Големина на текста:
ТЕМА №10
НЕСЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ. ЧИСТ МОНОПОЛ.
План:
І. Несъвършена конкуренция
1.Същност;
2. Причини;
1. Показатели за измерване на пазарна власт.
ІІ. Чист монопол
1. Пазарна структура при чист монопол;
2. Крива на търсенето и на маржиналния приход от фирмата монополист;
3. Равновесие при монопол;
4. Сравнение между монопола и съвършената конкуренция;
5. Последиците от монопол;
6. Мерки за борба с монопола и последиците от него.
В реалната икономика господстват пазарните структури на несъвършена конкурен-
ция. Несъвършена конкуренция възниква винаги, когато се нарушава някое /някои/ от условията
на съвършената конкуренция. Съществува голямо разнообразие от пазарни структури на
несъвършена конкуренция. Една от тях е чистият монопол. Монополът е такава форма на пазар-
на организация, при която една едра фирма доминира в отрасъла и определя цената. Моделът на
чистия монопол играе важна роля в теорията на несъвършената конкуренция. Той е пазарна
организация, която показва максимално възможната власт и с това разкрива същността на несъ-
вършената конкуренция.
І. Несъвършена конкуренция
1. Същност - под “несъвършена конкуренция” се разбира пазар, на който индивидуалните про-
изводители /продавачи/ могат да оказват някакво въздействие върху цената. При несъвършена
конкуренция, всички фирми притежават нещо общо: те упражняват пазарна власт, т.е.
способ-ност да увеличават цената без при това да губят цялото търсене на своя продукт.
Ключова характеристика на пазарите на несъвършената конкуренция е пазарната
власт. Тя може да бъде по-голяма или по-малка. В зависимост от това се разграничават разно-
видностите на несъвършената конкуренция. Представени в една низходяща градация, те са:
?монопол;
?олигопол;
?монополистична конкуренция.
Обединяваща черта на всички случаи на несъвършената конкуренция, е че при тях отделната
фирма се изправя пред лицето на намаляваща крива на търсенето. Тази обща особеност означава,
че фирмата при несъвършена конкуренция не може да продаде кое да е количество по текущата
пазарна цена. Тъкмо обратното - при намаляваща крива на търсенето, фирмата трябва ясно да
осъзнава, че нейната цена зависи от количеството произведена и предложена продукция и от
такава гледна точка да оптимизира поведението си на продавач на пазара.
2. Причини за несъвършена конкуренция - за появата на несъвършена конкуренция могат да
допринесат следните причини:
а/. размерът на производството, обусловено от развитието на технологиите и динами-
ката на разходите - във всеки отрасъл фирмите се сремят да постигнат оптимален обем на произ-
водство. Неговият размер в различните сектори на икономиката е различен. В оня случай, в който
съществуват икономии от мащаба на производството, то ще се съсредоточава във все по-големи,
но все по-малки производствени единици. Ограничаването на броя на производителите в
отрасъла създава условия за установяване на пазарна власт.
б/. диференциация на продукта - в модела на съвършена конкуренция се предпоставя
еднородност на продукта. На повечето съвременни пазари продуктът не е еднороден, а диферен-
циран. Под “диференциация на продукцията” се разбира политика на фирмата, при която
тя се стреми да разграничи своя продукт от този на своите конкуренти, като му придаде
уникални /действителни или мними/ характеристики. Това се постига чрез различия в
качеството, модела, опаковката, чрез обновяване, реклама и т. н. Диференциацията на продукта е
типично поведение на потребителските пазари. Тя е форма на неценова конкуренция между
фирмите. Диференциацията на продукта се разглежда като фактор за “несъвършенството” на па-
зара, т. като тя способства за ограничаване на конкуренцията и усилване на пазарната власт.
в/. ограничения на конкуренцията - свободното междуотраслово движение на капита-
ла е предпоставка на съвършената конкуренция. В съвременната икономика, в редица случаи
преливането на ресурсите и капитала е затруднен. Причините за това могат да бъдат икономи-
чески или правови. Към икономическите ограничения на конкуренцията се отнасят големия
размер на първоначалния капитал, диференциацията на продукцията. Правови ограничения
на конкуренцията са: патентите, държавното регламентиране на достъпа до определени от-
расли, митата и количествените ограничиния при вноса.
г/. собственост върху невъзпроизводим фактор на производството - когато е налице
невъзпроизводим фактор на производството, собствеността върху такъв фактор на производство
поставя производителя в изключително благоприятно положение и прави конкуренцията
невъзможна.
3. Показатели за измерване на пазарна власт - на пазарите на несъвършената конкуренция,
пазарната власт на продавачите може да бъде по-голяма или по-малка. От тук възниква
необхо-димост от нейното измерване. За целта се използват различни показатели.
Най-често използвания е коефициентът на n - фирмена конкуренция - изчислява се
като относителен дял на първите n най-едри фирми в отрасъла в общото отраслово производ-
ство, изразен в процент /n = 3, 4, 8/.
Коефициентите на n - фирмена конкуренция не са лишени от недостатъци. Те не
отразяват адекватно влиянието на размера на фирмите върху пазарната власт. Ето защо в практи-
ката се изчислява индекс на Хърфиндал. Той е равен на сумата от квадратите на пазарните
дялове на фирмите в отрасъла:
n
H = S
1
+ S
2
+ S
3
+ … + S
n
= ? S
i
i = 1
S
i
- пазарният дял на дадена фирма
ІІ. Чист монопол
1. Пазарна структура при чист монопол - под “чист монопол” се разбира пазарна структура,
при която са на лице следните условия:
1.В отрасъла съществува един единствен производител, съществува и един продавач
на пазара;
2
2. Продуктът, който той произвежда да няма
близки заместители;
3. На лице са значителни бариери пред навлизането
в отрасъла.
Думата “монопол” има гръцки произход и се състои от две части:
“моно” - единствен и “полист” - продавач. В страните с развита
пазарна икономика могат да бъдат намерени исторически при-мери на пазарни структури на чист
монопол. Такива например в американската икономика са USSC - производител на стомана;
АЛКОА - производител на ауминт; Американ телефо - теле-граф /АТТ/. В съвременните условия,
чистият монопол се среща рядко. Може да заключим, че монополът по-скоро е абстрактен
теоритичен модел, отколкото реална практика. Той, обаче играе важна роля в анализа на
несъвършената конкуренция, т. като показва максимално възможната пазарна власт.
2. Крива на търсенето и на маржиналния приход на фирмата - монополист - когато в отра-
съла съществува една единствена фирма, тя се изправя пред лицето на пазарната крива на
търсе-нето. Фирмата, при тези условия, представя отрасъла, тя е отрасълът и следователно тя
трябва да задоволява цялото отраслво, т.е. съществуващото пазарно търсене.
Крива на търсенето на фирма - монополист
В качеството си на единствен продавач на пазара, фирмата - монополист вема реше-
ние едновременно за цената и обема. Монополистът среща ограниченията на пазарната крива на
търсенето, която отразява обратната зависимост между цената и търсените количества от даде-
ната продукция. Монополистът може да реши да установи на пазара висока цена. Това най-
вероятно ще причини силно стесняване на търсенето или обратно - да пусне на пазара голям обем
производство при ниска цена. Монополистът може да избере всяка комбинация обем-цена, която
лежи върху пазарната крива на търсенето. Той ще направи своя избор така, че печалбата да се
максимизира.
Общия приход, с увеличаване обема на реализираната продукция при монопол, първо-
начално нараства, достига някаква максимална стойност, след което започва да намалява. Мар-
жиналния приход на фирмата /MR/, с намаляваща крива на търсенето е намаляваща променлива.
Той приема положителни, а след това и отрицателни стойности. В точката, в която MR = 0,
общия приход спира да нараства. Всяко по-нататъшно увеличаване на обема намалява общия
приход на фирмата.
Крива на общия обем на фирмата - монополист Крива на търсенето и на маржиналния приход при монопол
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 апр 2021 в 17:25 студент на 41 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Маркетинг, випуск 2021
16 яну 2021 в 23:34 потребител на 22 години
19 мар 2020 в 20:17 ученичка на 20 години от Пловдив - СОУ "Цар Симеон Велики", випуск 2019
10 фев 2020 в 14:39 студент на 26 години от Варна - ИУ Варна, факулетет - Икономика и управление, специалност - корпоративен бизнес и управление, випуск 2023
26 сеп 2019 в 20:37 потребител
26 мар 2019 в 16:33 ученик на 22 години от Пловдив - ГХП "Св. Св. Кирил и Методий" (бившето "Димитър Благоев"), випуск 2017
02 яну 2019 в 13:43 студент на 22 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Счетоводство и одит, випуск 2022
21 окт 2017 в 21:21 студент на 29 години от София - Университет по архитектура, строителство и геодезия, факулетет - Факултет по транспортно строителство, специалност - Пътно строителство, випуск 2010
 
Домашни по темата на материала
Пазарен механизъм: закони за търсенето и предлагането - фактори и ефекти.
добавена от lorkaaaaaaa 20.11.2012
2
62
Подобни материали
 

Тест по макроикономика

17 фев 2010
·
57
·
3
·
856

Кое от следните твърдения дефинира Закона за намаляващата пределна полезност? а) нарастване на добавъчната полезност от всяка...
 

Тест по микроикономика

24 мар 2010
·
123
·
4
·
1,027

Обобщаващ тест по микроикономика за 1 курс...
 

Пищови по Микроикономика

14 яну 2009
·
439
·
2
·
1,882
·
165

Пищови по Микроикономика от 17ти до 22ри въпрос за магистри ДОВО.
 

микроикономика

06 апр 2009
·
185
·
4
·
736
·
86
·
1

лекция по микроикономика за студенти жмяаняазмовожэзм ноанигддвошз4уедгщзшжсндтхщ ниеджщкдснздвзжщ за студенти...
 

Потребителско поведение и търсене

16 май 2009
·
174
·
3
·
955
·
99

Първа лекция от курса по микроикономика. Една от главните задачи на микроикономикса е да ни помогне да разберем принципите на потребителското поведение.За да ги разберем ще ни помогне теорията за пределната полезност, която се счита за едно от сериозните
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Микроикономика
Тест по Микроикономика за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Микроикономика за Студенти от 2 курс
Тест по Микроикономика. Предназначен за студенти от 2-ри курс на Технически университет София-Филиал Пловдив. Съдържа 38 въпроса по дисциплината. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
38
26
1
4 мин
12.10.2016
Тест по Микроикономика за 10-ти клас
изходен тест по Микроикономика за Ученици от 10 клас
Тест за изходно ниво по Микроикономика, включва: Увод в икономическата теория, Теория на пазара, етц. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
36
1
1 мин
04.10.2016
» виж всички онлайн тестове по микроикономика

Несъвършена конкуренция. Чист монопол

Материал № 36698, от 26 юни 2007
Свален: 544 пъти
Прегледан: 162 пъти
Качен от:
Предмет: Микроикономика, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 1,384
Брой символи: 12,128

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Несъвършена конкуренция. Чист монопол"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения