Данаил Дамянов
преподава по Икономика
в град Свищов
Големина на текста:
ОСНОВИ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО – ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХЕРБОЛОГИЯ
Земеделието изучава вегетавивните фактори и методите за тяхното организиране, с цел
подобряване на добива.
Тема 2 „Обработка на почвата – същност, значение и технологични процеси”
І. Същност и значение на обработката на почвата – Обработката на почвата по своята същност
представлява механично въздействие на работните органи на почвообработващите оръдия и машини
върху нея с цел създаване на оптимални условия за растеж и развитие на културните растения.
Обработката на почвата въздейства върху химичните, физичните и биологичните процеси в нея и
повишава ефективността на останалите агротехнически мероприятия, като сеитбообръщане, торене,
напояване, борба с вредителите и др. Обработката на почвата има следните основни задачи:
1. да се измени строежът на орния слой и неговото структурно състояние, така че да се създаде
благоприятен водновъздушен и топлинен режим;
2. да стимулира и ускори кръговрата на хранителните вещества в орния слой и да се оптимизират
микробиологичните процеси;
3. да се унищожат плевелите в обработваемите площи, както и някой причинители на болести и
неприятели по културните растения;
4. да се заровят на необходимата дълбочина в почвата растителните остатъци, торовете и
пестицидите;
5. почвата да се защити от водна и ватрова ерозия;
6. да се създадът оптимални условия за засяване на семената или засаждане на културните растения
на необходимата дълбочина.
Изискванията на отглежданите култури към обработката на почвата са различни и се обуславят от
техните биологични и морфологични особености като :
-дълбочина на разполагане на кореновата система;
-едрина на семената;
-изисквания към платността на почвата
-видът на прадшественика (предната култура);
-степента и видовия състав на заплевеността и др.
ІІ. Технологични процеси при обработкатана почвата – въздействието на работните органи на
почвообработващите машини върху почвата се свежда до следните технологични процеси:
1.Обръщане на почвата – представлява преразпределяне на гория и долния слой на орницата.
Горния слой се обогатява с хранителни вещества и има по-голяма биологична активност, но се
обезструктурява по лесно под влияние на валежите, напояването и др. Долният слой е с по-голяма
плътност, по-слаба аерация и биогенност. За да се подобят условията за растеж и развитие на културните
растения се налага тези пластове да разменят местата си чрез обръщане. Обръщането не е полезно в сухи
райони или години, когато на повърхността излишно се изважда влажен слой, както и на площи с активна
водна и ветрова ерозия.
2.Разрохкване на почвата – изменя разположението на почвените частици и агрегати и техните
размери, съотвошението между твърдата фаза и пориозността на почвата. В следствие на това се
увеличава водопроницаемостта и въздухопроницаемостта на почвата, нейната биогенност, натрупват се
усвоими хранителни вещества. Разрохкването премахва почвената кора, подпомага натрупването и
запазването на продуктивността влага в почвата и др.
3.Размесването на почвата има за цел да създаде по-голяма еднородност на биологичните,
физичните и химичните свойства на орния слой. Чрез размесването на почвата се разпределят по-
правилно и равномерно растителните остатъци, торовете и пестицидите.
4.Уплътняване на почвата – това е обратен процес на разрохкването. Чрез него почвените частици и
агрегати се уплътняват, увеличава се капилярната и се намалява некапилярната и общата пориозност.
1
Уплътняването оказва положително влияние върху температурния режим на почвата, тъй като води до
повишаване на нейната топлопроводимост. Предсеитбеното уплътняване осигурява твърдо легло,
еднаква дълбочина на засяване на семената и по-добри условия за покълването им. След сеитбеното
уплътвяване подобрява контакта между почвата и семената и подпомага дружното им покълване и
поникване.
5.Изравняване на почвената повърхност – води до намаляване на допирната площ между почвата и
атмосферата, което ограничава изпаряването на продуктивната влага. Изравняваната почвена повърхност
се напоява по-добре, особено при дъждуване, улесвява окосяването и жътвата, както и другите
агротехнически практики.
6. Съхраняване на растителните остатъци върху почвената повърхност – запазва почвата от водна и
ватрова ерозия и подобрява водния й режим.
2
Тема 3 „Оран. Качество, скорост и начини на оранта”
І. Оран – оранта e широко прилаган начин за обработка на почвата. В почти всички страни с
развито земеделие се прилага оран с обръщане на орния слой. Така се осигурява обръщане, разрохкване и
частично размесване на обработения слой, подрязване на подземните части на растенията, заравяне на
торовете и растителните остатъци. Освен това обръщането на орния слой е един от основните методи за
борба с плевелите, болестите и неприятелите по културните растения. Най-важната задача на обръщането
на орния слой обаче е, запазването и ........................................на почвеното плодородие. Обръщането на
орния слой предотвратява излужването на почвата, очиства почвения профил от плавелни семена,
частично регулира структурното състояние на почвата и др.
ІІ. Качество на оранта – факторите от който зависи качеството на оранта са следните:
1.Технически – устройство на плуга, форма и дължина на отметателната дъска, наличие на
предплужник, нож и др., техническа изправност на плуга.
2.Организационно-експлоатационни – почистване на полето, избор на подходящ начин и посока на
оранта, дълбочина на оранта и др.
3. Почвено-физични – съпротивление на почвата, твърдост, пластичност, лепливости физична
зрялост на почвата. Почвено-физичните фактори са най-променливи и зависят силно от състоянието на
почвата и нейната влажност.
Качествената оран означава оптимална раздробяване на почвата при най-малко теглителни
съпротивления. Границата на влажност, при която се извършва качествена оран, определят нейната
физична зрялост.
ІІІ. Скорост на оранта – съществуват два начина за повишаване производителността на труда при
оран: чрез увеличаване работната ширина на плуговете и чрез улеличаване на скоростта.
- увеличаване работната ширина на плуговете има по – скоро отрицателен ефект, тъй като те стават
металоемки и тежки, имат намалена маневреност, по-трудно се регулират и обслужват и др.
- По-голямата скорост на орните агрегани води до по-висока производителност, до изораване на площите
при оптимана влажност на почвата в по-кратки срокове до намаляване броя на агрегатите и
др.Установено е, че при скорост на оранта от 9-15 км/ч производителността на труда нараства с 50-80% в
сравнение със скорост 7-8 км/м.
ІV. Начин на оран – съществуват три начина на оран:
1.Оран на лехи (най-разпространен) – при тази оран се използват прикачни или навесни плугове,
който отхвърлят почвения пласт само на дясно. В зависимост от това в коя част на лехата захочва
изораването се различават оран на разор и оран на гребен.
2.Фигурна оран – при нея плуга работи по посока на всички страни на полето без празни ходове. В
зависимост от формата на полето фигурната оран може да бъде квадратна, правоъгълна или
трапецовидна.
3.Гладка оран – извършва се с обръщателни плугове, които имат симетрично разположени двойни
работни органи. В резултат на това, пластовете се наслагват само в една посока, без да образуват гребени
или разори.
V. Оран без обръщане на орния слой – мненията за предимствата и недостатъцине на този вид оран
са твърде противоречиви. Общо взето у нас тя се прилага по-рядко, отколкото оран с обръщане на пласта.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 апр 2021 в 17:41 в момента не учи
05 яну 2021 в 04:16 учител на 62 години
27 дек 2020 в 15:43 студент на 35 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - природни науки, специалност - Растителна защита, випуск 2022
19 ное 2020 в 22:49 студентка на 35 години от Силистра - Филиал на РУ "Ангел Кънчев", факулетет - педагогически, специалност - Информатика и информационни технологии в обучението, випуск 2017
08 ное 2020 в 13:02 студент на 41 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Аграрен факултет, специалност - Агрономство, випуск 2023
01 ное 2020 в 13:46 учител на 36 години от Кнежа
15 май 2020 в 11:25 студент на 45 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", випуск 2013
06 апр 2020 в 10:42 учител на 26 години от Омуртаг - ПГТЛП, випуск 2020
28 яну 2020 в 20:03 ученик на 28 години от Септември - СОУ "Христо Ботев", випуск 2012
20 яну 2020 в 13:49 студентка на 37 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър"
 
Подобни материали
 

Морфологична характеристика на обикновенната пшеница

09 май 2008
·
96
·
1
·
522
·
89

Пшеницата е основна зърнено – хлебна култура. Тя се отглежда предимно за зърно, което служи за храна на по-голямата част от хората в света. Широко й разпространение се дължи на високата хранителна стойност на зърното...
 

Зърнени храни

20 окт 2009
·
133
·
12
·
2,153
·
1
·
1

Зърнените храни са основни продукти на селското стопанство. Имат първостепенно значение за изхранване на населението и за развитие на животновъдството...
 

Проект за агрофирма

25 окт 2008
·
713
·
66
·
4,545
·
469
·
2

Проект за изграждане на аграрно предприятие с животножъдно и растениевъдно производство.
 

Виното

25 окт 2008
·
433
·
102
·
8,677
·
344
·
1

Виното е сложна водно – алкохолна смес, получена изключително от частична или пълна ферментация на грозде или гроздова мъст. В него са доказани над 600 вещества с известна химична природа...
 

Интегрирана борба с плевелите

12 дек 2008
·
247
·
7
·
1,406
·
281
·
2

През последните три десетилетия в борбата с плевелите беше отбелязан огромен напредък на базата на разширяването и усъвършенствуването на химичната борба, на по-интензивното торене и прилагането на специализирана селскостопанска техника, с което...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Агробизнес
Биологично земеделие
изпитен тест по Агробизнес за Студенти от 2 курс
Тестът е за специалност "Управление на агробизнеса", за студенти от втори курс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
21
3
1
3 мин
31.07.2019
Цени и ценообразуване в агробизнеcа
междинен тест по Агробизнес за Студенти от 5 курс
Въпроси за магистърските програми в Cвищов. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
26
10
1
3 мин
12.06.2013
» виж всички онлайн тестове по агробизнес

Основи на земеделието

Материал № 371952, от 01 сеп 2009
Свален: 457 пъти
Прегледан: 532 пъти
Предмет: Агробизнес, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 31
Брой думи: 7,056
Брой символи: 61,353

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основи на земеделието"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
24

Данаил Дамянов
преподава по Икономика, Туризъм и Счетоводство
в град Свищов
с опит от  22 години
1,535 424

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения