Големина на текста:
1Предмет на екологията
Екологията е фундаментална биологична наука която изучава организмите като отделни индивиди и като
членове на популациите и съобществата.Разглежда взаимодействието на организмите с околната среда с
нейните физични, химични и биологични с-ва.Предмет на екологията са индивидите, популациите,
съобществата в единство с обитаваната от тях средаЕкологията се дели на –екология на индивидите на
популациите и на съобществатаЕкологията на индивидитеизучава влиянието на средата върху
приспособителните способности на организма.Екологията на популациите разглежда структурните и
функционални особености-генетична структура плътност и др. Екологията на съобществата е известна
като биоценология.Неин обект са съобществата и екосистемите,тя изучава с-вата на фито- и
зооценозите,кръговрата на вещ.и др.В зависимост от систематичната принадлежност на организмите
има екология на микроорганизмите,на растенията, на животните.В зависимост от направлението в
екологичните закономерности има ландшафтна,функционална,еволюционна и др. екологии.Важен дял е
т.нар.приложна екология,тя има отношение към опазване на околната среда от замърсяване.
Екологичните изследвания се провеждат в полеви и лабораторни условия.Моделирането позволява да се
получат абстрактни модели на реално съществуващи системи.Методът на пробните площи позволява да
се изучат състава и структурата на популациите и ценозите.
2Екологични фактори
Средата съдържа различни компоненти-физикохимични,хидроложки,почвени,които не влияят в еднаква
степен върху отделните организми.Екологичните фактори са тези фактори на средата ,които имат
определено значение за организмите.Те могат да въздействат в няколко направления1Като дразнители-
всяка промяна в свойствата на жизнената среда се приемат като дразнители,в крайна сметка организма се
адаптира към промяната или загива2Като ограничители-поради невъзможноста на организмите да
съществуват в условия неотговарящи на екологичния им стандарт,всеки вид има свой ареал.3Като
модификатори-екологичните фактори налагат в популацията изменения,които адаптират популацията
като цяло ,а не на отделни индивиди.4Като сигнали информиращи организма за предстоящи изменения в
други фактори на средата.
Екологичните фактори се делят на няколко вида според класификацията на Фридерикс
1Физикохимични абиотични фактори.Те са климатични,почвени,геоморфологични и хидрологични
2Биотични фактори.Това са различни форми на въздействие на организмите едни на други
3Антропогенни фактори.Това са човешките дейности които водят до преки изменения във видовия
състав и числеността на организмите.
Класификацията на Мончадскии е следната
1Устойчиви,непроменящи се фактори(влажност на атмосферата,показателите на водата като
соленост,влажност и др.)
2Неустойчиви ,променящи се екологични фактори.Те биват переодично и непереодично променящи
се(вятър,валежи,температура)
3Общи закономерности при действието на екологичните фактори
Действието на екологичните фактори е пряко или косвено.Един и същ фактор за един вид организми
може да действа пряко,а за друг-косвеноВъпреки разнообразието в тяхното действие ,има и някои
закономерности.Закона за оптимума,известен още като закон за толерантността на Шелфорд гласи
че,ефектът на въздействие на даден екологичен фактор се определя от количествената му
характеристика.Следователно има стойности на екологичните фактори –минимум и максимум,които
действат неблагоприятно и други-оптимум,които са благоприятни.Минимумът и максимумът действат
еднакво неблагоприятно,а след тях настъпва смърт,екологичния оптимум е дозировка,в границите на
която жизнената дейност на организмите протича нормално.Диапазона
оптимум+песимум,характеризират екологичната пластичност на вида спрямо съответния екологичен
фактор.Видовете с широка екологична пластичност се наричат еврибионти,а с тясна-стенобионти.
Закона за минимума е известен като закон на Либих и се отнася за културните растения.Той гласи,че
добивите се ограничават от този хим.елемент в почвата който е в най-ниска концентрация.Лимитиращ
фактор е онзи екологичен фактор,чието количество влияе задържащо върху основните жизнени функции
на организма.
В съкратен вид формулировката на Тинеман е следната-числеността на всеки вид се определя от този от
необходимите фактори,който въздейства в най-много отклоняващи се от оптимума значения на
екологично най-уязвимите фази от развитие
4Температурата като екологичен фактор
Температурата е един от най-важните екологични ф-ри,тя заедно с водата определя регионалното
разпределение на организмите върху земята,влияе върху общата обмяна,дишането,темповете на растеж и
развитие и др.На температурата и водата се дължи неравномерното разпределение на организмите-
т.нар.зоналност на водата и сушата.Закономерностите в действието на температурата върху организмите
са изведени с няколко правила
1Биоклиматичен закон на Хопкинс-Периодичните явления в живота на организмите закъсняват с 4 дни
на всеки градус географ. ширина,на 5 градуса геогр.дължина и на 100 м н.в.
2Правило на Глогер-Отразява влиянието на температурата върху морфологията,физиологията и др.
особености на организмите
3Правило на Бергман-Свързва телесните размери на хомотермните животни с нисните температури в
хладните области.Там животните са по-големи.
4Правило на Ален-Изразява зависимостта между дължината на крайниците на хомотермните животни и
нисните температури.
В зависимост от отношението на организмите спрямо температурата различаваме няколко вида
организми
1студено- и топлолюбиви
2евритермни и стенотермни
3хомотермни и пойкилотермни
При някои организми с непостоянна телесна темп.,като насекоми,темп.влияе пряко върху
развитието.Създадени са математически изрази,с които се прогнозира числеността на някои вредни
членестоноги.Такава е формулата на Блунк,която има следния вид-Х=(Т-с).t,където Х е сума от
ефективни температури,Т е темп.при която се осъществява развитието ,с е биологичната нула ,t е
продължителност на развитие в дни или часове, Т-с е ефективната температура
5Светлината като екологичен фактор
Тя е фактор ,който поставя пред организмите дилема-от една страна прякото действие на светлината
върху протоплазмата причинява нейната смърт,от друга тя е източник на енергия за
организмите.Светлината е жизнен фактор и лимитиращ фактор.От екологична гледна точка са важни
качествените особености на светлината
1Дължината на вълната-действа върху интензивността на фотосинтезата,цветното зрение
2Интензивност-управлява цялата екосистема чрез т.нар.първична продуктивност
3Продължителност на въздействие(фотопериодизъм)
Фотопериодът е като реле за време,включващо последователнифизиологични процеси-растеж и цъфтене
при растенията,линеене и натрупване на мазнини,миграции и размножаване,настъпване на диапаузата
при насекомите и др.
При растенията се различават три групи във връзка с отношението им към светлината
1растения на късия ден
2на дългия ден
3неутрални
Переодичните явления в живота на организмите се контролират от фотопериодизма.Те може да бъдат
денонощни,лунни,месечни,годишни или ритми с по-големи периоди.
6Водата като екологичен фактор
Значението на водата като екологичен фактор се определя от важните функции които изпълнява във
всички организми.Значението и като лимитиращ фактор се проявява и в трите и агрегатни
състояния.Влиянието и най-добре се изразява в сухоземните местообитания,докато във водните-основна
роля играесолеността на водата,степента и на прозрачност и др.Водата действа върху организмите в
няколко направления
1като количество на валежите
2като съдържание на вод.пари във въздуха
3изсушаващо действие на въздуха като функция на неговата наситеност с водни пари
Разпределението на валежите по сезони е лимитиращ фактор,тяхното количество определя характера на
съобществата.Влажността характеризира съдържанието на водни пари във въздуха.,нейните стойности
имат значение за регулиране на денонощната активност на организмите.Изсушаващото действие на
въздуха е важен екологичен фактор за сухоземните растения и животни.Животните например се
преместват в защитени места или пренасят активността си нощем,растенията разчитат главно на
приспособления намаляващи изпарението на вода.Голямо е значението на водата за енергетиката на
екосистемите-важна физиологична особеност на растенията е транспирацията.Показателя ефективност
на транспирацията дава информация за енергетиката на сухоземните екосистеми.
7Съвместно влияние на температура и влажност
Екологичните фактори не действуват поотделно. В реалните екосистеми едновременно действа група от
екологични фактори, всеки с определена сила (доза). В резултат на това ефекта от тяхното физиологично
въздействието върху организмите се видоизмена, главно в зависимост от абсолютните стойности на
всеки фактор. Този феномен е особено добре изразен в съвместното влияние на температурата и
влажността върху организмите. Като главен елемент на климата, то има важни екологични последици.
Температурата оказва по-изразено лимитиращо влияние върху организмите, ако условията на влажността
са близки до критичните (много ниска или много висока влажност). По същия начин влажността е
лимитиращ фактор, ако температурата е близка до пределните стойности. Например сухото, горещо
време не влияе неблагоприятно върху памуковия хоботник и при такова време се препоръчва пръскане с
препарати срещу този вредител. Големите водоеми значително смегчават климата. В тази връзка се
наблюдават два основни типа климат: континентален, с крайни стойности на температура и влага,
и морски, без резки колебания.
Удобен начин за графично изразяване особеностите на темпертурата и влагата са климатограмите. Те
са полезни за сравняване на различни райони и установяване на лимитиращите стойности на
температурата и влагата. За построяване на климатограмите са необходими осреднени месечни данни за
температурата и влажността или валежите. Те се нанасят в координатна система: по оста на абсцисата
валежите или влажността, а по ординатата - температурата. Точките, получени за всеки месец от
годината, се свързват последователно и полученият многоъгълник отразява условията на климата за
дадена година в дадена област.
В лабораторни условия въздействието на климатичните фактори може да се изучи чрез т.н. климатични
камери. В тях се възпроизвежда, чрез комбинации от различни стойности на температурата и
влажността, желания климат. Тези камери са особено полезни, ако са пригодени да възпроизвеждат
естествените ритми на температурата и влажността. Влиянието на температурата и влажността върху
преживяемостта на организмите се показва чрез т.н. хигротермограми.
8Въздухът като екологичен
Съставът на атмосферата на Земята, през различни периоди от нейното съществуване като планета, е
търпял съществени промени. Съвременната атмосфера е резултат от жизнената дейност на автотрофните
и хетеротрофни организми, хидросферата и различни геохимични явления, като например вулканичната
дейност. Бързо нараства и влиянието на антропогенния фактор.
В тегловно отношение най-голям дял от масата на въздуха заема азота (75,53 %), следван от кислорода
(23,14 %), аргона (1,28%), въглеродния диоксид (0,046%) и някои други газове, чиято маса в сухия
въздух е незначителна. В обемно изражение цифрите, представящи дела на отделните съставки на
атмосферата, са по-ниски (азот 70,01 %, кислород 20,95 %, въглероден диоксид 0,032 %). Като се
изключат резките колебания в съдържанието на водните пари, по сезони и в рамките на едно денонощие,
останалите съставки на атмосферата са стабилни по обем. Разпределението на различните газове във
височина обаче не винаги е еднакво. Например озонът е в най-голямо количество на около 30 km
височина в екваториалните области и на 18 km над полюсите.
Лимитиращи за организмите са кислородът и въглеродният диоксид Цялото количество кислород в
атмосферата е с биогенен произход. Смята се, че в ранните периоди от съществуването на Земята,
нейната атмосфера е била лишена от кислород. Съдържанието му във въздуха е следствие от появата на
процеса фотосинтеза, в хода на който се осъществява т.н. фотолиза на водата. Значението на кислорода
се определя от неговото участие в процесите, свързани с обмяната на веществата в аеробните клетки. За
аеробите, разположени дълбоко в почвата или водата количеството на кислорода се явява определено
лимитиращо условие. Подобен ефект, но по други причини, има съдържанието на кислород в среди,
обитавани от анаеробни организми. Важна роля за съществуването на живота на сушата има и
кислородът, участващ в молекулите на озона (0
3
). Той екранира ултравиолетовите лъчи, постъпващи на
Земята в състава на слънчевата светлина и така предпазва организмите от убийственото им въздействие.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
petrankaasenova написа на 02 яну 2010 ОТГОВОРИ
ученичка на 16 години от Велико Търново , СГ по икономика
 
Домашни по темата на материала
полоеа възеастова и генетична структура на популаиите
добавена от mihail.shishedzhiev 24.11.2015
0
1
хранителни мрежи с животни от Саваните
добавена от l.tihomirova.94 07.11.2014
0
6
Подобни материали
 

Замърсяване на атмосферата

17 фев 2006
·
4,452
·
10
·
408
·
437
·
7

Замърсяване на атмосферата - източници и видове.............
 

Опазване на чистотата на водата

11 фев 2009
·
300
·
5
·
1,069
·
745
·
1

Темата „Опазване чистотата на водите” се изучава от учениците в 5. клас. Чрез нея се актуализират и обобщават знанията за състава, свойствата на водата, водния кръговрат и водните басейни...
 

Екологичното право в България

18 май 2006
·
998
·
4
·
666
·
125

В България развитието на екологичното право, както и на екозаконодателството не се различава от историческите основания за развитието им в други държави.
 

Опазване на природата на България

05 дек 2007
·
597
·
2
·
6
·
549
·
1

Биологичното разнообразие в страната е подложено на голям брой заплахи с различен характер, произход, място, време и интензивност на действие.
 

Същност на екологичния проблем

23 апр 2007
·
777
·
6
·
1,504
·
181
·
3

Същност на екологичния проблем. Основни екологични понятия...
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология и опазване на околната среда
изпитен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по ЕООС за студенти. Въпросите имат само един верен отговор. Време за решаване - 60 мин. При правилен отговор на 33-40 въпроса - оценка отличен. При 25-32 - мн. добър, при 17-24 - добър, при 9-16 - среден. Под 8 правилни отговора - оценката е слаб 2.
(Лесен)
1 час
40
170
1
02.07.2013
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
50
148
1
1 мин
28.02.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Екология и опазване на околната среда

Материал № 373183, от 11 сеп 2009
Свален: 755 пъти
Прегледан: 1,274 пъти
Предмет: Екология
Тип: Лекция
Брой страници: 31
Брой думи: 12,070
Брой символи: 107,764

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Екология и опазване на околната среда"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения