Големина на текста:
1
Ако имаш сто проблемане скръствай ръцеа реши първо десетте най­важни.
Другите деветдесет сами ще отпаднат... 
Джек Лондон, “Морякът на кон
Който плува през бързеитеще пресече реката
Който се отпуска на течениетосе връща на същия бряг или се удавя
Конфуций
Увод
Специалистът по професионално управленско консултиране е призван да 
подпомага клиента за оптимизиране на неговия цялостен жизнен комплекс с 
разрешаване и перспективна профилактика на неговите проблемикоито понякога 
могат да имат дълбок личен характерЗатова принципът на конфиденциалността 
(доверителността и поверителносттае основен принцип на консултантската 
дейностТой е свързан с основните характеристики и етичните принципи
одушевяващи дейността на консултанта като незаменима в културното развитие на 
личносттаСпецификата на дейността на професионалния консултант се корени 
както в умелото и технологично и методическо осъществяванетака и в магията на 
неговото лично и дълбоко човешко обаяниекоето може да мотивираокуражява
преобразяваБез това обаяние и най – прецизният инструменти най – овладяната 
техника няма да постигнат желаното въздействие и промяна.
Все по­убедителна е тезатаче не просто постиженията на знанието са това нещо
което наричаме духа самият дух е организация на оригинални възможности и 
тяхното привеждане в творчески и продуктивни активности.
Отговор на – ви  въпрос :
В настоящата разработка ще се опитам да се поставя в положението на 
изследовател ­ консултантно имайки предвид непрофесионалният ми опит,  ще 
представя някои разсъжденияетапи на работа и евентуален примерен план за 
опит на решаване на проблемаТрябва да се има предвидче при така описаната 
ситуация са необходими първоначално изследванияпо – задълбочени проучвания
свързани с набиране на информация за проблемите (пречките), възможностите за 
преодоляването им и съответно изграждането на по­ефективна организационна 
структура . 
Добро начало е това,  че  в конкрентия случай тези  промени  са  желани,  а  и 
същевременно  са  в обсега на способностите на клиента и за тях има благоприятни 
фактори и условия в средатаВ противен случайкогато ситуацията не може да 
бъде промененасе налага приспособяване към нея.  Мисляче се налага 
преминаване от традиционна към изцяло проектна организация на работатакато 
2
се преодолеят трудностите при практическото осъществяване на резултатната 
екипна координация.
Затова и една от целите ми е ­ да бъдат убедени мениджърите в необходимостта 
от това да взимат самостоятелно решения и съответно да поемат отговорност за 
тяхЗатова е нужно да се стимулират себеразбирането и себеприемането – 
личността да се учи на компромиси със себе си и със средатаТова прави 
възможно продуктивното и активното адаптиране
От друга страна знаемче ценен е този ръководителкойто знае какво да прави
знае добре да управлява и да реализира поставените задачи и организира 
правилно своето време и работен денЗа да се превърне в реалност  това ­ трябва 
да е налице разбираща и подкрепяща комуникация – слушане с цялата 
сензитивностумение да се чете между редовете и между думитеда се поемат 
емоциите от яда до страха и да им се отвърне с разбиранес подкрепас веща и 
внимателна корекцияс деликатност и поверителностс топлина и емпатия
2. Основнотокоето е и главна цел на моя проект е да се намери път към 
подобряване на  координацията между отделните звена и съответно техните 
мениджъри във фирматакато същевременно всяко звено работи по отделно 
съставен конкретен план ( подцел ) , конкретизиращ същността на дейността му
Мога да обещаяче ще съдействам на клиента по отношение Организационното 
развитиекато съдействам при съставяне на стратегически и бизнес планове за 
изграждане на интегрирани системи за управление.  Ще  изградим  нови по – 
ефективни  системи   за   оценка   на   трудовото   представяне,  системи   за 
възнаграждение,  за обучение,  за кариерно развитиеза подбор и оценка на 
компетенции.
Дейността по професионално консултиране трябва по принципкакто и естествено 
в конкретния случай да се съчетае с други такива сродни дейностикоито са 
свързани с подпомагане на личността да направи основните си избори за 
професионалносоциално и личностно израстване и утвърждаване:
Информиране –  В конкретния случайще  помагам  клиента да достигне до 
актуална и значима информациянеобходимаза да вземе своите решения в 
образователенпрофесионален и  социален планИнформирането включва
идентифициране на източниците на информацияобхващане и задвижване на 
системата за нейното достигане и селекциониранеподпомагане на клиента да 
обработи и използва тази информация;
Съветване – Ще  се дадат предложенияпрепоръки на клиента във връзка с 
неговите проблеми и въз основа на личния опит и знания;
Диагностика и оценяване –  Ще се използват психологическитренингови
социологически и други  тестовеинструменти и техники за установяване и 
преценяване на личностните и  професионалните   особености интереси
3
способностипроблеми или противоречия както на клиентатака и на неговото 
обкръжение (факторитес които директно е свързан и най­силно му влияят);
Консултиране –  Ще  изработим  съвместно с клиента и подпомагането му да 
реализира цялостна програмапроектне само за разрешаването на актуални 
проблемино и за перспективното му личностнопрофесионално и социално 
развитиеТова става възможно на базата на прецизното диагностициране и 
преценяване на личността и нейната жизнена и професионална средакоето е 
отличителна особеност на консултирането от съветването.
Програми за кариерно развитие и мобилностза образователно развитие и 
мобилностза личностно и социално развитие – на базата на проучване на 
местните условия и координация с дрфактори и институции в системата на 
професионалното   ориентиране,   разработване   и   включване   на   клиента   в 
индивидуални или групови програми за неговото личностнопрофесионално и 
социално интегриране и развитиеТова е свързано с един от най – сериозните 
приоритети на съвременното професионално ориентиране за координация и 
сътрудничество м/у различните фактори и субектидействащи в системата – както 
от формалентака и от неформален характер
Удовлетвореността от   работата   е   много   важна,   като   се   започне   от 
продуктивността на фирмата и се стигне до емоционалното здраве на всеки 
служащФирмите са установиличе програмитекоито се занимават с липсата 
неудовлетвореност от работатаводят до по – голяма продуктивност и намаляване 
на нещастните случаи на работното мястокакто и до по­малко отпуски по болест
Хората са разбраличе когато по­ добре разберат чувствата си по отношение на 
своята работаса в състояние да се справят и с ежедневните си проблеми(често 
свързани с недоволство от работата им). Главната цел е да се осигури представа и 
анализ на съществуващите чувства към настоящата работаУдовлетвореността от 
работата е обаче добро начало да се проучат връзките и отношението си към 
работатакоято се върши.
3. Според мен най – важното в случая е да се използват всички предимства на 
досегашните мениджъри ( връзките им със силни клиенти и т.н.), но и да се 
доразвиват техните качестваПриоритетни ценени компетенциина които трябва 
да отговарят отделните мениджъри ще бъдат  интелектуалностинструменталност
иновационностекипностпрофесионален растежВодеща позиция ще имат 
комплексните характеристики на личносттакоито я определят като подход и стил 
на професионалното и жизненото поведениеТезикоито успеят да променят 
необходимотода доразвият липсващите им качестваще се адаптират  и ще бъдат 
полезни , и за фирматаи на себе сиЗадачата на всеки мениджър ще бъде да има 
висока организираностда не допуска загуба на работно временебрежност или 
безотговорностЗа да има увеличаване на производителността на труда и 
икономия на време е необходимо да се промени начина на мислене и поведение на 
всички участници в процеса

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 ное 2020 в 22:23 учител на 42 години от Разград
30 юни 2020 в 14:39 в момента не учи на 46 години
27 май 2020 в 18:06 студентка на 38 години от Велико Търново - Национален военен университет "Васил Левски", факулетет - Общовойскови, випуск 2020
05 мар 2020 в 08:57 потребител на 37 години
01 мар 2020 в 13:18 студент на 26 години от София - друго, випуск 2021
27 фев 2020 в 16:18 в момента не учи на 58 години
24 ное 2019 в 12:31 студент на 36 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Исторически факултет, специалност - История, випуск 2019
15 окт 2019 в 10:51 студент на 28 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Психология, випуск 2019
25 фев 2019 в 18:55 студент на 43 години от София - Академия на МВР, факулетет - Факултет сигурност, специалност - Защита на националната сигурност, випуск 2016
21 ное 2018 в 05:56 в момента не учи
 
Подобни материали
 

Лидерство в управлението

22 мар 2007
·
2,911
·
2
·
465
·
371
·
3

Редица автори отбелязват, че между ръководител(мениджър) и лидер съществува очебийна разлика. Лидеството е част от мениджмънта т.е. управлението, но да си ръководител не означава непременно, че си лидер...
 

Взаимоотношенията ръководител- подчинен

01 май 2007
·
1,166
·
5
·
816
·
261
·
3

Взаимоотношенията между ръководител и подчинен са сложни процеси, протичащи в организацията. Ударението не може да се сложи върху, която и да е от двете страни понеже резултатите са свързани с тях. и все пак акцента пада върху ръководителя.
 

Основи на управлението

08 дек 2006
·
2,165
·
21
·
2,562
·
2

Избор на алтернатива за развитие на фирмата и стратегия на организацията, избор на алтернатива за развитие на фирмата и стратегия на организацията...
 

Изграждане на колектив

15 яну 2007
·
1,143
·
14
·
2,851
·
133

Първото умение, което трябва да притежава способният мениджър, е да може да подбере най-подходящите хора, които да работят с него.
 

Мениджър и лидер. Прилики и различия

16 фев 2007
·
1,687
·
19
·
4,344
·
362
·
2

През последните години пред организацията се появяват все нови и ниви предизвикателства, които се проявяват в следните насоки...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Ценови мениджмънт
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тест за проверка на знанията по темата. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(За отличници)
36
16.08.2019
Тест по ценови мениджмънт за 5-ти курс
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът е по ценови мениджмънт за магистри финансов мениджмънт, СА Свищов. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
33
1
01.09.2014
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Казус по Управленско консултиране

Материал № 376742, от 29 сеп 2009
Свален: 475 пъти
Прегледан: 481 пъти
Качен от:
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Казус
Брой страници: 11
Брой думи: 2,014
Брой символи: 18,282

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Казус по Управленско консултиране"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения