Големина на текста:
ПЪРВА ГЛАВА
КРЕДИТНА ПОЛИТИКА НА ТБ И РИСКА СВЪРЗАН С 
НЕЯ
1. Същност на кредитаВидове кредити
Кредит е всяко вземане, възникнало в резултат от договор
за банков кредит, кредитна линия, придобиване, приемане
(акцептиране), гарантиране или поемане на менителнично
поръчителство (авал), джиросване на менителници, записи на
заповед или други ценни книги, прехвърляне (цедиране) на
вземания, предоставяне на кредитни улеснения под формата на
разсрочване или отсрочване, удължаване на гратисния период,
предоставяне на привилегирован лихвен процент и други подобни,
к акто и отпускане на аванси, отк риване на акредитиви, стендба й
акредитив, отпускане на овърдрафт по банкова сметк а и всички
останали вземания, неза висимо от използвания финансов
инструм ент
1
Кредитната политика на банката е насочена към
предоставяне на нискориск ови заеми на фирми, док азали
възможността да работят и да се развиват усп ешно в новата
икономическ а среда. Поддържа нето на балансиран кредитен
портфейл води до добра ликвидност и к апиталова адекватност.
Управлявайк и привлечените средства от граждани, фирми и
финансови инстит уции, банката частично ги инвестира под
формата на следните видове кредити:
1.1. Кредит за придобиване на  краткотрайни активи  се  
отпуска  за  срок  не  по­дълъг  от  една  годинаПолзва се
с еднокр атно предоставяне на средствата или период не по-голям
от една-две седмици. Кредитът се обслужва по погасителен план,
който може да се дого вори с дву- тримесечен гратисен период за
главницата.
1.2. Кредит за придобиване на дълготрайни  
активи:
- Кредит за ново строителство и ремо нт (инвестиционен).
Инвестиционният кредит м оже да бъде отпуснат за срок на
издължаване до три години. М ак сималният размер на кредита е до
70 % от стойността на обекта. За откриване на финансирането се
изисква да бъдат внесени собствени средства. След откриване на
финансирането, за отчитане и разплащане на извършените
1
Вж Държавен вестник, бр. 43 от 1993 г., бр. 34 и 37 от 1995 г.
строително монтажни работи примерно се установяват следните
етапи:
от откриване на финансирането до изграждането на обекта,
включително до покрив се предоставят 60 % от средствата;
за инсталации, дограма, вътрешна и външна м азилка до 30 % от
средствата;
за подови настилки и други в съответствие с проекта 10 % от
средствата.
Посочените проценти могат да се променят в зависимост от
конструктивната систе ма на обекта и вида на строителството.
Когато обектът на кредитиране е ремонт, преус тройство или
подобрения се разрешава кредит до 50 % от пазарната цена на
съществуващия имот. Предоставянето на заема става на части или
на ц яло по преценк а, в зависимост от вида и стойността на
обекта.
Кредитите за закупуване на строителни парцели се
предоставят в размер на 1 00 % от цената им определена от
технически ек сперт на банката. При всички случаи,
кредитоиск ателят следва да дока же собствени средства, от к оито
ще погасява лихвите по кредита до въвеждане на обекта в
действие (до този м омент може да се договори гр атисен период за
главницата).
- Кредит за придобиване на машини и съоръжения. Този
кредит може да се предоставя изцял о или на траншове за срок до
две години. Върх у закупените с банков кредит машини и
съоръжения се учредява зал ог. Този вид кредит може да се
предоставя в размер на 100 % по фак турната стойност.
1.3. Кредитна линия
Кредитът се предоставя, к ак то за придобиване на
краткотрайни активи, така и за придобиване на дълготрайни
материални активи. Договоря се за ползване на части (траншове)
в определените срок ове. Издължа ването може да бъде догово рено
и преди цялото усвояване на кр едита . Преимуществото е, че
банката запазва правото си да пр екрати ползването на средства
(траншове), в случай на неизпълнение на другите клаузи в
дого вора от страна на длъжника - неп лащане на лихви,
погасителни вноски, намали залога или друго.
1.4. Кредит овърдрафт
Овърдрафт-кр едит е счетоводен кредит (контокорентен
кредит или кредит по текуща сметка). Съчетава платежните и
кредитните операции межд у банката и кредитополучателя. То зи
вид се отп уска от банката на нейните добри и постоянни к лиенти
до определен размер и обикновено за къси срокове. С ум ата на
кредита преминава по разплащателна (текуща) сметка на
длъжника , салдото на която търпи изменения съобразно те к ущите
постъпления и плащания. Представлява удобство за длъжника,
тъй к ато по оп ростен начин съч етава неговите платежни и
кредитни сделки. Това е особено важно за длъжници, чиято
дейност се извършва при бърза обръща емост на о боротните
средства. Следователно, с разрешаване на кр едит " овърдрафт",
банката поема определен ангажимент - да предостави ср едствата
(до договорения размер) на банк овия к лиент в момента, к огато
възникне необходимост от плащане.
Специфичното при овърдрафта е това, че не се съставя
погасителен план. При постъпле ния на средства на клиента по
сметк ата се к омпенсира дебитното салдо. Так а к лиентът
постоянно ползва и погасява кредит до изтичане на срок а на
дого вора за овърдрафт.
1.5. Револвиращ кредит
Револвиращ кредит се предоста вя само на добри и познати
на банката клиенти. К редитът е улеснение на търговци, които имат
бърз оборот на вложените средства в сделк и. Заемът може да
револвира с по гасената част или да се договори на к акъв период
от време и с к аква част следва да се револв ира. Предоставя се за
срок до една година. Револвира, независимо от вариантите по-
горе, до един месец преди крайния срок на издължаване.
1.6. Потребителски кредит
Потребителското кредитиране не е добре развито и е
ограничено в определени сек тори. Банката може да предоставя
такива за еми и на свои служители с решение на управителния
съвет.
Банк ата предоставя кредити в чужда валута на
кредитополучатели, които имат достатъч но постъпления в същата
чужда валута, за да изплатят дълга си или имат достатъчно
постъпления в лева, с които могат да закупят съответната вал ута
и погасят валутния си дълг, стига те да приемат ва лутно-к ур сов ия
риск. Вал утните приходи предпазват клиента от подоб ни риско ве
въпреки, че кредитния риск остава същият.
Кредитни  ограничения: Погрешно водена и нек онтро-
лирана кредитна политика би предизвикала ликвидни затруднения
от неправилното използва не на привлечения финансов ресур с за
една банк а. Поради тези причини максималният размер на
кредитите на един заемоиск ател е за коново и нормативно
регул иран. Правната уредба е заложена в Закона за банките (ЗБ)

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 мар 2020 в 15:37 студент на 22 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2021
23 мар 2020 в 18:57 в момента не учи на 26 години
12 мар 2020 в 11:20 потребител
29 мар 2019 в 13:07 студентка на 31 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по математика и информатика, специалност - Математика, випуск 2021
14 ное 2018 в 15:14 студент на 34 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2018
29 юли 2018 в 17:10 студентка на 39 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по икономически и управленски науки, специалност - Финанси
16 апр 2018 в 15:18 студентка на 25 години от Варна
02 юни 2017 в 16:29 ученичка на 25 години от Търговище - Второ СОУ "Професор Никола Маринов", випуск 2013
27 май 2017 в 17:50 студент на 31 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Бизнес и мениджмънт, специалност - Индустриален мениджмънт, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Банкова система

28 юни 2011
·
287
·
38
·
1,837
·
484

Презентация за банкова система. Централна банка. Търговски банки. Развитие на банките в България...
 

Банкови операции с борсови ценни книжа, извършвани от ОББ

30 авг 2008
·
121
·
11
·
1,743
·
81

"ОББ Асет Мениджмънт" АД е част от групата на NBG - Национална Банка на Гърция - лидер в Гърция в управлението на взаимни фондове още от 1972 г. Акционери в управляващото дружество са "Обединена Българска Банка" АД....
 

Банково дело - въпроси и отговори

01 окт 2008
·
276
·
11
·
2,085
·
226

1.Ликвидността на една банка е приемлива когато коефициентите за ликвидност по падежни интервали са: - да могат максимално да предвиждат постъпленията си - са не по-малки от 1, поне за първите два падежни интервала 2.Капиталът от първи ред включва:...
 

Пиреос банк

02 яну 2009
·
173
·
15
·
977
·
276

Банка Пиреос България е универсална банка, специализирана в корпоративно банкиране, банкиране на дребно, финансови услуги за малки и средни предприятия, капиталови пазари, инвестиционно банкиране и лизинг...
 

Поява и история на централната банка

25 яну 2009
·
347
·
16
·
4,426
·
378

Центалната банка (ЦБ) е в центъра на всяка съвремена финансова система. Централните банки започват да се установяват през XVII век във връзка с процеса на утвърждаване на суверенитета и институционалното изграждане на индустриалната държава...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банков контролинг
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Tестът е предназначен за студенти от специалност банков мениджмънт и съдържа 25 отворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
25
34
1
1 мин
08.01.2015
Тест по банково дело за 2-ри курс
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Изходен тест по Банково дело за финансисти. Включва 37 въпроса от законодателството, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи финанси и банково дело във 2-ри курс.
(Труден)
37
43
1
5 мин
03.09.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Същност на кредита. Видове кредити

Материал № 375677, от 26 сеп 2009
Свален: 318 пъти
Прегледан: 272 пъти
Качен от:
Предмет: Банково дело
Тип: Лекция
Брой страници: 7
Брой думи: 1,925
Брой символи: 11,816

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност на кредита. Видове кредити"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения