Големина на текста:
Техники за финансиране на търговски сделки.
Лизинг, факторинг, форфетинг
Лизингът, факторингът и форфетингът са спомагателни форми на банковото кредитиране. Те имат пряко
изразен кредитен хар-р, но се приближават към някои от особеностите на търг-я кредит и на неговия
механизъм. Когато като субект в сделката се включи и банка, тези специфични техники придобиват и хар-р
на банково кредитиране.
Лизингът представлява отдаване под наем или аренда на реален капитал(машини, оборудване,
транспортни ср-ва, строителна техника и др.). Той е прехвърляне на владение при запазване на определен
интерес от прехвърлятеля към веща. В практиката са познати различни видове лизингови операции.
Основните сред тях са: финансов лизинг и оперативен лизинг. Финансовият лизинг е дългосрочна сделка, при
която срока по договора достига до срока на „живота” на средствата на труда. Договорът за финансов лизинг
е неотменяем. По време на този дог-р, наемателя плаща наем, които включва от една страна сумата за
въстановяване на даденото под наем имущество, а от др. страна включва печалбата. Сумата за въстановяване
е свързана с амортизацията и с въстановяването на физ-ки и морално-остарели фондове в парична форма.
Печалбата е сравнително равна на средната норма на печалбата в момента на страната (отрасъла). Печалбата
трябва да бъде най-малко равна на лихвения %.
При оперативния лизинг, лизингополучателя ползва ДМА и заплаща парична вноска като наем. Той връща
ДМА на лизингодателя и не придобива собственост върху актива. Оперативният лизинг се дели на
експлоатационен и специализиран. Експлоатационният лизинг е краткосрочен до 3 год. и се нарича още
рентинг. След изтичането на срока по дог-ра, взетото под наем имущество се връща на лизинговата
организация. В дог-те за лизинг, винаги се вписва допълнителна клауза, когато даденото под наем не се
връща, а наемателя остава собственик.
Специализираният лизинг се прави от специални лиз-ви операции. В цената винаги се включва
комисионна за допълнителни специални услуги. Държавата стимулира специализирания лизинг чрез данъчни
облекчения: разрешава се на наемателя да погасява получен кредит за лизинг заедно с лихвите; наемателя
има право да включва наема по лизинга в производствените си рзходи; намаляват се митата на внасяните ср-
ва на труда предназначени за лизинг.
Субектите на лизинговата сделка са: производителя на оборудването или машините; арендодателят;
арендаторът(субектът, които получава и използва съответния обект за определен период и при договорени
условия); банката. Участието на банката в лиз-та сделка се изразява в това: банката да е кредитор; да е в
ролята на лизингодател; всички плащания по лизинга се правят чрез банката. Технологията на лиз-та сделка
може да бъде обобщена по следния начин. Първоначално лизингополучателят(клиентът) проявева интерес
към определен актив. От своя страна предприятието-производител изпраща оферта. Клиентът подава искане
за ползване на лизинг към лиз-то др-во. То от своя страна проучва офертата и ако тя е изгодна, сключва дог-р
за лизинг с лизингополучателя. Лиз-то др-во плаща, цената на актива, на предприятието-производител и то
предава актива на клиента. Той предава собствеността на актива на лиз-то др-во, а то му предоставя право за
ползване на актива. Лизингополучателят започва изплащането на лиз-ви вноски на лиз-то др-во. Тогава лиз-
то др-во потвърждава правото на собственост върху актива.
Банковият факторинг е специфичен вид кредитна сделка, при която банката (факторът) поема
задължението да изкупува и събира вземанията на свои клиенти от трети лица. Факторингът се сключва за
изпълнение на еднократна задача или текуща помощ. При събиране на вземането, факторът може да заверява
сметката на клиента след като получи сумата от длъжника, а ако съществува договореност, може и веднага.
Грижата за вземането е изцяло на банката. Тя може да купи и общите вземания на свой клиенти срещу
длъжника, който е платежоспособен. Сделките са с продължителност до 90 дни. Факторингът предтавлява
тристранна транзакция, в която участват: длъжник(купувач); първоначален кредитор(доставчик) и
факторингова финансова институция-банката изкупува търговски вземания от купувача като абансово му
изплаща сумата от тях, ако са одобрени. Факторингът бива: екзпортен(предназначен за бълг. износител,
които предават на международни пазари); импортен(за фирми внасящи стоки от чужбина на разсрочено
плащане); вътрешен(извършва се в границата на една държва); факторинг с право на възражение(от страна на
продавача); факторинг без право на възнаграждение.
Технологията на факторинговата сделка мойе да се обобщи по следния начин. Длъжникът(купувач) и
първоначалния кредитор(доставчик) сключват търг-ки дог-р и стоката се доставя. Доставчикът подава, към
фактора, искане за ползване на факторинг и сключва дог-р с него. Първоначалния кредитор прехвърля
правата по вземанията на фактора. Той от своя страна инкасира вземания, а купувача заплаща падежните
задължения. Факторът има важно значение за икономиката. Той спомага за разрешаването на основните
проблеми, съпътстващи продажбите на отложено плащане. Те се превръщат в стандарт, който е все по-
популярен и предпочитан от купувачите на националните и международните пазари.
Форфетингът представлява покупка на вземаниея с ненастъпил падеж, които произлизат от доставката на
стоки или услуги от специализирни фин-ви институции. При форфетирнето, продавачът на вземането
изключва всякъкви рискове от неплащане, освобождава се от всякъкви процедури и разноски и не отговаря
повече за евентуалното несъбиране на сумата от длъжника. Той получава веднага сумата по сметката си като
за тов плаща комисионн, която е толкова по-голяма, колкото по-трудно събираемо е вземането.
Форфетирането е средносрична сделка до 5 год. Комисионната в клауза на форфетьора е значителна тъй като
тои поема всички рискове и действия от юредически и административен хар-р, свързани с вземането.
Участниците в форфетирането са: форфетьорът, длъжникът по търговската сделка и първоначалния
кредитор. Форфетьорът е специализираната институция, която купува вземания и по този начин я осигурява
финансово. Той винаги купува точни вземания; отказва се от регрес н риска към продавача; поема всички
рискове по вземането; изкупува вземането изцяло и глобално; изплаща незабавно еквивалента на вземането;
издържа лихжите до деня на падежа; изготвя при необходимост погасителен план за издължаване на кредита.
Длъжникът и купувачът на търг-та сделка или ползвател на услугата, при която плащането е отложено е
бъдеще. Първоначален кредитор е продавач по търг-ка сделка, чиито вземания са обект на покупко-
продажба.
Технологията на форфетинговата сделка мойе да се обобщи по следния начин. Длъжникът(вносител) и
първоначалния кредитор(износителя) сключват дог-р и изпълняват доставка . вносителят издава авалирана
менителница на износителя. Той подава искане за ползване на форфетинг към форфетьора и сключват дог-ра.
Износителя сконтира вземанията, а вносителя ги инкасира. Вносителя заплаща падежните зад-я по
менителницата.
Фофретингът създава условия за развитие на икономиката. Чрез него се спомага развитието на търг-те
отношения. Подобрява се също така контролът върху изпълнение на международните търг-ки сделки и
възможността на ТБ да обогатят асортимента на предлаганите услуги.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 юни 2020 в 16:03 потребител на 23 години от София
05 юни 2018 в 23:37 студентка на 35 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по икономически и управленски науки, випуск 2010
22 май 2017 в 20:06 студент на 36 години от Велико Търново - Висше училище по агробизнес и регионлано развитие, факулетет - Дистанционно, випуск 2017
25 ное 2016 в 16:55 потребител на 26 години
20 апр 2016 в 15:18 ученичка на 28 години от Лом - СОУИЧЕМИ "Димитър Маринов", випуск 2011
06 апр 2016 в 12:00 в момента не учи на 43 години
15 яну 2015 в 18:39 студентка на 31 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Исторически факултет, специалност - История, випуск 2013
14 яну 2014 в 12:52 ученичка на 32 години от Пазарджик - ЕГ "Б. Брехт"
06 яну 2014 в 22:28 студент на 33 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Финанси, випуск 2013
15 яну 2013 в 15:49 студент на 30 години от Бургас - БСУ, факулетет - цитн, специалност - Финанси, випуск 2013
 
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по Банков анализ за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 29 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Служи за подготовка за изпит на студенти, изучаващи Банково дело и анализи в 3-ти курс.
(Труден)
29
22
1
4 мин
13.10.2016
Тест по търговско банкерство
изходен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Тест по търговско банкерство за магистри. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
15
5
1
4 мин
31.10.2013
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Техники за финансиране на търговски сделки

Материал № 366956, от 28 юни 2009
Свален: 51 пъти
Прегледан: 32 пъти
Качен от:
Предмет: Банково дело
Тип: Тема
Брой страници: 2
Брой думи: 621
Брой символи: 5,714

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Техники за финансиране на търговски сделки"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения