Големина на текста:
Д-р Красен Генев
Промоция на здравето на работното място (ПЗРБ).
І.Дефиниция на промоция на здравето.
Промоцията на здравето е ключов елемент на HEALTH 21 – новата
рамкова политика за здраве за всички за Европейския регион на СЗО. Тя се
дефинира в хартата за промоция на здравето от Отава 1986г. като процес за
даване на възможност на хората да повишат контрола върху здравето си и
да го подобряват. Промоцията на здравето, занимаваща се главно с
нетрудовообусловените здравни детерминанти, води до постоянни
поведенчески промени в работната практика и начина на живот.
Основното качество на промоцията на здравето е промоцията на прякото
участие на индивида в подържането или подобряването на собственото му
здраве. Затова Конференцията на СЗО в Джакарта (1997г.) – водеща
промоция на здравето в 21-вия век, обяви, че промоцията на здравето, чрез
инвестиции и действия влияе върху факторите определящи здравето:
за създаване на най-голямата здравна полза за хората;
за съществен принос в намаляване на неравенствата по отношение на
здравето;
за гарантиране на човешките права;
за изграждане на социален капитал.
Световният опит и подкрепа се изразява и в Декларацията от Аделаида
(1988г.) за здравословна обществена политика и Декларацията от Сундсвал
(1991г.) за подкрепяща здравето среда.
Оценката от нуждите от промоция на здравето в дадено предприятие и
оценката на напредъка в удоволетворяването им са главните компоненти
на управлението на промоцията на здравето на работното място. За
плодотворното развитие на такова управление, важно е да се отчита
централната роля на овластяването на работниците, в смисъл на
компетентност и ниво на автономия; да се включи задълбоченото
разбиране за здравето в политиката на фирмата; да се осигури въвеждането
на инфраструктура организираща широкото участие на територията на
цялото предприятие; и да се даде възможност на работниците на всички
нива да споделят интересите и познанията си с ключовите фигури.
Промоцията на здравето е стратегия допълваща трудовата медицина. В
една и съща популация те се насочват към различни здравни проблеми и
техните причини. Факторите на работната среда определят здравето и
качеството на живот в бита, но и начина на живот (семейство, навици,
ценностна система и др.) и експозицията на факторите на околната среда
извън помещенията на предприятието определят безопасността и здравето
при работа. За разлика от трудовата медицина, няма законодателни
изисквания или задължителна инфраструктура за внедряване на промоция
на здравето в предприятията. Промоцията на здравето при работа увеличи
значението си, тъй като работодателите и работниците разбраха
съответните дългосрочни ползи.
ІІ.Здраве, социален капитал, общност.
Социалният капитал е елемент от националното богатство и е създаден от
колективните действия на хората. Той може да се измери с качеството на
живота и на условията на труд. Социалният капитал определя степента, до
която всеки може да използва пълно своите физически, умствени и
социални възможности. Общо казано, голяма част от колективните
действия, предприети от хората стават в предприятията. Поради това,
въпреки, че главната цел на повечето предприятия е да правят печалба, те
са или трябва да бъдат активни в подобряването на качеството на живота
и на условията на колективния живот и труд. В този смисъл промоцията на
здравето на работното място има голям дял в промоцията на здравето
изобщо. Разбира се с нейното представяне се започва от детската градина,
училището, институциите и се допълва в предприятията.
Здраве и болест.
Дейностите по промоция на здравето започват с представяне на самото
понятие „здраве“. Думата „здраве“ е една от многото абстрактни думи,
които е създало човечеството за да се огради от безкрайната неизвестност
на битието. Разбира се, че понятието за здраве няма и не може да има
точни измерения или дефиниция, но то трябва да насочва хората да гледат
на здравето от позициите на науката за цялото (холастиката). По
дефиниция на СЗО от 1984г. здравето се определя като степента, до
която един индивид или група могат да реализират стремежи, да
задоволят потребности и да живеят в хармонични взаимоотношения
със заобикалящата среда. То е ресурс за всекидневния живот, в който
хората имат контрол върху собственото си здраве и възможност да
го подобряват. Здравето е основно човешко право и солидно социално
инвестиране. Тази дефиниция определя здравето като наличие на
потенциал, като способност за адаптиране и за живот в хармония с
околните и е позитивен ресурс, а не цел за всекидневния живот. Но тя не
отчита различните ресурси за здраве с които се ражда всеки човек и
неговата предопределеност за неравенство по отношение на здравето.
Косвено това определение дефинира болестта като ниска степен на здраве.
Друга дефиниция на СЗО определя здравето като състояние на пълно
физическо, психическо и социално благополучие. В това определение
думата пълно определя здравето като абсолютно понятие, като статично
състояние, без да отчита адаптацията към настъпващите промени. Според
това определение здравите хора на земята са единици. Важно
положително качество и обща черта на двете определения е, че здравето на
индивида е здравето на обществото (общността) и не е възможно
индивидите да бъдат здрави в общество (общност), което не предоставя
ресурсите, необходими за основните потребности, свързани с различните
измерения на здравето. Неправилно, като антипод на понятието здраве се
изполва понятието болест. Според мен много по практично и правилно би
било СЗО да дефинира подробно понятието „болест“ вместо „здраве“. От
раждането си всеки човек се бори и побеждава болестта и става по силен
или умира. Така, че здравето е динамично понятие и представлява
съвкупността от победите ни над болестите. Този, който се чувства
напълно здрав, по никакъв начин не може да бъде такъв; също така и
човек, при когото въпреки старателно точното изследване не сме открили
нищо болестно, може да се чувства болен или пък да носи в себе си още
една неразпозната болест. Здравето не е постоянно състояние, а трябва
постоянно да се съхранява или извоюва.
В еволюцията на знанията, стремежите и възможностите на общностите
от хора са формулирани различни негативни и позитивни дефиниции на
здравето, оценявани сега като повърхностни и елементарни. Така
например една негативна дефиниция определя здравето като липса на
субективно усещане за боледуване. Макар и критикувано това
определение присъства постоянно във всекидневния ни живот. Нима не е
вярно, че когато срещнем познат човек и той ни попита "как си", ние почти
винаги отговаряме "добре съм" въпреки, че не винаги сме добре и здрави
или имаме проблеми в работата. Но ние отговаряме така, защото знаем, че
тези проблеми са временни, тях винаги ще ги има под една или друга
форма. Мъдрият човек е винаги изпълнен с благодарност към съдбата си и
благодари на бога във всеки момент от живота си защото знае че е можело
да бъде и по зле.
Възгледът за същността на болестта обаче е в зависимост от
господстващия дух на времето, тоест от възгледите на човека относно
света и живота. Така както в раншните времена човек е виждал появата на
болестите във връзка с „Божията промисъл“, а също и във връзка с дявола,
така днес той ги вижда във връзка с откриването на бактериите , вирусите,
алергените и други „персонифицирани“ злодеи. Ето защо днес се смята за
общовалидна идеята да се пазим от тях, за да останем здрави. И все пак
това е само едната страна на действителността. Другата страна е човекът,
който също участва в проникването на тези „вредители“, понеже малко
или много подготвя почвата за тях. Изхождайки от светоусещането на
изминалите десетилетия, човекът насочваше своя поглед, а заедно с него и
научните изследвания, в посока почти изключително към тези външни
неща. В известен смисъл това задоволява една подсъзнателна душевна
потребност на човека, при което „виновникът“ се обективизира в образа на
възбудителя на заболяването, или чуждото тяло, и с това самият човек се
чувства облекчен. Практически става дума за отношенията алерген-
антитяло, бактерии – гостоприемник, или инфекция – организъм, което е
едно постоянно „уреждане на сметки“ между човека и околната среда,
това е непрекъсната битка между истинската духовна същност на човека,
неговият Аз и това, което му е чуждо, т.е. с всичко, което е „не-Аз“. Точно
поради това, че човекът е една отворена система и по необходимост трябва
да приема вътре в себе си „чужди вещества“, например хранителните
средства, за да може да живее, се появява като резултата и тази
проблематика, това стълкновение с околната среда. Това противопоставяне
е нарушено при болестите, но когато то протича по правилния начин, след
него човек не е същият както преди – той е станал по-силен способен за
съпротива, той е излязъл от борбата като победител. Така например
нашата защита срещу инфекциозните причинители е имунитетът. Но човек
не донася с раждането си изградена имунна система, а трябва тепърва, с
течение на времето в контак и борба с причинителите да развива
способността си за противопоставяне. Способностите трябва да бъдат
извоювани. Само в медицината се вярва, че този принцип може да бъде
нарушен: Така например на децата се „спестява“ неприятното
противопоставяне на типичните детски болести, които все пак
представляват едно упражнение на имунната система. Всяка висока
температура се третира незабавно с понижаващи температурата средства –
а треската, естествено е едно обременяване за организма, тъй като с нейна

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Промоция на здраве

Промоция на здравето на работното място (ПЗРБ). І.Дефиниция на промоция на здравето. Промоцията на здравето е ключов елемент на HEALTH 21 – новата рамкова политика за здраве за всички за Европейския регион на СЗО. Тя се дефинира в...
Изпратен от:
vilain7
на 2009-08-31
Добавен в:
Общи материали
по Медицина
Статистика:
379 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
промоция и профилактика на женското здраве
добавена от ani.atanasova60 18.04.2018
0
6
Казус за 01.06 спешно! Без изисквания
добавена от freshes 26.05.2016
0
8
Казус за 01.06 спешно! Няма изисквания
добавена от freshes 26.05.2016
0
5
Подобни материали
 

Инфаркт на миокарда

11 мар 2011
·
109
·
8
·
1,192
·
185

Основен симптом е болката, която е продължителна над 20минути, силна и същественото, което я отличава с наличието на вегетативна симптоматика – гадене, повръщане, изпотяване. Трябва да се отбележи, че съществуват и нетипични форми на острия...
 

Инфаркт на миокарда

13 дек 2007
·
225
·
5
·
918
·
157

Повечето сърдечни пристъпи са причинени от запушване на тези артерии. Ако кръвотокът не се възстанови в рамките на 20 до 40 минути настъпват необратими промени на сърдечния мускул, водещи до смърт на изграждащите го клетки. За 6-8 часа сърдечният мускул..
 

Влияние на артериалната хипертония върху появата на инфаркт на миокарда

29 яну 2009
·
163
·
7
·
684
·
80

Инфарктът на миокарда представлява исхемична некроза, т.е. - загиване на част от тъканта на сърдечния мускул поради недостатъчното му снабдяване с кръв и кислород.
 

Лекции по медицинска рехабилитация

29 сеп 2009
·
429
·
17
·
3,888
·
486
·
2

Понятието рехабилитация започва да се споменава в началото на ХХ век като до сега бива дефинирано по различни начини. Според една от най-старите дефиниции рехабилитацията е процес на приложение...
 

Социална медицина - лекции

22 мар 2009
·
653
·
9
·
1,823
·
658
·
1

Междинна наука- взаимодейства с други науки, интегративна наука. Обединява обединени и изолирани, отдалечени в ……. в научна сфера в единна концепция. СМ е мост между естествознание и общество знанието, между медицина и социология...
 
Онлайн тестове по Медицина
Тест медицина - полови системи II част
тематичен тест по Медицина за Студенти от 4 курс
Това е втора част от тестовете по медицина, свързани със заболяванията на половите системи. Подходящ е за самоподготовката на четвъртокурсници по медицина.
(Лесен)
30
59
1
1 мин
09.08.2011
Тест медицина - полови системи V част
тематичен тест по Медицина за Студенти от 4 курс
Това е пета част от тестовете по медицина, свързани със заболяванията на половите системи. Подходящ е за самоподготовката на четвъртокурсници по медицина. Включени са както въпроси с избираем отговор, така и задачи за посочване на диагнози.
(Труден)
32
58
1
1 мин
09.08.2011
» виж всички онлайн тестове по медицина

Промоция на здраве

Материал № 371934, от 31 авг 2009
Свален: 379 пъти
Прегледан: 407 пъти
Предмет: Медицина
Тип: Общ материал
Брой страници: 16
Брой думи: 1,926
Брой символи: 16,991

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Промоция на здраве"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения