Големина на текста:
ПЪРВА ГЛАВА
ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА КОНТРОЛИНГА
Същност на контролинга - цел, задачи и функции.
Видове контролинг.
1. Дефиниране на понятието „контролинг”
Понятието „контролинг” произлиза от английската дума „to control”, която в превод на български означава освен „контролира”
и „управлява”, и „регулира”. Контролинг в превод означава ръководене или направляване, т.е. водене, навигиране към практическо
достигане на поставените цели.
Корените на контролинга се крият още в средните векове, и по-конкретно - в областта на държавното управление, когато през
15 век във Великобритания е въведена длъжността „контролер”. Основната дейност на контролера във Великобритания се свежда до
документирането и контрола на паричните и стоковите запаси. Едва в края на 19 век, за първи път в САЩ, терминът „контролинг”
започва да се използва като област от фирменото управление. Предпоставка за това е нарасналия промишлен ръст в страната, който
изисква усъвършенстване на управленските инструменти в областта на планирането, отчетността и контрола. Контролингът и неговото
развитие са резултат от нарастващите потребности за усъвършенстване на управленските функции в производствените организации в
условията на динамично променяща се среда. От 1878 година до наши дни, историческото развитие на контролинга може да се обособи
в четири етапа:
?периодът от 1878 г. до 1931 г., през който се обособява длъжността на „контролера” като различна от длъжността на
„счетоводителя” и има за основна задача координирането на управленските дейности в стопанските организации;
?периодът от 1931 до 1979 г., в който контролера се трансформира от „координатор” в „навигатор” на мениджъра в
управленския процес и избира верния път в развитието на организацията в сложната стопанска конюнктура;
?периодът от 80-те години на 20 век до края на века, характеризиращ се с развитието на контролинга като управленска
концепция;
?периодът след 2000 година до днес, обусловен от навлизането в контролинга на принципите на процесния подход и
приоритетното управление на измененията.
Контролингът обединява в единна и цялостна концепция постиженията на икономическия анализ, планирането, управленската
отчетност и мениджмънта
1
и е насочен към бъдещото развитие и постигането на целите на всяка производствена организация. В
исторически план обхватът и границите на контролинга непрекъснато се разширяват, а същностните им особености се развиват,
доизясняват и дефинират.
Контролингът е концептуално-управленска система за целево-адаптивен мениджмънт, изградена на базата на единството между
управленското счетоводство, планирането, контрола и информационното осигуряване на мениджмънта в производствената организация
(фиг. 1.1.). Той има системен и комплексен характер по отношение на всички дейности, осъществявани в производствената организация
и поддържа неразривна връзка с управлението й.
1
Фалько, С., Keith, A. R. Контроллинг: национальные особености – российский и американский опыт;
журнал „Контролинг” 1/2002
КОНТРОЛИНГЪТ
КОНТРОЛИНГЪТ
КАТО
КАТО
КОНЦЕПТУАЛНО
КОНЦЕПТУАЛНО
-
-
УПРАВЛЕНСКА
УПРАВЛЕНСКА
СИСТЕМА
СИСТЕМА
ЗА
ЗА
ЦЕЛЕВО
ЦЕЛЕВО
АДАПТИВЕН
АДАПТИВЕН
МЕНИДЖМЪНТ
МЕНИДЖМЪНТ
УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ
КОНТРОЛИНГ
КОНТРОЛИНГ
ПЛАИРАНЕ
ПЛАИРАНЕ
КОНТРОЛ
КОНТРОЛ
УПРАВЛЕНСКО
УПРАВЛЕНСКО
СЧЕТОВОДСТВО
СЧЕТОВОДСТВО
ИНФОРМАЦИОННО
ИНФОРМАЦИОННО
ОСИГУРЯВАНЕ
ОСИГУРЯВАНЕ
Фиг. 1.1. Контролингът като концептуално-управленска система за целево-адаптивен мениджмънт
Понятието „контролинг” може да се дефинира като: концептуално-управленска система, ориентирана към бъдещото
развитие на производствената организация и постигането на целите й и насочена към информационно-аналитично и
методическо осигуряване на мениджмънта й при реализацията и координацията на управленските функции: целеполагане,
планиране, организиране, регулиране, мотивиране, контрол, отчетност и вземане на решения. На тази основа, дефинирането
на понятието „контролинг” изисква отчитането на системната връзка и взаимодействие между:
?управленските функции;
?информационното осигуряване, аналитичната дейност и инструментариума на контролинга;
?контролинга и управлението.
Контролингът е система, чиито рамки образуват контура на регулирането, а взаимовръзката и последователността на протичащите
в нея дейности превръщат управлението на производствената организация в автоматично самоуправляваща се система
2
.
При дефинирането на понятието „контролинг” следва да се вземат предвид и основните схващания относно неговата същност:
?качествено нова философия на управлението, намираща израз в ефективното използване на наличните в производствената
организация ресурси и развитието й в дългосрочен период;
?инструмент за управление на производствената организация, ориентиран към постигането на целите й и интегриран във
всичките й функционални сфери, допринасящ за информационно-аналитичното и методическо осигуряване на мениджмънта
й в процеса на планирането, контрола, анализа и вземането на управленски решения.
Въз основа на тези същностни характеристики на контролинга, в широк смисъл, той може да се дефинира като концепция за
целево-адаптивно управление, ориентирана към бъдещето и просперитета на производствената организация. Същността на
контролинга поставя акцент върху все по-осезателната необходимост дейността на производствената организация да бъде подчинена на
дългосрочното планиране, съобразено с оползотворяването на целия й потенциал и всичките й предимства. Така прилагането на
механизмите на контролинга в производствената организация се явява гаранция за оцеляването й и бързото й и оптимално адаптиране в
хода на настъпващите и/или вече настъпилите в нея или средата й изменения.
В тесен смисъл контролингът е съвкупност от информационни, математически и организационни модели, чрез които се
подпомага:
?процеса на вземане и реализиране на управленски решения в производствената организация;
?достигането на поставените цели;
2
Witt, Frank-Jurgen, Witt, K. Controlling fur Mittel- und Kleinbetriebe; Deutscher Taschenbuch Verlag; 1996;
Даниель, Г. Контроллинг. Часть II: Сравнение плановых и фактических показателей; Москва; 1993
?своевременното отстраняване на възникнали отклонения на фактическите от планираните резултати.
Контролингът е средство за подпомагане на управлението. Чрез него се осигурява информационната и методическата
база за поддържането и реализацията на управленските функции. На тази основа, контролингът организира и координира
осъществяваните в производствената организация процеси чрез създаването, развитието и прилагането на:
?система от целеви показатели за определен времеви интервал;
?стандарти за функционирането й под формата на правила и процедури за планирането, отчитането, контрола и
информационното осигуряване на мениджмънта.
Ролята на контролинга в производствената организация е свързана предимно с процесите на подготовка и осигуряване
реализацията на управленските решения. Така контролингът не изземва от мениджърите и не замества правомощията им за
упражняване на власт и вземане на управленски решения, а само ги улеснява и подпомага в хода на дейността им.
Контролингът е управленска концепция, целяща осигуряването на успешното функциониране на производствената
организация в дългосрочен аспект посредством:
?адаптиране на стратегическите планове към изменящите се условия на средата;
?съгласуване между оперативните и стратегическите планове за развитие;
?координация и интеграция на оперативните планове в различните бизнес-процеси;
?изграждане на система от информация за различните равнища на управление в оптимални интервали от време;
?изграждане на система за контрол върху изпълнението на плановете, коригиране на тяхното съдържание и срокове;
?адаптиране на организационната структура на управлението с цел повишаване на нейната гъвкавост и способност
бързо да реагира на изменящите се условия на средата.
2. Цел, задачи и функции на контролинга
Целта и задачите на контролинга в производствената организация следва да са подчинени на ориентацията на концепцията към
бъдещото развитие и просперитет в дългосрочна перспектива.
Генерирането на целта на контролинга изисква да се изходи както от дефинирането му като управленска концепция, насочена към
улесняването на мениджмънта в хода на управленския процес, така и от същностната му характеристика да навигира производствената
организация чрез формирането на набор от алтернативни варианти за развитието й. Същевременно обаче целта на контролинга трябва
да бъде адекватна и на изискването за получаването на максимум изгода при влагането на минимум ресурси както в краткосрочен, така
и в дългосрочен времеви интервал.
Основната цел на контролинга е подпомагането и насочването на управлението към постигането на дългосрочно и
краткосрочно планираните цели в производствената организация съобразно оптимизирането на финансовия резултат. В
крайна сметка целта на контролинга в производствената организация може да се сведе до постигането в дългосрочен период
на стратегически целеположена синергия в нея – т.е. целените резултати (производствени, финансови) на производствената
организация в дългосрочен времеви интервал следва да са по-добри от сумата на целеположените ефекти, предизвикани по
отделно от всеки краткосрочен времеви аспект.
Постигането на синергизъм (от гръцката дума ???????? - съдействащ, подпомогащ и synergeia – сътрудничество, съдружие) като
основна цел на контролинга се свежда до стремежа към постигането на дългосрочно стратегически целеположен оптимален общ
съвкупен резултат на производствената организация, в сравнение с целените резултати като прост сбор на планираните краткосрочни
периоди, поотделно. Постигането на синергия като цел на контролинга може да се дефинира като: целенасочено стратегическо решение
за бъдещото дългосрочно развитие на производствената организация, като се използва метода на комбиниране и взаимодействие. На
фона на динамичните изменения в средата и бързо настъпващите в производствената организация отклонения на фактическите от
планираните показатели, синергията, като цел на контролинга, налага оптимизиране на ресурсите – производствени, технологични,
финансови и човешки, редуциране на производствените разходи и разходите за администрация и управление и оптимални стойности на
финансовия и производствения резултат. Безспорно, това води до подобряване на конкурентоспособността на производствената
организация на стратегическо равнище.
Целта на контролинга за постигането на дългосрочно и краткосрочно планираните цели в системата на производствената
организация съобразно оптимизирането на финансовия резултат се постига чрез търсенето и на дългосрочно стратегически
целеположена синергия в следните 4 направления:
?продажби;
?управление;
?оперативни подсистеми;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Контролинг

Понятието „контролинг” произлиза от английската дума „to control”, която в превод на български означава освен „контролира” и „управлява”, и „регулира”...
Изпратен от:
Valchev1977
на 2009-10-16
Добавен в:
Общи материали
по Мениджмънт
Статистика:
1,018 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Стратегически мениджмънт

07 дек 2008
·
237
·
10
·
1,359
·
119
·
1

Всяка компания периодично се нуждае от оценка. В конкретния случай – компания за разработка на счетоводен софтуер, процесите, протичащи във външната фирмена среда оказват много по-силно влияние...
 

Стратегически, тактически и операционни задачи и решения

14 дек 2006
·
1,070
·
27
·
3,469
·
529
·
1

Стратегически, тактически и операционни задачи и решения и тяхното съгласуване при управлението на бизнеса...
 

Основни типове стратегии и стратегически алтернативи

15 май 2006
·
1,599
·
15
·
2,406

Стратегията на една организация е насочена към това как, с какви средства и ресурси и по какви начини да се реализира нейната политика. При определянето на стратегията се изисква да се направи анализ на околната среда на организацията
 

Фирмена култура

21 дек 2006
·
3,324
·
12
·
1,701
·
949
·
1
·
1

Понятието фирмена култура се появява 80-те години в развитите индустриални страни и се разглежда като основна предпоставка за ефективно управление на фирмата.
 

Стратегически анализ

03 дек 2007
·
833
·
10
·
1,596
·
331
·
1
·
1

За да оцелее и да бъде конкурентно способна дадена бизнес организация, тя трябва да внимателно да проучва условията на външната среда и да оптимизира структурата на своите ресурси в условията на съвременния бизнес...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по Мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът се фокусира върху корпоративното ръководтво и историята на корпорациите. Съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
35
13
1
5 мин
24.11.2016
Тест по Международен финансов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът съдържа примерни въпроси за изпит, които обхващат целия материал. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
30
1
4 мин
14.10.2016
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Контролинг

Материал № 383944, от 16 окт 2009
Свален: 1,018 пъти
Прегледан: 993 пъти
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 116
Брой думи: 35,078
Брой символи: 348,098

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Контролинг"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Торнев
преподава по Управление на операциите
в град София
с опит от  28 години
42

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения