Големина на текста:
Публични финанси. Понятие. Правната концепция за финансите
Публични финанси – за да се определят правилно правата на регулиране на
ФП трябва преди всичко публични финанси. В западната теория това понятие е
общо прието да се определя както предмета на финансовата наука така и спец.
сфера на публично-правното регулиране. Учението на публичните финанси се
основава на известното класическо разграничение между индивидуалните и
колективните потребности. Колективните потребности на обществото се
задоволяват от д-та и другите публично-правни дела. Необходимите за тази
цел парични средства съставляват материалният субстрат. на фин. стоп. това
са публични финанси. Различните обяснения за обл. на финансите могат да
бъдат сведени до 3 варианта:
1)мат. разкрива икономическото въздействие на публичните финанси при
условията на пазарно стопанство финансите са средство за икономическо
въздействие. Как въздействат финансите? – чрез данъците; чрез лихвения
процент; по пътя на финансирането от бюджета.
2)Приема равностойното значение на двата компонента – материално
съдържание и властническата организация. Пред. съдържание се изразява в
натрупване и разпределение на парични средства необходими за задоволяване
на потребностите. Субект на публичните финанси е дейността или друго
публично-правно тяло, без функционирането на които не е възможно
задоволяването на тези потребности. Държавата респективно др. публично-
правно тяло е активен субект на публичните финанси. Всички други субекти, от
които се взима част от доходите са пасивни субекти.
3)Категорично е подчертан техният публично-правен характер.
Х-на на съвременните финанси е тяхната дан. същност. Най-значителен
приход на съвременната държава е този, които произтича от нейната власт.
Държавата получава парични средства чрез своя инфериум над лицата и
говорим за финансов суверенитет на държавата.
Правна концепция за финансите
Свежда се до следните тезисни положения:
1)Финансите се регламентират от държавната система от парични
отношения. Ако от фин.полож. се отнеме всичко онова, което е регламентирано
от държавата ще остане само необходимостта от такива отношения, чрез които
част от приходите и разходите се централизират в бюджета. Те са обективна
необходимост, но не могат реално да възникнат в и независимо от държавната
регламентация. Така пр. регламентира с въведен в конституцията белег на
финансовите отношения. Пр. критики търпи белег на две
основания:1)Непреодолян постулата, че финансите са обективна икономическа
категория. Този постулат не е съчетаем с вярната констатация, че финансовите
отношения са регламентирани от д-т чрез вл. метод. 2)Концепцията не се
провежда последователно, когато трябва в конкретни хипотези да се
отграничат финансовите от други парични отношения. Неправилно като
финансови се представят отношенията по заплащането на труда и
отношенията между фирми при заплащането на сметки между тях. Това са
трудово правни и търговско-правни отношения. 3)Устройство на финансовата
администрация – Оперативното ръководство на дейностите в сферата на
финансите е възложено на МФ. Ст-ра и основните функции на МФ са
регламентирани в пост. на МС №29/91г.
Основни структурни единици са: главно управление данъчна администрация;
главно управление бюджет; главно управление митници; главно управление
държавен финансов контрол.
Основните функции и задачи са следните: МФ разработва проекти на
държавния бюджет. Анализира и контролира изпълнението на бюджета и при
необходимост прави предложения за изпълнение. Няколко са правомощията в
областта на данъците – анализира и провежда системен анализ на
дан.практика, организира и осъществява облагателна дейност и събира
приходи на държавния бюджет. Прави предложения в данъчната политика и
подготвя нови нормативни актове, включително подготвя международни
спогодби за избягване на двойно данъчно облагане. МФ организира и
контролиране на дейността по емисията и изплащанията на държавни ценни
книжа, организира отчетността и упр. на държавния дълг. Структура и
правомощия на държавната администрация – съгласувана е в Закона за
държавната администрация от 1993г., структурата й е следната: - Главно
управление, териториално управление и данъчни служби. Към данъчните
служби могат да се изградят и данъчни бюра. Главното управление
осъществява ръководство и контрол на териториално-данъчните управления и
служби, дава методически указания, обобщава и прогнозира приходи за
бюджета. Териториално-данъчното управление ръководи и контролира
дейността на държавните служби и бюра, осигурява и обслужване на главното
управление и държавните служби, осъществява контрол върху определяне и
събиране на държавни вземания. Данъчната служба извършва данъчна
регистрация на данъчни субекти, определя конкретни размери на данъчните
сделки, приема данъчни декларации, събира и отчита определени данъци,
извършва данъчни проверки и ревизии.
Данъчните органи имат следните правомощия: - да изискват данъци,
справки, сведения и др. носители на информация от контролните лица, имат
право на свободен достъп да подлагат на контрол обекти, да изискват от ЕТ и
търговските дружества при данъчни проверки и ревизии да декларират банкови
сметки в страната и чужбина, да проверяват отчетността на контролни обекти,
включително да установяват притежавани парични средства, материалните
ценности и ценни книжа, да осъществява предвидени в закона действия по
обезпечаване на документацията, включително да запечатват каси, складове,
офиси и др. както и да налагат запор и възбр. за обезпечаване на държавните
вземания. Да извършват насрещни проверки, да изискват от трети лица
сведения и да изискват обяснения от проверени лица, да назначават вещи
лица. При осъществяване на своите правомощия данъчните органи могат да
изискват съдействие от МВР, а другите държавни органи и длъжностни лица са
длъжни да им оказват съдействие.
Митническата администрация съгласно новия закон за митниците от ‘98г.
митническата администрация е централна система и включва следните
митнически учреждения: 1)Главно управление митници; 2)Районни митнически
управления; 3)Митници; 4)Митнически бюра и митнически пунктове към
митниците.
МФ осъществява общото ръководство и контрол върху митническата
администрация. Главно управление митници(ГУМ) е стр-но звено към МФ и е
ЮЛ(юридическо лице) със самостоятелен бюджет. То организира ръководи и
контролира дейността на митническите учреждения, консултативни и учебни
центрове, лаборатории и други звена необходими за тяхната дейност. Районни
митнически управления са на пряко подчинение на ГУМ. Те организират,
ръководят и контролират дейността в тяхната структура – митница, митнически
бюра и пунктове извършват митническа дейност и осигуряват информационно
обслужване на митниците и ГУМ. Митниците организират и ръководят
дейността на митническите бюра и пунктове и заедно са основани.
Изпълнители на митническия надзор и контрол. Митническата администрация
участва в разработването и реализиране на митническата политика на
държавата. Участва в разработване и изпълнение на международни договори и
осъществяване на международни митнически връзки. Събира, анализира и
съхранява информация относно митническата дейност и разработва
митническа статистика. Митническите органи осъществяват надзор и контрол
върху стоките, превозните средства и лицата в зоните на ГКПП и на цялата
митническа територия на страната. Те защитават икономическите интереси на
страната. Организират и осъществяват дейността за предотвратяване и
разкриване на незаконен трафик на наркотични вещества, осъществяване на
валутен контрол.
Правомощия на митническите органи: - да извършва проверки свързани с
митническия контрол и надзор върху стоки, превозни средства и лица на
граничните пунктове и на цялата митническа територия на страната. Да
изискват представянето или предаването на стоки, документи, сведения,
свързани с митническия контрол и надзор, да изискват писмени или устни
обяснения, да събират митнически сборове за внос и износ на стоки, да
изискват заплащане равностойността на отнош. в полза на държ. стоки, когато
липсват или са отчуждени, определят и събират ДДС и акцизи за вносни стоки,
да налагат запор и възбрана за обезпечаване на недължими митнически
сборове, правото да извършват личен преглед на лицата преминаващи
държавната граница. В теорията се поддържа, че не лицата, а носените от тях
стоки са обект на контролно правомощие. Закона за митниците задължава
митническите органи да опазват имуществото, правата и свободите на лицата,
да не разгласяват обстоятелства и факти станали или известни при изпълнение
на служебните им задължения съгласно закона за държавния и финансов
контрол към МФ се създава главно управление данъчно-финансов контрол, то е
единно стойностно звено, юридическа личност със самостоятелен бюджет и се
състои от главно управление и контролира цялостната дейност на данъчно-
финансовия контрол, провежда единна ревизионна политика, извършва
финансови ревизии на обекти определени от министъра на финансите,
анализира причините и условията за нарушенията на финансовата дисциплина
и предлага мерки за отстраняването им.
Териториалното управление – това са органи, които извършват ревизии на
съответен район, обобщават и анализират резултати от ревизионна работа,
предоставят отчети в главното управление. Министри, председатели на
комисии към МС и ръководители на други ведомства упражняват и организират
финансов контрол върху юридически лица и ръководят чрез финансови
ревизии извършвани за целта от контролни органи обособени в самостоятелни
ревизионни служби непосредствено подчинени на съответният министър или
ръководител на ведомство. Органите на данъчно-финансовия контрол имат
следните права: 1)на свободен достъп в ревизионни обекти; 2)да проверяват
парични и материални ценности, счетоводна отчетност, документи и техните
носители. 3)да изискват от длъжностните лица на ревизирания обект документи
и справки, както и декларации и банкови сметки в страната и чужбина; 4)Да

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 сеп 2018 в 00:13 в момента не учи на 36 години
21 апр 2017 в 15:17 студент на 23 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Финанси, випуск 2018
22 окт 2016 в 12:25 студентка на 37 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Стопански, специалност - МИО, випуск 2017
19 окт 2016 в 14:57 студент на 28 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Макроикономика, випуск 2018
23 яну 2016 в 12:59 ученичка на 27 години от София - 004 ПУ — интернат "Проф. Димитър Кацаров", випуск 2010
19 фев 2015 в 13:46 потребител
17 апр 2014 в 18:46 студент на 46 години от София - ВУЗФ, факулетет - Финанси, специалност - Финанси, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Предназначение на фирмените финанси

20 мар 2010
·
75
·
8
·
1,678
·
110

Финансите на предприятието (фирмата) са едно от важните звена на финансовата система. Тази им важност произтича от обстоятелството, че почти цялостната финансова система, пряко или косвено, има за своя основа финансите на предприятията...
 

Алгоритъм на кредитния процес

21 дек 2009
·
144
·
11
·
1,200
·
80

Кредитният процес представлява цялостната организация на подаване на документи от страна на кредитоискателя, както и разглеждането им от страна на банковите служители и евентуалното отпускане на кредит....
 

Същност на вътрешния банков контрол

18 яну 2010
·
290
·
18
·
13,268
·
232

Банките са акционерни дружества, които извършват по определен от законодателя ред привличане на влогове за своя сметка и за собствен риск. Определени са видовете банкови сделки, които отговарят на същността, характера и устава на банките...
 

Участници в процеса на фирмено кредитиране и техните задължения

08 фев 2010
·
67
·
19
·
4,929
·
78

Веднага след получаване на одобрението на кредитното споразумение маркетинговият специалист предоставя на кредитна администрация копие от необходимата информация за започване на подготовка по кредитните и обезпечителните споразумения/документация...
 

Произход и характеристика на финансите

18 яну 2010
·
65
·
5
·
1,324
·
51

Финансите, като форма на взаимоотношенията между държавата и нейните граждани исторически възникват още с пояавата на държавата като институция. Като понятие, което е свързано с тези взаимоотношения, финансите се зараждат през средните векове....
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финансово посредничество за 3-ти курс
изходен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тестът е изходен и съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Преднаначен е за студенти от 3-ти курс.
(За отличници)
17
07.08.2018
Тест по Международни финанси за 5-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
12
1
1 мин
31.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Публични финанси. Понятие. Правната концепция за финансите

Материал № 38315, от 09 юли 2007
Свален: 653 пъти
Прегледан: 81 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 1,244
Брой символи: 8,445

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Публични финанси. Понятие. Правната концепция з ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения