Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
Големина на текста:
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ
Изпит: 24.10.2009 г. – 15
.00
ч.
Поправка: 17.12.2009 г. – 11
.00
ч.
Преподавател: ст. ас. д-р Недко Минчев
ТЕМА І
ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР В УПРАВЛЕНИЕТО
Една от най-важните задачи, стоящи пред ръководството на всяка
организация, е изработката на ефективни механизми, чрез които хората да се
обединяват в групи и трудови колективи. Всеки човек е уникален, което означава
преимущества и недостатъци.
Трудовият колектив представлява обединение на работници, осъществяващи
съвместно трудова дейност в различни организации. В състава на трудовия
колектив се включват групите в цеховете, отделите, участъците, бригадите и
други подразделения. За създаването на трудов колектив са необходими следните
предпоставки:
1.Наличие най-малко на двама души, които съзнателно да считат себе си за
част от групата;
2.Наличие на една цел, която е приета за обща от всички членове на групата;
3. Наличие на съвместна работа в името на общи цели
Всеки трудов колектив се развива в своя собствена трудова среда. Трудът се
извършва винаги в определено пространство и време съобразно средствата на
труда в рамките на конкретни обществени отношения, които възникват в процеса
на трудова дейност.
Трудовата среда включва физически фактори. Това да въздух, температура,
влажност, осветление, вътрешен интериор, шум и др., а също така и технико-
технологични фактори – средства и предмети на труда и технологичния процес.
Елементите на физическата трудова среда са подложени на постоянни
изменения. Характерно за измененията е, че протичат много бързо и пораждат
цяла поредица от социални последствия. Положението на човека в трудовия
колектив е различно и зависи от това кои фактори преобладават във физическата
трудова среда.
Отношенията, в които встъпват хората в процеса на своята трудова дейност
формират социалната трудова среда. Тя е изградена от обществени отношения, в
чиито рамки се формират междуличностните взаимодействия и поведението на
индивидите. Човек се нуждае от общуване помежду си и търсят взаимодействие.
В повечето случаи контактите с други хора са кратковременни и незначителни.
Но ако двама или повече души прекарат достатъчно дълго време в
непосредствена близост, те постепенно започват психологически да осъзнават
присъствието на останалите. Разбирането, че се мисли за някого или че се очаква
нещо от него, принуждава хората да променят своето поведение и то в посока да
доказват съществуването на социални взаимоотношения. Когато е налице
подобен процес случайното обединение на хора се превръща в група.
През последните години теориите, свързани с управлението на персонала
основно акцентират върху удовлетворяването на потребностите на подчинените в
материално отношение, ръст в кариерата, статус, власт и репутация.Редица
изследвания доказват, че хората искат да получават нещо повече от материални
ценности в своята работа, т.е. – нещо, което да ги въодушевява и вдъхновява.
Така еволюцията в съвместната дейност на хората достигна до ново разбиране
при управлението на персонала и това е екипния мениджмънт.Подобро разбиране
предполага участие на служителите (подчинените) в организацията и
управлението на съвместната дейност, взаимен контрол, взаимопомощ и
взаимозаменяемост, изясняване на общите ценности и цели, колективна
отговорност и др.
Повечето от колективите не успяват да се възползват напълно от своя
потенциал. Те не носят удовлетворение и работят неефективно. Във всяка
формална организация съществува сложно преплитане на неформални групи и
организации, които възникват без намесата на ръководството. Те често оказват
силно влияние върху качеството и организационната ефективност.
Едно от най-желаните лични качества, наред с професионализма, е
възможността специалиста да работи в екип. Ефективната работа на екипа
предполага всеки негов член да работи за постигането на определен резултат,
което обаче е възможно само ако получава подкрепата и на останалите.
Съвременният живот налага на хората да работят в екипи, но сам по себе си
екипният подход не е универсално средство за решаване на всички проблеми. Той
само открива пътя за ефективна помощ между хората, които са принудени да
взаимодействат помежду си в името на достигането на съвместни (общи) цели.
Организацията на екип изисква от всеки участник стремеж към общия успех без
борба за лично преимущество.
ТЕМА ІІ
ГРУПИТЕ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ
Не съществува единно определение за група. Най-общо представлява
обединение на хора, намиращи се в устойчиво взаимодействие, осъществяващи
съвместни действия в течение на дълаг период от време. Групите възникват и
функционират в резултат на това, че при разделението на труда се обособяват
отделни специализирани функции, издискващи от хората определена
квалификация, професия и готовност за съвместна работа.
Друга важна причина за възникване на групите е естествения стремеж на
хората за обединяване с други лица и към формиране на устойчиви форми на
взаимодействия помежду си. Групата дава на човека чувство на защитеност, от
групата той очаква поддръжка и помощ при решаването на своите задачи и
намерения. В групата човек по-лесно получава признание, похвала или
материално поощрение. Обединени в групи хората се чувстват силни и уверени в
2
работата си. Принадлежността към определена група може да осигури престижно
положение в обществото, в колектива, сред приятели и роднини.
Груповата форма на организация на работата има и някой негативни страни.
Те се проявяват в случаите, когато групата се управлява неправилно или когато
погрешно е организирано нейното функциониране в рамките на организацията.
Обикновено се наблюдава индивидуализиране и представяне на собствените
действия като най-добри и почтени. Възможно е групата да започне да се
възприема за неуязвима и непобедима в конфликтните сблъсъци. В следствие на
това възниква желание всички членове да са съгласни с изказаното мнение и
недопускане на изслушвания, обсъждания и др. Като краен резултат – в групата
се развива единодушие. Не се допускат и мнения от външни хора ако не съвпадат
с общото мнение на групата.
Хората работят в групи, обединени по някакъв признак – например професия,
социални условия, териториална общност. В рамките на групата могат да се
образуват подгрупи. Групата може да се изявява в качеството на управляваща,
управляема или самоуправляема структура с различна степен на сплотеност на
своите членове. Но, каквато и да е групата, тя има свои общи характеристики:
наличие на общи цели във всички нейни членове. Целта се формира по различен
начин, може да е формулирана вследствие на дискусии при участие на всички
членове на групата. Може и да бъде зададена и отвън в съответствие с мненията и
целите на организацията. Независимо от начина по който е формулирана, целта е
една за всички участници. Друг съществен признак на групата е
психологическото признание между членовете, което води до отъждествяване на
индивида с групата. В основата му стоят съвместните интереси, идеали,
принципи, сходството или взаимното допълване на характери и др. Друг типичен
признак на групата е наличието на определена култура, изразяваща се в общи
ценности, символика, норми и правила на поведение. Групата променя човека
понеже му се налага на живее и работи в обкръжението на други хора, да
приспособява към тях своите желания, стремежи, интереси. Човекът също
въздейства върху групата до такава степен, че силната личност може да я подчини
дори и чрез конфликт. Идеалната ситуация се характеризира с доверителни
патрньорски отношения между групата и членовете, без отказване от собствената
позиция, но с уважително отношение към общите цели.
В условията на тясно сътрудничество и координация може да възникне екип.
Той се създава за решаване на конкретни задачи или за изпълнение на отделни
функции или проекти и обединява хора с разнообразни знания и навици. Екипът
обикновено е независим от основния колектив и дори в някой случаи е напълно
автономен.
Екипът се характеризира с ясни цели, насока, компетентност на членовете,
сътрудничество, стремеж към добре свършена работа, всеобщо признание и
подкрепа от ръководството. Хората работят ефективно в състава на екип само ако
могат да изпълняват добре предпочитаните от тях роли. В основата на всяка група
и всеки екип стои т.н. система на социален контрол. Тя представлява съвкупност
от способи за въздействие по пътя на убеждаването, предписанията, забраните, и
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Управление на екипи

Една от най-важните задачи, стоящи пред ръководството на всяка организация, е изработката на ефективни механизми, чрез които хората да се обединяват в групи и трудови колективи...
Изпратен от:
Galina
на 2009-10-10
Добавен в:
Лекции
по Икономика
Статистика:
266 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Форми на организация на производството. Поточна форма на организация на производствения процес

18 дек 2007
·
503
·
8
·
806
·
342

Формата на организация на производството изразява конкретна подреденост на елементите на производството с оглед стабилно и безпрепятствено протичане на производствения процес.
 

Програма за тийм билдинг

07 май 2015
·
70
·
16
·
3,116

Разработка за двудневна програма с теоритична част за работа в екип и ролеви игри...
 

Управление на екипи

11 дек 2011
·
169
·
18
·
7,337
·
264
·
2

Организацията е мястото, където хората изграждат отношенията и взаимодействат помежду си. Поради това, във всяка формална организация съществува сложно преплитане...
 

Изготвяне на предприемачески профил на фирма "ЕМА" ООД

31 май 2010
·
180
·
21
·
4,743
·
1

Основната цел на разглежданата организация е комерсиална. Тя отговаря на нуждите на пазара, като става посредник между производителите и търговците на хартия...
 

Управление на проекти

23 сеп 2009
·
748
·
7
·
1,368
·
1

Подобряване състоянието и интеграция на малцинствените групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите...
1 2 3 4 5 » 6
 
Онлайн тестове по Икономика
Управление на човешките ресурси
изпитен тест по Икономика за Студенти от 2 курс
Тестът е предназначен за проверка на знанията при управление на човешките ресурси. Въпросите са от типа вярно/грешно и имат само един верен отговор.
(Лесен)
39
7
1
12 мин
03.10.2019
Тест по икономика за мениджъри
професионален тест по Икономика за
Тестът съдържа 27 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти, изучаващи дисциплината, така и за всички потребители, интересуващи се тясно от материята. Разисква приходи-разходи, възвръщаемост, фирми-съвършени конкуренти, финансови криви, приходи, олигопол и други.
(Труден)
27
15
1
11 мин
10.11.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Управление на екипи

Материал № 381392, от 10 окт 2009
Свален: 266 пъти
Прегледан: 291 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 22
Брой думи: 4,894
Брой символи: 43,681

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на екипи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
с опит от  20 години
19

Ивелина Божичкова
преподава по Икономика
в град Пловдив
с опит от  6 години
390 59

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения