Големина на текста:
1. Административно право и публична администрация на Франция. Източници. Специфични
черти.
Франция е правова, демократична, социална република. Нейното държавното устройство и
структурата на държавно управление са регламентирани в Конституцията от 1958г. Тя е
унитарна, полупрезидентска република. Франция е суверенна държава, изградена на
принципите на пряката и предствителната демокрация. Суверенитетът принадлежи на народа,
който го упражнява чрез неговите представители или пряко чрез референдум.
Франция е държавата, считана за основател на административното право, което
непосредствено говори за наличието на едно добре развито административно право и добре
организирана публична администрация. Именно тази страна се приема за държавата с най-
добре развито административно право. Предпоставка за това е , че административното право
във Франция започва своето развитие още по време на възникване на буржоазната държава,
когато като последица от Франската револиюция (1789 г. – 1799 г.) буржоазията превзема
властта.
Изяснявайки същността на административното право на Франция, следва да отбележим, че
неговата област на приложение съвпада с юрисдикцията на административния съд. Поради
тази причина за изясняване същността на административното право във Франция особено
значение има административната iustitia ( правосъдие ), а въпросите за административното
правосъдие заемат централно място в системата на административното право.
Характерно за административното право на Франция е, че нормите, регламентиращи
разрешаването на административни спорове се отнасят към същността на административното
право, за разлика от нормите на всички други отрасли, при които нормите на процесуалното и
норми на материалното право са отделени.
При определяне характеристиката на публичната администрация могат да се използват два
основни подхода – формален и материален. Съгласно формалния подход, публичната
администрация представлява съвкупност от органи, които са подчинени на правителството и
изпълняващи решенията на политическата власт.
За разлика от формалния, при материалния подход се поставя единствено въпросът, свързан
със спецификата на административните функции, които изпълняват органите на публичната
администрация.
Като субект на административните правоотношения, публичната администрация във Франция
притежава властнически правомощия. Тя е носител на определени характерни и специфични за
нея черти. На първо място административните органи са длъжни, осъществявайки своите
функции да поддържат обществения ред в страната като освен това са длъжни да предоствят
различни адмнистративни услуги на гражданите. За изпълнение на тези свой функции, като
нейна следваща характерна черта, публичната администрация разполага с определени
материални и човешки ресурси. Безспорно следва да се отчете и наличието на юридически
средства, с които тя разполага и с помощта на които реализира изпълнението на своите
функции. Това са именно съответните административни актове и договори, издавани от
органите на публичната администрация.
Разкривайки същността и спецификата на административното право и публичната
администрация на Франция, следва да се посочат източниците, въз основа на които се
изграждат техните характерни черти.
Основополагащо значение в тази насока има Конституцията на Франция, регламентирайки
основните принципи на дейност, организация и компетентност на административните органи.
Тя полага основите на административното право в държавата. Понастояще действащата
Конституция е приета на 04.10.1958г., регламентирайки държавното устройство и структурата
на държавно управление, съгласно което Франция е суверенна държава, изградена на
принципите на пряката и предствителната демокрация.Суверенитетът принадлежи на народа,
който го упражнява чрез неговите представители или пряко чрез референдум. В Конституцията
е откроен стремежа за стабилно държавно управление и по-широки правомощия на
изпълнителната власт, отстоява се принципът за разделение на властите и се затвърждава
парламентарният контрол, който предвижда отговорност на правителството пред Националната
Асамблея.
Несъмнено, изброявайки източниците на административното право във Франция, следва да се
посочат законите. Те са нормативни актове, изразяващи общите правни предписания на
държавната власт, които се прилагат към конкретни случаи и регулиращи съответна група
обществени отношения. Законът се явява гарант на правата, свободите ии интересите на
гражданите. Във Франция, както и у нас, административното законодателство не е
кодифицирано, т. е. липсва събиране и систематизиране на законите, регулиращи
административното право в страната, в рамките на единен закон (кодекс).
На следващо място, сред източниците на административното право стоят подзаконовите
административни актове, издадени от органите на публичната администрация. За Франция са
характерни най- общо казано следните подзаконови административни актове: декрети, решения
на министрите, решения на други административни органи. Подзаконовият акт не може да
противоречи на закона, а трябва да се съобразява с него.
Международните договори също се явяват източник на административното право във Франция.
Както и у нас, нормите на международните договори имат задължителна сила и имат
предимство пред нормите на националното законодателство, но само в случай , че бъдат
удобрени, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила.
2. Държавна администрация на Франция.
Както във всяка една държава, така и във Франция, публичната администрация има
определана организация. Тя обединява следните администрации: държавна администрация,
териториални общности и функционална администрация.
Държавните и териториални общности имат административна компетентност с общ характер.
Изпълнението на определени задачи те могат да възложат на специално създадената за това
функционална администрация. Тя се състои от различни публични учреждения, на които е
възложена специална държавна служба. Учрежденията в рамките на функционалната
администрация имат статут на юридически лица и могат да се създават в различни сектори от
обществения живот ( социален, културен, икономически и др. ).
За изпълнение на своите функции и в съответствие с посочената организация на
административните органи, публичната администрация на Франция осъществява своята
дейност на две нива- централно и териториално. На централно ниво като административни
2
органи действат централната администрация и администрацията с национална компетентност,
като освен това към нея се включват и съответни консултативни и контролиращи
административни органи. Териториалното ниво на дейност на държавната администрация се
осъществява в отделните административно- териториални единици от местни органи със
съответна териториална компетентност.
Преди да разгледаме централните и местни органи на управление, следва да отбележим, че
във Франция съществуват голям брой независими административни органи, които не
принадлежат към държавната административна йерархия. Това са органи със свои собствени
правомощия и не се намират под ръководството и контрола на други държавни органи. Такива
са Генералният секретариат на финансите, Националната комисия по информатика и редица
други.
Независимите административни органи се създават пряко въз основа на закона и имат
специфичен статут, който предопределя осъществяването на дейността им независимо от
други органи. Те действат като независими административни юрисдикции и решават въпрости,
свързани с отделни сектори и отрасли на държавното управление. Независимите
административни органи могат да се произнасят по жалби на граждани срещу административни
органи, а решенията им могат да се обжалват пред административните и общи съдилища.
2.1. Централни органи на управление.
Във Франция титуляри на изпълнителната власт са едновременно президентът на републиката
и Съвета на министрите, т.е. управлението на административния апарат се обезпечава на
индивидуално ниво от президента, министрър председателя и министрите. На колегиално ниво,
то се осъществява от правителството като цяло. Предпоставка за това е именно
полупрезидентската форма на управление на държавата.
Във Франция държавен глава е президентът на Републиката. Той се избира чрез преки
всеобщи избори от френския народ за срок от седем години и може да бъде преизбиран
неограничен брой мандати. Президентът има ръководна роля при осъществяване на
изпълнителната власт в страната. Той оглавява правителството и ръководи дейността му, като
определя дневния ред и председателства събранията му. Президентът разполага с редица
правомощия, гарантира ни му от Конституцията на Франция. Като пълноправен титуляр на
изпълнителната власт, Конституцията от 4 октомври 1958 г. му гарантира лични правомощия,
които най- общо биват:
- чл. 8: Свободен избор на министър-председател. Президентът е напълно свободен да
назначи министър-председател по свой личен избор, практически обаче той назначава
министър-председател, излъчен от политическата сила с най-голям мандат в Народното
събрание;
- чл. 11: Президентът може да подложи на референдум даден законопроект, т. е. чрез волята
на народа той може да направи така, че един закон да бъде приет без да бъде гласуван в
Народното събрание и Сената;
- чл. 12: Президентът на Републиката може по свое собствено желание да разпусне Народното
събрание. Предварителната консултация с министър-председателя и председателите на двете
камари на Парламента е задължителна, но тя обаче не е пречка за изпълнението на неговото
решение;
- чл. 16: Държавният глава има право, в случай на външна опасност, да обяви “личен режим”,
който му осигурява почти неограничена власт;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
28 мар 2019 в 08:08 ученик на 22 години от Габрово - ПМГ "Академик Иван Гюзелев", випуск 2015
27 мар 2019 в 17:50 студент на 29 години от Велико Търново - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", факулетет - Филосовски факултет, специалност - Философия, випуск 2019
07 фев 2019 в 12:14 студент на 25 години от Габрово - ТУ Габрово, факулетет - С, специалност - Публична администрация, випуск 2018
15 яну 2019 в 00:05 ученик на 22 години от Варна - Първа езикова гимназия, випуск 2015
14 яну 2019 в 12:29 ученик на 23 години от Кърджали - ГПЧЕ "Христо Ботев", випуск 2015
13 яну 2019 в 20:38 ученичка на 20 години от Гоце Делчев - Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2019
01 дек 2018 в 14:24 студентка на 28 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по педагогика, специалност - Неформално образование, випуск 2022
30 окт 2018 в 02:17 ученик на 53 години
10 окт 2018 в 15:31 родител на 44 години
30 май 2018 в 22:26 студентка на 23 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Конституционно право

10 дек 2008
·
169
·
13
·
6,508
·
145
·
2

Още от римско време се обуславят ЧП и ПП, които са запазени и до сега.Подотрасъл е групи от норми, подчинени на общи принципи и обща логика и се подчинява на различни правни принципи... ...
 

Понятие за ’’Сигурност”

04 дек 2007
·
486
·
3
·
464
·
98

С приемането на Търновската конституция и назначаването на първото Българско правителство на 5 юли 1879г. започва самостоятелното развитие на полицейската институция.
 

Разработки по Конституционно право

20 фев 2009
·
286
·
34
·
8,872
·
211
·
1

Това са разработки на 45 въпроса по Конституционно право.
 

Конституционно-правни норми

17 юни 2008
·
92
·
4
·
494
·
65

Основен структурен елемент на отраъла е правната норма. Под правна норма се разбира общото правило за поведение на правните субектил.
 

Правни сделки

24 окт 2008
·
71
·
5
·
451
·
39

Сделка. А) определение – сделките са волеизявления на правен субект по силата на, който възниква, изменя се и се прекратява едно правно отношение. ...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Търговско и Финансово право за студенти
тематичен тест по Право за Студенти
Тестът обхваща въпроси от търговско и финансово право - 15 въпроса, някои от тях имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
15
48
1
1 мин
28.10.2016
Тест по Основи на правото за 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Подготвящ тест по Основи на правото, включващ въпроси за основни понятия по дисциплината. Има само един верен отговор на всеки въпрос. Време за решаване - 20 мин.
(Много лесен)
20 минути
10
13
6
1 мин
19.04.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Административно право и организация на администрацията във Франция.

Материал № 374456, от 21 сеп 2009
Свален: 271 пъти
Прегледан: 287 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 2,725
Брой символи: 25,659

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Административно право и организация на админист ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения