Големина на текста:
Държавна и служебна тайна
Класифицираната информация е три вида: информация, представляваща държавна
тайна, информация, представляваща служебна тайна, и чуждестранна класифицирана
информация.
Държавна тайна е класифицираната информация, нерегламентираният достъп до която би
създал опасност и/или би увредил интересите на Република България, свързани с
националната сигурност, в областта на отбраната, външната политика или защитата на
конституционноустановения ред.
Служебна тайна е класифицираната информация, създавана или съхранявана от
държавните органи или органите на местното самоуправление, която не е държавна тайна,
нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на
държавата или би увредил друг правнозащитен интерес.
Категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, се определят
с нормативен акт.
Чуждестранна класифицирана информация е класифицираната информация, предоставяна
от друга държава или международна организация по силата на международно
споразумение, по което Република България е страна.
Нивата на класификация за сигурност на информацията са:
1. “СТРОГО СЕКРЕТНО”;
2. “СЕКРЕТНО”;
3. “ПОВЕРИТЕЛНО”;
4. “ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ” .
Информацията, класифицирана като държавна тайна, се маркира с гриф за сигурност:
1.“СТРОГО СЕКРЕТНО” – в случаите, когато нерегламентиран достъп би застрашил в
изключително висока степен суверенитета, независимостта или териториалната цялост на
Република България или нейната външна политика и международни отношения, свързани
с националната сигурност, или би могъл да създаде опасност от възникване на
непоправими или изключително големи вреди, или да причини такива вреди в областта на
националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на
конституционноустановения ред;
2. ”СЕКРЕТНО” – в случаите, когато нерегламентиран достъп би застрашил във висока
степен суверенитета, независимостта или териториалната цялост на Република България,
или нейната външна политика и международни отношения, свързани с националната
сигурност, или би могъл да създаде опасност от възникване на труднопоправими или
големи вреди, или да причини такива вреди в областта на националната сигурност,
отбраната, външната политика или защитата на конституционноустановения ред;
3. ”ПОВЕРИТЕЛНО” - в случаите, когато нерегламентиран достъп би застрашил
суверенитета, независимостта или териториалната цялост на Република България или
нейната външна политика и международни отношения, свързани с националната
сигурност, или би могъл да създаде опасност от възникване на вреди, или да причини
такива вреди в областта на националната сигурност, отбраната, външната политика или
защитата на конституционноустановения ред.
Информацията, класифицирана като служебна тайна в сферата на дейността на
държавните органи или органите на местното самоуправление, задължително се маркира с
гриф за сигурност “ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ”.
Извън тези случаи информацията, класифицирана като служебна тайна, се маркира с гриф
за сигурност само ако правнозащитеният интерес налага това.
С цел осигуряване на допълнителна защита, когато това е предвидено в международни
договори, ратифицирани и влезли в сила за Република България, ДКСИ по предложение
на министъра на вътрешните работи, министъра на отбраната или директорите на
службите за сигурност може да определи с решение:
допълнителни маркировки на материали и документи с по-високо ниво на класификация в
страната - източник на информацията
специален ред за създаване, ползване, размножаване, предоставяне и съхраняване на тези
материали и документи;
кръга на лицата с право на достъп до тези материали и документи.
Приравняването на нивата на класификация за сигурност на получаваната чуждестранна
класифицирана информация и/или на предоставяната от Република България на друга
държава или международна организация такава информация в изпълнение на влязло в
сила международно споразумение за Република България и за съответната чужда държава
или международна организация се осъществява в съответствие с разпоредбите на
споразумението.
Процедура по маркиране на класифицираната информация
Маркирането на класифицираната информация се извършва чрез поставянето на съответен
гриф за сигурност.
На материалите, документите или на сбор от такива, съдържащи класифицирана
информация, се поставя гриф за сигурност, съответен на най-високото ниво на
класификация на материал или документ от този сбор.
Върху части от документи (раздели, приложения, анекси и др.) или на отделни документи
в сбор от документи след отделянето им могат да се поставят грифове за сигурност,
различни от грифа за сигурност.
Грифът за сигурност се определя от лицето, което има право да подписва документа,
съдържащ класифицирана информация или удостоверяващ наличието на класифицирана
информация в материал, различен от този документ.
Лицето, създало документа или материала, съдържащ класифицирана информация.
Лицата, задължени да маркират класифицираната информация, носят отговорност за
поставянето или непоставянето на гриф за сигурност.
Поставянето, променянето или заличаването на гриф за сигурност се извършва само в
рамките на предоставения достъп на лицето до класифицирана информация.
Не се допуска маркиране с гриф за сигурност, несъответстващ на нивото на класификация,
определено по реда на този закон и правилника за прилагането му.
Не се допуска неоснователна промяна на нивото на класификация.
В случай на промяна на нивото на класификация уведоменото лице е длъжно незабавно да
съобщи това на получателя. При предаване на класифицираната информация на трети
лица получателят незабавно уведомява тези лица за промяната.
Съхраняване на класифицираната информация
С цел осигуряване на защита от нерегламентиран достъп класифицираната информация се
създава, обработва, предава или съхранява при условията и по реда на този закон и
подзаконовите актове по прилагането му, отнасящи се до организацията на
регистратурите, мерките за защита при движение на информацията извън регистратурите,
както и предвидените видове защита, съответстващи на нивото на класификация, освен
ако в международно споразумение, по което Република България е страна, е предвидено
друго.
Унищожаване на класифицирана информация се допуска само след изтичането на срока
на съхраняването й. Със заповед на служителя по сигурността в съответната
организационна единица, в която е създаден съответният материал или документ,
съдържащ класифицирана информация, се съставя комисия, която:
1. дава заключение коя класифицирана информация има историческо, практическо или
справочно значение;
2. предлага конкретни срокове за съхраняване на информацията по т. 1;
3. прави предложение за унищожаване на документи и материали, съдържащи
класифицирана информация.
Срокове за защита на класифицираната информация
За защита на класифицираната информация се определят следните срокове, считани от
датата на създаването й:
1. за информация, маркирана с гриф за сигурност “СТРОГО СЕКРЕТНО” – 50 години;
2. за информация, маркирана с гриф за сигурност “СЕКРЕТНО” – 25 години;
3. за информация, маркирана с гриф за сигурност “ПОВЕРИТЕЛНО” – 5 години;
4. за информация, класифицирана като служебна тайна - 2 години, освен ако
правнозащитеният интерес изисква по-дълъг срок.
В специални закони могат да се определят срокове, различни от горните, с цел защита на
класифицирана информация, свързана с:
1. националната сигурност, отбраната и обществения ред;
2. функционирането на съдебната, здравната и осигурителната система;
3. осъществяването на пощенските и далекосъобщителните услуги;
4. научната и статистическата дейност;
5. патентите за изобретения и полезни модели и обектите на авторското право и сродните
му права.
Правомощията на лицето, извършило класификацията, относно поставянето,
понижаването или заличаването на гриф за сигурност, както и определянето на сроковете
за защита на класифицираната информация в случай на пълна или частична ликвидация,
съкращение в щата, преобразуване, реорганизация, промяна в класификатора на
длъжностите или промяна на функциите преминават върху неговия правоприемник.
Държавната комисия по сигурността на информацията води регистър на материалите и
документите, съдържащи класифицирана информация, представляваща държавна или
служебна тайна. Регистърът съдържа само данни за:
1. организационната единица, в която е създаден съответният материал или документ;
2. датата на неговото създаване;
3. идентификационния номер на материала или документа, под който той фигурира в
регистъра;
4. правното основание за класификация на материала или документа и грифа за сигурност;
5. промяна или премахване нивото на класификация и дата на извършването им.
(3) Ръководителите на организационните единици предоставят на ДКСИ информация за
вписване в регистъра след създаването на материала или документа, съдържащи
класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна, съответно
след премахване или промяна на нивото на класификация.
Условия за получаване на достъп до класифицирана информация
Никое лице няма право на достъп до класифицирана информация единствено по силата на
своето служебно положение, с изключение на:
1. председателя на Народното събрание;
2. Президента на Република България;
3.министър-председателя.
Министърът на отбраната определя списъка за Министерството на отбраната и за
Българската армия.
Ръководителите на службите за сигурност и обществен ред определят списъка за тези
служби.
Достъп до класифицирана информация във връзка с изпълнение на служебни задължения
или конкретно възложени задачи се разрешава след:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 ное 2018 в 19:44 студент на 32 години от София - Академия на МВР, факулетет - Факултет сигурност, специалност - Защита на националната сигурност, випуск 2019
05 сеп 2018 в 19:18 ученик на 23 години от Габрово - СОУ "Райчо Каролев", випуск 2015
18 май 2018 в 12:39 студент на 29 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Философски факултет, специалност - Философия, випуск 2012
08 мар 2018 в 19:12 родител на 46 години от Пловдив
23 юли 2017 в 23:04 студент на 30 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Защита на националната сигурност, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Класифицирана информация


Органи за защита на класифицираната информация. Видове класифицирана информация и нива на класификация. Процедури по маркиране на класифицираната информация....
 

Защитата на класифицираната информация


Организационните единици прилагат изискванията за защита на класифицираната информация и контролират тяхното спазване, отговарят за защитата на информацията...
 

Национална служба "Сигурност"


Национална служба "Сигурност" е специализирана контраразузнавателна и информационна служба на МВР за защита на националната сигурност от действия на чужди специални служби, организации или лица, насочени срещу националните интереси, за установяване и...
 

Форми на обществен контрол над разузнавателните служби за сигурност


Контролът заема важно място в управлението на полицейските и специалните служби. Неговата задача е да проверява всяка трудова дейност на разузнавателните служби...
 

Базови принципи на политикита за информационна сигурност


Увод 3 1. Информационна сигурност 4 2. Политика за информационна сигурност 5 3. Трислоен модел на политиката 8 3.1 Горно ниво...
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по "Същност на класифицираната информация" за 2-ри курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е за полагане на изпит по дисциплината "Същност на класифицираната информация и процедури по ЗЗКИ", студенти от 2 курс. Съдържа 24 въпроса, като всеки от тях има само един верен отговор.
(Труден)
24
66
1
2 мин
14.10.2013
Подбор на кадри в охранителната дейност - тест
професионален тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 12 курс
Тестът е финален по дисциплината "Подбор на кадри и действия в кризисни ситуации" за Частен професионален колеж "Св. Георги Победоносец"...
(Труден)
14
74
1
09.02.2012
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Държавна и служебна тайна

Материал № 38015, от 05 юли 2007
Свален: 310 пъти
Прегледан: 144 пъти
Качен от:
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 1,494
Брой символи: 10,307

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Държавна и служебна тайна"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виолета Георгиева
преподава по Финансов контрол
в град София
с опит от  3 години
124 32

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения