Големина на текста:
Правото на Европейския съюз е
действащо право и всяка негова норма, която
противоречи на вътрешна правна норма я
игнорира. Нормата от ПЕС има приоритет над
вътрешното право, включително и над
конституцията.
Съотношение между ПЕС и Общностно
право – Общностното право е структурна част
от понятието ПЕС.
ПЕС се явява след 1993 г. (01.11.1993 г.),
когато влиза в сила договора за ЕС от
Маастрихт (Маастрихтски договор – МД)
Общностното право е образувано от
ДЕОВС, ДЕИО и ДЕВРАТОМ. Това е
интеграционно право. То е най-специфичната
част от ПЕС. То тръгва от 1951/52 г. с
договора от Париж за създаване на ЕОВС.
Продължава с Римските договори 1958/58 г. и
договорите за ЕИО и ЕВРАТОМ.
Договорите за учредяване на тези три
общности заедно с договорите за изменението
и допълнението им са основата на
интеграционното право. Това е основата на
общностното право.
През 1992 г. (07.02.1992 г.) в
Маастрихт (Холандия) се подписва договора
за създаване на ЕС (ДЕС). Той учредява ЕС
като надстройка над съществуващите
общности и влага тези общности като първи
стълб на ЕС.
Първия стълб е ОБЩНОСТНИЯ –
интеграционният.
Втория стълб е новосъздаден с МД –
ОПОВОС – сътрудничество в областта на
външните отношения и сигурността.
Третия стълб – сътрудничество в
областта на вътрешните работи и
правосъдието – СОВРП.
Втория и третия стълбове на ПЕС са
класическо международно публично право.
ПЕС е нехомогенна съвкупност от
правни норми. Проблемът и акцентът е върху
нормите от Първия стълб. С договорите за
трите общности се създават наднационални
правни норми, които са задължителни за
държавите-учредителки (както
международните договори), но са
задължителни и за ЮЛ и ФЛ, които са под
юрисдикцията на националното право. Тези
общности създават институции, които са
наднационални.
Ключ към разбиране на общностното
право ни дава становище № 1 от 1991г. на
Съда на ЕО, относно проекта за споразумение
за Европейското икономическо пространство.
1. Учредителните договори за
създаване на ЕО и ЕС независимо, че са
сключени под формата на класически
международен договор, представляват
учредителна харта на междудържавна
общност основана на правна норма т.е.
Учредителните договори не са обикновени
международни договори. Те имат особена
природа – имат учредителна същност, защото
пораждат нови правни субекти на МПП.
2. Учредителните договори (УД) за
създаване на трите общности създават нов
наднационален правов порядък в полза на
който държавите-членки са ограничили
националния си суверенитет в определени
области.
3. Особено важна характеристика на
този нов НАДНАЦИОНАЛЕН правопорядък,
че негови правни субекти са не само
държавите-членки (ДЧ), които са страни по
1
тези международни договори, но и субекти на
частното право (ЮЛ и ФЛ), които се намират
под юрисдикцията на ДЧ.
Съществените белези на така
установения наднационален правов ред на
общността са неговото:
а) върховенство (приоритет) над
националното право на ДЧ.
б) непосредствено действие
непосредствена приложимост на нормите на
общностното право на територията на всички
държави-членки.
в) принципа на директния ефект (пряк
регулативен ефект) в отношенията между
самите държави-членки; между тях и ФЛ и
ЮЛ, намиращи се под тяхна юрисдикция;
както и в равнопоставените правоотношения
т.е. между ФЛ и ЮЛ – частноправните
отношения
І. Учредителните договори създават
нови субекти на Международното Публично
право, които са отделни ЮЛ.
През 1965г. се подписва договор за
сливане на общностите – приключва процеса
на взаимно проникване на трите общности. Те
не престават да съществуват, но едни и същи
органи обслужват и трите общности т.е.
създават се общо-решаващи, изпълнителни и
съдебни органи.
ІІ. Учредителните договори създават
наднационален правопорядък – държавите-
членки ДОБРОВОЛНО се отказват от
суверенитета си в определени области и
оправомощават наднационалните институции
да вземат решения в материя, която е от
изключителната компетентност на общите
институции. ДЧ нямат право да приемат
индивидуални актове.
(субсидиарност и пропорционалност –
принципи, които се прилагат при решаване на
въпроси от съвместна компетентност)
ІІІ. Субекти на наднационалния
правопорядък са не само субектите на
Международното Публична право, но и
субектите на частното право – чл. 81 и
следващите от ДЕО. Регулира пазарните
споразумения между отделни корпорации.
Общ пазар – вътрешен пазар – единен
пазар – монетарен съюз (въвеждане на
еврото). Това са етапи от развитието на ЕО.
ІV. Този наднационален правопорядък
е в определени отношения с вътрешното
право – чл. 5, ал. 4 на Конституцията на Р Б-я.
Понятието “Национално право” е по-
широко от понятието “Вътрешно право.”
Националното право включва международни
договори, които са ратифицирани,
обнародвани и влезли в сила, плюс
вътрешното право, плюс актовете на
вторичното право (приети от европейските
институции). Актовете на вторичното право
са задължителни за всички без да са
ратифицирани. Те пораждат последици както
по вертикала, така и по хоризонтала.
- непосредствено прилагане на
нормите на вторичното право без
ратификация
- директен ефект – ФЛ и Юл се
позовават и черпят права директно от това
вторично право.
Учредителните Договори (УД) за
създаване на общностите, актовете за тяхното
изменение и допълнение поставят основите на
един нов наднационален правопорядък, който
съществува редом с националната правна
2
система на Държавите-Членки (ДЧ), а от
друга страна съществува редом с комплекса
от норми наречен Международно Публично
Право (МПП)
Съотношението между нормите на ПЕС
(Общностното право) и националните правни
системи на ДЧ показва, че общностното право
е особена правна система, която има
наднационален характер и е автономна в
своето съществуване т.е. за да произведе
регулативно действие общностна правна
норма не е необходимо преди това да се
приеме национален правен акт (референдум,
или ратификационен закон).
за ПЕС!
ПЕС се оформя в продължение на 60
години като самостоятелна правна система с
комплексна юридическа природа. Тази
система не е хомогенна по състава си. Тя
включва норми на общностното право
(наричани интеграционно право – Първи
стълб), както и норми на МПП по своята
природа, които регламентират правните
отношения в областите на: Външните
отношения и сигурността (втория стълб) и
Вътрешните работи и правосъдието (трети
стълб).
А) Тази система от норми, която
наричаме ПЕС е структурирана подобно на
вътрешното право на отделна държава в
различни правни отрасли и правни институти.
В резултат ПЕС обхваща норми на:
-конституционното право;
-административното право и адм.
процес;
-гражданското право и гражд.
процес;
-трудово и социално-осигурително
право;
-търговското право;
-наказателно и наказателно-
процесуално право;
-екологичното право;
-митническо и данъчно право;
-банково право;
-застрахователно право;
-конкурентно право;
-защита на потребителите и т.н.
Б) От гледна точка на предмета си на
правно регулиране нормите на ПЕС
обхващат две основни подсистеми от
норми:
а) норми на институционното право на
ЕС;
б) норми на материалното право на
ЕС.
Институционното ПЕС обхваща
комплекс от правни норми, които регулират
(най-общо казано) три основни групи
правоотношения:
1. правосубектност на ЕО и ЕС;
2. Системата от институции и органи
на ЕС (видове, състав, компетентност, ред за
конституиране, ред за вземане на решения,
начин на функциониране на институциите на
ЕС и ЕО).
3. система от правни източници и
други актове, които приемат органите и
институциите на ЕО и ЕС, процедури (ред) за
тяхното приемане (нормотворчески
процедури – минимум пет се използват) и ред
за атакуването им.
Съществуват различни видове
процедури за приемане на различните
видове актове. За това, когато се публикува
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 окт 2021 в 17:27 потребител на 23 години
 
Подобни материали
 

Обединяването на Европа

18 яну 2008
·
509
·
95
·
36,853
·
418

В исторически аспект, моделът на суверенната национална държава се възприемаше като оптимална форма на политическа организация на обществото. Опитите за създаване нае политически единици с голяма територия се най-често с насилие "отгоре"...
 

Същност на правото на Европейския съюз


Европейският съюз представлява една уникална по своята същност наднационална форма на държавно управление, обединяваща 27 европейски държави, създадена с договора за Европейски съюз, от 07.02.1992 г. Той постановява със своите разпоредби, че...
 

От европейска общност към Европейски съюз - институционално развитие


Идеята за обединена Европа не е нова - корените й лежат в историята, дори в митологията. Сама по себе си тази идея не пречи на борбата за надмощие на силните в един или друг момент европейски държави над останалите.
 

Институционална система на ЕС

27 май 2009
·
255
·
14
·
5,601
·
197
·
1

Институционалната система на ЕО и ЕС е предвидена в учредителните договори за тяхното създаване. Особено важно значение в това отношение има Римският договор за създаването на ЕИО, който установява четири основни институции...
 

Правна система защитаваща потребителите в ЕС


Правото на Европейския съюз обхваща проблемите на икономическата и политическата интеграция...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Европейска интеграция
Европейски фондове
изпитен тест по Европейска интеграция за Студенти от 5 курс
Тест от професор Лазар Копринаров, съдържащ 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
10
27
1
1 мин
23.05.2015
Тест по европейска интеграция за 2-ри курс
тематичен тест по Европейска интеграция за Студенти от 2 курс
Тест по европвйска интеграция за студенти от ВТУ"Св.св. Кирил и Методий", 2-ри курс. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
71
1
2 мин
15.11.2013
» виж всички онлайн тестове по европейска интеграция

Право на Европейския съюз

Материал № 374682, от 22 сеп 2009
Свален: 155 пъти
Прегледан: 121 пъти
Предмет: Европейска интеграция
Тип: Лекция
Брой страници: 63
Брой думи: 8,680
Брой символи: 81,227

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Право на Европейския съюз"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения