Донка Генова
преподава по Математика
в град София
Големина на текста:
1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПИ В
ТЕХНОЛОГИЯТА НА СТРОИТЕЛНОТО
ПРОИЗВОДСТВО
Предмет на дисциплината технология на стр
производство – извършването на стр
процеси.Изучава;
-Начини и средтсва за извършване
-Приложение на машини, механизми
-Организация на работното място
-Технологични правила
-Качество на стр работи
-Организация
-Техническа безопастност на труда
Работно място – мястото, където се
разполагат необходимите машини за
извършване на работния процес.Организация
на работното място – разделя се на
зони(работна, за машини и транспортна)
Технологична схема – дава пълна предствава
за технологичния процес.Отразява начина на
извършване на работата, вида на използваните
машини, технологична последователност на
извършване, броя и движението на
материалите.
Технологична карта – включва всички процеси,
протичащи по време на стр.Състои се от
обяснителна записка, календарен график за
изв на процеса, прецификация на необх
машини, съоръжения, материали,указания по
техническа безопастност.
І. ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ
a.Прости – съвкупност от няколко
технологично свързани производствени
операции, продукцията на които е основен
елемент на дадената работа.Примери:при
бетонни работи - транспортирането и
полагането на бетонна смес, при кофражни –
приготвянето, монтирането и свалнянето на
кофражните форми.
b.Сложни – съвкупност от организационно и
технологично неделими прости стр
процеси.Продукция:изкопи,
зидарии,мазилки,стб елементи
c.Комплексни – съвкупност от сложни стр
процеси в технологи1на
последователност.Примери: изграждането на
нулев цикъл, надземната част, довършителни
работи.
ІІ. ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ
1.По начин на задвижване
a.Машини с циклично действие
b.Машини с непрекъснато действие
ІІІ. ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА МАШИНИТЕ
3 вида производителност на машините:
Пп>Пт>Пе
1.ПАСПОРТНА ПР. – индикаторна - дава се в
паспорта на машината
2.ТЕХНИЧЕСКА – която се извършва в
реални условия
3. ЕКСПЛОАТАЦИОННА – най-реална –
Пе=Пт.КвКн (Кв- за ползване по време, Кн – за
използване по натоварване - <1 но близки до
0,8 – 0,9)
N=Qmax/ Пе(бр) – Q –необходимо кол. Тухли,
керемиди – може за нанасяне на бетон.
За цикл. Машини – Пт(ц)=По.n, n=1/Тц (n – бр.
Цикли)
За маш. С непрекъснато действие –
Пт(н)=B.Vm3/s (В – сечение, V –скорост на
движение на лентата, .3600 – превърнатов час)
Машините не са единични , а във вид на
комплект – комплектна механизация. (Водеща
машина, спомагателни маш.)
Производителността на водещата трябва да
бъде най-малка.
IV. ТЕХНИКОИКОНОМ. ПОКАЗАТЕЛИ
1.Натурални – трудоемкост,
производителност, физически величини
2.Стойностни – свързани с паричната ед. –
стойност на продукта, рентабилност, печалба
3.Абсолютни – за даден период от време –
разход за 1 год.
4.Относителни – абсолютните, разделени на
производствената мощност.
5.Проектни – които се изчисляват при
проекта
6.Фактически – да не са по-лоши от
проектните.
V. УСЛОВИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН И
БЕЗОПАСЕН ТРУД – ОХРАНА НА ТРУДА
Съдържа:
Техническа безопасност на труда – филтри,
парапети
Микроклимат – хигиенно санитарни
условия на работа
Противопожарна техника
Трудово-правни въпроси
В строителството има: Опасности – действат
мигновено – падане, удряне ток; Вредности
-действат дълго време
2.ЗЕМНИ РАБОТИ
Технологични свойсва на почвите – категория,
водно съдържание, разбухване и обемно тегло.
Категории – почвите се делят въз основа на
обемното тегло и вътрешното сцепление
(триенето).От тези показатели зависи
трудоемкостта за разработването им.При
ръчно изработване почвите са разделени на 10
кат.- 4 земни и 6 скални.При механизирано
разработване- 3 кат.
Водно съдържание
w=Mв/Md ( Мв-масата на водата в 1 обем, Мd –
плътната маса на почвата).Почвите се делят на
сухи w<=5%,влажни 5% <=w<=30% и мокри w>=30%.
Разбухване коеф.Кр = Vи/Vн ( обем на изкоп и
насип )Има 2 вида разбухване –първично (след
изкопаването) и вторично (след уплътняването
им).Вторичното разбухване зависи от степента
на уплътняване и продължителността на
отлежаване.
обемна плътност ( fd) ( в сухо състояние ) Fd –
g/cm3
Процеси свързани със земните работи-
подготвителни, спомагателни и основни.
Подготвителни :
-почисване на терена
-геодезични и трасировъчни работи
-отводняване от повърхности води
-отстраняване на повърхностна растителност
-обеззаразяване на почвата
Спомагателни – извършват се заедно
с основните:
-разораване на почвата
-отводняване на земните съоръжения(чрез
водосъбирателни и водоотвеждащи канали с
наклон >1% и с трапецовидно напречно
сечение.)
-временно укрепване на изкопите
-временно усилване на почвата
-устройване на временни пътища
Основни: копаене, транспортиране и
уплътняване на земните маси.Ръчно,
частично механизирано или изцяло
механизирано.
Методи за определяне на обема на земните
маси: 3 вида коти- черни Hi-кота терен; червени
H0- проектни коти; работни h=Hi-H0 – височина
на изкопите и насипите.Нулева линия-
геометрично място на точки с H=0.Земните маси
се изчисляват на балансов принцип- нулев
баланс(=изкопи и насипи), заимствен
изкоп(>обем насипи)и депо.Метод на
триъгълните призми, метод на профилите
(предимно при вертикална планировка на
площадки с равнинна повърхност.Vб=F1+F2/2*l,
където Vб е балансовият обем на земните маси
за участък с дължина l,F1 и F2 – лицата на
профилите.)Метод по формулите за обема на
геометричните тела.
Укрепване на изкопите- в зависимост от:
-размери на изкоп
-предназначение на изкопа
-наличие на подпочвени води
- категория
-обемна плътност
Се определя начина на укрепване :
-чрез оформяне от откос
-с укрепителни средства (разпънки)
-чрез изпълнение на водоплътни системи
-чрез изкуствено заздравяване на почвата
3 МАШИНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗЕМНИ
РАБОТИ
Еднокощови багери:
Видове дейности: копаене, пренасяне на
почвата на определено разстояние, изсипване
на почвата в транспортни средтсва или на депо.
Характеристики:
Вместимост на коша
Маx радиус на копаене и изсипване
Маx разстояние на разтоварване
Маx дълбочина и височина на
копаене
Дължина на стрелата и ъгъл на
наклона
Видиве багери:
с права лопата – вместимост 0,15-
2,5м3.Използват се за широки стр.ями
и масови заимствени изкопи.
с обратна лопата - вместимост 0,15-
1,5м3.За траншейни изкопи и неголеми
стр. ями.
с драглайнова лопата - вместимост
0,3-2,5м3.За ями и траншейни изкопи с
големи размери.
с грайферна лопата - вместимост 0,3-
1,5м3.За дълбоки но не големи стр.
ями.
Задвижването на багера е механично и
хидравлично.
Според ходовото устройство багерите биват –
пневмоколесни, гъсенични, крачещи и с релсов
път.Работната зона на багера (пространството
за копаене и изсипване на земните маси) се
нарича забой.Извършеният изкоп за един ход
се нарича проходка.Разрабоването на почвите
зе извършва по надлъжни, напречни и челни
проходки.При надлъжни багерът копае
успоредно на посоката на движението си, а при
напречните – перпендикулярно.Челните
проходки са единични надлъжни проходки, при
изсипване на изкопаната почва в тр. средства.
Производителност:
Пеб = 60q.n.z.Kн.Кв/Кр – м3/мсм , където q –
обем на коша в m3; n – брой на циклите на
багера в минута; z – брой часове в работна
смяна; Кн – коефициент на напълване на коша;
Кр – коефициент на разбухване на почвата; Кв
– коефициент за използване по време
Булдозери:
Видове дейности: копаене (загребване),
транспортиране(влачене),насипвне и частично
уплътняване. Може да пренася на разст. до
100м.Загребването и пренасянето на почвата
става по 4 начина: обикновено;
траншейно(намалява се загубата на почва),
групирано и на валове.
Пбл = z.q.ki.kl.Kв/tц – м/мсм, където Ki – отчита
наклона,q – земна маса която се прoбутва,Kl –
отчита загубата на почва при пренасянето й на
разст.l; Кi –отчита влиянието на наклона на
терена; tц – продължителността на раб цикъл s
Скрепери :
Дейности: копаене, транспортиране,
насипване(разтоварване на коша и разстилане
на почвата на пластове) и частично
уплътняване. Производителност – 220 – 250
м3/мсм .Един цикъл на скрепера е сумата от
времето за копаене, транспортиране, изсипване
и връщане. Използва се главно за
подравняване на площадки. Видове скрепери:
самоходен /транспортира з.м. до 5 км./,
прикачен /до 1.5 км/.
При пълнене на коша почвата се реже по 3
начина – на правоъгълна(сухи почви),
триъгълна(влажни почви) или на гребеновидна
стружка(свързани почви).
Къртачи : извършва се на дълбочина 50 – 60
см
Машини за уплътняване на насипа:
Има 3 начина на работа- статично, ударно и
вибрационно въздействие.При всички случаи
земните маси се разстилат на пластове с
дебелина от 0,1 до 1,5 м.Най отдолу са плътни
водонепропускливи почви, а отгоре са
дрениращи почви.Пластовете се полагат с
наклон.
Валяци: уплътняват чрез статично
въздействие.Използват се за почви с голямо
вътрешно триене.Дебелината на уплътняване
зависи от вида на почвата и теглото на валяка.
Уплътняването чрез ударно въздействие се
извършва при свободно падане на тежести от
височина(трамбовъчни плочи).Използват се 2
вида средства- експлозивна трамбовка и
багерна плоча.
Уплътняването чрез вибрационно въздействие
се извуршва от виброуплътнителни машини(за
несвързани почви).
Самосвал: спомагателна машина. Използва се
за транспортиране, товароподемност – 3,5 –
17,5 т ; вместимост 3 – 8 м3.
От какво зависи избора на машини:
От обема на изкопа и насипа
От транспортните разстояния
От дълбочината и изкопите
Категория на почвата и хидроложки
анализ
Разположение на строителната
площадка спямо околната среда
От наклона на терена
4 .КОФРАЖНИ РАБОТИ
Етапи на работа: изготвяне на кофража,
престой на стб в кофражната форма до
набиране на якост, декофриране, ремонт,
складиране.
Предназначение на кофража:
Да поеме товарите и да ги предаде на
здрава основа
Да фиксира размерите на
стоманобетонните елементи и техния
контур
Елементи на кофражите:
Кофражна форма – придава
формата на конструкцията, поема
товарите при излзиването и
втвърдяването на бетона и ги предава
на кофражното скеле.Състои се от
отделни части (платана), които се
укрепват с ребра.Обшивките се
изработват от дъски, от стоманена
ламарина, от водоуст. шперплат с
дебелина до 20мм.
Кофражно скеле- носи кофражната
форма, предава товарите на земната
основа.Скелетата могат да бъдат от
отделни скойки, масивни, подвижни,
висящи.
Вътрешни укрепващи устрйства –
поемат хоризонтални натиск на
бетона, доп укрепват.Представляват
болтове, скоби, обтяжки.
Класификация:
1.Според вида на елементите: за
фундаменти; колони, греди и рамки;
плочи и плочогреди;за черупки и
други специални елементи – силози,
кули.
2.Според кратност на употреба:
универсални за многократна употреба,
оставащи кофражи
3.Според материала, от които се
изработва кофража: дървени,
метални ( кофражните платна са от
ламарина, а ребрата са от профили),
комбинирани, пластмасови,
стоманобетонни.
4.Според вида на кофражната система :
ЕК, обемни кофражи(тунел
кофраж),кофраж тип маса, чекмедже,
катерещ се кофраж, пълзящ кофраж.
Основни тенденции в развитието на
кофражната техника:
Универсалност
Увеличние на кратността за употреба
Олекотяване на металите, от които се
изработват кофражните елементи,
опростяване на връзките
5.НАТОВАРВАНЕ,ИЗЧИСЛЯВАНЕ И
ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА КОФРАЖИТЕ
Натоварване:
1.Вертикални товари:
-собсвено тегло кофраж
-масата на стоманобетона – действа при
хоризонтални кофражи( плочи , греди..)
-складирани механизми – масата им
2. Хоризонталени товари
-натиска на бетонната смес Pmax = f (?, v, h,
?ki) ; Pmax – max натиск, ?- обемно тегло, v –
скорост на бетониране, h – висоюина на пласта,
?ki – к1, к2,к3(коефициенти, които отчитат
температурата на бетоната смес и въздуха,
начина на полагане на бетонната смес,
консистенцията, вида на кофража, гъстота на
арматурата, разсточнието м/у кофражните
платна, вида на цимента, наличието на
добавки)
-силата на триене, на сцепление ш момента на
декопфриране – 20 KN/m2 за един ден отлежал
бетон.
-вятър – взима се от проектанта в зависимост
от сезона и климатичните особености
3. Динамични товари – имат и хоризонтални и
вертикални компоненти:
- изсипване (полагане) на бетонната смес
- уплатняване на бетонната смес
- сили на смучене – за високи кофражни
конструкции
От 1, 2 и 3 проектанта прави най-
неблагоприятния като съчетание на товарите.
Динамичната сила се взима еднократно, за да
не се преоразмери кофража.
Стойностите на тези товари се взимат от
нормативен документ – „Нормативни товари” .
Умножават се по коефициент (1,1 – 1,3), за да
се превърнат в изчислителни товари( с по-
големи стойности) за по-голчма сигурност.
Оразмеряване на кофражите:
1. дебелина на кофражните обшивки – ?
2 разстояния м/у ребрата
3. сечения на ребрата
4. разстояния между напречни греди
Оразмеряшането се извършва :
- по първо гранично състояние – осигурява се
стабилност и здравина на кофравната
конструкция. Извършват се с изчислителни
товари.
- Второ гранично състояние - изчисляват се на
ново стойностите за да се отчете
деформацията
Ред на изчисленията:
- Определяне на най-неблагоприятната
комбинация от товари
- Определяне на статистическата схема
– проста греда, непрекъснта греда,
запъната конзола и т.н.
- Оразмеряване по първо и второ
гранично състояние
- Max провисване на хоризонталния
кофраж , ако конструкцията е видима
провисването е 1/250 L на гредата
3 Конструиране на кофражите.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 2)
liderat написа на 25 май 2010 ОТГОВОРИ
родител
Последно сваляне: на 03 юни 2010
niki7512 написа на 23 май 2010 ОТГОВОРИ
студент на 34 години
Последно сваляне: на 23 май 2010
 
Подобни материали
 

Общи изисквания за пожарна безопасност при аварии и бедствия

17 яну 2008
·
727
·
3
·
1,020
·
707
·
4

Осигуряването на пожарна безопасност на обектите е разработване, внедряване и изпълнение на различни мероприятия, чрез които се предотвратява вероятността да възникне пожар, а така също се предприемат превантивни мерки за защита на хората...
 

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнението на армировъчни работи на обекта

17 юни 2009
·
726
·
6
·
1,157
·
773
·
3

За армиране в стоителствата се използват кръгли стоманени пръти с диаметър до 40 мм. ...
 

Покривна столица

18 мар 2006
·
371
·
4
·
49
·
188
·
1

Koнструктивна схема..Статическа схема...Натоварване..Kомбинации..Статическо решение
 

Топлоизолация на ограждаща конструкция на монолитна жилищна сграда

22 мар 2006
·
999
·
11
·
951
·
416
·
2

Цел..Начини на осигуряване на тези цели..Топлоизолацията се слага..Нормативни климатични и топлофизични характеристики..
 

Технология на строителството

23 мар 2006
·
1,218
·
9
·
553
·
631
·
3

Определяне обемите на земните маси....Определяне обемите на изкопите и насипите по метода на триъгълните призми.....Оптимално разпределение на земните маси...
 
Онлайн тестове по Строителство
Стандартизация в строителството. Видове стандарти
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест за проверка на усвоените знания относно стандартизацията в строителството и видовете стандарти. Въпросите са затворени и всеки има само по един верен отговор.
(Лесен)
14
3
1
4 мин
14.06.2019
Нормативни изисквания към техническата документация в строителството
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест по стандартизация в строителството, предназначен за студенти. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
14
5
1
1 мин
30.05.2019
» виж всички онлайн тестове по строителство

Технология на строителното производство

Материал № 382853, от 14 окт 2009
Свален: 624 пъти
Прегледан: 1,143 пъти
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 18
Брой думи: 6,023
Брой символи: 53,030

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Технология на строителното производство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
321

Донка Генова
преподава по Математика
в град София
с опит от  255 години
217

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения