Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
Големина на текста:
ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ НЕФТОДОБИВА, НЕФТЕНИТЕ
РАЗЛИВИ И НЕФТОПРЕРАБОТВАНЕТО
I. Замърсяване на водите при добиването и транспортирането на нефт [2и].
Основните източници на замърсяване на водните обекти с нефт и с неговите продукти са
петролните полета, нефтопреработващите заводи, съоръженията за десулфиране на природния газ,
нефтохимичните предприятия, водния и жп транспорт, петролните бази, помпените станции, както и
отпадъчните води от гаражите, работилниците и от другите производствени помещения.
Отпадъчните води на тези обекти трябва да се подлагат на основно пречистване.
Въздействието, което оказва нефтодобивът върху околната среда, се определа до голяма
степен от конкретния етап на общия процес. При изследвания далеч от сушата – в сравнително
плитките води на континенталния шелф или в големите езера, може да стане разместване на
подводните седименти. При пробни и производствени сондажи главната опасност е от “изригване”
на газ под високо налягане или от неконтролирано изтичане на смазочен шлам, смесен с нефт, вода
или луга. Ако сондажът се извършва в открито море има опасност от сблъсък с плаващи ледове.
Опасностите от замърсяване на водните територии в сравнение с тези на сушата са по-големи.
При получаването на нефт от битуминозни пясъци проблеми възникват при екстракцията с
гореща вода на битума от пясъка и глинестите частици, които представляват 1 до 15 % от добивания
суров материал. Отпадъчните води се събират в големи хвостохранилища, достигащи 30 км
2
. При
продължително отстояване на тези води минералната фракция се утаява и водите се рециклират за
нова екстракция. В басейните постепенно се натрупват утайки, състоящи се от около 78% вода, 20%
минерални частици и 1-2% битум. Освен за екстракцията води са необходими за предварителното
обработване на шистите, за кондензиране на суровия и вторично извлечения нефт и за работата на
скруберите за пречистване на отпадъчните газове. Използваните шисти съдържат малко хранителни
вещества за растенията и много соли и затова тяхното съхраняване не е безопасно, особено при
недостатъчни количества вода.
Основните производителни райони на нефт не съвпадат напълно с главните потребителски
райони, което налага транспортирането на добития нефт на големи разстояния по море с танкери.
Това е така, тъй като водният транспорт е най-евтин. Половината от товарите по море са от нефт.
Само около 9% от замърсяванията на океаните с нефт се дължат на изтичания при
катастрофи на големи танкери. Количествата нефт, разливани годишно по този начин, са между 100
хил. и 270 хил. тона. По-големи количества – 530-670 хил. тона годишно изтичат в морето при
нормалните операции на товарене и прехвърляне на нефт. Прякото изпускане на промивните води
от танкерите или на водите, използвани като баласт при обратния път, е обичайна практика и
основно допринася за замърсяването на световния океан с нефт. Днес много танкери разполагат с
оборудване, с което се свързват с големи лагуни на брега, приемащи отпадъчните баластни и
промивни води. В тях се използват инсталации за отделяне на увлечения с водата нефт, преди
солената вода да се върне обратно в морето.
Най-доброто средство за събиране на изтеклия в морето нефт е изпомпването доколкото това
е възможно. При нефтени разливи на сушата той прониква дълбоко в почвата, когато структурата и
е нарушена. Ако нивото на подпочвените води е високо, нефтът може да достигне до тях и да ги
замърси.
II. Проблеми на петролното замърсяване [1].
При разливане на петрол в океана се наблюдават следните три фази в еволюцията на
замърсяването:
Първа фаза – разширяване на петролното петно както на площ, така и в дълбочина. Фазата
се характеризира с много висока смъртност на морската фауна, включително и на птиците (те се
умокрят с нефт при кацане и гмуркане). Продължителнстта на тази фаза се оценава на два пъти
времетраенето на изливането на нефта.
Втора фаза – наличие на стабилно нефтено петно (покривка) в продължение на няколко
месеца до една година. През това време нефтопродуктите се изпаряват, окисляват се, разтварят се
във водата и се разграждат химично и биологично.
Трета фаза – Възвръщане към физикохимично и биологично равновесие. Може да
продължи десетина години. В края на този период характеристиките на водата, фауната и флората
стават идентични с началните.
Тежестта на екокатастрофата зависи от голям брой фактори, свързани с качествата на
петрола и местоположението на инцидента. Освен количеството на въглеводородите важна е и
продължителността на изтичане тъй като тя определя времето на реакция (първата фаза).
Петролът е смес от линейни алкани с по-малко от 12 въглеродни атоми (летливи вещества),
от тежки линейни алкани с повече от 12 атома въглерод и от ароматни съединения с 1, 2 или три
ядра. Тези съставни части на нефта могат да се намират в различни пропорции, т.е. петролът да
въздейства по различен начин на околната среда.
Мястото на разлива също играе важна роля, особено разстоянието до бреговете. За
предпочитане е петното да старее в морето възможно най-дълго време. При тези условия нефтената
покривка се раздвижва от вълните, докато, ако попадне на брега, тя става неподвижна и се
разгражда по-трудно. При по-висока температура на водата естествените процеси на изпарението и
биодеградацията на петрола протичат по-активно, затова разливите в тропиците се заличават по-
бързо, отколкото тези в северните ширини.
Вълнението на морето също има значение тъй като при силно вълнение се образува
емулсия, която трудно се поддава на обработка.
От нефтопреработвателните заводи [3] се изпускат води, замърсени с нефт, сярна
киселина,сулфати сяроводород, серни соли, разтворени газове, мастни киселини, азотни
съединения, смолисти вещества, олово, арсен и др. На повърхността на тези води се образува
флуоресцираща ципа, която пречи на проникването на кислорода. Разтворените и емулсирани в
природните води нефтени продукти правят водата непригодна за използване. При съдържание на
0,05 mg/l нефтени продукти водата загубва вкусовите си качества и придобива неприятен вкус и
мирис на нефт. Особено чувствителни към нефтопродуктите са рибите. За тях концентрацията от 0,5
mg/l е смъртоносна. За да си представим опасността от нефтените замърсявания ттрябва да се знае,
че 1 тон нефт се разлива върху площ от 12 км
2
. Само благодарение на микроорганизмите, които
разлагат нефта океаните и моретата все още не са напълно покрити с нефт. Особено неприятно е
замърсяването с нефт на повърхността на моретата за живущите в крайбрежните райони. Плаващият
на повърхността на водата нефт под влияние на слънчевото греене се изпарява и наситеният с
нефтени пари въздух оказва вредно влияние върху здравето на хората и животните. Разливането на
нефт причинява ежегодно смъртта на около 200 хил. плаващи птици, поради това, че слепва тяхното
оперение, намалява въздуха в него и те не могат да летят. Нефтът в по-големи концентрации
причинява загиване на планктона и бентоса.
III. Опазване на околната среда при нефтени разливи [1].
Разработени са различни методи за намаляване на риска за околната среда при петролни
разливи. Исторически първи са физичните средства от вида на плаващи бариери (надувни или
каучукови), които ограничават разпространението на петното. Неудобството на тези методи е, че са
приложими само при много тихо море.
По-надеждни са адсорбционните методи, които са два типа:
а) сорбция на въглеводородните молекули върху хидрофобната част на нанесени върху пясък
амини и диамини с дълги вериги. По този начин нефтената покривка се премахва от повърхността и
не може да достигне до крайбрежието. Методът обаче причинява силни вреди на дъното, защото там
не се извършва фотоокисление и изпарение. Използваните амини също са токсични. Поради всичко
това този метод е забранен.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 4)
slavi_ranov написа на 19 май 2010 ОТГОВОРИ
студент
Последно сваляне: на 19 май 2010
Fenerliq написа на 05 яну 2010 ОТГОВОРИ
ученик на 19 години от Първомай , ПГСС "Васил Левски"
djoun9311 написа на 16 дек 2009 ОТГОВОРИ
ученичка на 17 години от Шумен , ПМГ "Нанчо Попович"
Харесва ми и мисля, че ще ми е много полезно!
manuela365 написа на 30 ное 2009 ОТГОВОРИ
студент на 22 години от Пловдив , Аграрен университет
 
Подобни материали
 

Екологичното право в България

18 май 2006
·
1,001
·
4
·
666
·
147

В България развитието на екологичното право, както и на екозаконодателството не се различава от историческите основания за развитието им в други държави.
 

Проблеми с водите в България

28 ное 2007
·
533
·
1
·
180
·
234
·
6

Показатели на замърсеността на водите в България....
 

Глобални екологични проблеми - замърсяване на водите

08 фев 2011
·
631
·
14
·
296
·
1,336
·
6
·
1

Презентацията е на тема "Глобални екологични проблеми- замърсяване на водите". Има доста материал в нея и е подходяща като уводна за реферати на тази тема...
 

Замърсяване от морския транспорт

11 фев 2008
·
246
·
5
·
576
·
1

Замърсяването на въздуха в последните години се превърна в сериозен глобален екологичен проблем. Транспортът се отчита като един от основните замърсители на атмосферния въздух, но основно се обръща внимание на автомобилния транспорт...
 

Замърсяване на водите

16 май 2010
·
312
·
3
·
6,699
·
746
·
2
·
1

Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водитеЗамърсяване на водите...
 
Онлайн тестове по Екология
Екология на околната среда
изпитен тест по Екология за Ученици от 12 клас
Тест за придобиване на трета квалификационна степен по професия : Еколог. Въпросите са с избираеми отговори, един от които е верен.
(Лесен)
50
74
1
4 мин
17.09.2012
Изпитен тест по агроекология
изпитен тест по Екология за Студенти от 1 курс
Изпитният тест по Агроекология е предназначен за студенти в Аграрния университет Пловдив и Земеделски колеж. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
131
1
21.03.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Замърсяване на водите от нефтодобива, нефтените разливи и нефтопреработването

Материал № 377612, от 01 окт 2009
Свален: 302 пъти
Прегледан: 446 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 931
Брой символи: 8,057

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Замърсяване на водите от нефтодобива, нефтените ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  28 години
229 51

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
45 51

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения