Големина на текста:
1 тема За първи път стратегическото управление/СУ/ като управление ориентирано към
реализацията на целите на стратегическите планове и практическите им проблеми се поставят през
70 год. на миналия век в САЩ. Стратегическото планиране/СПл/ се използва за обвързване на
дейността на планирането на тези процеси и действия, които ще се отразят на организацията в
дългосрочен аспект. Тук като основен критерии се приема времето, през което ще влияе съответния
фактор, които е предмет на планирането. Докато при СПл, наред с времевия фактор се отчита и
значението на съответните проблеми. Тоест СПл изразява идеите и подходите с помощта, на които
бъдещото въздействие на промените се отчита с текущи решения. Напрактика СПл се реализира
чрез С У. С други думи то е средството за реализация на целите на СУ. СУ трябва да се разбира не
като съвкупност от краткосрочни и ориентирани към текущите резултати дейности, а като
съвкупност от управленски функции имащи перспективен и насочващ характер, които осигуряват
не само оцеляването на организацията, а преди всичко нейното усъвършенстване и развитие. То е
концепция, в която СПл се превръща в процес, който стимулира промените. Прави ги достъпни за
организацията и съдейства за постигане на белязаните цели.
2тема.Характеристиките на съвременната среда: а/взаимообвързаност: -все повече фактори оказват влияние в/у
средата; - все повече фактори влияещи в/у организацията водят след себе си до действието на други фактори;;
б/агресивност; в/мобилност; г/неопределеност; д/непредсказуемост и т.н.Тези характеристики пораждат нуждата от
СУ. За СУ може да се каже, че е подход, който комбинира СПл и управлението в единен процес. Чрез него се дава
възможност концептуално да се насочва и координира дългосрочната еволюция на организацията и околната и
среда.СУ е определен тип съзнателно избрано въздействие от управляващата в/у управляваната система насочено
към постигане на предварително определени стратегически цели.Основна задача на СУ е да определи целите,
направленията и средствата на бъдещото развитие на организацията.СУ е начин на мислене и управление, който
предизвиква процеси водещи до динамично равновесие м/у външната среда и организацията. То е процес, чрез който
резултатите осигуряват дългосрочна приспособимост на организацията към околната среда. СУ се определя още като
комплексна, интегрирана ориентирана към бъдещето с-ма на управление насочена не само към създаване и
укрепване на конкурентните предимства, но е към оказване на влияние в/у средата, и към активни контакти с нея.
Осигуряване постигането на оптимална печалба на организацията, нейната стабилност и просперитет за бъдеще.СУ
намира проявление в цялостната философия на организацията в това число, и в стратегическото мислене.СУ е
категория, която е по-широка категория от СПл. Въз основа на това има няколко извода:1/ СУ е по-широко понятие
от СПл;2/ в съдържанието на СУ се включват и други функции;3/ стратегическият момент може да присъства във
всички управленски решения ако са съобразени и съдействат за успешна реализация на решенията;4/ целта на СУ не
е просто разработването и изпълнението на добър стратегически план, а постигане на равновесие м/у средата и
организацията във всеки един момент. Това е управленски процес, чрез който се постига дългосрочна
приспособяемост на организацията към средата. Важни предпоставки за успех на СУ са :1/ бърза и адекватна
адаптация към промените на средата;2/ оптимално съчетаване на стабилност и мобилност на СУ;3/ формулиране на
обективни единици, реални и практически изпълними цели;4/ осигуряване и пълноценно използване на максимално
пълна, навременна и достоверна информация, за силните и слабите страни на организацията и за околната среда;5/
отлично познаване на факторите на външната и на вътрешната среда влияеща в/у организацията;6/ приобщаване на
всички членове на организацията към стратегията и нейните ценности. Осигуряване на подходяща мотивация за
реализация на целите на СУ новаторски дух на управление;7/ провеждане на комплексен и системен стратегически
анализ и диагностика на средата на системата за управление на рисковете, ресурсите, очакваните ефекти и т.н.;8/
единство на управлението, еднопосочност на различните равнища на управление.Означава, че е не възможно да се
допуска така наречения конфликт на цели. Конфликта на цели съществува, когато целите взаимно се изключват. Не
случайно в организациите една от задачите на управляващите цели на групата и тези на организацията като
цяло.Изисквания на които да отговарят мениджърите свързани със СУ:1/да умее бързо да индифицира ситуацията ;
2/да оценяват правилно силните и слабите страни на организацията;3/да формулират явно мисията и фирмените
цели;4/ да умеят да създават и дейтализират най-добрата политика в стратегиите и плановете на организацията;5/да
определят най-подходящите частни стратегии в зависимост от конкретната ситуация;6/да определят стратегическите
задачи и да ги аранжират във времето;7/творчески да развият стратегията;8/да установяват и налагат нови
стандарти;9/да притежават аналитични умения по отношение на основните функции на СУ;10/да могат да извършват
стратегически анализ и да правят препоръки;11/да могат да предвиждат измененията в организацията и да извличат
максимална полза от тях и т.н.СУ да е обвързано със с-мата от критерии въз основа, на която ще се осъществява по-
нататъшното развитие на организацията.
3 тема1/Практическото реализиране на управлението се осъществява с помощта на основните управленски ф-ции.2/
Необходимо е да се прави разлика м/у понятията управленски ф-ции и управленски дейности. Съществува различие
– всяка управленска функция е съвкупност от управленски дейности.3/ Има взаимовръзка и логическа
последователност м/у управленските ф-ции:-стратегическо планиране;-ръководене;-организиране;-стратегически
контрол /целеполагане; ръководене; планиране; организиране; контрол; регулиране/.Стратегическото планиране е
съвкупност от управленските дейности по определяне на стратегическите цели на развитие на организацията на
ресурсите необходимите за постигането им и на политиката насочена към използването им.Ръководенето - обхваща
комплекс от управленски дейности, свързани с осъществяване на СУ като се започне от определяне на
стратегическите цели, на висшето управляващо равнище, координиране на активността на определени групи
персонал за тяхното постигане, привеждане на стратегическите планове, ефективно изпълнение и конкретизиране на
индивидуалните задачи на по- ниските йерархически равнища.Организирането се занимава с организационно
управленски структури и технологии специфични за СУ с организационната промяна. Нейна главна задача е да
поддържа една вътрешна с-ма на координация и мотивация на човешките усилия и действия, и с-ма за адаптация и
моделиране на околната среда. За да може дадена организационна единица да просъществува в определена среда и
успешно да функционира.Стратегически контрол е съвкупност от дейности по непрекъснато следене на
организацията, сравняване на достигнатото моментно състояние. Параметри на стратегическите цели и привеждане
състоянието на орг-ята в съответствие със залегналите в стратегията междинни цели.
4 темаСтратегическа информационна с-ма е – с-ма за осигуряване на СУ. С-мата с необходимата база от данни и
съответните комуникационни средства.Основните задачи на стратегическата информационна с-ма са:1/ да осигурява
надеждна информация, за състоянието на средата и обекта на управление.2/да дава възможност за възможно най-
вярно определяне на тенденциите в дългосрочното развитие на факторите влияещи в/у стратегията.3/ да предлага
информация за силните и слабите страни на орг-ята и заплахите, и новите възможности съпътстващи развитието.4/
да съдържа изпреварваща информация за стратегически области, в които се очакват значителни промени.5/да дава
възможност за правилно определяне на насоките на бъдещето, ефективно функциониране на орг-ята.6/да предоставя
необходимата информация за изработване на стратегическо управленски решения за най- кратко време.7/ да дава
съвременна информация за критичните точки на вариантите на стратегии.За да могат да се осъществят тези задачи
информацията трябва да отговаря на определени изисквания:1/ надеждност и достоверност на информацията, за да
могат да се изработят обосновани стратегическо управленски решения.2/ минимална по обем, но с богато
съдържание информация.3/ точност на информацията.4/ яснота.5/ достъпност.6/ подходящо структуриране.7/
своевременност.8/ цялостност.9/ целенасоченост.10/ обективност.11/ комплексност.12/ краткост и т.н.Важно, е че не
трябва да се правят изводи въз основа на малко на брой и незначителни факти. При отчитане влиянието на
факторите, на външната и вътрешната среда, трябва да се отчита влиянието на всички фактори.Съществуват
различни източници за набиране на информация на С с-ма:1/конспекти;2/ събрания;3/ отчетни доклади;4/ различни
стандартни бланки за отчитане на баланс и т.н.Експеримента не е източник на икономическа информация в
стратегическата с-ма.Стратегическата информация за съвременното управление непрекъснато ще нараства.това се
дължи на факта във връзка с непрекъснато усложняване на средата. От друга страна намалява времето за
стратегическо управленско решения. Необходима е такава информация с помощта, на която ще се изработват
обосновани и навременни управленски решения във връзка с постигане на набелязаните стратегически цели при
оптимално използване на ресурсите.
7 темаПри формулиране на мисията трябва да се спазват някой изисквания:
1/ кредото, принципите и ценностите, чрез който намира изражение мисията на орг-ята да се формира точно и ясно и
еднозначно и да се споделят от целия персонал;2/ да отразяват уникалността и специфичността на орг-ята;3/
краткост;4/ постановките на мисията да има постоянен характер;5/ оригиналността на мисията;6/ реалност;7/ да е
ориентирана към потребителя;8/ социална ангажираност на мисията.За пръв път в средата на 80-те год. според
Питърс и Отърман бизнес орг-я, която преследва само финансови цели е обречена на провал в по- близко или по-
далечно бъдеще.Според тях по- важно е мениджърите да търсят смисъла за хората, отколкото да търсят само
печалба.Мисията на орг-ята в различните м/у фирмени документи може да се формулира в по- разгърнат вид , но
когато се представя пред обществото или при медии, реклама от нея трябва да се подбере само една ярка и
лаконична фраза.Тъй като мисията е обвързана с генералната цел, то е необходимо тя да бъде конкретизирана, чрез
отделни основни цели.Това ще спомогне за една по- добра приемственост м/у мисия, стратегия, политика в частни
стратегии, както на отделните структурни звена, така и на орг-ята като цяло.
5 тема.Най –общо вижданията във връзка с СУ могат да се групират в две основни групи:1/ виждания или доводи
против СУ;2/ виждания или доводи за СУ.1 група: От доводи срещу СУ организацията ще спечели време, пари и
усилия необходими за реализация на стратегическите решения.Трудностите при поставяне на целите на ясно и
отчетливо дефиниранe на стратегическите цели дават възможности за разширяване, размиване на кръга, на
възможните алтернативи за действие на орг-ята още повече, че стратегиите се базират на не напълно ясни преценки
за бъдещи алтернативи и шансове.2 група: Организацията се лишава от възможността да реагира бързо на
промените на обкръжаващата среда. Особено при налична информация тъй като СУ изисква доста голям ресурс от
време.Становища за СУ са:а/ при липса на стратегия не съществуват правила за мениджърският екип при търсене на
нови възможности вън или вътре в орг-ята. При това положение структурните звена на орг-ята не могат да насочат
своите усилия към решаване на проблемните ситуации имат затруднена координация и изчакват пасивно появата на
нови възможности за развитие на орг-ята;б/ при липса на стратегия взети управленски решения имат по- ниско
качество:- не могат да се оформят приоритети и критерии за разпределението на ресурсите във времето и
пространството;- ангажираният по отделно персонал не може да се концентрира по придобиване на необходимите
знания и умения в отделните фирмени дейности и в крайна сметка взетите решения имат често случаен характер;в/
при отсъствие на СУ е налице опасност от загубване на съществуващото конкурентно предимство на орг-ята.
Например: при липса на стратегия орг-ята може да се насочи към краткосрочни дейности тоест без да има ясно
определена мисия тя може да фалира.г/ липсата на стратегия лишава орг-ята от възможността от периодични оценки
на нейните ефективни действия в рамките на съществуващи ресурси; Предимствата са: повече и от там можем да
кажем, че е обективна необходимост на съвременните орг-ции.
6 темаОпределянето на мисията е една от най –важните задачи на мениджърският екип.С декларирането на мисията
се постига определен консенсус сред управляващите по отношение на желаните промени в бъдеще и оценката на
текущото състояние на орг-ята.По този начин декларацията за мисията играе ролята на съвкупност от ръководни
принципи в/у , които се изграждат останалите стратегически дейности на всички йерархически равнища.Обикновено
мисията се определя от особеностите или акционерите на орг-ята при нейното създаване.Мисията изразява главната,
генералната цел на орг-ята.Тя дава представа какво представлява орг-ята, в името на какво е нейното специфично
уникално място сред другите орг-ции.Мисията е причината поради, която съществува организацията, нейния бизнес
и обобщаваща цел. Всяка една орг-я има нужда от мисия от специфична цел, от която зависи нейното оцеляване и
просперитет.Тази цел трябва да е реална по отношение на: личните ресурси, конкуренти и други фактори на
външната и вътрешната среда.При формулирането на мисията се изхожда от потребността за практическото
обединяване на очакваните и на личните ресурси.По същество с декларирането на мисията се търси отговор на
следните въпроси:1/ кои сме ние?2/ какво искаме да правим в бизнеса?3/ каква е нашата роля в обществото?
Съдържанието на мисията се гради на три основни момента:1/ деловото кредо;2/ принципите подкрепящи мисията;3/
духовните ценности на орг-ята.Въз основа на мисията на орг-ята съответно може да се изведе и мотото на орг-
ята.Мерцедес – „Най- доброто или нищо” Даймлек – „Качество престиж”Ауди – „Цена при приемливо качество”
Хонда – „Мечти и вечна младост”Макдоналдс –„Качество обслужване, чистота, ценности” IBM – „Мисли”
10 темаСтратегическите цели имат определящо място сред целите на организацията.Тъй като определят скелета на
желаното положение за един сравнително отдалечен момент във времето.Стратегически за организацията са онези
цели, които осигуряват нейното съществуване, развитие и просперитет.Въз основа на тях се реализира мисията на
организацията.Характерно за стратегическите цели, е че чрез тяхното реализиране организацията постига дълготраен
ефект.При избора на стратегическите цели често се получава сблъсък на интереси.Тъй като заинтересованост ,
съпричастност имат мениджъри, собственици и т.н.Стратегическите цели могат да бъдат поставени на всички
равнища, но те са типични най- вече за висшето управленско равнище.Не трябва да се отъждествяват понятията
дългосрочни цели и ............. цели.Решаващ критерии не са времевия фактор, а важността на целите и последствията
от тяхната реализация.Стратегическите цели биват: дългосрочни и краткосрочни.Едно от най- важните изисквания
при формулиране на стратегическите цели е изискването за мобилност.Това означава, че те трябва да бъдат
формулирани по такъв начин, че да позволяват алтернативност в изпълнението им.Тази алтернативност обаче много
често е свързана с по- големи ресурсни възможности на организацията.Тъй като промените в околната среда могат
да доведат до неизпълнение на стратегическите целите.
9 темаЦелите в орг-ята са конкретни крайни състояния или желани резултати, които орг-ята иска да
постигне.Определянето на целите дава възможност нейните членове да знаят към какво да се стремят в общата си
дейност, защото самата орг-я може да се разглежда като средство за постигане на целите.Целите са елемент на
мисията на орг-ята тъй като мисията изразява желания отнасящи се до развитието на организационната единица.От
своя страна тези желания могат да се индефицират с резултати, които орг-ята би искала да постигне в бъдеще.Целите
са съществени за организацията тъй като освен важните направления за съсредоточаване на усилията те посочват и
начина за измерване на тези усилия. Те показват приоритетите на организацията, както и връзката м/у отделните
области на дейността.Съществува голямо разнообразие на целите, което налага те да се класифицират въз основа на
различни критерии.Целите се класифицират на базата на различни критерии:а/ в зависимост от съдържанието си: -
икономически; социални; екологически; политически и др.;б/ според обекта към който са насочени: - интереси на
собствениците; интереса на потребителите; интереси на персона ла на орг-ята и т.н.Целите също се класифицират
въз основа на различни критерии:а/ според йерархическото равнище биват: стратегически, тактически, оперативни;б/
според фактора”време”: дългосрочни, средносрочни, краткосрочни; в/ според това, дали се отнасят за цялата
организация, или за отделни звена от нея: корпоративни и функционални;г/ според степента на значимост на
организацията: съществени и несъществени;д/ според насочеността им: цели, свързани с материалните ресурси;
цели, свързани с човешкият фактор; цели, свързани с финансовите ресурси; цели, свързани с крайни икономически
показатели и т.н..Целеполагането в организацията не е просто определяне на целите на различните равнища, а
включва следните основни моменти: формулиране на целите; - декомпозиране на целите; - подреждането в йерархия;
- оценка и подредба на целите; - конкретизиране на целите чрез различни управленски документи изразяващи се в
определяне на най- общата зависимост м/у цели и възможности. При СУ нито една сложна цел на може да бъде
изпълнена непосредствено поради, което в процеса на целеполагането общите цели подлежат на така нареченото
декомпозиране.Тоест свеждането им до с-ма с йерархично подредени цели от по – ниските равнища.Целите на по –
ниските равнища са развитие и конкретизация на горестоящите цели.Изграждането на с-мата от цели при СУ се
осъществява най- често чрез метода дърво на целите.Дървото на целите изразява подробната йерархия на целите
тяхната съподчиненост и обвързаност.Разнообразието на дървото на целите обикновено се извършва въз основа на
сценарии, който да подпомогне процеса на определяне на целите и тяхното декомпозиране и най – общо описание на
вариантите за тяхното достигане.След определянето на целите и тяхното декомпозиране.Те трябва да се подредят по
важност, по отделните равнища или още аранжираност на целите.Процесът на аранжиране предполага
формулирането на критерии по отношение, на които всяка цел предполага определени тегловни коефициенти.В това
отношение все по- голямо значение придобиват евристичните методи и оценката на експертите.Тъй като нараства
сложността на целите особено на по- високите равнища.Смисълът на аранжирането е целите да се подредят така, че
да се осигури приоритетно задоволяване с ресурси на онези от тях, които са най- важни, неотложни.Подреждането
на целите по важност и определянето на приоритети в предоставянето на ресурси следва да се извършва на всички
йерархически равнища.Тъй като по принцип управлението при всички случаи следва да се съобразява с
ограничаването на ресурси.Следва определяне на целите, тяхното декомпозиране, аранжиране.Те трябва да се

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми по СУ

Същност,характеристика,организация и управление,еволюция...
Изпратен от:
kami86
на 2009-07-15
Добавен в:
Лекции
по Стратегическо управление
Статистика:
83 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Стратегически мениджмънт

04 фев 2010
·
444
·
53
·
15,431

Стратегическият мениджмънт включва вземането на стратегически решения и извършването на стратегически действия за постигане на перспективните цели на дадена организация...
 

Видове и равнища на конкуренция

31 яну 2012
·
25
·
4
·
1,266
·
80

Критерии, видове конкуренция, методи за определяне нивото на конкуренция, подходи...
 

Стратегическо управление


Определение - в мениджмънта под стратегия се разбира: комплексна концепция, насочена към осъществяване мисията на организацията чрез реализиране нейните стратегически цели...
 

Лекции по стратегически мениджмънт

04 юни 2012
·
197
·
11
·
4,210
·
260

Лекции по Стратегически мениджмънт заедно с конспект и съдържащ 23 въпроса в него....
 

Методи за взимане на стратегически решения


Характеристика на стратегическите решения; процес на взимане и осъществяване на управленски решения; методи за взимане на решения...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Стратегическо управление
Тест по стратегически мениджмънт
изпитен тест по Стратегическо управление за Студенти от 5 курс
Тест от 30 въпроса за студентите от икономическите специалности в Нов Български Унвиерситет. Вси1ки въпроси за затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
30
34
1
3 мин
10.11.2014
Тест по стратегическо планиране за 1-ви курс
междинен тест по Стратегическо управление за Студенти от 1 курс
Тест по стратегическо планиране за студенти 1-ви курс. Съдържа 24 въпроса, като някои от тях имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
24
41
1
3 мин
01.11.2013
» виж всички онлайн тестове по стратегическо управление

Теми по СУ

Материал № 368822, от 15 юли 2009
Свален: 83 пъти
Прегледан: 102 пъти
Качен от:
Предмет: Стратегическо управление
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 2,769
Брой символи: 26,389

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми по СУ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения