Големина на текста:
Класически текстове по политология и концептуалозирането на
външната политика 1 част: Конфликтност и антагонизъм в МО
Николо Макиавели ( „Владетелят”,”Размисли върху първите десет
книги на Тит Ливий”)
Николо Макиавели е представител на политическия реализъм,представящ
нещата такива каквито са,а не каквито трябва да бъдат.Основавайки се на това
че хората са по-начало лоши,той излага редица свои мисли в труда
си”Владетелят”,както и в „Размисли върху първите десет книги на Тит
Ливий”.Той за първи път в Новото време излага принципите на държавното
управление и методите ,с които един владетел би могъл да придобие и задържи
властта.Това е едно своебрано откъсване от средовековното схващане за
политиката и властта,отричне на техния божествен произход и обосноваване
ролята на човека като”homo faber”.
“Владетелят”, Макиавели посвещава на Лоренцо де Медичи,управител на
Флоренция от 1513г.”Размисли върху първите десет книги на Тит Ливий”
обхваща ранната история на Рим.Това е поредица от уроци относно как трябва да
се създаде,структурира и поддържа една република.Идеите и принципите са доста
сходни с тези във „Владетелят”.
Във „Владетелят” Макиавели се съсредоточва върху новия владетел,чиято
задача е много трудна,тъй като трябва да стабилизира новопридобитата си
власт.Това изисква от владетеля да е безскруполен,да може тайно да използва
нечисти средства с цел да постигне по-добри резултати за страната си,защото
основната му задача е оцеляването и.Именно затова той трябва да се занимава с
военно изкуство,да обучава поданиците си дори в мирно време,да изучава
теорията и поуките от историята,за да избегне бъдещи поражения.Освен това
владетелят трябва да е пестелив,за да е пълна хазната - тоест да се гарантират
средства при евентуална война, да е хитър и да омайва другите с обещанията си,
да използва и средствата на закона и тези на силата за да постигне целите си, да се
обгражда с добри съветници и да избягва ласкателите.
Ако небрежно четем ще стигнем до извода,че основният замисъл на книгата е
„Целта оправдава средствата”,което е телологичен философски възглед ( telos-от
гр. - цел,резултат),че всяко зло действие може да бъде оправдано,ако е с добра
цел.Това обаче е непълно тълкувание,тъй като Макиавели поставя ограничения
за злите действия – той определя че едиствената приемлива цел е стабилизирането
и подобряването на страната,а личната облага не е приемлива цел и не оправдава
средствата.Политическият успех е основна цел,но не и ако той носи лична облага
на този,който го постига.Наложен е терминът „макиавелизъм”,с който се
определя неморалността в политиката,оправдание за нечистите средства в
политиката,но на 100% ли Макиавели защитава точно тази теза?Макиавели не се
освобождава напълно от морала, той определя какви са допустимите зли действия
– те трябва да са неочкавани,ефективни и краткотрайни.
По отношение на Външната политика,той залага на експанзията,както
политическа така и териториална.Разгледан е проблемът как да се завладее една
държава и как да се запази - авторът анализира примери от историята в подкрепа
на своята теза (Франция е владяна от силен владетел и слугите му и тя трудно би
могла да бъде завладяна,но когато това стане няма нищо по-лесно от това да се
запази,докато Турция,която се управлява от владетел и благороднци,лесно се
1
завоюва,но трудно се запазва).В „Размисли...”се казва ,че когато републиката е
лишена от сили и от мъдър съвет,тя лесно става подвластна на някой съседен
господар,който притежава по-добър политически строй.Политическите
отношения и поведението на политическите субекти са следствие от свободен
избор,от политическата организация на обществото – тоест имат естествен
характер. Изобщо характерното за МО и ВП е че са резултат от естесвен стремеж
за оцеляване на държавата,за защита на нейната сигурност – т.нар. състояние на
постоянен антагонизъм ( непримиримо противоречие,враждебнст)Мо са
отношения на сила и по-голямо надмощие. Жаждата за завоевания е много
естесвена и обикновена,затова владетелят трябва да си осигури добра войска.В
„Размисли...” се казва,че завоеванията не трябва да се основават на слаба
република. Разглеждайки няколкото вида
войска,собствената,наемната,спомагателната и смесената,той достига до идеята,че
от всички тях собствената е единственият начин за завоюване на трайни победи и
изграждане на силна държава и силен владетел.За него другите имат двойствен
характер и,като почти винаги се обръщат против господаря си и причиняват
рухването на самата държава,пример затова е краят на Римската Империя
започнал с немането на Готите да водят битките на Рим.Освен обаче на добра
войска, владетелят трябва да разчита и на благоразположението на поданиците
си,тяхната привързаност е най-добрата крепост.Обръща се и внимание на
черковните държави ( те се ръководят по стари религиозни традиции с голямо
значение,тяхната външна политика е в името засилването на църквата,а не на
частно лице,те трудно биват завладяни ,защото нямат поданици).Както казах ВП е
насочена към експанзия,войната е най-доброто средство при самозащита „Наи-
трудното положение,когато мирът е небходим,а войната неизбежна”.Войната е
средство за издигане почитта на владетеля,тя е справедлива,когато е
необходима.За Макиавели войната е основното средство за постигане на целите на
външната политика,като споменава,че самото и отлагане може да доведе само до
загуба на по-силната страна.Други използвани методи са дипломатическите
интриги,конспирациите,предателствата и т.н.Като един вид оправдание за намеса
в чуждите дела в „Размисли...” се посочва поквареността на народите.
Още по-голямо внимание в творбата си Макиавели обръща на начина как
да се запазят новозавзетите територии.Той ги разделя на 2 вида територии - със
сходен език и история и други без общо със страната завоевател.За него само
вторите представляват проблем за задържане.Той предлага като най-силно
средство да се промени изцяло тази територия.И във „Владетелят” и в
„Размисли...” той говори за пълнто изкореняване на всичко старо в тези
земи,държавата да се изгради на ново,като така всичко ще дължи съществуването
си на владетеля.В „Размисли...” се казва ,че трябва да се внимава,защото там
където народът държи много на свободата си,то той всякога ще се опитва да
премахне чуждото наместничество,тогава решението е да се остави макар и сянка
от старите обичаи,за да се избегне този бунт на местнте,така и владетелят има
полза,тъй като когато са свободни градовете увеличават богатствата си.Друга
политика в новите земи е да се направят от бедните-богати и от богатите-бедни,да
се преселват хората от едно място на друго,да се сложат собствени
управници.Други даве идеи на Макиавели са:Кралят да се премести в новата
провинция,така ще може лично да следи нещата и да научава са всички заговори,
докато са в зародиш и не е вече късно.Другата е да се постави 2 гарнизона и да се
направи от провинцията колония,защото хората ще са доволни и ще излиза
евтино на владетеля.Ако обаче се настани цялата войска,то тогава цялата храна
2
на поданниците ще отива за изхранването и,ще излиза много скъпо на
владетеля,хората ще са недоволни а това често води до бунтове.”Узурпатора
трябва да прояви,ако е необходимо,жестокост и то при първия удар,но след това
да се стреми да примири подчинените си чрез добродеяния”.Тази своя мисъл той
обеснява много просто:”Трябва да се предпазваш да бъдеш намразен,понеже
никакви крепости не могат да помогнат,
ако липсва одобрението и съгласието на обитателите.”
Необходимо качество на владетеля,помагащо му да постига целите си е
жестокостта.Той трябва да е жесток,за да завладява,за да ръководи войската,да я
държи в подчинение.Жестокостта не може да бъде избегната,тъй като новите земи
са изпълнени с опастностти,но жестокостите са оправдани когато се извършват
наведнъж и те трябва да са премерени.Поставя се и въпроса как трябва да се
защитиш от нападение – сами се защитават тези,които имат много хора или
пари,трябва още добре урепена столица,добре поддържана
войска,благоразположението на поданиците и разбира се добри съюзници.Имаш
ли добри войски ще имаш и добри съюзници,демонстрирането на сила привлича
към теб съюзници.В „Размисли...”обаче се посочва че външните сбижавания са в
основата на всяка поквара,те се правят заради ограничени блага. Издига се
идеята изкуствено да се поддържат неприятели като при тяхното смазване
владетелят се издига .
Обосновава ролята на съдбата –ако ситуацията е благоприятна атакувай,ако
не – изчкай.Fortuna ,както я нарича във „Владетелят” има дял върху 50% от
нашите дела а другите 50 % ръководим самите ние,от там – ВП на една държава
трябва да е съобразена с историческите обстоятелства, но също така и не бва да се
отлага твърде дълго (говорим за обстановка на постоянен антагнизъм).За
владетелите,които се оставят само на съдбата,той казва,че тя много бързо може да
им обърне гръб.Тя се появява най-силно там, където съпротивата и е най-слаба.За
него е по-добре да си буен и смел,отколкото предпазлив,защото както той сам
казва”Съдбата е като жената и ако искаш да я владееш, трябва да я
малтретираш”.
Макиавели отдава сериозно внимание на отношенията конфликт,породен от
нарушение на договор, и трета страна.Според авторът третата държава винаги
трябва да вземе страна в конфликта,защото ако запази неутралитет винаги може
на свой ред да стане жертва на победителя.Неприятелят винаги ще иска да си
неутрален ,докато приятелят ще настоява да се присъединиш на неговата страна в
спора.Владетелят не трябва да се съюзява с по-силен противник от него,тъй като
дори да победи ще бъде в негова зависимост,благоразумието е да се преценят
опастностите и да се избегне най-тежката.
И двете книги съдържат емпирични наблюдения и исторически
заключения.Идеята им е че едни и същи ситуации се повтарят и едни и същи
решеня трябва да се прилагат,трябва да се извличат поуките от миналото.
Рецептата на Макиавели – да се пазаиш от неприятели,да печелиш приятели,да
победиш със сила или хитрост,да накараш народа да те обича и да се бои от теб,да
бъдеш следван и почитан от войската,да смажеш онези,които могат или са длъжни
да ти вредят,да поддържаш приятелски отношения с кралете и князете,така че да
ти помагат с радост и да те оскърбяват с предпазливост.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Николо Макиавели

Класически текстове по политология и концептуалозирането на външната политика 1 част: Конфликтност и антагонизъм в МО Николо Макиавели ( „Владетелят”,”Размисли върху първите десет книги на Тит Ливий”) Николо Макиавели е представител на политическия реа...
Изпратен от:
Камелия
на 2009-09-30
Добавен в:
Анализи
по Политология
Статистика:
151 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Сравнителен анализ на идеите на Тукидид, Макиавели и Хобс

09 апр 2008
·
269
·
4
·
598
·
180

Тримата представители на школата на реализма - Тукидид, Макиавели и Хобс максимално точно и критично анализират и представят основните събития и фактори за изграждането на съвременната им действителност. Преосмисляйки реалността през призмата на своето...
 

Макс Вебер

05 окт 2009
·
229
·
3
·
492
·
198

Макс Вебер е един от основателите на модерната немска и европейска социология и политология на XX век. Съвременната политология се обособява паралелно с развитието на новите икономически и социологически анализи....
 

Теоретични виждания за духа на капиталистическото общество и икономическата култура

01 мар 2006
·
425
·
9
·
3,720
·
108

В общество, в което интересът към политиката е бил по-голям, отколкото към икономиката, е напълно естествено повече да се обсъждат проблемите на политическата, а не толкова на икономическата култура. ...
 

Косовската криза разгледана в международен аспект

22 мар 2006
·
1,055
·
11
·
2,047
·
110
·
2

Курсова работа за международните аспекти в Косовската криза
 

Алмънд и Верба - основна задача и др.

15 май 2006
·
434
·
4
·
578
·
77
·
1

Основната задача от гледна точка на сравнителната политология на Алмънд и Верба в книгата им “Гражданската култура” е да установят степента на демократична стабилност във всяка една от страните като се съобразяват с откритото от тях правило
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Политология
Тест по политология за 2-ри курс, ВСУ - политически системи и режими
изпитен тест по Политология за Студенти от 2 курс
Тест по Политически системи и режими. Важи за ВСУ. Съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
22
187
1
26.09.2014
» виж всички онлайн тестове по политология

Николо Макиавели

Материал № 377438, от 30 сеп 2009
Свален: 151 пъти
Прегледан: 156 пъти
Предмет: Политология
Тип: Анализ
Брой страници: 3
Брой думи: 883
Брой символи: 7,488

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Николо Макиавели "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения