Таня Тодорова
преподава по Други
в град Пловдив
Големина на текста:
02.10.2007
Дидактика – наука за начина на обучение на детето
didasko – (гр. уча някого)
Дидактика – началото на 17в., обособява се от философията
Волфганг Ратке – първият, нарекъл себе си дидактик – лице, което се занимава пряко с обучението
Развитието на дидактиката минава през определени периоди.
Първият е т.нар. донаучен период – до Коменски (до 17в.)
Вторият – периода след Коменски, научен период в развитието на дидактиката, т.е. относително
самостоятелна наука (да има свой собствен предмет на изучаване, категории, закони...)
Онтодидактика – редуциране на знания
Коменски обособява в една система знанията, натрупани до момента. Това е началото на втория
период.
Според Безпалко (не съм сигурна дали съм го разчела правилно името) има и трети период – 1950г.
Силно влияние оказва кибернетиката, информатиката, съвременните технологии.
23.10.2007
Научен статут на дидактиката (въпрос №2)
Дидактиката като относително самостоятелна наука през 17в. – Ян Коменски
Първи, нарекъл себе си дидактик Ратке, но с Коменски започва развиването й и
обособяването и от философията. Той се запознава с практиката и я систематизира. Формулира
предмета на дидактиката. Коменски: „Дидактиката е изкуството да научиш всеки на всичко.” Той е
енциклопедист в своите възгледи. Създал учебник искал да представи всичкото знание от
необходимите области. Комески разглежда проблема на възпитанието в рамките на обучението.
Възпитанието е част от обучението, т.е. чрез обучението се възпитава.
18-19в. Йохан Хербарт. Той обръща това схващане на 180°. Говори за възпитание и
педагогика – те включват в себе си дидактиката. От времето на Хербарт този проблем е
изключително дискусионен. Хербарт налага класическото разбиране на педагогиката (Обща
педагогика).
Педагогиката включва 3 основни дяла:
I – Увод (основи) на педагогиката – разглежда фундаменталните проблеми, свързани с нейните
предмет, закони, закономерности, основни понятия.
II Теория на възпитанието основни проблеми на възпитанието, възпитателен процес,
основни характеристики, методи, форми на възпитание.
III – Теория на обучението / Дидактика
Това разделение е валидно и до днес.
Процеси на интеграция и индиференциация водят до появяването на нови научни области.
Диференциацията се осъществява на базата на обособяването на I, II и III дял в отделни науки.
На базата на Теория на възпитанието – Наука за възпитанието; за някои това е педагогиката.
На базата на Теория на обучението – Наука за обучението – Дидактика (Дидактология?)
Имало е период – Дидактика и Педагогика са се разглеждали като кръстни науки – имали са
обща част, и собствени части. Сега се разглеждат относително самостоятелно.
Близка връзка на Дидактиката с Психологията.
Философски направления, които оказват влияние върху развитието на Дидактиката
Логически позитивизъм. Много от основните понятия в Дидактиката се тълкуват на базата на
логиката (отношение-причина-следствие). Търсене на логическа връзка и взаимозависимост.
Силно влияние – Философията на прагматизма – най-ярък представител на педагогическия
прагматизъм е американския философ Джон Дюи. Характерно за прагматизма – учениците трябва да
изучават такива учебни предмети, които ще им бъдат необходими в живота. И да формира умения за
пълноценното им реализиране в живота. Наблягат на практическите умения.
Философия на екзистенциализма – основен постулат – активната свобода, т.е. човек е активно
свободен да избира своя начин на живот. Широк диапазон от хора – от силно религиозни (Киркегор)
до атеисти (Жан Пол Сартр), от крайни песимисти до крайни оптимисти – всички ги обединява
стремежът към активна свобода. Учениците да имат по-голяма свобода при избора на предметите.
Кибернетика (наука за управление на системи) – силно влияние върху Дидактиката. Основни
пътища за управление на дидактическата система.
Социология – при наличие на голяма диференциация в обществото социологията помага за
очертаване на проблемите (пр.: отпадане на ученици от училище).
Предмет на Дидактиката (по предмета на изследване се различават науките)
Обучението е бинарна дейност – реализира се с 2 основни дейности – преподаване и учене.
Субект на преподаването е учителят, а на ученето – ученикът.
Краевски (дава някои основни неща, свързани с предмета на Дидактиката) предмет на
Дидактиката е връзката и взаимодействието между преподаването и ученето; тяхното единство.
Акцентира се на дейностите, а не на субектите. (педагогическата психология акцентира върху
субектите).
Функции на Дидактиката
Най-основните са 3:
- теоретична функция (т.е. Дидактиката развива теоретичните проблеми на обучението)
- приложна функция
- прогностична функция (т.е. винаги трябва да гледаш напред, в бъдещето)
06.11.2007
Реформаторски идеи и практики за организиране на обучението
(въпрос №4)
Георги Бишков – „Реформаторска педагогика”
Във всяка дейност винаги има реформи. В педагогическата дейност също. Представителите на
тези иновации -реформатори. Реформаторска педагогика – в България терминът идва от Германия,
Франция – Ново образование, Англия – Активно възпитание.
Начало на реформаторската педагогика – края на 19в., като особено силно влияние реформата
има през първата половина на 20в.
Някои изследователи обособяват 2 периода в развитието на реформите, други - 3. Тези периоди
са условни, субективни.
Два са по-съществените периоди:
I – от края на 19в. до Втората световна война
II – след Втората световна война до наши дни
Най-същественото в реформата на първо място е активността на ученика в процеса на
обучение. Считат, че детето е активен субект. Променя се виждането, че учителят е основен субект в
обучението – той дава знанията, управлява процеса на обучението, а ученикът е пасивен обект. Това
схващане – педагогика на въздействието – господства дълго време. От Древността до сега: монолог,
диалог, обем знания, енциклопедизъм...
Постепенно реформаторите налагат схващането, че ученикът активно участва при
сътворяването на собствената си познавателна структура. От педагогика на въздействието към
педагогика на взаимодействието, на сътрудничеството. Преди: отношение субект-обект, сега: субект-
субектно отношение.
Друго съществено: по-голяма познавателна самостоятелност на ученика. Ролята на учителя е
дискретна, той трябва да стимулира и коригира познавателната дейност.
Друго важно: учителите придават акцент на интересите на всяко едно дете, съобразяване с
личните интереси.
Друго важно: детето (ученикът) вече е център и всички институции и педагогически
въздействия трябва да бъдат съобразени с него (Педология – наука за детето – детето е центъра,
основен субект).
I период в развитието на реформаторството.
Началото се поставя с книгата на френския педагог Едмонд де Мулен – „Новото възпитание”. С
тази книга се преобразува схващането за педагогическия процес в училище. Пледира се да се
осъществява процес на взаимодействие. Де Мулен набляга, че детето трябва последователно да се
активизира, т.е. в максимална степен самостоятелно да се активизира. Противопоставя се на
схоластиката, съществувала в обучението.
По-видни представители през I-ви период:
Адолф Фериер – първи председател на международната лига на новото възпитание.. Той се
противопоставя на организацията на обучението в училище, счита го за негативно, забавящо
развитието на детето.
Елен Кей – шведска педагожка – защитничка! на правата на детето – всеки гражданин и всяко
дете има свои права (и за правата на жената).
„Векът на детето” – Елен Кей – определя 20в. като векът на детето. Много ярка застъпничка за
правата на децата.
Мария Монтесори – италианка, лекар по образование, първата жена – доктор по медицина.
Работи за възпитанието и обучението на деца в предучилищна и начална училищна възраст. В
началото – с деца с проблеми, по-късно продължава да работи с всички деца, масовото училище. Тя
създава т.нар. домове за деца. В тях тя осъществява своите идеи за организиране на обучението.
Характерно за тях – обособява ателиета (музикални, математически, приложни). Всяко дете може да
посещава дадено ателие според интересите си. Не се иска обособяване на определени групи – има
мобилност – така се активизират. Делото на Монтесори по-късно продължава синът й. Тя остава в
историята като педагог, очертал много от съвременните организации в обучението.
В САЩ Джон Дюи – американски педагог. В Чикаго създава училище, в което реализира
идеите си. Той търси прагматизма в обучението; не обемът знания, а усвояване на собствени пътища
за търсене на знания; набляга се на уменията за извършване на определена дейност, т.е. на ученика да
се дават толкова знания, колкото той може да реализира в живота си.
В Англия – Александър Нийл – също създава и ръководи училище. Противник е на
авторитарната педагогика, застъпник на антиавторитарната. Работи за реализиране на педагогиката
на взаимодействието.
В Германия – Рудолф Щайнер – създател на т.нар. Валдорфска педагогика. Създава и работи в
училище главно за деца на работници. Пледира, че човек е единство на тяло, психика и дух.
Обучението да се организира така, че да се спази единството.
Георг Кершенщайнер – застъпва се за единството между учене и труд. Учениците трябва да се
трудят от най-ранна възраст. Училищата му са били извън населени места, имало е цехове,
извършвала се е земеделска дейност. Представител на трудовата педагогика.
Петер Петерсен – остана в историята с неговия Йенски план (работил е в Йена). Този план
предвижда премахване на класовете. По-добре по групи, да няма преминаване от клас в клас. Групите
– по интереси, желания и интелект. Това дава свобода на избора.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Дидактика - лекции

Дидактиката се появява като относително самостоятелна наука през 17в. – Коменски. Дидактиката е наука за обучението – обучението като процес и обучението като дейност...
Изпратен от:
Миглена Анастасова
на 2009-10-02
Добавен в:
Анализи
по Други
Статистика:
778 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Търся спешно преподавател или просто амбициран човек, който да владее Сръбски език на средно ниво.
добавена от emiliya.dimitrova_7080 02.04.2017
0
7
Курсова работа - Дескриптивна Геометрия Спешно !!!!!
добавена от kmiloshev 10.12.2012
0
14
Техническо чертане Изгелeди- разрези- Сечения
добавена от fichocharmed 17.10.2012
0
52
Влияние на глобализацията на системата на данъчния и митнически контрол
добавена от nkiryakova 12.10.2019
1
5
Педагогически технологии на игрово взаимодействие
добавена от alexandra_h_g 23.12.2018
1
36
 

Дидактика - лекции

Материал № 378283, от 02 окт 2009
Свален: 778 пъти
Прегледан: 927 пъти
Качен от:
Предмет: Други
Тип: Анализ
Брой страници: 17
Брой думи: 5,198
Брой символи: 45,538

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Дидактика - лекции"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Таня Тодорова
преподава по Други
в град Пловдив
с опит от  2 години
242 52

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения