредствен контакт и туристът наблюдава труда на
1
работника или служителя по време на неговата трудова дейност. Тези наблюдения са
многобройни по време на едно туристическо пътуване или пребиваване в туристическата
дестилация и не са редки случаите, когато туристът изгражда своето мнение и представа за нея
изключително и само въз основа на наблюдения на хора от изпълнителските туристически кадри.
Именно затова професионалната квалификалия и умения на изпълнителските кадри в туризма са
толкова важни, те трябва непрекъснато да се развиват и усъвършенстват и в никакъв случай не
може да се каже, че техният труд е прост. И до днес са в сила думите на швейцарския проф.
Хунцикер, основоположник на теорията на туризма: „Не трябва да забравяме, че туризмът е и ще
остане винаги човешка дейност, и че в резултат на това факторът човек ще запази своето
решаващо значение, разбира се и от страна на предлагането".
Квалифициран е трудът и на мениджърските кадри, и при тях се изисква висока степен на
професионализъм и умения, но в практиката те се намират по-рядко в пряк контакт с туристите, и
ако от тях зависи качеството на цялостния туристически продукт, то те не могат да контролират
цялостния процес на неговото производство и потребление в момента и да демонстрират своите
способности непосредствено пред потребителите му.
Трудът на заетите в туризма е изключително разностранен и многообразен. Туризмът не
обхваща един-единствен специфичен отрасъл, той има връзка с най-различни отрасли и
подотрасли на материалното производство - промишленост и селско стопанство, и на
обслужващата сфера — транспорт, здравеопазване, култура и т.н.
Голямото разнообразие от дейности и услуги прави труда в туризма изключително
нееднороден. В един туристически комплекс например, туристическото обслужване се
осъществява приблизително от 20 професии, разпределени между около 60 длъжности.
Както и в други отрасли, персоналът в туризма от гледна точка на специализацията е:
• Персонал, чиято подготовка не намира приложение извън туризма, и преминаването в
други отрасли изисква преквалификация (екскурзоводи, сервитьори, готвачи и др.);
Кадри с различни специалности, които временно или продължително работят в
туристическите предприятия като напр. счетоводители, юристи, инженери, архитекти,
художници, лекари, спортисти, историци и др.;
• Персонал с ниска квалификация, необходим за големия брой трудоемки операции в
хотелиерството, храненето, поддържането на курортите. Поради редица причини, сред които
сезонността в туризма, тази група е най-многобройна от общия брой на заетите лица в туризма.
В зависимост от конкретната сфера на своята дейност, кадрите, заети в туризма, може да
бъдат разделени на няколко групи:
Първа група - към нея спада трудът на работниците от туристическите пред-хприятия,
заети в търговското обслужване на туристите в магазините от системата на туристическите
организации. Тяхната основна дейност включва продажбата на хранителни и нехранителни стоки
на туристите. Техният относителен дял не е много голям - около 3% от всички, пряко заети в
туризма.
Втора група - това е трудът на работниците, които са заети в кулинарно-. то производство
в заведенията за хранене към туристическите предприятия и обслужват продажбата и
потреблението на неговата продукция. Една част от тях (готвачи и бармани) произвеждат нов
материален продукт, друга част (сервитьори, управители на салони и т.н.) подпомагат процеса на
неговото потребление, т.е. произвеждат предимно услуги. Тази група е най-многобройната сред
пряко заетите в туризма - около 60%'относителен дял от целия персонал в дадено туристическо
предприятие или комплекс.
Трета група - трудът на работниците, заети в обслужването на заведенията за подслон.
Този труд спада напълно към труда в сферата на услугите — при него няма производство на
материален продукт, не се произвеждат пред-. мети (стоки). Услугата най-често се определя като
целесъобразна човешка дейност, която задоволява определени човешки потребности, в случая
по-' требността от сън, подслон, от възстановяване на силите.
2
Независимо от своя нематериален характер, този труд е източник на значителни средства
и приходи от туризма и заема много важно място в структурата на туристическото обслужване -
без него е невъзможно осъществяването на нито един вид туризъм. Относителният дял на
работещите в заведенията за подслон в системата на туристическите предприятия и комплекси е
около 23% от целия им персонал.
Четвърта група - това е трудът на работниците от различните заведения за битово
обслужване в рамките на туристическите предприятия и комплекси - фризьорски и козметични
салони, за гладене и химическо чистене и пр., за поддържане на градини, паркове и зелени площи
и е около 1% от техния персонал.
Пета група - обхваща труда на работещите в транспорта, обслужващ вътрешния и
международния туризъм. Трудът на транспортните работници в системата на туризма се
осъществява в две направления. Едното е свързано с транспортирането на хранителни и
нехранителни стоки до туристическите места и заведения и чрез него се постига реализиране на
тяхната продажба и потребление.
От друга страна, както вече нееднократно беше споменато, за туризма е характерно
масовото придвижване на туристи от тяхното местоживеене до съответната туристическа
дестилация с цел потребление на разнообразни туристически ресурси, които в по-голямата си
част са неподвижни (планини, морета, исторически паметници и забележителности и др.).
Превозването на туристи е второто главно направление в транспортната дейност и труда, полаган
в нейните рамки. И двете направления са еднакво важни и без тях е
невъзможно осъществяването на цялостната обслужваща дейност в сферата на туризма.
Относителният дял на заетите в нея е около 3%.
Шеста група - трудът на работниците, заети в спомагателната промишленост, свързана с
туристическото обслужване. Той включва производство или ремонт на техника в туристическите
предприятия, производство на сувенирни и други специализирани предмети, извършване на
различни услуги от материален и нематериален характер.
Към тази група се отнася също и трудът на строителните работници, заети в строителни,
монтажни и ремонтни групи, организирани в системата на туристическите предприятия и
комплекси. Заетите в тази група също са около 1%.
Седма група- обхваща труда на работниците от предприятията за туристическо
посредничество (туристически агенции и бюра) и за туристическо обслужване (екскурзоводи,
информатори, придружители, планински водачи и др.). Относителният им дял е около 7%.
Осма група включва работещите, които създават условия за почивка и развлечение на
туристите - това са оркестранти, артисти, масажисти, служители във фитнес и спортни центрове,
аниматори и др. Към тях трябва да се отнесе и трудът на медицинските работници, които
извършват различни медицински процедури, заплащани от туристите. Техният относителен дял е
сравнително малък - 1%.
Очевидно е, че най-големи резерви за усъвършенстване структурата на персонала в
туризма е именно в дейността „Хранене". Освободените от тази дейност работници следва да се
насочат към производството на допълнителни туристически услуги. Структурата на услугите в
силно развитите туристически страни е 30:70 в полза на допълнителните услуги. Основните
туристически услуги, включващи подслон и хранене (в редки случаи и транспорт) не се явяват
основен източник на приходи в тях, докато за България тази тенденция е все още налице -
нашият туризъм разчита преди всичко на настаняването и храненето (60-70% от предлагането), а
подценява широката гама от възможни допълнителни услуги, които могат до голяма степен на
повишат ефективността на целия отрасъл без увеличаване на материално-техническата база и със
сравнително малки допълнителни разходи.
Някои от общите характеристики на труда в туризма са описани от Световната
организация по туризъм:
• ниско ниво на технически познания;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Човешки ресурси в туризма

Кадрите в туризма са всички работници и служители, заети в туристическото обслужване...
Изпратен от:
Sherifa-1972
на 2009-10-18
Добавен в:
Курсови работи
по Туризъм
Статистика:
780 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Организация на туристическата дейност в кооперацията

01 май 2007
·
592
·
2
·
409

Стопанският туризум в коопративната система започва развитието си през 20– те и 30– те години на XX век , това се отнася и за България...
 

Мачу Пикчу - Изгубеният град на инките

18 мар 2008
·
179
·
10
·
659
·
154

Мачу Пикчу е едно истинско архитектурно чудо, скътано в Андите. От градчето, построено и обитавано преди векове от инките, днес са останали само руини. Те обаче продължават да предизвикват интереса не само на учените, но и на туристите от цял свят....
 

Представяне на туристическа дестинация Плевен

27 фев 2008
·
255
·
7
·
1,826
·
211
·
1
·
1

Забележителности и туристически обекти в град Плевен. Подробно описание на същите и географското им разположение. Анализ и препоръки за развитието на туризма в град Плевен.
 

Алтернативният туризъм в България - една перспективна "алтернатива"

15 май 2006
·
1,774
·
18
·
3,019
·
266
·
1
·
1

Алтернативният туризъм в България има потенциала в краткосрочен план да се развие до отрасъл с национално значимост, а страната ни да се превърне във водеща в тази област сред държавите от Източна Европа.
 

Анализ на алтернативния туризъм в България

12 дек 2006
·
1,645
·
22
·
3,702
·
294
·
11

Обща рамка, организационна структура - национални, регионални и местни сдружения. Макропроекти, работещи в страната.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Туризъм
Алтернативни видове туризъм
тематичен тест по Туризъм за Студенти от 4 курс
Тематичен тест от реален изпит по туризъм. Можете да проверите знанията си с него и да се подготвите. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
18
2
16 мин
30.07.2020
Тест по маркетинг на туристическия бизнес
изходен тест по Туризъм за Студенти от 3 курс
Тест по маркетинг на туристическия бизнес за студенти, от специалностите туризъм. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
26
20
1
5 мин
30.09.2013
» виж всички онлайн тестове по туризъм

Човешки ресурси в туризма

Материал № 384710, от 18 окт 2009
Свален: 780 пъти
Прегледан: 643 пъти
Качен от:
Предмет: Туризъм, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 16
Брой думи: 4,858
Брой символи: 43,972

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Човешки ресурси в туризма"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Данаил Дамянов
преподава по Туризъм
в град Свищов
с опит от  22 години
1,454 398

Снежана Димитрова
преподава по Туризъм
в град Видин
с опит от  10 години
32 398

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения