Павлин Славов
преподава по Етика
в град Благоевград
Големина на текста:
Тема 28.
БИЗНЕС ЕТИКА И БИЗНЕС ЕТИКЕТ
Бизнес етика – предмет и предметна област
Обособяването на бизнес етиката , като част от приложната етика, се отнася към
70те години на ХХв., когато започва издаването на материали от научни конференции,
посветени на тези проблеми.Норман Боуи приема за рожденна дата на бизнес етиката
ноември 1974, когато се провежа първата конференция по бизнес етика в Канзанския
университет.Постепенно се създават изследователски центрове, появяват се
специализирани периодични издания, сформират се институции за разпространение и
популяризиране на теоретичните достижения, започва преподаването на бизнес етика
като академична дисциплина в икономическите учебни заведения, оформят се
програми за прилагането на добрите знания в съвременото управление на бизнеса.
Какво е бизнес етика? Отговорът на този въпрос не би затруднил никого, защото
произтича от разбирането на понятията, които образуват словосъчетанието бизнес
етика. Естествено, че става дума за прилагането на етика към специфичната сфера на
бизнеса, именно за това се налага краткото обяснение на понятията.
Основни понятия етика, бизнес, морал, етични стандарти, морално
поведение.
Бизнес
Понятието бизнес има изключително широка употраба в съвременият
ежедневен език.То често се използва за да се означи всяка работа която човек върши
независимо към каква сфера се отнася тя и каква е целта и.В някои случаи употребата е
по прецизна и означава всяка заетост, ангажираност, усилие, професия, роля или
дейност, които човек извършва за да си осигури средства за съществуване, т.е. печалба.
Без значение е дали тази дейност се разгръща в по кратък, по дълъг или неограничен
период от време.Бизнес може да е определено поле на дейност, в което човек се
изявява, или от което печели.
Целта на бизнеса е винаги печалба за субекта, който го осъществява.Обаче
резултатите от бизнеса са от полза не само за субекта, а и за цялото общество. Затова
бизнесът и неговото развитие засягат напрактика всички хора в обществото, защото те
или извършват бизнес, или се възползват от резултатите му, а най –често – и двете
заедно. На сполучливият бизнес се гледа, от една страна, като печалба за отделният
индивид, а от друга – като облагодеталстване на цялото общество.
Етика
Понятието етика е не по малко познато от понятието бизнес.Етиката е
теоретичен модел за това, което е добро и правилно за хората в обществото или в
определена негова сфера.Тя засяга човешкото поведение и е теория за морала като
оценъчно – регулативна система на социалния живот. Като теория етиката естествено е
част от обособилото се човешка познание и самата има логически, абстрактен и
систематизиран вид.
Като теоретично познание, задачата на етиката е да постигне истината за морала
като регулатор на обществения живот.Тя изследва това, което е факт в моралната
практика – цености, норми, принципи, идеали, цели, критерии за оценка и т.н.
Съчетанието бизнес етика на пръв поглед изглежда странно, защото двете му
съставни части принадлежат към различни сфери.Като че ли по – уместно е бизнесът да
се свързва с морала, а не с етиката.Но заради ярко изразеният приложен аспект на
етическата теория понятието морал и етика обикновено се употребяват като синоними
в ежедневието, без да се разграничава, че моралът е социално явление, което регулира
1
общественият живот, а етиката – неговото изследване и теория.Оценката етично носи
авторитета, обосноваността и убедителността на теоретичният анализ.Затова тя
означава правилно и от морална гледна точка.В този аспект бизнес етиката е свързана с
изискването за такова поведение в бизнеса, което е най правилно от теоретични
позиции на етиката за постигане на типичните за бизнеса цели, като същевременно то
не се конфронтира с базисните човешки морални цености.
Понятието “бизнес” и “етика” се разграничават и по основините нагласи на
сферите, към които принадлежат. Това, че бизнесът има ярко изразен икономически
смисъл, го обвързва с всички особености на икономическата среда.Там основна
насоченост е към печалбата, конкуренция, грижа за себе си, постигане на собствен
интерес.В същото време етиката, както и моралът, се отнасят към съвсем различни
цености, свързани предимно с духовното извисяване, правене на добро и т.н.Това обаче
не означава че етиката няма отношение към бизнеса.Моралът като оценъчно
регулативна система, дейстава във всяка сфера на обществения живот, макар че не във
всяка една от тях той използва едни и същи механизми, ценостти и норми.В този
смисъл бизнесът не е изключение.
На тази основа можем да заключим че съчетанието бизнес етика на практика е
доста точно.То разкрива, че в бизнеса, поради неговата специфика и цели, не може да
се говори за морал изобщо или за която и да е била етическа система.Именно бизнес
етиката е това специално и адаптирано приложение на обшточовешките морални
стандарти и етически концепции към особената сфера на бизнеса.Тя фиксира анализира
и предлага решения на проблемите от аксиологичен и морален характер, които
възникват в бизнеса.
Съществуват следните нива на етично поведение:
Макроравнище – бизнис етиката се занимава с изучаване на моралността,
проблемите свързани със собствеността, проблеми на пазара, проблеми в неформалната
икономика и др;
Мезоравнище – фирмено равнище, етични проблеми свързани с икономическите
субекти, с клиенти, доставчищи, персонал, икономическо законодателство и др;
Микроравнище – индивида и неговото поведение в обществото, свързано с
мотивацията, доходи, данъци, права на собственост, ценостният свят на индивида.
Морал
Понятието “морал” е съвкупност от възгледи, система от принципи на поведение
и отношение към света, отнасяща се до понятията добро и зло, съвест и чест, похвално
и срамно, дълг и справедливост, и е тясно свързана с човешката етика. Моралът е
юридическа категория. В тесен смисъл е признаваната от определена социална група
съвкупност от правила за поведение, изработени в съответствие с определяните в
крайна сметка от икономическите условия на живот възгледи за добро и зло, дълг и
справедливост, съвест и чест, похвално и срамно и пр. Моралът в широк смисъл
включва в себе си и нравствеността. Според Буаст има два вида морал: единият —
пасивен, който ни забранява да вършим зло, другият — активен, който ни повелява да
вършим добро.
Съществуват различни опити за определяне на морала. Най–често във
всекидневното съзнание моралът се отъждествява с доброто, добрия човек, добрите
следствия от постъпките ни, добрите ни намерения. Друга форма за разбиране на
морала се базира на общоприетите представи за обичаи и традиции. От гледна точка на
масовата психика тъкмо обичаят и традицията са ядрото за разбиране на морала. Във
всекидневното общуване моралът се отъждествява преди всичко като обичайно –
традиционна форма на общуване между хората
2
В бизнеса и мениджмънта съществуват етични стандарти, с помощта на които се
разграничава поведението на бизнесмените и мениджърите – доколко то е правилно
или неправилно, честно или нечестно и т.н. Етичите стандарти включват етични норми
и етични принципи.
Етични стандарти
Етичните норми са съвкупност от правила на поведение, които изискват,
забраняват или поощряват определен тип поведение.Нормите са определени социални
ценостти, свързани са с нещо, което се предписва и изисква.Всяка ценост може да бъде
свързана и определена като норма и обратното. Етичните норми са т.нар социални
заповеди, имащи императивен характер.
Етичните принципи са конкретизация на етичните стандарти, които се използват
за оценяването както на индивидуалното, така и на корпоративното поведение. В
научната литература по отношение на бизнеса и мениджмънта се разглеждат 3 етични
принципа:
1. принцип на универсализма и формализма;
2. принцип на справедливостта;
3. принцип на утилитаризма;
Принципа на универсализма се свързва с правините норми, свободи,
задължения. Правото представява система от норми, които осигуряват съвместният
живот на хората върху основата на личната свобода.Отличителните особености на
моралните права са: те са основата на автомността на индивида, а също така и на
равенството между хората; те са свързани със задълженията и отговорностите.
Принцип на справедливостта – в основата му лежи идеята за съответствие между
деяние и възмездие, права и задължения, заслуги и признание, вложено и придобито.
Представители са Аристотел, Джон Роус. В научната литература се разглеждат няколко
типа справедливост:
справедливостта като равенство - егалитаризъм – равно разпределение на
благата;
справедливост според участието и приносът на всеки;
справедливост според нуждите и потребностите – социалистическа;
справедливостта като свобода - либерализъм;
Основоположници на принципа на утилитаризма са Джон Лок, Джон Стюард
Мил, Адам Смит, Дейвид Рикардо.Този принцип гласи, че дадено действие е правилно
от етична гледна точка, ако и само ако общата сума от приложените крайни резултати
от това действие е по голямо отколкото сумата от общите резултати на всяко друга
действие, което субектът може да извърши вместо него.Една стъпка е етична когато
носи ползи за най – голям брои хора.
Етичните стандарти притежават следните характеристики:
те за разлика от граматическите се отнасят за проблеми, които оказват сериозно
влияние върху човешкото благополучие;
те за разлика от юридическите не са плод на решение от висшестоящи властови
структури. Етичните стандарти са резултат от опите на хората. Не могат да
бъдат променяни и да служат на интересите на отделни индивиди или групи;
те не са съобразени с личния мотив, морално задължение на всички е да спазват
етичните стандарти;
те изразяват общовалидната безпристрастна оценка на т.нар. въображаем
наблюдател на нашето поведение - съвестта;
за разлика от правните норми те са свързани с особени чувства, нагласи, с
оценката и самооценката на личността;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Бизнес етика и бизнес етикет

Обособяването на бизнес етиката, като част от приложната етика, се отнася към 70те години на ХХв., когато започва издаването на материали от научни конференции, посветени на тези проблеми...
Изпратен от:
Ани Иванова
на 2009-07-30
Добавен в:
Лекции
по Етика
Статистика:
1,467 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Спешно за утре!!! Помогнете ми!!!
добавена от sali_sibel 11.01.2015
2
8
Подобни материали
 

Професионална етика

28 яну 2009
·
292
·
10
·
1,971
·
475

В човека има активно, творческо начало, с което е свързано познанието. Това активно начало е духовното начало. Познанието съдържа теургичен елемент...
 

Бизнесетика

05 апр 2007
·
886
·
15
·
2,924
·
292
·
1

Етиката е теоретичен модел за това, което е добро и правилно за хората в обществото или в определена негова сфера. Задачата на етиката е да постигне истината за морала като регулатор на обществения живот.
 

Морал - възникване и развитие

02 яну 2008
·
716
·
6
·
1,049
·
370

Някои учени определят професионалната етика като “съвкупност от нравствени норми, понятия, съждения, оценки за начините на поведение, характерни за представителите на определени групи от обществото...
 

Основни етични проблеми на XX век. Насоки и тенденции на развитие

04 яну 2008
·
421
·
6
·
1,148
·
304
·
1

Понятието “етика” произхожда от гръцки и означава обичай, нрав, характер.При древните етиката е била едно цяло с общата философия и правото.Представлявала е практически нравоучения, преподаващи телесна и психическа хигиена.
 

Произход и същност на човека. Етика

05 мар 2008
·
138
·
5
·
1,585
·
92

Духовната еволюция на хомо сапиенс се осъществява по законите на Кармата и прераждането (превъплъщението). Кармата означава, че в сегашния си живот си създаваш условията за следващия.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Етика
Бизнес етика
изпитен тест по Етика за Студенти от 3 курс
Тест по бизнес етика от НБУ, 5-ти семестър. Всеки въпрос има само по един верен отговор.
(Труден)
30
4
1
5 мин
30.07.2019
Тест по етика и право за 10-ти клас
изходен тест по Етика за Ученици от 10 клас
Тестът е върху учебното съдържание по етика и право за 10-ти клас. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
13
784
1
07.03.2013
» виж всички онлайн тестове по етика

Бизнес етика и бизнес етикет

Материал № 369912, от 30 юли 2009
Свален: 1,467 пъти
Прегледан: 1,556 пъти
Предмет: Етика, Философия
Тип: Лекция
Брой страници: 13
Брой думи: 3,643
Брой символи: 31,807

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бизнес етика и бизнес етикет"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Павлина Костадинова
преподава по Етика
в град София
с опит от  20 години
491

Павлин Славов
преподава по Етика
в град Благоевград
с опит от  12 години
437

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения