Големина на текста:
ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
В гл.1 са регламентирани общите положения – този закон урежда
условията и реда за лицензирането ,осъществяването на дейността ,
надзора и прекратяването на кредитните институции с цел осигуряването
на стабилна банкова система и защита интересите на
вложителите.Кредитните институции са банките и дружествата за
електронни пари.Посочени са дейностите на банките ,които може да се
извършват ако са посочени м лиценза и :
-извършване на парични преводи и платежни услуги по смисъла на закона
за платежните услуги и платежните системи.
-приемане на ценности на депозит
-финансов лизинг
-гаранционни сделки
-търгуване с ЦК за собствена сметка, участие в емисията на ЦК
-консултации на дружества относно тяхната капиталова структура ,
отрасловата структура
В гл.2 е регламентирано учредяването и управлението на банката-Банката
се учредява като АД.Минимално внесеният капитал при учредяването на
банката е 10 млн. лв.Банката може да открива повече от един клон в
отделно населено място, вкл. И в населени места където е и седалището
и.Банката издава само безналични акции като всяка акция дава правото на
един глас.Уставът на банката съдържа сделките освен данните ,
предвидени в ТЗ и данни за сделките , които ще се извършват.Посочени са
изискванията за членовете на управителния съвет , на съвета на
директорите.
В гл. 3 са регламентирани изискванията за издаването на лиценз за
банкова дейност.За извършването на банкова дейност се изискват лиценз
издаден от БНБ .Към изявлението за издаване на лиценз се прилагат:
-уставът и други учредителни актове на заявителя
- документи съдържащи данни за записаните акции и направени вноски
-план за деловата дейност на банката
-описание на системите за вътрешен контрол
-имената и членовете на надзорния съвет
Лицензът за извършване на банкова дейност се издава когато са изпълнени
следните условия:
-уставът и др. учредителни актове на заявителя съответстват на закона
-капиталът на банката и внесената част от него са не по малко от
изисквания минимален резерв
-чл. на управителния и надзорния съвет отговарят на условията посочени в
закона
В раздел 2 на гл.З се разглеждат редът и процедурите по признаване на
банковите клонове от БНБ.Уведомлението за откриване на клон на
територията на държава –членка трябва да съдържа информация за:
- д-вата – членка , на чиято територия възнамерява да открие клон
-седалище и адрес на , който възнамерява да регистрира клона, адрес за
кореспонденция
- лицата на , които е възложено управлението и представителството на
клона
- организационната структура на клона
Банката може да извършва директно дейности на територията на др.
държава- членка ако те са вкл в лиценза и за банковата дейност.
БНБ може да отнеме лиценза за извършване на банкова дейност когато:
-банката не започне да извършва разрешената дейност в срок от 12 месеца
от издаването на лиценза
-банката е предоставила неверни данни за придобиване на лиценз
-банката е преустановила дейността си за повече от 6 месеца
- банката не разполага с достатъчно собствен капитал или не може да се
смята , че ще продължи да изпълнява задълженията си към кредиторите.
БНБ задължително отнема лиценза при неплатежоспособност.
В гл.4 са регламентирани собствения капитал, ликвидността и др.
изисквания.Банките по всяко време поддържат собствен капитал , който
превишава или е равен на капиталовите изисквания за:
-кредитен риск
-валутен и стоков риск
-оперативен риск
-акционерния капитал на банката не бива да спада под 10 млн. лв.
Банките не могат да изплащат дивиденти или да извършват разпределение
на капитала , преди да са заделили необходимите средства за Фонд
„ Резервен”.
Основните правила на дружеството за електронни пари са :
-предоставяне на финансови и нефинансови услуги пряко свързани с
издаването на електронни пари
-услуги по съхраняване на информация в/у електронни устройства от
името на други дружества или публични институции.
-Минимално необходимият внесен капитал за учредяване на дружество за
електронни пари не може да бъде по-малък от 2 млн. лв.
- Размерът, структурата и съотношенията на собствения капитал, с който
трябва да разполагат по всяко време дружествата за електронни пари,
както и активите, в които могат да извършват вложения, се определят с
наредба на БНБ
- Дружествата за електронни пари притежават активи на стойност,не по-
малка от стойността на всички финансови задължения, свързани с
издадените електронни пари в обръщение.
В гл. 6 - Всеки администратор в банка е длъжен да разкрие писмено пред
управителния є орган търговския, финансовия или друг делови интерес,
който
той или членовете на семейството му имат от сключването на търговска
сделка с банката.
Делови интерес е налице винаги, когато страна по договор с банката е:
- администраторът или член на неговото семейство;
- лице, с което администраторът или член на неговото семейство е
икономически свързан, като:
- притежава пряко или косвено квалифицирано дялово участие;
е негов администратор;
- е съдружник в събирателно дружество, командитно дружество или в
дружество с ограничена отговорност.
- Банките приемат правила, с които уреждат реда за разкриване на
конфликти на интереси и за осигуряване на доверителност, за да не се
допуска увреждане на интерес на клиент на банката за сметка на друг
клиент или на администратор или служител на банката, както и на интерес
на банката за сметка на
интерес на нейни администратори или служители.
Глава седма­Отношения между банките и между банките и
обслужваните от тях лица-
- Банките могат да емитират в левове и в чуждестранна валута облигации,
други дългови ценни книжа, както и права, свързани с тях.
При отпускане на кредит банката предоставя безплатно и в писмена форма
на клиента своите условия по кредитите, които съдържат най-
малко:
- данни за общите разходи по кредита (такси, комисиони и други разходи,
пряко свързани с договора за кредит) и за обективните критерии, въз
основа на
които тези разходи могат да се изменят;
-лихвения процент, изразен като годишен лихвен процент, метода за
изчисляване на лихвата, както и условията, при които може да се променя
лихвата до
пълното погасяване на кредита;
-допълнителните задължения, свързани с разплащанията;
-условията и разходите при предсрочно погасяване на кредита.
Глава осма­Банкова и професионална тайна Служителите на банката,
членовете на управителните и контролните органи на банката,
длъжностните лица в БНБ, ликвидаторите, синдиците,както и всички други
лица, работещи за банката, не могат да разгласяват, както и да ползват за
лично или за членовете на семейството им облагодетелстване информация,
представляваща банкова тайна.
- Банкова тайна са фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и
операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката.
Глава девета­ Банката създава, поддържа и осъвременява информационна
система,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 май 2016 в 21:32 студент на 26 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет стопанска отчетност, специалност - Стопански и финансов контрол, випуск 2016
28 фев 2016 в 21:26 учител на 46 години от Асеновград - ОУ "Васил Левски", Нареченски бани, випуск 2016
18 окт 2015 в 23:04 в момента не учи на 29 години
 
Подобни материали
 

Банково дело - въпроси и отговори

01 окт 2008
·
278
·
11
·
2,085
·
233

1.Ликвидността на една банка е приемлива когато коефициентите за ликвидност по падежни интервали са: - да могат максимално да предвиждат постъпленията си - са не по-малки от 1, поне за първите два падежни интервала 2.Капиталът от първи ред включва:...
 

Особености на потребителските кредити

19 фев 2009
·
357
·
18
·
3,674
·
229

"Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг". Характеристика на потребителските кредити.
 

Потребителски кредити

19 май 2009
·
223
·
10
·
796
·
151

Сравнение между потребителските кредити предостажиани от Райфайзен банк и Първа инвестиционна банка....
 

Потребителски кредити

19 апр 2011
·
81
·
12
·
465
·
150

Същност на потребителските кредити и сравнение на условията по потребителски кредити в няколко банки...
 

Собствен капитал на банките

06 фев 2012
·
50
·
3
·
963
·
110

Банките са изправени пред необходимостта да вземат решение за източниците и формите за осигуряване на необходимия капитал. При решаването на този проблем се налага да се установи цената на отделните източници и влиянието им върху финансовото състояние...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банково дело
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тест по банково дело, подходящ за изпит, специалност финанси. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(За отличници)
41
4
1
5 мин
12.08.2019
Тест по банково дело за студенти
междинен тест по Банково дело за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса за междинно изпитване на студенти от специалност Банково дело. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
10
52
1
1 мин
12.09.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Закон за кредитните институции

Материал № 368837, от 15 юли 2009
Свален: 62 пъти
Прегледан: 54 пъти
Качен от:
Предмет: Банково дело
Тип: Общ материал
Брой страници: 8
Брой думи: 1,492
Брой символи: 13,510

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Закон за кредитните институции"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения