Големина на текста:
Международно частно право
1. Същност, предмет, метод, с-ма на МЧП
Понятие за международен елемент
МЧП е приведена в система съвкупност от правни норми на отделна държава, уреждащи
имуществените и свързаните с тях правоо.я с м.ународен елемент, интересуващи тази
държава.
Правоо.ята с м.ународен елемент са о.я м.у опр.държава или юридическо лице или само
м.у физически и/или юрид.лица, при които мястото на изпълнение, субектите и обектите,
по повод на които е възникнало правоо.ето, се намират извън пределите на българската
държава или един от субектите е поданик на друга държава.
Предмет на правно регулиране в МЧП са именно тези о.я, при които е налице м.ународен
елемент. Проявата на м.ународен елемент може да бъде свързана и с някои от съставните
елементи на това правоо.е: -може да е свързана със субектите на правоо.ето; -с обекта на
правоо.ето, т.е. с материалното/нематериално благо, спрямо което носителят на
субективното право може да упражни признатото от правната норма поведение за
задоволяване на свой интерес; -м.ународният елемент може да възникне и във връзка с
мястото на пораждане на правата и задълженията на участниците в правоо.ето
(субективните права и задължения възникват на територията на една държава, а се
упражняват на територията на друга)
Понеже МЧП урежда граждански правоо.я, възприетата в дадена страна с-ма на
гражданското право ще предопределя и системата на МЧП в тази държава. Системата на
МЧП включва общи разпоредби, които обхващат: -разпоредби, свързани със самия
механизъм на функциониране на МЧП: източници, видове норми, препращане, взаимност,
реторсия, квалификация; -разпоредби, уреждащи личните граждански правоо.я с
м.ународен елемент: правно положение на физическите и юрид.лица, външнотърговско
представителство.
Системата на МЧП обхваща още основен дял от разпоредби, включващ разпоредби за:
-вещните правоо.я с м.ународен елемент; - облигационните правоо.я; - в областта на
патентното право; - трудовите правоо.я; - семейноправните о.я; - м.ународен превоз на
товари; - наследствените правоо.я; - разрешаване на гражданскоправни спорове.
Системата на МЧП като клон на правото включва обща и специална част. Методът на
регулиране на гражданските правоо.я с м.ународен елемент е методът на
равнопоставеност на правните субекти.
2. Източници на МЧП. Съо.е м.у национални и международни изт-ци
В МЧП намират приложение както национални, така и м.унардни изт-ци. Съо-ето м.у тях
в една правна с-ма зависи от много фактори, но най-вече от правната политика на
съответната държава.
Национални източници на МЧП:
1)Конституцията. Очертава границите на действие на МЧП в уреждането на граждански
правоо.я с м.ународен елемент, интересуващи нашата държава: развитието на
икономиката на Б-я на основата на свободната стопанска иницатива; гарантирането на
еднакви условия на стопанска дейност на всички физически и юридически лица; забрана
чужденци да придобиват право на собственост в.у българска земя; изключителна
държавна собственост в.у подземните богатства, гори, води, пътища; закрила на
чуждестранните инвестиции. Конституцията урежда още правата на гражданите у нас,
о.ята м.у държавата и българските граждани в чужбина, даване на убежище. 2)Законите. В
България няма отделен закон за уреждане на гражданските правоо.я с м.ународен елемент.
Разпоредбите за това са включени в гражданските и търговските закони на страната: Закон
за лицата и семейството, Търговски закон, Закон за патентите, Закон за стоп.дейност на
чуждестранните лица и закрила на чуждестранните инвестиции. 3)Подзаконови
нормативни актове. Укази, постановления на МС, правилници, наредби. 4)Обичайно
право. Обичаят се прилага като правна норма, ако законът препраща изрично към
него/мълчаливо допуска това. 5)Съдебна практика. За разлика от с-мата на общото право
във GB и САЩ, където тя е източник на МЧП, У НАС съдебната практика не изпълнява
тази роля.
Международни изт-ци на МЧП
1) Международни договори. Могат да бъдат дву- и многостранни. Източник на
българското МЧП са м.ународните договори, ратифицирани и обнародвани в ДВ. Те имат
предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.
България е обвързана с множество м.ународни д-ри: Виенската конвенция относно
договор за м.ународна продажба на стоки; Парижката конвенция за закрила на
индустриалната собственост; Конвенцията за м.ународни жп превози, др.
2)Международни обичаи. Прилагат се доколкото дадена държава ги е възприела изрично.
България изрично е възприела редица м.ународни обичаи в областта на търговията и
търговското мореплаване. Те могат да намерят приложение в гражданските правоо.я с
м.ународен елемент, ако страните по договора предвидят изрично това.
3. Способи за правно регулиране на граждански правоо.я с м.ународен елемент. Видове
норми на МЧП
Когато въниква гражданско правоо.е с м.ународен елемент, засягащо две или повече
държави, всяка от държавите има основание да претендира за пълното или частично
регулиране на съответното правоо.е. За самостоятелното създаване на правна уредба на
гражданските правоо.я с м.ународен елемент отделната държава използва своите нац
нормотворчески способи (приемане на закони). Но когато правното регулиране на
гражданското правоо.е с м.ународен елемент се осъществява от две/повече
заинтересовани държави, се използват нормотворческите способи на м.ународното
публично право (сключване на дву- и многостранни м.ународни договори).
В МЧП се прилагат два основни вида норми:
1. Преки правни норми. Особености:
- съдържат характерните за логическата str на всяка правна норма елементи: хипотеза,
диспозиция, санкция
- правилото за поведение, изразено с диспозицията, е точно определено и за прилагането
му не е необходимо привличането на друга правна норма
- изясняват правната уредба на съответното правоо.е
2. Отпращащи правни норми. Особеното е, че вместо да изразяват конкретното
съдържание на правилото за поведение, те насочват към други разпоредби, от които
трябва да се извлече това правило за поведение. При тях диспозицията е заменена с
указание за приложимия закон. Структурата им включва: -хипотеза, наречена обем;
-указание за приложимия закон (привръзка); -санкция. Санкцията влиза в състава на
всички правни норми в МЧП, но е допустимо да бъде формулирана и отделно от другите
съставни части на отпращащата норма.
4. Същност,действие на преките норми на МЧП
Преките норми имат широко разпространение в областта на МЧП. Съдържат трите
осн.елемента, присъщи на логическата структура на всяка правна норма: хипотеза,
диспозиция и санкция. Правилото за поведение, изразено в диспозицията, е точно
определено и за прилагането му не е необходимо да се привлича друга правна норма. Ето
защо преките норми могат да се прилагат самостоятелно при уреждане на гражданските
правоо.я с м.ународен елемент, за разлика от отпращащите. Преките норми в МЧП се
класифицират по различни критерии:
1. Според вида на правилото за поведение, съдържащо се в диспозицията: заповедни:
съдържат задължение за извършване на опр действие; забранителни: съдържат забрана за
извършването му; разрешителни: предоставят възможност за извършването му.
2. Според степента на задължителност на правилото за поведение, заложено в
диспозицията: императивни: повеляват извършването на опр действие или въздържане от
действие и не допускат субектите на…
5. Същност, действие на отпращащите норми
Основен белег на отпращащата норма (ОН) е, че вместо да определи конкретното
съдържание на възприетото от нея правило за поведение, тя отпраща към други
разпоредби, от които трябва да извлече това правило за поведение. Вместо диспозиция в
ОН се съдържа само указание за приложимия закон. Структурата на ОН включва:
-хипотеза, очертаваща обема на нормата; -указание за приложимия закон за гражданското
правоо.е с м.ународен елемент (привръзка); - санкция, която може и да се пропусне.
Като пример за ОН може да се използва чл.130 от Семейния кодекс: за брак с
чуждестранно лице:
1) обемът е случаят на сключване на граждански брак м.у чуждестранно лице и български
гражданин пред български държавен представител. Всеки от съпрузите трябва да
представи доказателство, че е годен да сключи брак. По о.е на чужедстранния гражданин
българският закон не е приложим, приложим е само неговият отечествен закон.
2) привръзка: трябва да се удостовери, че по неговия отечествен закон няма пречки за
сключване на граждански брак.
Според това дали съдържат конкретна или обща привръзка, ОН биват: едностранни:
установяват приложението на един-единствен закон; двустранни: според конкретната
хипотеза дават възможност да се приложи местният или някой чуждестранен закон, а в
някои случаи и двата закона могат да се приложат едновременно.
ОН може да е с императивен или диспозитивен характер. При втория случай страните
могат да договорят друг принцип за правно регулиране на о.ята м.у тях.
8. Квалификацията в МЧП
Правилното тълкуване на чуждестранните правни норми изисква да се определи редът за
тълкуването. В правните с-ми на различните държави термините и институтите на правото
невинаги имат еднакво съдържание. Това е особено важно за държавата, на която
принадлежи дадена отпращаща норма и за държавата, от чиято правна с-ма се взаимства
нормата. Затова използването на понятията се нуждае от правно пояснение, наречено
правна квалификация. Кв.на понятия, употребявани в хипотезата/санкцията на
отпращащата норма, се осъщ-ва въз основа на елементи, взаимствани от местния правен
ред. Кв.на понятия и институти, използвани в диспозицията, се осъщ-ва на бз на елементи,
взаимствани от съответния чуждестранен правен ред.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Международно частно право

Международното частно право е приведена в система съвкупност от правни норми на отделна държава, уреждащи имуществените и свързаните с тях правоотношения...
Изпратен от:
lagblaji
на 2007-06-30
Добавен в:
Лекции
по Право
Статистика:
885 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Конституционно право

15 апр 2009
·
176
·
4
·
4,296

Лекции по Конституционно право,използвани в Бургаски Свободен Университет...
 

Международно частно право

08 юли 2008
·
231
·
27
·
8,362
·
57
·
2

ПО с международен елемент (ПОМЕ) - държавния суверенитет се характеризира с възможността да се създава право и да се прилага то. Това право е типично за държавата, която е призната от международната общност...
 

Конституционно право - лекции

08 авг 2008
·
256
·
21
·
10,401

Това е краткия лекционен курс проведен от проф. д-р Снежана Начева и старателно стенографиран. Забележка: възможно е в материала да са допуснати стилистични или правописни грешки, което е породено от бързината на водене на лекциите...
 

Международно частно право

04 дек 2008
·
317
·
51
·
17,840
·
177

Международният елемент може да възникне едновременно с възникване на правоотношението и това е най-честата хипотеза. Може обаче международния елемент да се появи по-късно (напр. по-късно)...
 

Разработки по Конституционно право

20 фев 2009
·
290
·
34
·
8,872
·
217
·
1
·
1

Това са разработки на 45 въпроса по Конституционно право.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Основи на правото
изходен тест по Право за Студенти от 2 курс
Тест по дисциплината "Основи на правото" за втори курс - 30 въпроса, само с един верен отговор.
(Лесен)
30
5
1
6 мин
24.07.2019
Право на Европейския съюз
междинен тест по Право за Студенти от 2 курс
Семестриален тест по "Право на Европейския съюз". Съдържа въпроси за историята, компетентността и органите на ЕС, както и няколко въпроса относно правата на човека в рамките на Съюза. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
20
10
3
5 мин
16.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Международно частно право

Материал № 37239, от 30 юни 2007
Свален: 885 пъти
Прегледан: 232 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 38
Брой думи: 15,972
Брой символи: 100,786

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Международно частно право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения