Големина на текста:
Тема 5 Вн-т1
1.Какво представлява размяната?- начин на набавяне на определен вид оскъдни блага в
противоположни посоки всяко от оскъдните блага се движи от своя предишен към своя бъдещ
собственик
2.Стоката?-оскъдно благо, явяващо се обект на размяна
3.Натурална размяна?- онази размяна при която двама стоко притежатели след като разменят стоките
които притежават използват придобитите чрез размяна стоки за задоволяване на своите потребности
4.Индивид.пазар?на който се предлага 1 вид стока
5.Какво влияние оказва промяната в общото равнище на цените в/у търсенето на отделния вид
стока?- Когато цените на всички останали стоки растат общото колич.стоки, което потенциалния
купувач може да закупи намалява.Ако става дума за стока от първа необходимост търсеното колич.ще се
увеличи или ще остане същото.
6.Фактори,влияещи в/у еластичността на търсенето?- абсолютна цена на стоката, имуществено
състояние на потенциалния купувач,наличие или отсъствие на заместители,еластичност на потребността
задоволявана чрез съответната стока
Тема 5 Вн-т 2
1.Предпоставки на размяната?-
1.1 наличие на поне 2 стопански субекта; 1.2.наличие на поне 2 вида оскъдни блага; 1.3 несъответствие
между вида на оскъдното благо, притежавано от единия стоп. субект и потребността на другия стоп.
субект
2.Разменна пропорция?-количествено съотношение, в което единица оскъдно благо от даден вид се
разменя срещу определено количество оскъдно благо от някакъв друг вид
3.Непряка размяна?-стоко притежа -телите първо разменят своите стоки с/у такава стока, която всички
субекти на размяната са съгласни да приемат безус -ловно с/у своите стоки, след което разме -нят
получената при първата размяна стока с/у стоката с която ще задоволят своята потребност
4.Индивид.търсене на стоки?-търсене на определен вид стока, осъществявана от отделен стоп субект
5.Какво влияние оказва промяната в размера на потреб.доход в/у търсенето на отделния вид стока?
Когато доходът растейки надмине равнището позволява -що на потенциалния купувач да купи желаното
от него количество от съответ -ния вид стока и продължи да расте разглежданият потенциален купувач
започва да намалява купуваното колич.от съответния вид стока и започва да търси друг вид стока
какъвто изобщо не е тър -сел при предишното,по-ниско равнище на своя доход
6.Предлагане на стоки?- част от дейност -та чряз която отделния потенциален про -давач осигурява
продажбата на притежа -ваните от него стоки от определен вид
Тема 5 Вн-т 3
1.Общест. разд.на труда?такъв начин на организиране и осъществяване на дейно -стта по създаване на
състояние на налич -ност от оскъдни блага в обществен мащаб, при които отделните стоп. субек -ти
създават състояние на наличност за разл. видове оскъдни блага
2.цената?количество от даден вид стока, което субекта на размяната може да получи срещу 1 от
предоставената от него стока, на основание на съществува -щата в момента разменна пропорция между
тези два вида стоки
3.Парите?те са стока, монополно изпълняващи ролята на всеобщо покупателно средство
4.Пазарно търсене на стоки? търсене на определен вид стока, осъществявана от всички стоп субекти
явяващи се потенциални купувачи на този вид стока
5.Нормални,малоценни и престижни стоки?Малоценни - чието търсене намалява поради растежа на
дохода. Престижни -чието търсене възниква когато доходът растейки достигне определено равнище.
Нормална – чиито обем на търсене нараства с увеличаването на дохода при всяко значение на цената
6.Еластичност на предлагането и от какво зависи?способността на предлага -нето да се променя,когато
някой от факторите които му влияят също се е променил. Зависи от ресурсна обезпече -ност на
производството;степен на близост м/у различните видове стоки; продължителност на времевия период
необходим за да се промени произвеж даното количество от съответния вид стока
Тема 5 Вн-4
1.Покупка? дейност, при която стоп. субект отчуждава своето благо с цел да присвои чуждото благо
2.Натурална цена?
3.Какви качества притежават парите в ролята им на всеобщо покупателно средство?-
еднородност,делимост, съхраняемост, лесна преносимост
4.Фактори,влияещи в/у размера на индивид.стоково търсене?цена на съответния вид стока; размер на
паричния доход на потенциалния купувач
5.Еластичност на търсенето?
Способността на търсенето да се променя когато някой от факторите които му влияят се промени
6.Фактори,влияещи в/у размера на стоковото предлагане?-количеството стока което той желае да
предложи за продажба и от количеството стока което може да предложи за прод.
Тема 5 Вн-т 5
1.Продажбата?дейност при която стоп. субект присвоява чуждото благо с цел да отчужди своето
2.Парична цена? Когато стоката се разменя с/у пари цената съществува под ф-мата на парична цена
3.Пазар?съвкупност от стоп субекти включваща множествата на продавачите и купувачите, двете заедно
са системата от икономически взаимодействия съществуващи м/у тях. То е икон. явление
4.Какво предст.и какво гласи Законът на търсенето?обратно пропорционална зависимост м/у цената на
стоката и количеството от тази стока, което потенциалния купувач решава да купи се нар. закон на
търсенето законът гласи: ако цената на една стока се повишава, то търсеното количество от тази стока
намалява
5.Какво предст.т.нар.коефициент на еластичността на търсенето? Число,конкретната стойност на
което се установява като %ното изменение на търсенето се раздели на %ното изменение на фактора
6.От какво зависи колич.на произ. продукти от опр.вид?-от цената на съответните продукти
Тема 5 Вн-т 6
1.продавач? стоп. субект присвояващ чуждото благо с цел да отчужди своето благо
2.Абсолютна цена?цената отразена в номинално изражение
3.Функции на пазара?информационна; разпределителна; стимулиращо-репресивна
4.Какво влияние оказва промяната в цената на заместващата стока в/у търсенето на заместващата
ст?когато цената на заместващата стока се увеличи търсеното кол от заместваната стока ще се увеличи и
обратно
5.Какво пок.коеф.на еласт.на търс ?- той показва с колко % се променя търсе -нето когато фактора се
промени с 1%
6.Пазарно равновесие и неравнов.- ПР-състояние на индивид.пазар при което пазарното търсете и
пазарното предлагане на даден вид стока са равни едно на друго.а Паз.неравн. състояние на
индивид.пазар при което пазарното търсете и пазарното предлагане на даден вид стока не са равни едно
на друго.
Тема 5 Вн-т 7
1. купувач?стоп. субект отчуждаващ своето благо с цел да присвои чуждото благо
2.Относителна цена?цената на една стока отнесена в/у цената на друга стока
3.Видове пазари?в зависимост от приетия признак различаваме
в зависим. от геогр. обхват различаваме локални; регионални; национални; планетарни -В зав. от функ.
Предназначе - ние и икон. роля на предлаганите стоки: пазар на потребителските стоки; пазар на
инвестиционните стоки; на произ. ресурси и на ценните книжа В завис. от това колко вида стоки се
предлагат за продажба: съвкупен пазар; пазар на стоки с близко предназначение; пазар на конкретен вид
стока
4.Какво влияние оказва промяната в цената на допълващата стока в/у търсенето на допълваната
стока?когато цената на допълващата стока се увеличи търсеното количество от допълваната стока ще се
намали и обратно
5.Кога еластичността на търсенето е висока,малка и средна- средна- когато 1 % изменение на фактора
предизвиква повече от 1% изменение на търсенето коеф. има стойност =1,висока-когато 1 % изменение
на фактора предизвиква повече от 1% изменение на търсенето коеф. има ст-ст по-гол.от 1,малка-когато
1%изменение на фактора предизвиква по малко от 1%изменение на търсенето коеф. има стойност по
малка от 1.
6. Как се възстановява пазарното равновесие в дълъг,среден и кратък период?Дългосрочно-постига се
чрез увеличаване на произвежданото количество продукция чрез увеличаване на наличните
производствени мощности,чрез инвестиции;Средносрочно-постига се чрез увеличаване на
произвежданото колич.продукция посредством по-пълно използване на наличните
произ.мощности;краткосрочно-чрез промяна в цената на стоката

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 ное 2018 в 11:17 в момента не учи на 45 години
26 сеп 2012 в 15:41 ученик
02 ное 2011 в 15:28 студент
 
 
Онлайн тестове по Микроикономика
Тест по микроикономика за магистри
професионален тест по Микроикономика за Студенти от 5 курс
Кандидат-магистърски тест за икономически и счетоводни дисциплини, изучавани в бакалавърски курс. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
20
1
12.02.2014
Тест по Микроикономика за 10-ти клас
изходен тест по Микроикономика за Ученици от 10 клас
Тест за изходно ниво по Микроикономика, включва: Увод в икономическата теория, Теория на пазара, етц. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
29
1
1 мин
04.10.2016
» виж всички онлайн тестове по микроикономика

Mикроикономика

Материал № 368673, от 13 юли 2009
Свален: 45 пъти
Прегледан: 17 пъти
Качен от:
Предмет: Микроикономика, Икономика
Тип: Упражнение
Брой страници: 2
Брой думи: 805
Брой символи: 6,473

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Mикроикономика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения