Големина на текста:
ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
В гл.1 са регламентирани общите положения – този закон урежда
условията и реда за лицензирането ,осъществяването на дейността ,
надзора и прекратяването на кредитните институции с цел осигуряването
на стабилна банкова система и защита интересите на
вложителите.Кредитните институции са банките и дружествата за
електронни пари.Посочени са дейностите на банките ,които може да се
извършват ако са посочени м лиценза и :
-извършване на парични преводи и платежни услуги по смисъла на закона
за платежните услуги и платежните системи.
-приемане на ценности на депозит
-финансов лизинг
-гаранционни сделки
-търгуване с ЦК за собствена сметка, участие в емисията на ЦК
-консултации на дружества относно тяхната капиталова структура ,
отрасловата структура
В гл.2 е регламентирано учредяването и управлението на банката-Банката
се учредява като АД.Минимално внесеният капитал при учредяването на
банката е 10 млн. лв.Банката може да открива повече от един клон в
отделно населено място, вкл. И в населени места където е и седалището
и.Банката издава само безналични акции като всяка акция дава правото на
един глас.Уставът на банката съдържа сделките освен данните ,
предвидени в ТЗ и данни за сделките , които ще се извършват.Посочени са
изискванията за членовете на управителния съвет , на съвета на
директорите.
В гл. 3 са регламентирани изискванията за издаването на лиценз за
банкова дейност.За извършването на банкова дейност се изискват лиценз
издаден от БНБ .Към изявлението за издаване на лиценз се прилагат:
-уставът и други учредителни актове на заявителя
- документи съдържащи данни за записаните акции и направени вноски
-план за деловата дейност на банката
-описание на системите за вътрешен контрол
-имената и членовете на надзорния съвет
Лицензът за извършване на банкова дейност се издава когато са изпълнени
следните условия:
-уставът и др. учредителни актове на заявителя съответстват на закона
-капиталът на банката и внесената част от него са не по малко от
изисквания минимален резерв
-чл. на управителния и надзорния съвет отговарят на условията посочени в
закона
В раздел 2 на гл.З се разглеждат редът и процедурите по признаване на
банковите клонове от БНБ.Уведомлението за откриване на клон на
територията на държава –членка трябва да съдържа информация за:
- д-вата – членка , на чиято територия възнамерява да открие клон
-седалище и адрес на , който възнамерява да регистрира клона, адрес за
кореспонденция
- лицата на , които е възложено управлението и представителството на
клона
- организационната структура на клона
Банката може да извършва директно дейности на територията на др.
държава- членка ако те са вкл в лиценза и за банковата дейност.
БНБ може да отнеме лиценза за извършване на банкова дейност когато:
-банката не започне да извършва разрешената дейност в срок от 12 месеца
от издаването на лиценза
-банката е предоставила неверни данни за придобиване на лиценз
-банката е преустановила дейността си за повече от 6 месеца
- банката не разполага с достатъчно собствен капитал или не може да се
смята , че ще продължи да изпълнява задълженията си към кредиторите.
БНБ задължително отнема лиценза при неплатежоспособност.
В гл.4 са регламентирани собствения капитал, ликвидността и др.
изисквания.Банките по всяко време поддържат собствен капитал , който
превишава или е равен на капиталовите изисквания за:
-кредитен риск
-валутен и стоков риск
-оперативен риск
-акционерния капитал на банката не бива да спада под 10 млн. лв.
Банките не могат да изплащат дивиденти или да извършват разпределение
на капитала , преди да са заделили необходимите средства за Фонд
„ Резервен”.
Основните правила на дружеството за електронни пари са :
-предоставяне на финансови и нефинансови услуги пряко свързани с
издаването на електронни пари
-услуги по съхраняване на информация в/у електронни устройства от
името на други дружества или публични институции.
-Минимално необходимият внесен капитал за учредяване на дружество за
електронни пари не може да бъде по-малък от 2 млн. лв.
- Размерът, структурата и съотношенията на собствения капитал, с който
трябва да разполагат по всяко време дружествата за електронни пари,
както и активите, в които могат да извършват вложения, се определят с
наредба на БНБ
- Дружествата за електронни пари притежават активи на стойност,не по-
малка от стойността на всички финансови задължения, свързани с
издадените електронни пари в обръщение.
В гл. 6 - Всеки администратор в банка е длъжен да разкрие писмено пред
управителния є орган търговския, финансовия или друг делови интерес,
който
той или членовете на семейството му имат от сключването на търговска
сделка с банката.
Делови интерес е налице винаги, когато страна по договор с банката е:
- администраторът или член на неговото семейство;
- лице, с което администраторът или член на неговото семейство е
икономически свързан, като:
- притежава пряко или косвено квалифицирано дялово участие;
е негов администратор;
- е съдружник в събирателно дружество, командитно дружество или в
дружество с ограничена отговорност.
- Банките приемат правила, с които уреждат реда за разкриване на
конфликти на интереси и за осигуряване на доверителност, за да не се
допуска увреждане на интерес на клиент на банката за сметка на друг
клиент или на администратор или служител на банката, както и на интерес
на банката за сметка на
интерес на нейни администратори или служители.
Глава седма­Отношения между банките и между банките и
обслужваните от тях лица-
- Банките могат да емитират в левове и в чуждестранна валута облигации,
други дългови ценни книжа, както и права, свързани с тях.
При отпускане на кредит банката предоставя безплатно и в писмена форма
на клиента своите условия по кредитите, които съдържат най-
малко:
- данни за общите разходи по кредита (такси, комисиони и други разходи,
пряко свързани с договора за кредит) и за обективните критерии, въз
основа на
които тези разходи могат да се изменят;
-лихвения процент, изразен като годишен лихвен процент, метода за
изчисляване на лихвата, както и условията, при които може да се променя
лихвата до
пълното погасяване на кредита;
-допълнителните задължения, свързани с разплащанията;
-условията и разходите при предсрочно погасяване на кредита.
Глава осма­Банкова и професионална тайна Служителите на банката,
членовете на управителните и контролните органи на банката,
длъжностните лица в БНБ, ликвидаторите, синдиците,както и всички други
лица, работещи за банката, не могат да разгласяват, както и да ползват за
лично или за членовете на семейството им облагодетелстване информация,
представляваща банкова тайна.
- Банкова тайна са фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и
операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката.
Глава девета­ Банката създава, поддържа и осъвременява информационна
система,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Закон за кредитните институции

Кредитните институции са банките и дружествата за електронни пари...
Изпратен от:

на 2009-07-15
Добавен в:
Общи материали
по Банково дело
Статистика:
62 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Банково дело - въпроси и отговори

01 окт 2008
·
278
·
11
·
2,085
·
233

1.Ликвидността на една банка е приемлива когато коефициентите за ликвидност по падежни интервали са: - да могат максимално да предвиждат постъпленията си - са не по-малки от 1, поне за първите два падежни интервала 2.Капиталът от първи ред включва:...
 

Особености на потребителските кредити

19 фев 2009
·
357
·
18
·
3,674
·
229

"Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг". Характеристика на потребителските кредити.
 

Потребителски кредити

19 май 2009
·
223
·
10
·
796
·
151

Сравнение между потребителските кредити предостажиани от Райфайзен банк и Първа инвестиционна банка....
 

Потребителски кредити

19 апр 2011
·
81
·
12
·
465
·
150

Същност на потребителските кредити и сравнение на условията по потребителски кредити в няколко банки...
 

Собствен капитал на банките

06 фев 2012
·
50
·
3
·
963
·
110

Банките са изправени пред необходимостта да вземат решение за източниците и формите за осигуряване на необходимия капитал. При решаването на този проблем се налага да се установи цената на отделните източници и влиянието им върху финансовото състояние...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банкови сделки
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тестът включва въпроси относно депозитни продукти и услуги, кредитно посредничество, Private Banking/Wealth Management, кеш-мениджмънт, структурирани финансови продукти, доверително управление на активи, посредничество при инвестиции и емисии на ценни книжа и др. Всички въпроси са отворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
40
7
2
9 мин
22.10.2014
Тест по банков одит
междинен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Контролно с верни отговори тип тест, даден през учебната 2013 година на магистрите от специалност Банков Мениджмънт, но също така пригоден и за бакалавърска степен по Одит. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
15
1
2 мин
20.12.2013
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Закон за кредитните институции

Материал № 368837, от 15 юли 2009
Свален: 62 пъти
Прегледан: 54 пъти
Качен от:
Предмет: Банково дело
Тип: Общ материал
Брой страници: 8
Брой думи: 1,492
Брой символи: 13,510

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Закон за кредитните институции"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения