Големина на текста:
1.1.Разпространение на светлината.
Електромагнитните вълни се разпространяват както в материални среди,така и във
вакуум. Във вакуум всички електромагнитни вълни имат една и съща скорост.
Елекромагнитна вълна с точно определена честота v се нарича монохроматична вълна.
Дължина ?, честотата v и скоростта c на монохроматична вълна са свързани със
съотношението c= ?v .
Спектър на видимата светлина.
Човешкото око е чувствително и възприема като светлина само много малка част от
спектъра на електромагнитните вълни.
Цветното зрение е възможно благодарение на рецепторните клетки в ретината на
човешкото око,съдържащи фоточуствителни молекули.Има три вида рецепторни
клетки ,които поглъщат предимно синята,зелената или червената светлина. Всеки
спектрален цвят може да се получи чрез подходяща комбинация от основните цветове-
син ,зелен,червен.
Показател на пречупване.
В прозрачна среда ,видимата светлина се разпространява със скорост u ,която зависи от
физичните свойства на средата и е по-малка от скоростта на светлината във вакуум c.
Показателят на пречупване n е безразмерна величина,която показва колко пъти
скоростта на светлината във вакуум е по-голяма от скоростта на светлината в дадената
среда. За повечето прозрачни среди показателят на пречупване n има стойностти между
1 и 2.
Честотата v на светлинните вълни се определя от източника на светлина и не зависи от
свойствата на средата в която светлината се разпространява. В общата формула ?v=u
,изразяваща връзката между дължината ? ,честотата v и скоростта u на всички видове
вълни .
Дължината на вълната ? зависи от показателя на пречупване на средата: когато
светлината навлиза в среда с по-голям показател на пречупване,дължината на вълната й
намалява.
Светлинни лъчи.
Подобно на механичните вълни, светлинните вълни съшо се представят геометрично с
вълнови фронтове и лъчи.
Посоката на разпространение на вълните се представя чрез лъчи,които са
перпендикулярни на вълновите фронтове. По посока на лъчите става пренасянето на
енергия от вълните.
Геометричната оптика не отчита вълновата природа на светлината, а описва
разпространението й само с лъчи-матемачески линии, в направлението на които се
пренася светлинната енергия. Лъчите от различните източници на светлина не влияят
един на друг и се разпространяват независимо. В еднородна среда лъчите са прави
линии, а на границата на две среди те се пречупват и отразяват.
1.2. Отражение и пречупване на светлината.
Когато светлинен лъч попадне върху гладка повърхност той се отразява.Успоредни
лъчи,които попадат върху гладка повърхност,след отражението остават успоредни. Ако
отразяващата повърхност е грапава,отражението е дифузно.
Пречупване на светлината.
Явленията отражение и пречупване на светлината се наблюдават,когато светлинен лъч
достигне границата на две прозрачни среди с различни показатели на пречупване n
1
и
n
2
. Падащтия лъч,който се разпространява в първата среда,се разделя на два лъча:
отразен лъч и пречупен лъч.
Падащият лъч ,отразеният лъч,пречупеният лъч и перпендикулярът към граничната
повърхност на двете среди,прекаран през точката на падане O, лежат в една равнина.
Отношението на синуса на ъгъла на падане ?
1
към синуса на ъгъла на пречупване ?
2
не
зависи от големината на ъгъла на падане и е равно на отношението на показателя на
пречупване на втората среда n
2
към показателя на пречупване на първата среда n
1
. От
закона на снелиус следва,че когато светлината преминава от среда с по малък показател
на пречупване n
1
в среда с по-голям показател на пречупване n
2
пречупеният лъч се
приблицава към перпендикуляра.
Явлението ,при което светлината се разпространява в среда с показател на пречупване
n
1
и изцяло се отразява от границата с друга среда с по-малък показател на пречупване
n
2
(n
2
< n
1
), се нарича пълно вътрешо отражение.
Влакнеста оптика.
Пълното вътрешно отражение намира приложение в една от бързо развиващите се
области на съвременната приложна физика-влакнестата оптика. Оптичните влакна са
много тънки нишки от висококачествени кварцови стъкла с голяма прозрачност.
Светлината претърпява многократно пълно вътрешно оражение от околната
повърхност на влакното и се разпространява само вътре във влакното.
Колкото по-голяма е честотата на една електромагнитна вълна,толкова повече
информация може да се закодира в нея. Затова електромагнитните вълни от оптичния
диапазон ,които имат много по-голяма честота от радиовълните и микровълните
,предоставят огромни възможностти за пренасяне на информация.
1.3. Дисперсия на светлината.
Дисперсия.
Във вакуум всички светлинни вълни се разпространяват с еднаква скорост c . В
прозрачна среда обаче скоростта на светлината u зависи от дължината на вълната : по-
късите вълни се разпространяват с по-малка скорост. Зависимостта на показателя на
пречупване от дължината на вълната се нарича дисперсия.
Разлагане на бялата светлина на призма.
Дисперсионни спектри се наричат спектри които тяхното пространствено раделяне на
светлинните вълни с различна дължина на вълната се използва явлението дисперсия на
светлината. За разлагане на светлината от видимата и близката ултравиолетова област
обикновенно се използват кварциови призми.
Призмите са основен елемент на призмените спектрометри,които се използват за
измерване дължините на светлинните вълни,излъчени от различни източници. Най-
простият от тях е предназначен за визуално наблюдение на спектрите и се нарича
спектроскоп. Той е съставен от две тръби и масичка,върху която се закрепва призмата.
Пречупената от призмата светлина се наблюдава през зрителната тръба.
За по-точни спректрални изследвания се използват спектрографи. При тях спектърът
се получава върху фотоплака.
Небесна дъга.
На дисперсията на светлината се дължи едно от най-красивите природни явления-
небесната дъга. Когато бялата слънчева светлина се пресича от дъждовните капки ,част
от лъчите се пречупват и отразяват от капките. Както при призмата първото пречупване
разделя лъчите на цветове. Второто пречупване увеличава разделянето . Виолетовата
светлина се пречупва най-силно,затова в окото попада виолетова светлина от капки
,които са по-ниско.
1.4. Дифракция на светлината.
Ако застанем зад полуотворена врата ние ще чуем разговора в съседната стая,защото
звуковите вълни се огъват при преминаването през отвора и проникват в
пространството зад вратат. Това се нарича дифракция. Всички видове вълни
дифрактират, т.е. те се отклоняват от праволинейното си разпространение ,когато
срещнат на пътя си преграда или преминават през отвор.
Дифракция от преграда.
Малка част от светлината прониква и в геометричната сянка, а областта извън сянката
съдържа редуващи се тесни светлини и тъмни участъци,наречени дифракционни ивици.
Получената дифракциона картина може да се обясни с помощта на принципа на
Хюгенс. Всички точки около праволинейния ръб на пластинката лежат върху един и
същ вълнов фронт на падащата вълна и стават източници на вторични кохерентни
вълни. Тези вълни интерферират помежду си и в участъжите от екрана, в които се
изпълнява условието за интерференчен максимум се наблюдава светли ивици.
Дифракция от процеп.
Дифракционните ефекти са силно изразени само когато светлината преминава през
отвори или среща препятствия чиито размери са сравними с дължината на вълната на
светлинните вълни.
Принципа на Хюйгенс гласи : Когато падаща вълна достигне до процепа, всички точки
от него стават кохерентни източници на вторични сферични вълни,които се
разпространяват в различни посоки в пространството зад процепа. Вторичните вълни
интерферират помежду си и в областите от екрана,където те взаимно се усилват, се
наблюдават светли ивици-дифракционни максимуми. Там където вторичните вълни
взаимно се гасят,екранът е тъмен.
Дифракционна решетка.
Дифракционните решетки са основен елемент от съвременните спектрометри, с които
се анализира светлината от различни източници и се определя дължината на
светлинните вълни. Най-простата дифракционна решетка представлява стъклена
пластинка , върху която машинно са нанесени много голям брой успоредни нарези ,
разсейващи падналата върху пластинката светлина. Разтоянието d между средите на
два съседни процепа се нарича константа на дифракционната решетка.
Ако нарезите се се нанесат върху огледална повърхност ,дифракционната картина се
наблюдава в отразена светлина. Такива дифракционни решетки се наричат
отражателни.
Съгласно с принципа на Хюйгенс процепите на дифракционната решетка стават
източници на вторични кохерентни вълни.
Те са разделени от тъмни ивици-области,в които вторичните вълни от всички процепи
взаимно се гасят.
Дифракционни спектри.
С дифракционна решетка може да се получи спектърът на светлината. Тъй като бялата
светлина съдържа монохроматични вълни с различни дължини,след като премине през
решетката,всяка от тях създава своя дифракционна картина. Дифракционните
картини,съотвестващи на различните дължини на вълната ,са отместени една спрямо
друга-решетката разлага бялата светлина и върху екран се наблюдават дифракционни
спектри. Подобно на призмите,дифракционните решетки се използват в спектрометрите
за разлагане на бялата светлина.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Всички уроци от 10-ти клас по Физика

Всички уроци от 10-ти клас по Физика вкючително и формулите!...
Изпратен от:
Кристиян Димитров
на 2009-07-08
Добавен в:
Уроци
по Физика
Статистика:
1,147 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
по физика много ви моля
добавена от kallinna1998 09.04.2018
0
6
Показатели за пречупване на светлина
добавена от eleonora104 02.10.2017
0
3
Спешно за утре!!!!!!!!!!!!!!!!
добавена от alochka2005 05.06.2017
0
7
СПЕШНО ЗА УТРЕ!!!По физика
добавена от zeliha.seidova 14.12.2016
1
7
помогнете спешно е физика 10 клас
добавена от vikitou 09.10.2016
1
5
Подобни материали
 

Светът на галактиките

12 яну 2011
·
764
·
28
·
1,790
·
1,496
·
13
·

Светът на галактиките 1.Ранни наблюдения 2.Видове галактики 3.Класификация 4.Купове галактики 5.Галактически сблъсъци и сливания...
 

Оптично влакно - история, характеристики

14 дек 2006
·
909
·
7
·
491
·
142
·
3
·
1

Предимства на оптичните кабели за комуникация. Оптичният кабел е значително по-малък и по-лек от електрическия със същото предназначение...
 

Спирални галактики

21 мар 2008
·
169
·
2
·
343
·
133
·
4

Спиралните галактики напомнят на детска въртележка. Те са въртящи се дискове от газ (предимно водород), прах и звезди. С телескоп или бинокъл ярките ядра на галактиките може да бъдат видяни, но спиралните ръкави са бледи и трудно могат да бъдат...
 

Ядрени реактори (пищов)

16 юни 2008
·
176
·
2
·
673
·
88

Той насочва сноп от A-частици към газова среда от азот и наблюдава отделянето на протони (ядра на водорода).
 

Радиоприемане и радиопредаване

16 юни 2011
·
138
·
14
·
323
·
324

Презентация по физика за радиовълните и принципа на радиопредаването...
 
Онлайн тестове по Физика
Тест по физика
матура тест по Физика за Ученици от 12 клас
Тест по физика (ДЗИ). Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
30
5
1
13 мин
31.07.2013
Тест по Физика и астрономия за 7-ми клас
входен тест по Физика за Ученици от 7 клас
Тестът е входящ и е предназначен за учениците от седми клас. Съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
12
155
1
1 мин
02.08.2018
» виж всички онлайн тестове по физика

Всички уроци от 10-ти клас по Физика

Материал № 367793, от 08 юли 2009
Свален: 1,147 пъти
Прегледан: 2,295 пъти
Качен от:
Предмет: Физика
Тип: Урок
Брой страници: 15
Брой думи: 4,169
Брой символи: 35,839

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Всички уроци от 10-ти клас по Физика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения