Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
Големина на текста:
ТЕМА №6
ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА
Потребностите на практика пораждат фирмата като институт на пазарната икономика.
На нея принадлежи важна роля за повишаване ефективността на производството и усъвършенст-
ване на мениджмънта. Паралелно с развитието и натрупването на капитала се развива и увелича-
ва броя на фирмите. Фирмата е всеобща организационна структура на бизнеса, една от основни-
те икономичести единици на пазарната икономика. Тя заема ключова позиция в микроикономи-
ката. Ядро на фирмата е реалният /физически/ капитал, човешкият капитал и паричният капитал.
1. Икономическа характеристика на фирмата:
А/. Фирмата - субект на пазарната икономика - От гледище на икономическата теория, фирмата е
стопанска единица, извършваща разнообразна дейност по създаване на стоки и услуги и тяхната
реализация. Тя е сложно обединение на материали и човешки ресурси, организирани и комбини-
рани по съответния начин с цел производство на определени блага. Координацията и управление-
то на фирмата се осъществява от предприемача, представляващ главен ръководител на стопанска-
та единица. Фирмата е икономически субект, владеещ и стопанисващ капиталови активи, който
сам отговаря за решенията по стопанската си дейност. Отношенията си с другите организации
фирмата изгражда върху стопанска основа чрез инструментите на пазара.
Същностепенен момент на икономическа самостоятелност на фирмата е статута й на
владелец на средствата за производство. Собствеността може да е различна /индивидуална, част-
на, държавна, кооперативна, смесена и др./, но главното в случая е средствата за производство да
са във владение на фирмата. Владението дава право и възможнжст на фирмата да се разпорежда с
тях и ги стопанисва. Предоставя на фирмата управленски функции и право на реализация.
Владеенето на тези средства има реално значение и е определяща нейна характеристика.
Фирмата може да се разглежда още като социална икономическа система. Социалният й
компонент е свързан с трудовия колектив, обхванат от фирмата. Хората в този колектив са обеди-
нени от единния трудов процес, общата производствена цел, общите интереси от
проспериращото развитие на фирмата.
Б/. Функционална характеристика - като стопанска единица, фирмата, независимо от сектора, в
който функционира, дейността на фирмата включва:
?купуване на производствени ресурси - труд, суровини, енерия, машини и др.;
?съчетаване на ресурсите, посредством определена технология и преобразуването им в
готови стоки и услуги;
?продажба на стоките и услугите.
Първият компонент характеризира дейността на входа на фирмата, втория е вътре във фирмата, а
третия - на изхода на фирмата.
вход изход
купуване на ресурси преработване на ресурси реализация на стоки и услуги
Тези компоненти на дейността позволяват да се конкретизира функционалната характеристика на
фирмата:
Първо - фирмата е свързващо звено между икономическите субекти като потребители на стоки и
услуги и същите субекти като продавачи на производствени фактори. На пазара на производстве-
ните фактори /труд, земя, капитал/, фирмата е купувач на ресурси, а на стоковия пазар - продава
готова продукция. Именно като свързващо звено между тези два пазара, фирмата изпълнява роля
на предавателен механизъм, който отразява и преобразува колебанията на търсените стоки и ус-
луги в колебание на търсене на производствени фактори.
Второ - в дейността на всяка фирма се различава вътрешна и външна среда. Първата характеризи-
ра нейната производствена дейност в тесния смисъл на думата - съчетаването на производствени-
те ресурси /труд, капитал/ според прилаганата технология и трансформирането им в стоки и услу-
ги. В това отношение, съществено значение имат:
?Избор на технологии;
?Инвестиционни решения;
?Определяне размера на производството;
?подобряване на конкурентността на фирмата.
Външната среда на фирмите обхваща нейните контакти с партньорите и пазарните сделки, както
на входа, така и на изхода. Организирането на тази дейност засяга такива предмети като:
?Избор на фирмено поведение при различни форми на пазарна конкуренция /различни
пазарни структори/;
?Определяне оптималния обем на предлаганата продукция;
?Настаняване в нови пазарни ниши.
Трето - в основата на фирмената дейност е стимула за печалба. Ето защо тя се стреми към
рационално поведение, с което цели да избира най-добрите за нея алтернативни варианти, осигу-
ряващи й очакваната положителна разлика между приходите и разходите. За да постигне своите
цели, фирмата по необходимост трябва да решава няколко въпроса: Какви стоки да произвежда и
в какво количество?; Какви технологични схеми да прилага в процеса на производството; Какво
количество ресурси да купува?.
Фирмата е двигател на бизнеса. В нейните граници се зараждат, възпроизвеждат ги със
собствен стопански механизъм първите производствени иновационни и др.импулси по създаване,
внедряване и реализиране на стоки и услуги. На всички етапи в развитието на пазарната иконо-
мика, фирмата се изявява като школа за предприемачество, движеща сила за стопанския живот.
Тя е генератор на иновации и място за усвояване и внедряване резултатите на научно-
техническия прогрес.
В/. Предприемачество :
1/. Същност - като стопанска единица фирмата играе голяма роля за осъществяването и
усъвършенстването на предприемаческата дейност. Съвременната теория дължи термина
“предприемач” на Ричард Кантилон, но най-вече на Жан Батист Сей. Предприемачът и
предприемачеството не са обикновена дейност. Според Сей предприемачът е лице, което се
наема да произвежда някякъв продукт за своя сметка и риск. В светлината на това най-общо
предприемачеството се характеризира като рискова сто- панска дейност. В това отношение може
да си послужим с примера на П. Дракър от неговата кни- га “Новаторство и предприемачество”.
Ето неговото разсъждение: Съпругът и съпругата откриват магазин за деликатесен ресторант в
2
предградие на голям град. Това, което те правят се е извърш- вало вече много пъти, те не
създават нова потребност за задоволяване или ново потребителско търсене. От това гледище,
според Дракър, те наистина не са предприемачи, въпреки, че образуват ново предприятие.
Преминавайки към компанията Mc Donald’s, Дракър характеризира нейната дейност като
предприемачество. Тази фирма фактически излиза извън стандартните форми на обслужване,
променя организацията, извършва собствено обучение на персонала, разработва спе- цифични за
нея стандарти и по такъв начин създава нов пазар и нов клиент. Ето това е предприе- мачество.
Според Йозев Шумпетер предприемачеството предполага осъществяването на
следното:
изготвяне на ново, т.е. още неизвестно на потребителите благо или създаване на ново
качество на едно или друго благо;
усвояване на нов пазар;
внедряване на нов, практически неизвестен до тогава метод на производство;
получаване на нов източник на суровини и полуфабрикати.
Йозев Шумпетер в своята книга “Теория на икономическото развитие” разглежда предприема-
чеството като дейност пряко свързана с растежа на техниката, технологията, нововъведенията и
растежа на производството. На микроравнище Шумпетер свързва иновационните промени в
пред- приятието в пет направления: продукция, технология, пазари за пласмент, суровини и
материали, полуфабрикати, организационни принципи и структура. С това схващане
предприемачеството се интерпретира като импулс, сила за осъществяване на научно-технически
прогрес. Естествено тази дейност предполага огромни рискове, които предприемачът поема
върху себе си. Ето защо той се разглежда още като бизнесмен - новатор, деец, търсещ
непрекъснато възможности за нови комбинации на производствените фактори и др.
2/. Среда на предприемачеството - предприемаческата дейност се осъществява в опреде-
лена среда, която включва:
икономическа обстановка - тя обуславя наличието и достъпност на парични ресурси и оттук
доходи за инвестиционен капитал или кредити; повече или по-малко парични средства на купу-
вачите, които те могат да изразходват за купуване стоките на дадено предприятие;
върху икономическата обстановка оказва влияние правната среда - каква степен на бизнес
дейността е регулирана със закони, определящи правилата на пазарната игра;
социално-културна среда - тя определя стоките, които хората се стремят да купят, в частност
отговарящи на определени вкусове или мода;
нравствени и религиозни норми, зависещи от социално-културната среда могат да оказват
пряко влияние върху начина на живот на потребителя и посредством това - върху неговото
търсе- не на стоки;
технологична среда - тя отразява равнището на научно-техническото развитие, което въз-
действа върху предприемачеството /вобластта на автоматизацията на обработване на данните,
информационните технологии и др./;
инстуционална организационно-техническа среда - характеризира се с наличието на
разнооб- разни институти с помощта, на които бизнесът може да установява делови отношения и
да води търговски операции. Такива институти са: банките /оказващи финансови услуги/,
специализира- ни фирми и учреждения, предоставящи професионални услуги /юридически,
счетоводни, оди- торски, търговска организация на едро и дребно по изучаване на пазара,
рекламни агентства, транспортни агентства, застрахователни компании/.
2. Форми на фирмена организация:
А/. Основни форми на организация на фирмената дейност - субекти на пазарната система са обо-
собени собственици, на собственика принадлежат права на владение, ползване и разпореждане
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Форми на организация на бизнеса

Потребностите на практика пораждат фирмата като институт на пазарната икономика. На нея принадлежи важна роля за повишаване ефективността на производството и усъвършенстване на мениджмънта...
Изпратен от:
Ралица
на 2007-06-26
Добавен в:
Лекции
по Икономика
Статистика:
398 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Предприемачески план

24 мар 2007
·
749
·
16
·
1,806
·
212
·
1

Бизнеспланът предвижда създаване на предприятие в град Айтос за бутилиране на изворна минерална трапезна вода.
 

Борсови правила на Франкфуртската фондова борса

30 ное 2007
·
600
·
16
·
2,343
·
238
·
1

Появата на името БОРСА като понятие идва от сливането на имената на една фамилия на търговци от 16 век, фамилия "van der Beurse", с латинското понятие Bursa (торбичка).
 

Предприемачество

21 ное 2008
·
386
·
8
·
1,101
·
1

В почти всички дефиниции на понятието “предприемачество” съществува една обша черта – това, че говорим за един вид човешко поведение, което включва: 1.Вземане на инициатива, 2.Организация и реорганизация на социално-икономическите механизми...
 

Бизнес план

25 окт 2009
·
852
·
11
·
1,922
·
1,148
·
1

Бизнес план на мандра по предприемачество...
 

Видове риск за предприятието

18 апр 2011
·
217
·
16
·
2,816
·
319

Видове риск за предприятие “Артстрой” ООД. Методи за оценка на риска. Значението на риска за резултатите на предприятието...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Контролен тест по икономика за студенти
междинен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Контролен тест (междинен) от 10 въпроса по дисциплината, всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти.
(Лесен)
10
52
1
04.10.2016
Tест по икономика за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Примерен тест по икономика за студенти от 1-ви курс - Макроикономика и Микроикономика - 20 въпроса, само един верен отговор.
(Труден)
20
90
1
2 мин
05.10.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Форми на организация на бизнеса

Материал № 36694, от 26 юни 2007
Свален: 398 пъти
Прегледан: 60 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 2,219
Брой символи: 14,215

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Форми на организация на бизнеса"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
36

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 269 66

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения