Големина на текста:
3. ДЪРЖАВНА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Съществуват основания за въвеждането на държавна социална политика. Във всяко
общество има лица без собствени възможности или с ограничени възможности –
инвалиди, болни. Те не могат да се издържат от собствени доходи и държавата трябва
да ги подпомага. Във всяко общество има и лица с ниски трудови доходи, които не
могат да се защитят от рисковете на живота и труда по пътя на индивидуалното,
доброволно осигуряване. Друго основание за държавна социална политика е и
извършването на различни икономически, технически и организационни промени,
които се отразяват върху структурата на работната сила. Възниква необходимост
работната сила да се приспособи към новите условия. Това е процес свързан с много
разходи. Отделният човек не може да си ги позволи, затова социалната политика поема
тежестите на преквалификацията и пренасочване на работната сила. Човечеството
изминава дълъг път докато стигне до съвременните социални закони. Първите опити за
социални закони на държавно ниво са древна Гърция, след персийските войни се
формира голяма група от бедстващи хора. Тогава Перикъл възприема идеята държавата
да се грижи за бедните. Основната цел на тази помощ е да се запази социалния мир.
Така военно-инвалидите получават помощ, а безработни нетрудоспособни, които не се
подпомагат от роднини получават пари, храна.В древна Гърция се създават различни
съюзи, в които преобладава взаимопомощта. Когато човек се разболее може да се
разчита на тях. В древен Рим също има система за грижа за бедните, дори там се
въвежда практиката работодателите да се грижат за робите, да им осигуряват лечение.
Създават се два вида каси за здравно подпомагане и при смърт, но тези сдружения
губят своята роля, след приемане на християнството. Дълго време подпомагането е в
рамките на религиозната община, отнася се за вярващите и се извършва по религиозни
подбуди. Практиката на Рим се разпространява и в други страни, тъй като бедността е
широко разпространено явление се създават приюти, домове за сираци, кухни за бедни.
Средствата са от доброволни вноски на хора с по-големи възможности, счита се, че
чрез дарение се опрощават греховете.През Средновековието отново църквата се грижи
за нуждаещите се. Създават се множество ордени. Монасите обработват земи,
произвеждат хранителни продукти, подпомагат бедните в дъха на милосърдието. Често
към отделните манастири има болници или приюти, полагат се грижи и за
нетрудоспособни и за стари хора. Тази практика продължава и по време на
Кръстоносните походи. Някои от тях създават приюти, за да подпомагат болни, ранени,
братя по вяра. Тези приюти се грижат и за други нуждаещите, не само за рицари През
13 в. Се появява градът и отделните занаятчии, производители създават сдружения за
подпомагане на нуждаещите се и безработни.През Средновековието възниква и
просията. Отначало се проси около манастирите. Намесват се градските власти. Тяхна
инициатива е да забранят на просяци от други градове да просят на територията на
града. Въвеждат се специални знаци на града, които се дават на просяците. Постепенно
се формира идеята, че хората, които са без работа, трябва да се стремят да си формират
определени трудови навици. В Лондон се създава трудово-възпитателно заведение. В
Англия през 16 в. Се прави първи опит за въвеждане на ред от централната власт, чрез
специални заповеди кралят забранява събирането на милостиня по частен път,
включително и на духовни лица. Въвежда се събирането на средства за бедните чрез
данъци. В Швеция се правят първите опити за прилагане на закони срещу просяците и
срещу крадците, за централизирана грижа за бедните. Най-големи успехи се постигат в
Германия по време на канцлера Ото фон Бисмарк. Говори се за благотворителна
функция на държавата, сред народа ще се осигури вътрешен мир, радост и задоволство
от самата държава като институция. В тази насока е първият закон за социално
осигуряване 1881 г. Има се предвид осигуряване при болест, злополука, инвалидност и
старост. Този закон поставя началото на държавната социална политика. Смята се, че в
обществото трябва да се изгради представа за държавата не само като необходима, но и
като благотворителна институция. Опитът на Германия преминава и в други държави.
Социални закони се приемат в Австрия, Белгия, Холандия, Великобритания. В САЩ се
създава федерално бюро по труда, чрез него се правят опити, да се уеднаквят условията
за труд, въвежда се 8 часов работен ден. Според някои изследователи социалната
политика се свежда до проблеми на безработицата, социална работа с лица с
увреждания, социална работа с лица в неравностойно положение, наркомани,
проститутки, излежаващи присъди, социална работа с живеещите в условия на бедност,
под определения жизнен минимум. Тези насоки в социалната политика обхващат
главно социалните дейности в сферата на заетостта и социалното подпомагане. Но тези
посочени аспекти не характеризират социалната политика в нейната цялост.За да се
разкрие обхвата на държавната социална политика трябва да се имат предвид
социалните дейности в напредналите страни. До края на 19 в. тези дейности обхващат
подпомагането на бедни сираци, болни, инвалиди и др. нетрудоспособни групи. В края
на 20 в. съдържанието се разширява. Включва се и подобряването на трудовите и
жизнени условия на работниците, по-късно вече се формира концепция за широка
социална защитна мрежа за членовете на обществото. Обръща се внимание на
цялостния стандарт и начин на живот и разглеждането на проблемите представлява
само част от социалната политика.Различни документи на ООН на Международната
организация на труда на ЕС също показват какъв е обхватът на социалната политика. В
Европейската социална харта се сочи, че социалните дейности имат за цел да подобрят
жизненото равнище и социалното благосъстояние на хората. В тази харта са
определени широк кръг социални дейности: труд, условия на труд и заетост, работна
заплата, професионално ориентиране, социално осигуряване, социално подпомагане,
здравеопазване, право на жилище и др. за обхватът на социалната политика може да се
съди от документите и практиката на България – Конституцията, кодекс на труда,
законите за регулиране на основните социални дейности. В развитието могат да се
очертаят няколко основни направление. Това са: социална политика в областта на
труда, разпределителните отношения, диференциацията на доходите, бедността,
социално осигуряване и подпомагане, здравеопазване, образования и наука, жилищна
политика. Има интерес към социалната политика в областта на труда. Трудовите
отношения са преди всичко трудово-правни отношения, които възникват при
предоставянето-използването на работна сила. При тяхната реализация едно физическо
лице отдава работната си сила по наем на друго лице – работодател. При възникване на
проблеми между работодателя и наемните работници е необходимо да се търсят
решения в областта на социалната политика, затова трудовите отношения се разглеждат
като част от държавната социална политика. Но политиката в областта на труда не се
изчерпва само с тези трудови отношения. В социалната политика трябва да се включат
и отношенията, които произтичат от правото на труд, от възможността за достъп до
трудова дейност, а също и за останалите извън трудовата заетост.Основният проблем в
областта на труда е проблемът за заетостта и безработицата. Изследователи от
различни направления посочват няколко рискови групи – жените, младите хора, хората
с намалена трудоспособност, работна сила от етнически групи, а също и дългосрочно
безработните. Социолозите се интересуват защо тези групи са на разстояние от
трудовия пазар, не се реализират в него, дали това е дискриминация или е налице
реална липса на възможности за конкуренция. Дали квалификацията на тези групи са
по-ниски и това да е причина да не могат да си намерят работа. Жените въпреки
относително еднакво с това на мъжете образование, квалификация, не са предпочитана
работна сила от страна на работодателите. Безработицата при тях е по-голяма и по-
продължителна. Поради ангажиране на част от времето с отглеждане на деца те губят
част от професионалните си качества. Мерки като продължителни отпуски за
отглеждане на деца и по-ранно пенсиониране, поставят жените в неравностойно
положение. Младежите също са рискова група. Относителния дял на безработица сред
тях е висок. Те знаят повече, но са млади и не внушават доверие. Работодателят
предпочита работещи с опит.Инвалидите са общопризната рискова група. Те са в
неравностойно положение поради здравословни проблеми, вродени недъзи.
Съществуват и социални предпоставки за тяхното положение. Предубежденията сред
здравите хора важат и за работодателите. Инвалида по правило има незадоволителен
икономически статус, а в някои случаи е обречен на социална изолация Поради това в
нашата и други страни има закони, които поощряват наемането на
инвалиди.Дългосрочно безработни - включително представители на всички посочени
рискови групи, но най-многобройни са членовете на различни етноси. При тях е налице
продължителна безработица (повече от 1 година). Трудностите идват от ниското
образование, неговата липса. Представителите на етническите групи не проявяват
достатъчно лична инициатива. Това усложнява тяхното положение.Социалната
политика, която се провежда в областта на здравеопазването зависи от начина, по който
държавата разглежда здравето. Световната Здравна организация разглежда здравето
като състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, но с
възможността здравето да се разглежда и като отсъствие на болест. Ако се приеме
втората гледна точка целите на социалната политика в здравеопазването ще бъдат
ограничени. Трябва да се има предвид, че отделния човек не оценява правилно своите
здравни потребности. В обществото се допуска лекарят да бъде икономически субект.
Трябва да има дейности, в които пазарните механизми да не действат и
здравеопазването е една от тези дейности.Общините реализират държавна политика в
областта на предучилищното, началното и основното и средното образование, областта
на социалното подпомагане, здравеопазване, култура, жилищно подпомагане. Във
всяко общество има нуждаещи се и държавата.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
ILI_S написа на 25 окт 2009 ОТГОВОРИ
учител на 28 години от Добрич
 
Подобни материали
 

Социална политика и администрация

12 дек 2007
·
476
·
9
·
1,712
·
322

В условията на пазарна икономика въпросите,свързани със социалната политика придобиват все по голяма важност и актуалност.Социалната политика включва широк кръг елементи,между които се осъществяват социални взаимоотношения в резултат от влиянието на...
 

Новият модел на социално осигуряване в България

25 яну 2009
·
688
·
14
·
1,809
·
525
·

Социалното осигуряване като форма за издръжка на нетрудоспособните лица възниква и бива узаконено най-напред в Германия. През периода 1883-1839 година там се приемат първите закони по социално осигуряване.
 

Социално осигуряване

04 юни 2011
·
163
·
2
·
1,223
·
361

Пищови на четири теми от предмета социално осигуряване...
 

Социална политика

22 апр 2008
·
336
·
10
·
1,447

Закона за социално подпомагане урежда обществените отношения,свързани със социалното подпомагане на гражданите на Република България.
 

Фирмената социална политика в условията на икономическа криза

29 юни 2009
·
363
·
6
·
888

Фирмената социална политика представлява в най-общи линии съвкупност от мерки, чиято цел е регулиране на социалните отношения между фирмата и работещите в нея...
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по осигурителни системи и фондове за 4-ти курс
изходен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 36 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси, изучаващи Социално осигуряване и политика, и по-конкретно системите и фондовете, свързани с тях.
(Лесен)
35
117
1
2 мин
28.08.2014
Социално осигуряване - тест 2
тест по Социална политика за Студенти от 3 курс
Tест по социално осигуряване за студенти от Бургаски свободен университет. Въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
10
65
1
28.05.2015
» виж всички онлайн тестове по социална политика

социална политика

Материал № 377364, от 30 сеп 2009
Свален: 123 пъти
Прегледан: 131 пъти
Качен от:
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 498
Брой символи: 4,390

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "социална политика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения