Големина на текста:
Домашното насилие е сериозен проблем, който може да възникне във всяка
културна и обществена група. Навсякъде по света домашното насилие има
унищожителни ефекти върху физическото, психологическото, емоционалното и
финансовото благосъстояние на жени, деца, семейства и обществени групи.
Изследванията сочат, че между 1/4 и 1/2 от всички жени са малтретирани от интимните си
партньори и че между 40 и 70% от убийствата на жени са извършени от техните
интимни партньори. Без да отрича факта, че домашното насилие е сериозен проблем
във всяка от разновидностите си, тази тренировъчна сесия фокусира вниманието си
върху уникалните характеристики на насилието, изпитвано от жени в контекста на
интимни взаимоотношения. Въпреки известни вариации в статистическите данни,
жените са жертви в 95% от докладваните случаи на насилие между партньорите.
Насилието срещу жените е често дефинирано като насилие, основано на пола,
защото се корени поне частично в подчинения обществен статус на жената.
Насилствените актове спрямо една жена застрашават нейния живот, тяло и
психологическа цялост. Тези актове са определяни като “най-разпространената и в
същото време най-малко признатата форма на издевателство по света.” По време на
тази сесия ние ще разгледаме дефиницията на “домашно насилие” като нарушение на
човешките права на жените.
Домашното насилие е форма на злоупотребяващо и заплашващо поведение, което
може да включва както физическо, емоционално и сексуално насилие, така и заплахи,
изолация и насилствен контрол. Домашното насилие може да включва заплахи за
насилие, физическо нараняване, покушение срещу собствеността или домашните
любимци на жертвата или други унизяващи достойнството и актове, емоционално
насилие, злоупотреба с децата като средство за контрол и др. Домашното насилие е
умишлено поведение. Целта на това държание е да установи и наложи власт и контрол
върху друг човек. Най-често домашното насилие е извършвано от мъже спрямо техните
интимни партньори - настоящи или бивши съпруги и приятелки. Извършителите на
домашно насилие използват широк спектър от контролни и насилствени поведения
спрямо жертвите си. Такива поведения могат да доведат до физически наранявания,
които засягат, както тялото на жертвите, така и емоционалното им състояние. В други
случаи методите на насилие включват психологическо издевателство. Въпреки че
подобни методи нямат физически белези, те са разрушителни за емоционалното и
психологическото благосъстояние на личността.
Домашното насилие е повтарящ се комплексен модел на държание. Съществува
теория наречена „ Колело на властта и контрола” . По отделно тактиките описани в нея
могат и да не са насилствени. Независимо от това, когато тези тактики се използват
заедно, те формират модел на поведение, който осигурява властта на издевателя върху
партньора. Тогава всеки път, когато издевателят използва физическо или сексуално
насилие или пък заплашва с тях, тези тактики стават още по-влиятелни. Например,
устна нападка, идваща от човек, който никога преди не е използвал физическо насилие,
би имала много по различен ефект отколкото същата нападка, изказана от човек, който
е насилил своя партньор преди това или пък е заплашвал с насилие по-рано.
Главно защото домашното насилие се случва между интимни партньори, то е
форма на насилие, която е много различна от други насилствени актове, извършени от
непознат. Също както жертвите на насилие от непознат са травматизирани в
последствие, така и жертвите на домашно насилие изпитват физическа и душевна
травма. В действителност жертвите на домашно насилие са травматизирани в много по-
голяма степен, защото издевателят има постоянен достъп до своята жертва и тя е
подложена на повторни атаки в продължителен период от време.
Съществуващата романтична връзка между жертвата и извършителя на домашно
насилие намалява защитните способности на жертвата. Раздялата с издевателя е трудно
осъществима заради усложненията и силата на връзката. Жертвата би могла да има
деца с издевателя; би могла да вярва, че той ще се промени; би могла да е отдадена на
отношенията си с него по много причини или пък би могла да е зависима от издевателя
си за икономическото си благосъстояние и оцеляване. Романтичната връзка между
издевателя и жертвата също така би могла да промени контекста, в които издевателят и
обществото тълкуват насилието. Традиционно домашното насилие е оценявано и
разбирано като “личен проблем,” понеже то съществува и се случва в контекста на
интимни отношения. Обществени и културни вярвания биха могли да оправдаят
използването на насилие от страна на съпруга спрямо съпругата. Издевателят би могъл
да намери подкрепа за поведението си в съществуващи обществени разбирания, че в
контекста на интимни отношения мъжете имат право на контрол над жените и че могат
да използват насилствени методи, за да установят такъв контрол. Обществената
реакция по отношение на домашното насилие би могла да е много по-различна
отколкото реакцията спрямо насилие, извършено от непознат. Възможно е полицията
да се отзове много по-бавно, когато получи оплакване от домашно насилие. Правната
система може да реши да не преследва случаи на домашно насилие, защото го оценява
като обикновен скандал между съпруг и съпруга.
Въпреки че международните стандарти в областта на човешките права дефинирта
домашното насилие като нарушение на човешките права сравнително скоро, по отделно
нарушените права са включени в международните закони от много по-отдавна.
Подобни единични права например включват правото на живот и на телесна цялост.
Едно от основните препядствия, които международната правна система трябваше да
преодолее, за да признае домашното насилие като нарушение на човешките права, беше
разбирането, че международните закони за човешките права не са приложими в сферата
на личните отношения. Според традиционното разбиране на международната правна
система, законите са предназначени да регулират политиката и поведението на
различните държави и държавите носят отговорност само за нарушенията, които те
извършат. От друга страна, домашното насилие традиционно се възприема като
“частен” проблем. Този тип издевателство, случващ се между стените на дома и в
контекста на интимни взаимоотношения, беше поставен извън сферата на държавните
отговорности. Въпреки това подобни масови разбирания по отношение както на
проблема с домашното насилие, така и на отговорностите на държавата са се
променили с времето. Постепенно домашното насилие се превърна от просто “личен
проблем” във все по-легитимен и нарастващ проблем на обществото и държавата.
Международното законодателство също отрази тези промени в разбиранията и добави
към закона за държавната отговорност клаузата, че държавите не са отговорни
единствено за нарушението на международните закони, а също така и за защитата на
своите граждани според тези закони. Домашното насилие е нарушение на човешките
права, защото престъпва границите на много права като например правото на живот и
правото на физическа и психическа цялост. В добавка, всеки индивид има право на
свобода от дискриминация. Насилие, основано на пола на индивида, включително и
домашно насилие, е “форма на дискриминация, която сериозно ограничава
способността на жените да се ползват със същите права и свободи, каквито имат
мъжете.” Важно е също така да отбележим, че домашното насилие също така се корени
в подчинената роля на жената спрямо мъжа, която е традиционното статукво в много
общества. В декларация на ООН, която се обявява за премахването на насилието над
жените, насилието над жените е описано по следния начин: “манифестация на
исторически неравнопоставените властови отношения между мъжете и жените.”
Същевременно насилствените методи са определени като “основни обществени
механизми, чрез които жените са насилствено поставени в роли, подчинени на мъжете.”
Първо, държавите са не просто задължени да избягват нарушения, но също така са
отговорни за частни действия, ако не могат да изпълнят задължението си да предпазват
от и да наказват подобни нарушения. В резултат на това, всеки път когато държавата не
може да гарантира, че криминалните и граждански закони не са способни да защитят
жената и да преследват насилника, или пък не може да гарантира че държавните
органи, като например полиция и прокурори, са способни да прилагат законите в
защита а жертвите на домашно насилие, държавата не е приложила необходимото
старание, за да може да предотврати, разследва и накаже нарушения на правата на
жените. Второ, според международните закони държавите са задължени да гарантират
равноправна законова защита за всеки един гражданин. Ако една държава не може да
осигури същата защита за жертви на домашно насилие, както защитата на жертви на
насилие, извършено от непознат, тази държава не е способна да изпълни своето
задължение. В допълнение, много учени и адвокати предлагат трети начин за разбиране
на държавната отговорност по отношение на домашното насилие. Според Конвенцията
срещу Мъчението, държавите са задължени да предотвратяват мъчения, извършени от
частни индивиди. Конвенцията дефинира мъчение по следния начин: психологическа и
физическа болка или изтезание, предумишлено извършени с незаконна цел или от
държавен орган, или от индивид със съгласието на държавен орган. Домашното
насилие и изтезание включват преднамерено причиняване на физическа и
психологическа болка. Държавата може да бъде разбрана като съучастник в подобни
актове, ако не е способна да накаже извършителите на домашно насилие. Последна
точка в това разбиране е, че домашното насилие продължава да съществува с
незаконната цел да наложи и поддържа властта и контрола на един индивид спрямо
друг.
Домашното насилие е модел на злоупотребяващо и заплашително поведение.
Подобно насилническо поведение може включва заплахи, изолация и унижение. Целта
на домашното насилие е да установи и да поддържа власт и контрол над друг индивид.
Насилникът може да използва физическо, емоционално, икономическо или сексуално
издевателство, за да поддържа своята власт и контрол. Въпреки че домашното насилие
и насилието, извършено от непознат имат доста общи характеристики, насилникът,
жертвата и обществото имат различни преживявания в двата случая. Домашното
насилие нарушава много от правата, регулирани от международните закони за
човешките права, и само по себе си е признато като нарушение на човешките права.
Държавите са отговорни да предприемат мерки да елиминират домашното насилие и да
осигурят равноправна законова защита за всички жертви. Въпреки че лесни обяснения
няма, изследванията показват, че домашното насилие се корени в подчинената роля на
жената спрямо мъжа, традиционна за много общества. Декларацията на ООН за
премахването на насилието спрямо жените дефинира насилието над жените като
“манифестация на исторически неравнопоставените властови отношения между мъжете
и жените.” Същевременно, насилствените методи са определени като “основни
обществени механизми, чрез които жените са насилствено поставени в роли, подчинени
на мъжете.”
След всичко казано до тук е добре да се знаят и някой неща свързани с
национална програма за превенция и защита от домашно насилие. На 29.03.2005г. е
приет Закона за защита срещу домашното насилие. На 19 Октомври 2006

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Домашното насилие в българското общество

Домашното насилие е сериозен проблем, който може да възникне във всяка културна и обществена група. Навсякъде по света домашното насилие има унищожителни ефекти върху физическото, психологическото и емоционалното благосъстояние на жени и деца.
Изпратен от:
gergana_jecheva
на 2007-07-06
Добавен в:
Анализи
по Социология
Статистика:
886 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Социологически анализ в сферата на общественото управление +

05 юни 2006
·
427
·
13
·
1,948

Живият Трудов Статус, частна форма на собственост, поведенчески модел на покупката на облекло, социологически анализ при готовност при безработица за започване на по-ниско платена работа.
 

Опишете накратко някой интересен, запомнящ се случай от Вашият живот.

05 юни 2006
·
176
·
11
·
1,403
·
15
·

Посочете как във фактите от реалността може да се определи социалното взаимодействие + Обяснете влиянието на възрастта, образованието трудовия статус върху социалната самоидентификация на хората; Как си купих билет за “Титаник” и др.
 

Запомнящ се случай от пресата, самоопределяне на хората, корпоративна собственост

06 юни 2006
·
216
·
15
·
781

Плюс поведение при покупка на книга и анализ на трудовия пазар.
 

Социална характеристика на фирмата

06 юни 2006
·
684
·
36
·
6,317

Външната и вътрешната среда на фирмата имат основно влияние върху оформянето на стратегиите на фирмата, които всъщност представляват ма-щабно разработен план за взаимодеиствие с конкретните дадености на бизнес средата.
 

Насилие и стрес на работното място

18 юли 2006
·
748
·
12
·
3,206
·
227

Насилието и стреса при работа понастоящем засягат милиони работещи в сферата на услугите по целия свят.
1 « 7 8 9 10 11
 
Онлайн тестове по Социология
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
13
74
1
1 мин
06.02.2013
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
1 мин
13.12.2011
» виж всички онлайн тестове по социология

Домашното насилие в българското общество

Материал № 38171, от 06 юли 2007
Свален: 886 пъти
Прегледан: 269 пъти
Качен от:
Предмет: Социология
Тип: Анализ
Брой страници: 9
Брой думи: 2,460
Брой символи: 20,937

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Домашното насилие в българското общество"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения