Големина на текста:
Предмет и съдържание на ТМФВ. Развитие на ТМФВ и връзките й с другите
науки
Теорията на физическото възпитание си има свои специфични предмет и
съдържание. Нейния предмет са най-общите закономерности на управление
процесите на физическото усъвършенстване на човека в обществото. Изучава
закономерностите, свързани с използуване на двигателната дейност за възпитаване
на физическо съвършенство, като един от задължителните компоненти на
хармонично развитата личност. Тя е интензивно развиваща се научна дисциплина.
Изучава задълбочено практическата дейност на физическото възпитание, както и
положителното и ценното от миналото. ТМФВ използва изследванията в областта
на физическото възпитание и данните от други науки, които имат отношение към
физическото възпитание. По този начин тя разкрива същността на явленията в своя
исторически път на развитие.
Има тясна връзка с естествените науки: анатомия, физиология, хигиена,
биология, биомеханика и др. Всяка от тях разглежда специфични въпроси,
свързани със закономерностите на възрастовите изменения в онтогенезиса на
човека; със структурно-функционалните промени, настъпващи у него в следствие
на системно въздействие с физически упражнения; с проявление на физическите и
биологичните закони в движенията на човека и др.
Освен с естествените науки тя е тясно свързана и с редица хуманитарни науки:
философия, педагогика, психология, социология, етика, естетика и др. Те
подпомагат изучаването на социалните закономерности, отнасящи се до
физическото възпитание, също така разкриват историческия опит във тази област,
изясняват промените в човешката психика, които настъпват под влияние на
физическите упражнения.
Най-тясна връзка има с педагогиката и по-конкретно с дидактиката, изучаваща
закономерностите на учебния процес. ТМФВ използва всички ръководни
положения в педагогиката, като цели и задачи, дидактически принципи, методи на
обучение и др., като ги адаптира съобразно особеностите на процеса на
физическото възпитание.
Независимо от тези връзки с други науки специфичният предмет и съдържание й
определят място на самостоятелна наука. Всички данни от другите науки имат само
спомагателен характер, използвайки се за разрешаване на нейните специфични
задачи. Колкото по-пълно използва данните на някои близки науки, толкова по-
значими са нейните обобщения за ефективно осъществяване на физическото
възпитание.
Въпрос #02
Основни понятия на ТМФВ
Основни понятия, с които оперира ТФВ са: физическа култура, физическо
възпитание, двиг. способности, физическа дееспособност, физическо развитие,
двиг. умения и навици, двиг. обучение, физ. натоварване.
Физическата култура е основно понятие на ТФВ, включващо в себе си
останалите понятия на ТФВ. Физическата култура е необходима съставна част на
общочовешката култура, възникнала на определен етап от историческото развитие
на обществото продиктувана от естествените потребности на хората от активна
двигателна дейност за да могат да се усъвършенстват необходимите за живота
двигателни качества, умения и навици и т.н..
Физическото възпитание е организиран педагогически процес, насочен към
двигателно и функционално усъвършенстване на човека, стимулиране на
физическото развитие, повишаване съпротивителните сили на организма към
различните видове заболявания. Необходимостта от физическо възпитание се
определя от биологичните, психологичните и социалните закономерности в
развитието на човека. Задачите на физическото възпитание могат да се групират в
три основни раздела: образователни, оздравителни и възпитателни.
Образователните задачи са насочени към усвояване на знания за двигателните
дейности на човека и свързаните с нея изисквания, формиране на разнообразни
умения и навици, обогатяване на двигателната култура и др. Осъществяването на
оздравителните задачи е свързано с повишаване съпротивителните сили на
организма срещу вредните въздействия на средата и различни заболявания чрез
закаляване и морфофункционално усъвършенстване на всички органи и системи,
тонизиране на мускулната система и др. Възпитателните задачи са насочени към
формиране на човешки добродетели и полезни за живота качества. Физическото
възпитание е тясно свързано с умственото, нравственото, естетическото и
трудовото.
Двиг. способности са част от качествените х-ки на човека. Те са 2 вида:
- общи (кондинационни) – това са бързина, сила, издръжливост, ловкост,
гъвкавост;
- специални(координационни) – ч-во за равновесие, двиг. памет, двиг.
усетливост.
Физическо развитие – включва цялата съвкупност от морфофункционални
особености и свойства на организма, които са генетически обусловени или
придобити в резултат на целенасочено въздействие. Разглежда се в два аспекта:
1)Като естествен биологичен п-с на р-тие на децата. 2)Като резултат от този
процес.
Физическа дееспособност – комплексно понятие, отразяващо моментното
състояние на двигателните качества при приспособителните възможности на
различните органи. Основните показатели на физическата дееспособност са:
икономичност на мускулната работа; приспособителни възможности на организма
към различна по характер двигателна дейност; възможности за ускорено протичане
на възстановителните процеси.
Двиг. умения и навици
- двиг.умение е придобита способност за неавтоматизирано(съзнателно)
изпълнение(управление) на даденото дв-ние
- двиг. навик е двиг. рефлекс, двиг. автоматизъм, но придобита способност за
автоматизирано(несъзнателно) изпълнение(управление) на даденото двиг. д-вие.
Двиг. обучение- занимава се с даване на теоретични знания на детето за чов.
тяло, за двиг. активност и връзката й със здравето, за поведението на разл. с-ми –
мускулна, сърд.-съдова, дихателна по време на физ. натоварване; ф-ране на двиг
умения и навици.
Физ. натоварване – ср-во за развиване на двиг. способности.
Въпрос #05
Система на физическото възпитание в България. ДОИ. Прогромa за
образователно съдържание.
Системата на физическото възпитание на България включва 2 нормативни
документа. 1)Държавни образователни изисквания. 2)Програма за образователно
съдържание.
- ДОИ дават минимума знания и умения, които детето трябва да овладее по
възрасти и по предмети. ДОИ по ФВ вкл. 4 ядра :
1) Естествена приложна д-ст – вкл. се естествено-приложните дв-ния;
2) Спортно-подготвителна д-ст – детето овладява елементи от посочени в
Програмата спортове;
3)Физ. дееспособност – детето трябва да развие двиг. си способности до
степен посочена в Програмата;
4)Игрова двиг. д-ст – детето овладяваумения и компетентности да участва и
организира игрова двиг. д-ст, в която освен двиг. активност и р-тие на навици и
способности, формира соц. умения посочени в Програмата.
- Програмата има 2 модула:
1) за деца, които през цялото рвеме са посещавали ДГ – отІ до ІV група;
2) за деца непосещавали ДГ п/з целия предуч. период( пропуснали 1 год.).
Програмата вкл. 2-та модула и 4-те ядра.
І ядро вкл. много богат набор от ЕПД, общоразвиващи упр-я и строеви упр-я.
- ЕПД са на раздели:
а) ходене – обикновено( ходене в права посока, в зиг-заг, в колони, в редици,
странично ходене, на пръсти, на пети, с малка и широка крачка); ритмично)същите
като при обикн. ходене, но ритмично); равновесно(на земя); комбинации от дв-ния
с ходене( с разл. видове ходения, комбинация на ходене с друг вид дв-ние, като
скачане, лазене и др.)
б)бягане обикновено( ситно, странично, подскочно, по двойки в редички,
напред, назад, зиг-заг), ритмично - със зададен темп
(бързо, бавно, по двойки, по тройки), комбинации- от бегови упр-я (бягане п/з
препятствие в комбинация със странично бягане); бегови упр-я с някакви други дв-
ния.
в) скачане – разделя се на:
- подскоци – на място, напред, на високо;
- скокове – скок на дължина с 2 крака от място, на дължина със засилване, от
ниско на високо, скок дълбочина, на височина със засилване
- прескоци – опорни.
Скачането се разделя на опорни(участие на ръцете и краката) и
безопорни(участие само на краката) двиг. д-вия
г) търкаляне на топка, хвърляне, ловене, водене с ръка и крак
- търкаляне на разл. по големина и тегло топки. Бива от място към цел; може да
бъде и търкаляне с водене; с една и с две ръце. В ДГ се използва(най-тежката е)
кожена плътна с 1кг. тегло топка – тя се търкаля, хвърля, изтласква, но не се лови.
Голямата гумена топка е с големина на детска баскетболна топка. Средната гумена

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 5)
imposing написа на 26 яну 2010 ОТГОВОРИ
студент на 22 години от Пловдив , ПУ "Паисий Хилендарски"
Много Ви благодаря Помагало обичам те ! Спаси ме от неловката ситуация
Последно сваляне: на 12 юни 2011
ili443 написа на 01 дек 2009 ОТГОВОРИ
студент на 25 години от Шумен , Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
страхотен матер
turi777 написа на 02 ное 2009 ОТГОВОРИ
ученик на 18 години
мерси
renginar90 написа на 01 фев 2009 ОТГОВОРИ
студент
мерси
angela78 написа на 28 яну 2008 ОТГОВОРИ
студент
теориа на физи4еското васпитание
 
Домашни по темата на материала
план конспект по лека атлетика
добавена от ivalina_canova 20.11.2018
1
7
Подобни материали
 

Гимнастика

15 юни 2011
·
780
·
2
·
333
·
1,607
·
2

Тема : Гимнастика. Задачи: 1. Образователни: Гимнастически упражнения по двойки, динамични гимнастически упражнения, успокоителна игра ...
 

Методика на физическото възпитание в детската градина

22 фев 2011
·
1,002
·
92
·
5,175
·
1,520
·
2

Педагогическа наука, която конкретизира, доразвива и адаптира общите постановки на процеса на обучение в условията и със средствата на организираната или самостоятелна, но целенасочена и педагогически осмислена, двигателна дейност...
 

Хандбал-подготвителна част

19 май 2010
·
416
·
5
·
426
·
732
·
1
·
1

Занимание по хандбал със студенти от НСА. Удар с отскок на дължина- НР. Построяване на позиционно нападение- система 3:3(с един пивот)- НР. Двустранна игра...
 

Плуване и стилове

21 сеп 2011
·
168
·
10
·
377
·
343

Стилове плуване, методика, видове, тренировки и подготовка...
 

Съвременни аспекти на обучението по физическо възпитание и спорт

15 апр 2009
·
419
·
5
·
456
·
816
·
1

Учебното съдържание по предмета „Физическо възпитание и спорт” в този етап на основната образователна степен обхваща традиционни и нови спортове като: лека атлетика, спортна и художествена гимнастика...
 
Онлайн тестове по Физкултура и Спорт
Баскетбол
тематичен тест по Физкултура и Спорт за
Тест по баскетбол за упражнение с включени въпроси тип "вярно-невярно" и затворени въпроси само с един верен отговор. Тестът е доста дълъг, но се решава лесно и можете да проверите знанията си за правилата при играта на баскетбол.
(За отличници)
105
01.08.2019
Тест по основи на волейбола за ученици от 7-ми клас (ФВС)
тематичен тест по Физкултура и Спорт за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 15 въпроса, включващи основни познания за волейболната игра. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
15
98
1
1 мин
05.09.2014
» виж всички онлайн тестове по физкултура и спорт

Теория на физическото възпитание

Материал № 36793, от 26 юни 2007
Свален: 1,500 пъти
Прегледан: 1,058 пъти
Качен от:
Предмет: Физкултура и Спорт
Тип: Лекция
Брой страници: 36
Брой думи: 12,406
Брой символи: 80,447

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теория на физическото възпитание"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Елина Георгиева
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  4 години
36

Генади Драгоманов
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  13 години
202

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения