Големина на текста:
.
Марксизъм и неомарксизъм
Същност: отсъства цялостна и всеобхватна теория за МО (като Каплан и Моргентау).
Теоретизацията на марксизма като идеология става възможна след творбите на Маркс (“das
Kapital”) и неговите последователи (Ленин, Сталин, Мао). Теорията се развива и придобива
различни направления:
Основни схващания и постулати:
1/ Икономическите фактори са определящи в МО. Те са основа на противоречията и
войните.
2/ Основна единица на МО е класата, а не националната държава;
3/ Капитализмът прераства в империализъм. Следователно светът е разделен на имперски
държави (метрополии) и колонии;
4/ Пролетариатът не принадлежи на определена нация. Той се обединява на световно
равнище за да воюва с експлоататорите. Оттук пролетарският интернационализъм ще
доведе до световна революция.
5/ Източниците на противоречия са на 3 равнища:
I. Противоречия между самите колонизатори за завоюването на нови колонии, което води
до войни между тях;
II. Борба между подтиснатите народи (колониите) и потисниците (колонизаторите). Тази
война ще доведе до край на империализма.
III МО се движат от главния сблъсък, а именно от този между капиталистите и
работниците.
Следователно този сблъсък е определящ за МО. Целта е не баланс на силите, а дисбаланс,
който ще доведе до световна революция (СР). СР е неизбежна, тя е естествено finalite на
човешкото развитие. Прогресивната класа ще завземе властта, ще наложи ново, по-
справедливо обществено устройство (един идеален свят) и ще ликвидира държавата като
закърняла структура на човешкото общество.
Основание за тези заключения на Маркс дава неговия исторически анализ:
Историята е изследване на собствеността на средствата за производство. МО се движат от
сблъсък на тези, които притежават средствата за производство (теза) и прогресивните сили,
които са лишени от тези средства (антитеза). В резултат човешкото развитие се движи от
прехода от един тип общество към друго:
1/ В началото имаме робовладелски строй, основният конфликт е между роби и
робовладелци, той е решен в полза на робите;
2/ феодален строй: сблъсъкът е между земевладелци (феодали) и крепостни селяни;
3/ капиталистически: сблъсъкът е между капиталисти и пролетариат.
Така се ражда идеята за социализма: естествена е победата на новото общество и
раждането на по-справедлив обществен строй: социализмът (синтеза).
Отличителни черти на системата:
Производителни сили: технология за производство, която всеки един от тези
етапи/строеве.
Производствени отношения: отношенията между участниците в производствения процес.
Обикновено те водят до конфликт, защото производителите са подтиснати соц. групи
1
(роби, крепостни селяни, пролетариат). Класовите отношения възпират прогреса на
производителните сили, изостряйки по този начин класовите противоречия/антагонизми.
Следователно основен проблем е неравномерното разпределение на ресурсите между
капиталистите и пролетариатът. Така новото общество ще стъпи на производствения
динамизъм на капитализма, но без недостиг (ще има достатъчно от всички блага).
Сравнение между марксизма и теорията за зависимостта (ТЗ)
Теория за зависимосттаМарксизъм
Основен проблемИкономически (развитие)Икономически (конфликт)
Основна единицаДържаватаКласата (държавата е преходна фаза)
Модел на
отношенията
Север (богати) vs
Юг (бедни,развиващи се)
Империализъм:
Империи vs
Колонии
ЦелПреодоляване на
икономическите различия (по-
скоро недетерминистично)
Световен комунизъм, премахване на
класите и държавите (открито
детерминистично учение)
Средство НСИР (NIEO) Световна социалистическа революция
Международно
сътрудничество
В рамките на международната
система
Промяна на системата
Международни
институции
ООН (G-77; G-15), Движение на
необвързаните, МФИ
Нов (“социалистически”)
интернационализъм;
Мирно съвместно съществуване
Основни стълбове на марксизма
А: Пролетарски интернационализъм
Идеи са формулирани от Карл Маркс и Фридирх Енгелс в “Комунистическият манифест”,
приет на първия Интернационал (1847 г.) Те включват:
1/ световният пролетариат има общ интерес, независимо от националната принадлежност;
2/ трудещите се нямат страна, тъй като за да получат политическа власт, те трябва да
конституират своите народи (раб. класа от съответната страна като най-многобройна и
единствената прогресивна класа представлява своя народ);
3/ пролетариатът следва да предприеме единодействие (интернационализъм);
4/ в световен мащаб новите общества ще преодолеят противоречията помежду си, понеже
се основават на по-справедливо обществено устройство.
Б: Антиимпериализъм
Какво е империализмът? Отговор дава John Hobson (1858-19400 Критикува либералните и
неолиберални схващания за колониализма като износ на култура и know-how. Според него
в рамките на капиталистическото общество съществува изкривяване (maladjustment)
изкривяване на капиталистическата система, при която богатото малцинство натрупва
огромно количество пари , докато същевременно мнозинството от населението обеднява и
не разполага със средства да употребява плодовете на съвременната индустрия.
2
Следователно капиталистическите общества са изкривени пред дилемата за
свръхпроизводство и недостатъчно потребление.
Изходът от тази ситуация е възможен единствено ако капиталистите инвестират отново
своите средства за подобряване благосъстоянието на обществото. Вместо това обаче те
предпочитат да влагат парите си в печеливш бизнес зад граница (joint ventures). В резултат
на това се оформя нов модел на икономически отношения, който не е печеливш за нацията
като цяло, но е печеливш за определени социално групи Това Hobson нарича “ирационална
политика” или “политика на лош бизнес” (bad business policy). Социалните групи, които
печелят са лихвари, банкери, инженери, корабостроители, военни, аристократи, доставчици
за армията и др. Следователно Великобритания живее от приходите (tributes) отвън, които
не облагодетелстват нацията, а само привилегировани класи (прослойки, т.е. тези на
империалистите).
Хобсън е допълнен от Ленин, който дефинира МО като сблъсък на класите. Хобсън не
достига до този извод, той само икономическите последици от империализма.
Ленинизъм:
Според Ленин империализмът е последната фаза на капитализма. Основните елементи на
антиимпериалистическата идеология са:
1/ капиталът е станал международен и монополистически;
2/ основен закон на капитализма е неравномерното икономическо и политическо развитие
на страните;
3/ пролетарската революция е възможна първоначално в няколко или една от най-развитите
капиталистически страни (тези, които са узряли за такава революция);
4/ тези страни формират ядро (nucleus), което ще се разпространи по-късно в останалите
страни.
По този начин световният комунизъм ще се разпростре постепенно до всички
експлоатирани класи и народи. Ленин обаче допуска, че това да не е задължително
страната, която е стигнала най-зряла фаза на капитализма, а там където има достатъчно
социално-икономически условия за това (т.е. може да е и Русия, а не задължително
Швейцария, Англия или Германия).
В: Самоопределение на народите
Класите конституират нациите (България не се представлява от българското общество и
от делегираните от него представители, а от българската работническа класа и нейните
представители). Националното самоопределение се замества със самоуправление на
пролетариата. На тази основа се ражда социалистическият интернационализъм, при който
се прави следната диференциация:
1/ прави се разлика между народи потисници и подтиснати народи;
2/ подтиснатите народи са жертви на империализма;
3/ признава се тяхното право свободно да се отцепят и да формират “нова международна
общност;”
Оттук се ражда идеята за “конфедерацията” като общност от социалистически държави.
Примери в това отношение са конституцията на СССР от 1922 г. и социалистическият
интернационализъм в рамките на СИВ и ОВД.
Г: Мирно съвместно съществуване на държавите
В резултат на световната революция преходът към новото общество се осъществява
постепенно, а не изведнъж (тъй като процесът на узряване на капитализма в съответната
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
Xarizanova написа на 04 дек 2009 ОТГОВОРИ
студент на 22 години от Благоевград , Югозападен университет "Неофит Рилски"
темата е добра
 
Подобни материали
 

Казус по икономически теории

04 дек 2011
·
93
·
7
·
1,076
·
189

Основните причини, които автори като кьосева извеждат в качеството им на предпоставки за възникването на немската историческа школа могат да се обобщят в следните насоки...
 

Адам Смит - "Разделението на труда-предпоставка за по-висока производителност"

15 яну 2009
·
145
·
3
·
447
·
98

Коментар на главата "Разделението на труда" от "Богатството на народите" на Адам Смит.
 

Разделението на труда според Адам Смит

16 мар 2009
·
153
·
6
·
1,200
·
148
·
1

В първите глави от произведението си „Богатството на народите” Адам Смит обръща вниманието си към разделението на труда, което според него е основен фактор за увеличението на производителността на труда. Нещо повече, то...
 

Казус по Икономически теории

07 яну 2009
·
65
·
4
·
332
·
36

Терминът предприемач се налага през средните векове и се отнася за организаторите и строителите на големи архитектурни проекти като катедрали, базилики, фортове, градски обществени сгради и пр.
 

Икономически теории

29 окт 2009
·
51
·
4
·
685
·
24

Основни проблеми на този период: социално неравенство, морално оправдание на робството, борбата между робството и общинния строй, предимствата на натуралното стопанство и парично-разменното стопанство, кастовото деление на обществото, аграрните реформи...
 
Онлайн тестове по Икономически теории
Тест по икономически теории за студенти от 1-ви курс
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 1 курс
Тестът е на тема Лозанската школа и приноса а Парето, Курно, Валра и Джевънс. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, Икономически теории.
(Труден)
20
205
1
09.04.2014
Тест по Икономически теории за 2-ри курс
тест по Икономически теории за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 21 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
21
57
1
2 мин
30.07.2018
» виж всички онлайн тестове по икономически теории

Марксизъм и неомарксизъм

Материал № 38066, от 05 юли 2007
Свален: 505 пъти
Прегледан: 263 пъти
Качен от:
Предмет: Икономически теории, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 1,282
Брой символи: 8,823

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Марксизъм и неомарксизъм"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения