Големина на текста:
БАНКОВА СИСТЕМА
1. Банкова система
Обща характеристика:
Банковата система е съвкупност от банките на страната в тяхната взаимна
обвързаност, подчиненост и законова регламентация. Съвкупността включва
всички банки и лицензирани банкоподобни институции, които обвързват
банкова дейност. Лиценз се дава, след като се прецени характера на дейността,
възможностите за извършване на тази дейност, наличие на необходимия
капитал, квалификацията на управляващите органи и други изисквания,
гарантиращи нормална банкова дейност.
Структура:
Съществуват три основни елемента в структурата на банковата система:
емисионни (централни) банки
търговски банки
банкоподобни институции
Видове банкова система:
В зависимост от мястото на емисионната банка в системата от банки,
банковата система се определя като:
- Еднозвенна (едностепенна) – При нея емисионната има функции на
търговска банка. Тя обслужва държавата и всички останали икономически
субекти в страната: лица, предприятия, учреждения и др. Наред с това има
задача да обслужва и паричното обръщение.
- Двузвенна (двустепенна) – При нея емисионната банка се определя от
редицата на останалите търговски банки и се издига над тях като ‘’банка на
банките’’. Това означава, че нейните клиенти са държавата и търговските банки.
2. Централна банка
Възникване:
Централните банки възникват по два начина еволюционен и
. законодателенПри еволюционния начин вече съществуващата търговска банка
– . се превръща в емисионна Централна банкаПри законодателния начин
централнатабанка се създава със законодателен акт итя се определя като
. единствена емисионна банка банка на банките и банка на държавата
, , Централните банкив съвременните им функциизапочват да се оформят към
20 . началото навекТогава именно за тях стават типични функциите на
, ‘’ ’’, ‘’ ’’ емисионен институтбанка на банкитебанка на държавата и съхранение
- . на златновалутните резерви на странатаПървоначално преобладава
, частноправната форма на собственост и организация на емисионните банкислед
Първата Световна Война започва процес на одържавяване на централните
. емисионни банкиТака се засилва обвързаността между политиката и функциите
. на централната емисионна банкаЗа първа Централна банка се приема
, 1668., Шведската държавна банкаоснована презг докато Българска народна
банка е основана на 25 Януари 1879г. от Временното руско управление и е една
от най-старите централни банки със съвременни функции в света. Тя започва
сеченето на първата емисия левове през 1881г., а през 1885г. пуска в обръщение
и първите банкноти.
Функции:
Една от основните характеристики, която дава облика на ЦБ, е
обстоятелството, че тя обслужва държавата в т.ч.: Съхранява златно-валутните
резерви на страната, води сметките на държавата, изпълнява касово бюджета на
страната и провежда парично-кредитна политика и заради тези характеристики е
наричана банка на държавата, но основните характеристики, който я отличават
от търговските банки и другите субекти на банковата система са нейните
класически функции, а това са:
- Емисионната функция – Тя е определяща за Централната банка.
Изразява се в това, че тя емитира в обръщение парите под формата на
банкноти и монети и по този начин централната емисионна банка носи и
икономическа отговорност за състоянието на паричния оборот на
страната . Тя е институцията, която подържа баланса между парите в
обръщение и стоките, подлежащи на реализация. Чрез емисионната си
функция ЦБ се стреми да повишава доверието към националната валута
и да я стабилизира.
- Регулираща функция – Тя се изразява във въздействието върху
паричните процеси и оттам – върху икономическите процеси в страната.
За тази цел ЦБ използва парични инструменти, с които разполага и в
съответствие със законните й пълномощия – така чрез увеличаване или
намаляване на паричната маса ЦБ въздейства на паричното предлагане и
на стопанската активност. За поддържане на паричната единица на
страната, за стабилността на банковата система и въобще на
икономиката, ЦБ използва система от ‘’инструменти’’ на паричния
мениджмънт: сконтова политика, операции на ‘’открития пазар’’,
задължителните минимални резерви. Те се наричат още ‘’класически’’
инструменти на управлението на парите в икономиката.
- Надзорна функция – Тя се изразява в контрол и надзор върху
търговските банки и останалите лицензирани финансови институции. За
тази цел тя определя параметри и показатели, които следва да се спазват
от субектите на банковата система. Чрез контрола ЦБ гарантира
платежоспособността на банките, не допуска системен риск, защитава
вложителите, създава условия за нормална конкуренция между банките.
Механизми и инструменти използвани от Централната банка за регулиране
на икономиката:
- Сконтова политика – Същността на сконтовата политика се състои във
въздействието върху сконтовите кредити и паричната база. Това става
чрез промяна на сконтовия лихвен процент. Централната банка (в
нормалните пазарни икономики) подпомага банковата система като
кредитор от последна дистанция. Чрез сконтовата политика и по-точно
чрез сконтовия процент тя осигурява ликвидността на търговските
банки и на банковата система.
- Ломбардна политика – ломбардния кредит представлява кредитиране
на търговските банки от централната банка с краткосрочни средства
чрез отпускане на заеми срещу държавни и други ценни книжа,
скъпоценни метали и валута.
- Операции на открит пазар – операциите на открития пазар са основни
икономически инструменти на централната банка за регулиране на
паричната маса, паричния пазар и банковата ликвидност. Тяхната
същност са покупко-продажбата от Централната банка на
правителствени или други ценни книжа (главно краткосрочни).
3. Търговски банки
Същност:
Търговските банки , ,са предприятиячиито основен продукт са услугите
, , . свързани с посредничествотокредитиранеторазплащанията и прЧрез своята
. дейност те се стремят да получават печалба Те привличат разнообразни
, свободни капитали от икономиката и ги насочват към клиентикоито имат
.потребност от допълнителни капитали
:Структура
- Организационноуправленската структура на търговската банка може да се
:разглежда като
- Вертикална - организационноуправленска функция на банката, която
изразява връзките и подчинеността между отделните банкови звена в системата
- ,на една банка от централата на търговската банка към нейните клонове
, , . филиалипредставителстваагенцииОт тази гледна точка управленската
: .структура може да бъдебанка с клонова мрежа и банка без клонове
- - Вътрешната организационноуправленска структура, която зависи от
. - юридическата форма на нейното учредяванеНайчесто това е акционерно
. . дружествоВ някои страни се прилага едностепенна система на управлениеПри
.тази система управителен съвет или борд на директорите
В нашата страна Търговския закон дава възможност за прилагането и на двете
( ) - системиедностепенна и двустепеннаспоред решението на общото събрание
. на акционерите Към висшия ръководен орган на банката обикновено се създават
(), специализирани звенакомитети които ръководят банковата политика в
. определена областМениджърският екип на банката осъществява ръководството
на конкретната ежедневна банкова дейност на различните нива на
. , изпълнителските екипиВ банковите клоновев зависимост от обхвата на
, : , ,дейноститесе разкриват обслужващи звена поразплащаниятакредитирането
, , ,счетоводната дейносткасовата дейностсделки с валути и ценни книжа
.набиране на влогове и депозити и др
:Функции
:Функциите на Търговските банки може да се обобщят като
- Икономически функции, - "", които правят банкатабанка отделят я от
- . останалите икономически субекти на общественоикономическия животТова са
, , , ,дейностите по влогонабиранекредитиранеразплащанеинвестиране
, .финансиранеемитиране на ценни книжа и др
- Управленски функции, :които се реализират като
? управление на вътрешна структура на банката
? управление на дейността й извън банката
: Структурата на самата банка се управлява по вертикална връзкаот централата
- - .на банката към банковите клонове филиалите представителствата Управление
. се осъществява и в отделните звена на Търговските банкиКъм управленските
, , ,функции спадат функциите управлениеорганизиранеконтролиране
, .регулиранепрогнозиране и стратегическо планиране и др
:Видове Търговски банки
- :според формата на собственост
частни
общински
държавни

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
28 юни 2020 в 21:15 студент на 32 години от Плевен - vishe u4ili6te po agrobiznes, специалност - Аграрна икономика и Стопанско управление, випуск 2019
08 апр 2015 в 15:54 студентка на 35 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Филологически факултет, специалност - Българска филология, випуск 2008
12 ное 2014 в 19:14 учител на 47 години
14 сеп 2014 в 13:40 ученичка на 25 години от Варна - 003 ПМГ "Акад. М. Попов", випуск 2014
04 апр 2014 в 12:52 студентка на 31 години от Велико Търново - Висше Училище Земеделски колеж ЦДО, випуск 2010
18 юни 2013 в 15:12 ученичка на 26 години от Монтана - ФСГ "Васил Левски", випуск 2014
 
Подобни материали
 

Предназначение на фирмените финанси

10 дек 2008
·
129
·
6
·
936
·
77
·
1

Предназначението на фирмените финанси обикновено се свързва с решенията, които трябва да вземе финансовият мениджър – решения за величината и структурата на инвестициите в реални финансови и ликвидни активи, обема и състава на финансирането.
 

Предназначение на фирмените финанси

20 мар 2010
·
77
·
8
·
1,678

Финансите на предприятието (фирмата) са едно от важните звена на финансовата система. Тази им важност произтича от обстоятелството, че почти цялостната финансова система, пряко или косвено, има за своя основа финансите на предприятията...
 

Финанси

30 яну 2008
·
4,472
·
160
·
46,159
·
3,576
·
2
·
5

19 теми по Финанси. Финансите като инструмент за управлението на парите и богатството: В качеството се на технология за движение и управление на парите, финансите създават условие за справедливо разпределение на продукта на труда м/у икономическите...
 

Предназначение и поява на фирмените финанси

08 май 2008
·
115
·
7
·
574
·
45

При започването на даден бизнес е необходимо да бъдат извършени инвестиции в така наречените активи под формата на машини, суровини и материали, земя и трудови ресурси....
 

Публични (държавни) финаси

18 фев 2007
·
1,386
·
6
·
1,929
·
104

Основните звена на публичните финанси са държавните финанси и финансите на местните органи на управление...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банково дело
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тест по банково дело, подходящ за изпит, специалност финанси. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(За отличници)
41
4
1
5 мин
12.08.2019
Банкови сделки
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тестът включва въпроси относно депозитни продукти и услуги, кредитно посредничество, Private Banking/Wealth Management, кеш-мениджмънт, структурирани финансови продукти, доверително управление на активи, посредничество при инвестиции и емисии на ценни книжа и др. Всички въпроси са отворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
40
7
2
9 мин
22.10.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Банкова система

Материал № 381267, от 09 окт 2009
Свален: 73 пъти
Прегледан: 54 пъти
Качен от:
Предмет: Банково дело
Тип: Доклад
Брой страници: 4
Брой думи: 869
Брой символи: 7,656

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Банкова система"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала