Големина на текста:
ЧАСТ ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ФИНАНСИТЕ
1. ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЯТА НА ФИНАНСИТЕ
1.Същност на финансите
2.Методология на финансовата теория
3.Времева стойност на парите
В тази глава ще се запознаем с някои въвеждащи понятия от теорията на
финансите. Финансите обхващат паричните отношения. Те са много важно
явление както за индивида, така и за човешките общности - организации,
фирми или обществото като цяло. Чрез финансите ние можем да постигнем
много от целите в живота си и преди всичко да задоволяваме своите и на
семейството си потребности. Чрез финансите също така се реализират мащабни
проекти като издръжката на военно-политически съюзи или космически
програми. Финансовата система осигурява високия жизнен стандарт, на който
се радват най-развитите държави и към който се стремят всички рационално
мислещи хора.
След изучаване на първа глава вие би трябвало да имате солидни знания за:
- понятието финанси като едно от най-важните в икономиката;
- основните дялове на финансовата наука;
- значението на нормативния и позитивния подход във финансовата теория;
- защо една парична единица днес има по-висока стойност, отколкото в
бъдещето и чрез какви функционални зависимости се проявява това основно
положение на финансите.
1. Същност на финансите
Финансите възникват заедно с появата на парите и се отнасят до всичко, което
е свързано с пари. Думата финанси е производна от латинската дума financia,
която изразява размяна на пари, парични сделки, лихварство.
Съвременното понятие финанси се употребява в няколко основни значения:
1.Като дейност:
А) Търговска, предприемаческа, делова дейност по набавяне на пари,
заемни фондове, капитал; осигуряване на парична поддръжка, парични
ресурси на държавата, фирмата или домакинството (индивида).
Б) Осъществяване на сделки с пари, кредит, банково дело, инвестиране.
В) Управление на пари, особено публични и на активи чрез пари.
2.Като съвкупност от явления, връзки или отношения, породени от
дейността на икономическите агенти:
А) Парични средства, задължения, вземания, печалби, загуби,
финансови
инструменти.
Б) Финансови пазари, финансови институции.
3.Като наука или теория:
А) Наука, част от икономиката, която изучава управлението на пари и
други активи.
Б) Наука, която разглежда определянето на стойността и вземането на
решения във връзка с нея.
Чрез функционирането на финансите се извършва управление на ресурси,
което включва тяхното набавяне, разпределение и инвестиране. Финансите са
начин за осигуряване на пари чрез различни средства като данъци или
издаване и продажба на задължения или собственост. Затова постепенно
думата финанси започва да се употребява в смисъл на осигуряване на
държавни приходи и извършване на държавни разходи, т.е. управление на
парите на държавата. С добавяне на фирмените и личните финанси
съдържанието на финансите се разширява и се разглежда като специфично
движение на парите с цел управление на обществения доход и богатството при
тяхното движение между икономическите агенти.
Финансите като система от отношения и като наука се разделят обикновено на
няколко големи дяла:
Държавни (публични) финанси
Фирмени (корпоративни) финанси
Инвестиции (ценни книжа), финансови пазари и финансови институции
Лични (персонални) финанси
Международни финанси.
В наши дни в обхвата на понятието финанси се включва всяко формиране на
приходи и извършване на разходи и по-общо всяко движение на пари.
Финансите са отношения между икономическите агенти, които обхващат всички
форми на движение на парите и всички явления, които са изразени в парична
форма. В широк смисъл финансите са неразривно свързани с парите като форма
на движение на парични потоци или движение на парите въобще, независимо
от природата на икономическите агенти. Субект на финансите са всички
стопански и нестопански единици, всички физически и юридически лица, които
са свързани с движение на пари. Общата система на финансите изразява
всички парични отношения в националното и световното стопанство.
Можем да дадем следното кратко и обобщаващо определение на финансите:
Финансите представляват система от отношения по управление на пари
или управление на активи чрез пари. Казано по друг начин, финансите
служат като икономически инструмент за управление на стойност. Те дават
възможност за постигане на ефективност при управление на активите чрез
оценка на изменението на стойността на разходите и изгодите в процеса на
тяхното разпределение и използване.
Институциите, които имат като основна дейност управлението на пари, са
финансови институции. Хората, които се занимават с управление на парични
средства, са финансисти. Трябва да различаваме дейността на финансистите по
управление на парите от дейността на счетоводителите, които отчитат
движението на парите. За разлика от счетоводителите задачата на
финансистите е да търсят възможности за увеличаване на финансовите
резултати от определена дейност.
Финансовата наука възниква във връзка с изучаването на приходите и
разходите на държавата. А. Смит и Д. Рикардо поставят началото на системно
разглеждане на държавните приходи. Дълго време традиционната финансова
теория се е ограничавала до държавните финанси, а по-късно е включила
приходите и разходите и на другите икономическите агенти. Отделно от това се
е развивала теорията за парите, която е разглеждала произхода, същността и
ролята на парите в икономиката. През 20. век финансовата теория е погълнала
и теорията на парите и паричното обръщение.
Едва от началото на 20. век финансовата теория се обръща също и към
финансовите пазари. Дотогава реално съществуващите кредитни пазари са
функционирали без теоретично разглеждане и действията на тях са били
въпрос на интуиция и практически опит. Финансовите пазари са се разглеждали
като сфера на хазарта и особен вид казино, а не като същински пазари. В
началото на 20. век И. Фишер, Дж. Кейнс, Н. Калдор очертават основните
функции на финансовите пазари за икономическата дейност и по конкретно
като начин за разпределение на ресурсите във времето. По-късно се добавя
отчитане на връзката между стойността на финансовите активи и времето,
ролята на спекулациите за стабилизиране на цените, зависимостта между
възвращаемостта и риска.
Финансовият анализ представлява приложение на основните икономически
принципи при изучаването на управлението на пари и на други активи чрез
пари. В този смисъл финансите се различават съществено от счетоводството.
Счетоводството работи с документирани исторически стойностни величини. То
се основава на първична информация, отразена в първичните документи.
Финансите работят с капитализирани (олихвени) или дисконтирани стойностни
величини.
Съвременната наука за финансите изучава управлението на ограничените
ресурси, в това число финансови, с които разполагат икономическите агенти,
определянето на стойността и вземането на решения във връзка с нея. Това е
наука, която се занимава с управлението на пари, активи, приходи, разходи,
инвестиции, банково дело, кредит. Финансовата теория дава предписания за
организацията на финансите и прави проверка на резултатите от финансовите
нововъведения.
2. Методология на финансовата теория
Теоретико-методологическа основа на науката за финансите е общата

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 юли 2018 в 20:06 в момента не учи на 21 години
14 апр 2015 в 17:35 ученик на 22 години от Мадан - ПГ "Васил Димитров", випуск 2015
07 юни 2013 в 18:11 студентка на 27 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по математика и информатика, специалност - Икономика, випуск 2014
25 фев 2013 в 13:17 ученик на 26 години от Бургас - Търговска гимназия, випуск 2012
29 окт 2012 в 18:58 учител
 
Подобни материали
 

Финанси

15 дек 2007
·
1,608
·
1
·
1,184
·
341
·
2
·
1

Същност на парите (вид стока): -Сметна единица за измерване цените на благата. -Всеобщо средство за обръщение. -Платежно средство. -Средство за натрупване. Изучават се от паричната теория.Възникнали са независимо от развитието на държавата...
 

Същност, функция и роля на финансите. Възникване на финансите

06 юни 2008
·
491
·
40
·
15,040
·
200

Това разпределение се извършва с цел да се съсредоточат и акумулират парични средства в бюджета, за да могат да се покрият държавните разходи...
 

Местни финанси - характеристика и особености

01 май 2007
·
1,173
·
3
·
901

1. Местно държавно управление 2. Крайна характеристика на административно-териториалните райони 3. Приходи, разходи и имуществото на общините 4. Особености при съставянето и изпълнението на общинските бюджети...
 

Нетна стойност на паричен поток

09 дек 2007
·
498
·
4
·
1,059
·
289

Настоящата стойност е стойност на бъдещ паричен поток към настоящ момент. Ако паричния поток възниква след n години, то неговата настояща стойност...
 

Факторът време и промяна стойността на парите във времето

05 яну 2007
·
959
·
2
·
437
·
196

Бъдеща и настояща стойност на капитала. Нетна настояща стойност.
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс на тема "Валутен пазар"
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси от 2-ри курс.
(Труден)
15
5
1
5 мин
01.08.2018
Тест по Финанси за 4-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Примерни въпроси за държавен изпит по Финанси, бакалавърска степен. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
15
4
1
2 мин
27.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Теоретични основи на финансите

Материал № 372958, от 09 сеп 2009
Свален: 93 пъти
Прегледан: 66 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 14
Брой думи: 2,958
Брой символи: 24,415

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теоретични основи на финансите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения