Големина на текста:
Стопанство – обобщение
Стопанство – сложна система на взаимоотношения между природата и човешкото общество. Формира се от
дейности, свързани с добива на суровини, тяхната преработка и потреблението на стоки и услуги от човещкото
общество.
Световно стопанство – съвкупност от националните стопанства в света, между които съществуват
икономически взаимоотношения.
Типове стопанства:
-натурално стопанство /характерно за древните и средновековните общества/ - произвежда основно за
задоволяване на личните потребности; обемът на произвежданите блага е малък; размяната на стоки е
епизодична. Главна особеност- затворен характер и неразвити функции на пазара и цените.
-пазарно стопанство – основен регулатор на стопанството е пазара; отличава се със свобода на
икономическата инициатива, която може да бъде ограничена само от ограничените ресурси и
потребителското търсене.
-командно-административно стопанство – доминираща роля на държавата, при която функциите на
пазара се изпълняват от самата държава. Стоково-паричните отношения са подменени с
административни и командни мерки.
-смесена икономика – наред с преобладаващата частна собственост съществува и държавна,
кооперативна и общинска собственост. Италия, Франция – 25%; Великобритания, Швейцария – 10%;
-Китай, Куба, Виетнам – 50%.
Структура на стопанството:
1.Първичен сектор:
-аграрно стопанство- растениевъдство и животновъдство;
-добивна промишленост- добив на полезни изкопаеми, дърводобив, лов, риболов,събиране горски
растения, солодобив;
2.Вторичен сектор:
-обработваща промишленост – енергетика, металургия, машиностроене, химическа, дървообработване,
хранително-вкусова, лека и др.
-строителство;
3.Третичен сектор – транспорт, туризъм, търговия, съобщения, наука и образование, здравеопазване,
финанси, застраховане, държавно управление, култура, спорт и др.
Основни показатели за характеризиране на стопанството:
Брутен вътрешен продукт/БВП/ – сума от всички материални блага и оказани услуги за определен период
от време /обикновено 1 година/, изразена в парична стойност /лева, евро/.
Национален доход – представлява чистата продукция, която се получава като от БВП се извадят разходите
за възстановяване на средствата за производство / суровини, енергия, горива, износване на машините и др./
Брутен национален доход – стойността на крайните стоки и услуги, зъздадени вътре в държавата и в
резултата на външнотърговска дейност или това е БВП плюс външнотърговска дейност.
След 1990г. класификацията на стопанското развитие на страните в света се извършва по:
– БВП на жител
- индекс на човешкото развитие – нов синтетичен показател, който се състои от следните компоненти-
средна продължителност на живота, образователно равнище, жизнен стандарт.
Аграрно стопанство
Същност – стопански отрасъл, който осигурява храни от растителен и животински произход, суровини за
хранително-вкусовата, леката промишленост и др. преработващи отрасли.
Типове:
-екстензивен- разширяване и увеличаване на аграрното производство чрез количествено нарастване на
обработваемите площи и броя на животните;
-интензивен- разширяване и увеличаване на аграрното производство чрез качествено усъвършенстване
на дейностите / напр. разработване на нови технологии за обработване на земята, поточна линия за
хранене на животните и др./
Растениевъдство – отраслова и териториална структура
1. Зърнопроизводство:
- зърнено – хлебни - пшеница – Китай, Русия, Канада, САЩ, Аржентина; ориз – Китай, Индия, Индонезия;
- зърнено- фуражницаревица – САЩ, Канада, Бразилия, Мексико; ечемик, овес и др.
2. Технически култури:
- маслодайнислънчоглед – Русия, Аржентина, Украйна, Индия, САЩ; маслини – Средиземноморие;
маслодайна роза – България, Турция;
- влакнодайнипамук – Китай, Египет, Индия; лен – Русия, Полша, Франция; коноп, юта;
- захародайнизахарна тръстика – Бразилия, Куба, Китай, Индия; захарно цвекло – Русия, Германия,
Франция;
4.Трайни насаждения:
-лозарство – Средиземноморие;
-овощарство / ябълки, сливи, круши и др./ - Китай, Европейски страни, САЩ;
-цитрусови насаждения/ портокали, лимони, мандарини и др./ - Средиземноморие, САЩ, Колумбия,
Боливия;
5.Зеленчукопроизводство – повсеместно.
Животновъдство – отраслова и териториална структура
1.Говедовъдство – Аржентина, Дания, Германия, Швейцария
2.Свиневъдство – Китай, САЩ, Русия, Германия, Бразилия
3.Птицевъдство – Китай, САЩ, Бразилия, Индонезия
4.Овцевъдство – Австралия, Китай, Нова Зеландия
Вторичен сектор – структура
1.Отрасли, произвеждащи средства за производство – металургия, тежко машиностроене, химическа и
нефтопреработваща, дървообработваща, производство на строителни материали, целулозно-хартиена.
2.Енергетика.
3.Отрасли, произвеждащи предмети за потребление – текстилна, шивашка, трикотажна, кожарска,
хранително-вкусова.
Енергетика
Същност – обединява добив на горива, производство, пренос и потребление на електроенергия.
Енергоизточници – въглища, нефт, природен газ, хидроресурси, ядрено гориво, слънчева и ветрова енергия и
енергия на приливите и отливите.
Отраслова и териториална структура:
1.Добив на енергоизточници:
-въглища – Русия, Китай, САЩ, Украйна , Германия
-нефт и прир. Газ – Русия, Арабски страни, Северно море, Мексикански залив
-уранови руди – Русия, ЮАР, Заир
2.Призводство на електроенергия – САЩ, Япония, Китай, Русия, Канада
-ТЕЦ – термични електроцентрали
-ВЕЦ – водноелектрически централи
-АЕЦ – атомни електроцентрали
3.Пренос и потребление на електроенергия.
Високотехнологични обработващи отрасли
Същност , особености и значение – Врезултат от задълбочаващото се разделение на труда и развитието на
научно – технически прогрес в машиностроенето и химическата промишленост се формират нови производствени
направления, като: електронна и електротехническа промишленост, самолето- и ракетостроене, производство на
медицинска и космическа апаратура, приборостроене, органичен синтез и биотехнологии. Това са
високотехнологичните обработващи отрасли. При тях се увеличава броя на заетата висококвалифицирана
работна ръка, ефективността на поизводствения процес е по-висока, по-малко замърсяват околната среда, по-
малко суровиноемки отрасли.
Отраслова и териториална структура:
1.Електротехника и електроника – САЩ, Канада, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Япония,
Китай, Латинска Америка, Израел, РЮА.
2.Самолетостроене и космическа апаратура – САЩ, Русия, Франция, Китай, Индия.
3.Биотехнологични производства – САЩ, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Индия.
Проблеми и тенденции – Бъдещото развитие на стопанството е свързано с по-голямото участие на
високотехнологичните обработващи отрасли, при които се създават нови суровини и продукти, а също и се
опазва от замърсяване околната среда.
Металургия
Същност – Обедияна добива на руди, тяхното обогатяване и производството на метал.
1.Черна металургия – обхваща добива на руди на черни метали (желязна, манганова и хромова) и
производството на чугун, стомана и прокат.
-добив на желязна руда – Русия, САЩ, Китай, Бразилия, Индия, Либерия, Австралия.
-производство на стоматна – Япония, Китай, САЩ, Русия, Германия.
2.Цветна металургия – добив и обогатяване на руди на цветни метали.
-алуминий – САЩ
-цинк – Китай, Канада, Перу
-калай – Китай, Индонезия, Перу, Бразилия
-злато – РЮА, САЩ, Австралия, Канада, Русия
-сребро – Мексико, Перу, Русия
Машиностроене
Същност и значение – произвежда машини, оборудване, прибори и инструменти.Свързано е с металургия,
енергетика, химическа и текстилна промишленост. Заема първо място сред останалите промишлени отрасли по
стойност на произведената продукция и броя на заетите в него.
Отраслова и териториална структура:
1.Транспортно:
-автомобилостроене – САЩ, Япония, Германия, Франция, Русия, Италия, Република Корея
-корабостроене – Япония, Република Корея, КНДР, Германия, Великобритания, Италия
-самолето и ракетостроене – Русия, Украйна, САЩ, Франция, Великобритания, Германия, Китай
-локомотиво и вагоностроене – Чехия, Полша, Румъния
2.Селскостопанско – Русия, САЩ, Германия, Китай.
Химическа промишленост
Същност,значение,особености - създава нови материали, полуфабрикати, предмети за потребление.
Технологичният й процес изисква голямо количество вода и енергия. От една суровина могат да се получат
няколко продукта и от много суровини един продукт. Създава големи екологични проблеми. Комбинатна форма
на производство.
Отраслова и териториална структура:
1.Неорганичен синтез (соди,киселини, бои, лакове, минерални торове, аграрни препарати) – Германия,
Франция, Белгия, Великобритания, Италия, Испания, Швейцария.
2.Органичен синтез:
-биотехнологии – САЩ, Канада, Мексико

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 мар 2020 в 10:12 в момента не учи на 25 години
16 мар 2020 в 14:58 учител на 37 години от Сливен - ТЕХНИКУМ ПО МЕХАНОТЕХНИКА “Н.Е. ЖУКОВСКИ”-, випуск 2020
 
Домашни по темата на материала
Стопанство или икономика на САЩ.
добавена от - 27.05.2013
3
15
Материал за Колумбия
добавена от azwee_97 08.05.2013
1
8
 
Онлайн тестове по География
Общ географски тест (X-XII клас)
кандидат-студентски тест по География за Ученици от 12 клас
Тестът е любознателен за проверка на знанията по география. Състои от 30 въпроса, с един възможен отговор всеки.
(Труден)
30
12
1
8 мин
13.08.2019
География
изходен тест по География за Ученици от 12 клас
Теста ще помогне на ученици от 12-ти клас да упражнят знанията си по география. Въпросите имат само по един верен отговор.
(Лесен)
10
9
1
1 мин
15.11.2019
» виж всички онлайн тестове по география

Стопанство – обобщение

Материал № 383537, от 15 окт 2009
Свален: 192 пъти
Прегледан: 390 пъти
Качен от:
Предмет: География
Тип: Урок
Брой страници: 4
Брой думи: 921
Брой символи: 8,102

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стопанство – обобщение"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения