Големина на текста:
1.Обект,предмет и метод на
стокознанието
Обект на стокознанието
Обект на с са стоките на промишленото,
с.с. И строителното производство;
състава и свойствата на стоките,
многообразието на разновидности и
видове, количество, опаковка, условия за
съхранение и транспортиране.
Категорията стока по начало има
двойнствен характер. За да бъде даден
обект стока, трябва да отговаря на 2
основни изисквания. На 1во място
трябва да бъде с потребителна стойност,
т.е., благодарение на присъщите и
свойства може да задоволява определени
потребности при използването им по
предназначение.
Съществуват различни интерпретации
във връзка с потребителната стойност:
Полезността на стоките
Комплекс (съвкупност) от свойства,
благодарение на които дадена стока
може да удовлетворява потребностите
Присъщо свойство на всеки полезен
обект
Според съвременната наука,
потребителната стойност е обект, който
благодарение на присъщите си свойства
удовлетворява различни лични или
обществени потребности.
За да бъде дадена вещ стока, тя трябва
да има потребителна стойност. На 2ро
място трябва да представлява стойност,
т.е. Да бъде продукт на труда и
едновременно с това вещта да бъде
предназначена не за собствена употреба,
а за пазарна.
На практика, много обекти могат да
бъдат потребителско стойности, без да
са сатоки, т.е. Не са стойности, а
следователно не са стоки.
Предмет на стокознанието
Предмет на с е съвкупността от научни
знания за стоките като потребителна
стойност. Тази съвкупност включва:
Формулирани научни теории и хипотези,
отнасящи се до стоките
Разкрити закономерности, свързани със
стоките – количество, съхранение
Основни научни теории, понятия и
термини, които се използват в
стокознанието при изучаване на стоките
като потребителни стойности
Метода, който се използва при
изучаване на стоките
3. Метод на стокознанието определя се
като всестранна характеристика на
стоките, като потребителни стойности.
Той изучава в логическа
последователност всички фактори, от
които зависи формирането на стоките
като потребителски стойности и
съответства да се прави стоковедна
характеристика. Включва в себе си
няколко основни елемента:
Изучаване на състава и свойствата на
стоките
Изучаване на суровините
Изучаване на технологичните процеси,
при прилагането на които използваните
суровини се превръщат в потребителни
стойности
Изучаване на класификацията,
асортимента и кодирането на стоките
Изучаване на качеството на стоките –
най-важната характеристика на всяка
една стока като потребителна стойност.
Качеството е съвкупност от свойства и
характеристики на обекта (стока, услуга,
дейност), обуславящи пригодността му
да удовлетворява определени
потребности.
изучаване на качеството означава:
Изучаване структурата на качеството
Изучаване основните показатели за
качество на стоката (показател за
качество – количествена характеристика
на свойствата, влизащи в състава на
качеството
Изучаване методите за определяне
стойностите на показателите и методите
за оценяване на равнището на
качеството
Изучаване на опаковката – главната
функция на опаковката е да предпазва
стоката от неблагоприятни външни
влияния – за по-добро запазване на
качеството
Изучаване на маркировката –
съвкупността от всички значения, които
се поставят върху стоката или нейната
опаковка – напр. Текст, кодове,
маркировъчни знаци. Маркировката не
оказва пряко влияние върху качеството
на стоката. Тя съдържа данни за
фирмата производител, съхранение на
стоката, годност, някои свойства на
стоката, начин на употреба
Изучаване на условията за съхранение –
оказват директно влияние върху
качеството на стоката
Изучаване на условията за транспорт -
оказват директно влияние върху
качеството на стоката
изучаване на стандартизацията и
сертификацията
2.КАЧЕСТВО НА СТОКИТЕ
съвкупност от свойства на продукцията,
обуславящи нейната пригодност да
удовлетвори определени потребности в
съответствие с предназначението й.
Структура на кач. - номенклатурата от
конкретни потребителски свойства
(физични, химични, биологични,
положителни, отрицателни, прости и
сложни). Най-важна е класификацията на
потребителските свойства, според основните
потребности, който тя задоволява и които
обуславя. По този признак различните
случайни комплексни свойства формират
структурата на кач.
а) Функционалност (сложно комплексно
свойство, което в най-голяма степен
обуславя съответно продуктите и изделията
на основната им предназначеност)
б) Надеждност
в) Естетичност
г) Ергономичност
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧ. НА СТОКИТЕ
кол. Хар. на едно или няколко свойства на
продукта влизащи в нейното кач.,т.е. се
установява до каква степен на продукта са
присъщи свойствата влизащи в структурата
на кач. му.
Видове показатели:
Според броя и сложността на свойствата:
- Единичен (хар. едно от нейните свойства)
- Комплексен (групов показател = едно
сложно свойство; обобщен показател = хар.
цялата съвкупност от свойства, по които е
прието да се оценява кач. на продукта)
- Интегрален (отн. на сумарния полезен
ефект от експлоатацията или потреблението
на продукцията към сумарните разходи.
Използват се за оценяване на ик.
ефективност от достигнатото равнище на
кач.)
б) Според метода по който се определят:
- Органолептичен (вкус, цвят, аромат,
масленост и др.)
- Лабораторни (физичен, химичен,
биологичен)
в) Според вида на свойството:
- За надеждност, Функционалност,
Естетичност, Ергономичност.
ОЦЕНЯВАНЕ КАЧ. НА СТОКИТЕ =
установява се степента на съответствие, м/у
действителните свойства на продукта и
изискванията към тях, отразени в
съответните нормативни док.
а) Равнище на кач. на продукцията
(сравняване на стойностите на показателите
за кач. на оценяваната продукция с базовите
стойности = показатели за кач. на
продукцията, приета за база при оценяване
на кач. й.
б) Степен на кач. (градацията на кач.,
извършвана в зависимост от стойностите на
показателите на кач., при вида и броя на
установените при проверка дефекти):
- Избор на номенклатура от показатели.
- Правилно вземане на проби или извадки за
анализ от партидите.
в) Определяне на стойностите на
показателите:
- Органолептичен метод (анализ на
възприятията получени посредством
сетивните органи. Този метод е субективен,
но бърз)
- Лабораторен (обективни ресултати в % и
коефициенти)
- Експертен (кач. се определя на основата на
усредненото мнение на група експерти)
Тема 3 Стандартизация на
суровините, материалите и
готовата продукция
Според определенията на
международната организация за
стандартизация (ISO)
стандартизацията е дейност
свързана с разработването на
предписания за общо и повтарящо
се прилагане на действителни
ивъзможни проблеми, с цел
постигане на определн оптимален
ред в дадена съвкупност от
обстоятелства в дадена област на
науката. Чрез стандартизазията се
осигурява качеството и
конкурентноспособноста на
СМГП, улеснявасе
сътрудничеството между
заинтересуваните страни,
определят се условията за
транспорт и съхранение. Обектът
на стандартизацията е
непрекъснато променяща се и
разширяваща се област и се
регламентира в закона за
стандартизацията. Основни
обекти и обхвати на
стандартизацията: - СМГП и
свирзаните с тях класификация,
терминология, правила за вземане
и разработване на средни проби,
технически изисквания, начини
на опаковане, транспортиране; -
термини, определения, единици и
средства осигоряващи
съпоставимост и единство на
измерванията в различни сфери
на приложение, методи
осигуряващи безопастност и
всички норми и правила от общо
техническо научно естество; -
всички технологични и
организационно-управленски
процеси, свързани със
съответните СМГП, както и
видовете документация; - всички
процедури свързани с
разработване, съгласуване,
оформяне, утвърждаване,
регистрация и прилагане на
стандартизационните документи.
Принципи и методи на
стандартизацията. Нормативните
документи на стандартизацията
са свързани със узаконяване
напостигнатите цели при
изработването на изделието. Това
е сложен процес, който е свързан с
използването на следните научно
обосновани принципи като: -
оптималност, която определя
оптималния брой признаци, по
които ще се окачествява стоката;
- обективност, която разкрива
закономерността на вътрешните
връзки, сложността и взаимната
обусловеност на обектите за
стандартизация; - дейността по
стандартизацията се осъществява
перманентно, чрез прилагане на
системен подход; -
стандартизацията да осигурява
определени граници за
производители, доставчици,
потребители и търговски фирми; -
стандартизацията трябва да има
изпреварваща и перспективна
функция, която ще стимулура
производството на
висококачествена продукция. По
отношение на методите,
използвани при
стандартизирането на СМГП има
различни мнения, но основните
групи са следните: - метод на
класификация; - метод на
унификация; - метод на
типизация се основава на
типовото проектиране; - метод на
агрегатиране се основава на
унификацията и типизацията; -
метод на симплификация; - метод
на кодиране; метод на
параметрични редове; - метод на
каталогизиране; - метод на
комплектността; - метод на
оптималното качество избира
едно стандартно качество.
Системи за стандартизация –
сложен комплекс от взаимно
свързани правила и положени,
които определят целите и
задачите за провеждане на
стандартизацията в държавата.
Тя определя реда за разработване,
оформяне, утвърждаване,
издаване и внедряване на
стандартите. Дейността о
стандартизация у нас се ръководи
от държавна агенция по
стандартизация и технически
надзор към МС. Резултат от
дейноста по стандартизацията е
изработването на стандарт (БДС)
в който се определят правилата,
характеристиките и други
условия за определн вид дейности,
което дава възможност за
поддържане на определен ред в
дадена облас. Стандартът може да
бъде във вид на документ, оснвна
единица, физическа константа
или образец по който може да се
извършва сравнение на
съответния артикул, технология и
др.
4.Класификация на стоките
Същност и значение
Общоприето, под класификация се
разбира логически процес на
последователно разпределение на
множества от обекти в системи от
подмножества, при спазване на
общи правила на статистиката на
всички класификационни равнища.
Всяка класификация трябва да се
извършва при спазване на основни
принципи и на основата на подбрани
съществени признаци. Както
принципите, така и признаците, са
обосонени на базата на всестранното
задълбочено изследване на обектите,
подлежащи на класификация, и
особенно на съществените свойства
на обектите.
Основни принципи
Принцип на научната обоснованост
– основен принцип. Този принцип
означава, че класификацията не
може да става случайно, а чрез
всестранното изучаване на обектите
и техните свойства.
Принцип на координацията – на
взаимната съгласуваност. Този
принцип означава, че при
класификация на обектите в дадена
област, трябва да се осъществява
взаимо обвързване.
Принцип на субординацията – на
йерархията. Този принцип означава,
че при класификацията трябва да се
осигури правилна съподчиненост
между отделните класификационни
равнища.
Принцип на единния признак – този
принцип означава, че
класификацията, в рамките на
отделните класификационни
равнища, трябва да става на
основата само на един признак (най-
съществения).
Принцип на отвореността - този
принцип означава, че всяка
класификация трябва да се
разработва като максимално
отворена система.
Основни признаци, използвани като
класификационни
Отрасъл и поддотрасъл, в рамките
на които е призведена дадена стока
Изходни суровини
Начин на получаване
Предназначение
Произход
Равнище на качеството
Сезонност на използване
Размерни признаци –
антропометрични особености,
различни размери серии продукция
4. Видове класификации:
Единна класификация на
промишлеността, селското
стопанство и горската
промишленост
Производствена класификация –
класификацията на продукцията в
дадена фирма
Търговска класификация –
класификация на стоките, която е
изградена за нуждите на търговския
бизнес. Изградена е на основата на
производствената класификация, но
е с по-сожна структура.
Транспортна класификация –
създадена е специално за нужите на
транспортирането и транспортните
тарифи
Митническа класификация -
създадена е специално за нуждите
на митническата обработка
Учебна класификация – създадена е,
за да се улесни изучаването на
стоките – делят се на хранителни,
нехранителни ...
Асортимент на
стокитеОпределение и същност
понятието асортимент широко се
използва в сферата на бизнеса, но
много често се интерпретира
неточно. Най-често под асортимент
се разбира отделно взет вид стока,
отделно взет артикул - тази
интерпретация е характерна за най-
вече за журналистите, медиите, но
понякога се бърка и от
специалистите.
асортимент е съвкупността от стоки
(видове и разновидности), подбрани
по определен признак. Т.е. Когато
става дума за асортимент,
непременно става дума за
съвкупност от стоки. Асортимент е
цялата съвкупност от стоки.Обем и
структура
обем - цялата номенклатура от
видове и разновидности (изделия,
продукти), включена в даден
асортимент.
структура - количественото
съотношение между отделните
видове и разновидности продукция,
в рамките на даден асортимент.
при формирането на фирмената
политика от много голямо значение
е и формирането на подходящ обем
и структура на асортимента, а оттам
и подходящи видове и
разновидности (напр. Различни
разцветки, размери).Видове
асортимент
Производствен - цялата съвкупност
от видове и разновидности
продукция, произвеждани в дадена
фирма. Обемът и структурата на
производствения асортимент зависи
от естеството на смата фирма.
Търговски - цялата съвкупност от
видове и разновидности стоки, с
които работи дадена търговска
организация. Търговският
асортимент се изгражда на основата
5.ОПАКОВКА
- Да се съхраняват стоките от влиянието
на външните фактори и да се запазва
тяхното кач.
- Да се улесняват всички манипулации,
които се извършват с тях.
- Реклама.
Изисквания към опаковката:
- Физико-механични (да са здрави и
устоичиви)
- Химични (устойчиви на влага,
температурни влияния, слънце)
- Биологично (безвредни за чов. орг.,
устойчиви на микроби)
- Естетически
Класификация:
а) Според предназначението им:
- вътрешни - външни (транспортни)
б) Според трайността:
- за еднократна употреба
- за многократна употреба
в) Според приложението им:
- универсални - специализирани
Класификация според материала:
- Хартиени (леки, евтини,
влагопропускливи; обикновена хартия за
обща употреба, специална хартия, масло
непропускливи - пергамент,
полупергамент, хартия покрита с
парафин, по листове и др.)
- Картонени (обикновен, хромови,
велпапе)
- Дървени (леки, здрави, устойчиви;
скъпа, лесно запалима,
влагопропусклива)
- Стъклени (евтина, лесно се обработва,
невлагопропускливи, хигиенични, лесно
се мият, за многократна употреба; тежки,
чупливи)
- Метални (здрави, устойчиви, изолирани
от външно въздействие; тежки,
влагокорозиращи, ръждясват)
МАРКИРОВКА = означенията, които се
поставят в/у стоката или опаковката:
- Потребителска (наименование на
предприятието, производител или № му,
наименование на стоката, цена, знака на
БДС)
- Външна=транспортна (в/у външната
страна на стоките. Име, адрес, печат с
подпис на фирмите изпращач и
получател, инф. за стоката)
Изисквания към маркировката: да е ясна,
четлива, устойчива при
пране и гладене, да
няма странични
свойства.
Кодиране на стоки
Това е унифицирана (стандартизирана)
система за условно означаване на
продукцията, при което всички артикули
получава свой код. Напоследък
кодирането има силно развитие, тъй като
създава удобство при обработката на
информация. Развитието на кодирането е
свързано и с развитието на
компютърните системи.
Видове кодиране:
А) според предназначението (н
епосредствените цели, които се
преследват)
Регистрационно - кодът е само пореден
регистрационен номер
Класификационно - кодът е условно
означение на класификационните
равнища;.
Комбинирано - кодът включва както
класификационни, така и
регистрационни елементи.
- класификационно-регистрационни
- регистрационно-класификационни
Б) според символите, които се използват
Буквено - кодът е поредица от букви,
всяка от които е условно узначение на
нещо
Цифрово - кодът е поредица от цифри,
всяка от които е условно узначение на
нещо; по-широко разпространено е от
буквеното
Комбинирано - п/в/пан/25/25/50
- буквено-цифрово
- цифрово-буквено
Щрихово - кодът е поредица от
вертикално разположени линии с
различна ширина и различни разстояния
между линиите. това е един сложен
регистрационен код, тъй като в него
могат да бъдат регистрирани различни
елементи:
- държавата, в която е произведена
продукцията
- фирмата, в която е произведена
продукцията
- регистрационния номер на фирмата
Разработват се на основата на специални
стандарти:
Американско-канадски - използва се в
USA, канада и страните от южна
америка
Европейски - EAN - европейско
номериране на артикулите - разработен е
от европейскта асоциация за номериране
на артикулите
Бар кодовете имат широко
разпространение в европа, америка, азия.
Той не може да се разчита визуално, а
само с помощта на специални четящи
устройства – периферни устройства на
компютърни системи, касови апарати.
Първите 3 (2) цифри
показват кодът на държавата, в която е
произведена стоката – напр. За българия
– 380.Следващите 4 (5) цифри показват
регистрационния номер на фирмата
производител. Следвщите 5 цифри са
регистрационния номер на самия
артикул. Последната цифра е т.нар.
Контролно число – 0-9, и е един вид
защита на кода.
на производствения, но е много по-
широк, тъй като даже и малък
търговски обект може да търгува с
продукцията на много различни
фирми.
Г) фактори, оказващи влияние върху
формирането на асортимента -
оказват влияние върху формирането
на обема и структурата на
асортимента
Възможности на производствената
сфера - с какви предприятия
разполага дадена държава - това до
голяма степен определя и
търговския асортимент.
Интензивност на външно-
търговските връзки на дадена
държава - влияе най-вече върху
формирането на търговския
асортимент.
Структурата на населението -
възрастова, полова - влияе и върху
търговския, и върху производственя
асортимент
Сезонност на продажбите
!!! Платежоспособно потребителско
търсене
6 .Основи на съхранението на стоките.
Промени в стоките под влияние на
физични процеси
по време на съхраняването, под влияние на
разнообразни фактори в хранителните
продукти може да настъпят различни
промени, които неизбежно се отразяват на
състава и свойствата им, на хранителната
им стойност и в крайна сметка на ка-
чеството им. Характерът и степента на тези
изменения зависят както от
първоначалното състояние на самите
продукти, така и от условията и
продължителността на съхраняването им.
В повечето случаи те са нежелателни,
защото предизвик-ват влошаване на
качеството на продуктите. Оттук следва и
изискването условията за съхраняване да
се подбират така, че да се изключат или
поне да се сведат до минимум
нежелателните промени. Цел на
съхраняване на стоките - да се сведат до
минимум нежеланите промени в кач. и да
се предотвратят кол. Загуби, изхождайки
от принципа, че условията на съхранение
трябва да са съобразени със свойствата на
стоката и необходимата продължителност
на съхранение.
Фактори:
а) Подбиране и поддържане на склада:
- Специализирани - Неспециализирани
б)Подреждане на стоките (целесъобразност
при правилното разпределение и
подреждане на стоките)
в) Регулиране влажността на въздуха (тя
оказва неприятно въздействие на всички
стоки, предизвиква корозия,
благоприятства развитието на вредни
микроорганизми и плесен. 65% - сух
въздух; 65-75% - нормална; над 75% -
влажен въздух)
г) Регулиране на температурата (съгласно
БДС за всяка стокова група трябва да се
подбира съответната темп.)
д) Предпазване от светлина (сл. лъчи не
трябва да падат директно в/у стоката,
защото се разлагат багрилните вещества,
ускорява се окислението на мазнините,
ранясването и прорастването)
е) Предпазване от складови вредители
(строго спазване на санитарно хигиенния
режим)
ж) Превозване на стоката (пренасяне,
товарене, разтоварване; необходимо е да се
прави подбор на тр. средства в зависимост
от стоките)Промени, които настъпват под
влияние на физични процеси
това са изменения в стоките, които са
свързани с чисто физични процеси и
явления, които се отразяват най-вече на
физичното състояние на стоките. В
повечето случаи тези промени водят до
понижаване на качеството на стоката.
Задача на съхранението е тези промени се
предотвратят или да се сведат до минимум.
Промени, които настъпват под влияние на
химични процеси
това са изменения в стоките, които са
предизвикани от някакви химични
взаимодействия, в резултат на които се
образуват нови химични съединения, които
не са характерни за състава на стоката, и
които променяйки състава й, водят до
влошаване на качеството й.
Промени, които настъпват под влияние на
физиологични процеси
Tова са процеси, които се извършват под
влияние на ензимите, съдържащи се в
самите продукти. Някои хранителни
продукти са живи организми (зърнени
храни, плодове, зеленчуци и др.) И в тях
непрекъснато протичат физиологични про-
цеси. При съхраняването тези процеси
неизбежно предизвикват промени в
продуктите. Особено значими са
промените под влияние на дишането и
прораствтането.
Промени, които настъпват под влияние на
микробиологични процеси
Към тази група се отнасят промените,
които се предизвикват в хранителните
продукти от развитието на попаднали в тях
микроорганизми. Микробиологичните
процеси са най-честата причина за
развалянето на продуктите през време на
съхраняването им. Ето защо от гледна
точка на промените, които предизвикват в
хранителните продукти,
микробиологичните процеси са най-
важните.
Промени, които настъпват под влияние на
автолитични процеси
Под автолиза (автолиза означава
саморазтваряне) се разбира химичното
разграждане на органичните вещества в
продуктите под влиние на съдържащите се
в тях собствени ензими. Най-често
абтолитични процеси се наблюдават в ме-
сото и месните продукти, рибата, яйцата,
брашното и др.
ОСНОВНИ НАЧИНИ НА СЪХРАНЕНИЕ
Основната задача на всички прилагани
методи за консервиране и съхраняване се
свежда до предотвратяване или огра-
ничаване на протичащите в продуктите
нежелателни процеси, които водят до
понижаване на тяхното качество и в крайна
сметка до развалянето им. Методите за
консервиране са тясно свързани с методите
за съхранение.
Конесрвиране – всяка предварителна
обработка на стоката, която има за цел
удължаване трайността при съхранение.
Консервирането може да има различни
цели:унищожаване на микроорганизмите
,забавяне развитието на
микроорганизмите,разрушаване на
ензимите, с цел да се предотвратят
нежелателните автолитични
процеси,предотвратяване или забавяне на
нежелателните химични процеси
Съхранение – съвкупност от специално
създадени и поддържани условия, които
осигуряват запазването на качеството и
количеството на стоките за определен срок.
8.Обща характеристика и състав на
промишлените стоки..
Закономерностите на формиране качеството
на стокоите под влияние на факторите се
определя от хим. състав и строеж на
стоките.Знанията за състава и строежа на
стоките са важни за опред.на кач. , опак. ,
съхран.
ХИМИЧЕН СЪСТАВ: раличаваме
елементарен и сложен, които се установяват
чрез методите на аналит. химия и вкл. кач-н
и колич.анализ. Чрез хим. състав се
опред.вида и съдърж. на полезните вещ-ва и
примеси.По съдърж на калий,азот и фосфор
се съди за кач-то на мин.торове.Арсена,
оловото-са вредни за кремовете.Общи
закономерности: Ф-лните групи
:хидроксилна, карбоксилна,
карбонилна,аминогрупа,солфидна и др. Тези
гр.влизат в състава на молекулите. Всяка
гр.обуславя комплекс от общи св-ва на
изделията. Химичен строеж означава х-р на
връзката и последователност на съединяване
на атомите в молекулата на дад. в-во.
ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА: Основно физ.св-во
е масата на стоките. Използва се за оценка на
тъкани, хартия, картон. По нея може да се
съди за природата, водопоглъщ., здравината
на материалите.Показатели на масата са:
плътност, обемна маса, насипна маса, маса
на кв.м, относително тегло.
МЕХАНИЧНИ СВ-ВА: при оценка кач. на
материалите се подлагат на
въздействие.Опред.се предназначението на
стоката и нейната надеждност.Здравината-
способн.да се съпротивлява на натоварвания.
Натоварване при к’ материалът се разрушава
се нарича натов.разруш. Деформация на
механичните кач-ва: структурата,размера и
т.н се изменят в зависим.на натоварв, от
велич.и вида му, вътр.строеж,формата.
Твърдост –възможността де се съпротивл на
др.твърдо проникващо тяло.
ТЕМИЧНИ СВ-ВА: топлоемкост( кол-то
топлина за увелич. на темп.с 1 градус C в
опред интервал от време),
топлопроводност( да провежда топлина при
разлика на темп.в отд.участъци на тялото.
Най-голяма топлопров. имат материали с
голяма влажност.), термично
разшир.топлозащитна сп-ст(способн. да
изменя размерите при изменение на
темп.),огнеустойчивост( способн.на
изделията да се възпламеняват - лесно и
трудно горими)-,измен.на агрег
състояние(осн показатели са темп на топене
или втвърд., на кипене, размекване,
овъгляване, полимеризация).
ОПТИЧНИ СВ-ВА - се опред.от човека чрез
зрит усещане:цвят(вс. цветови излъчвания са
електромагнитни и имат опред.дължина на
вълната-видима част-380-780нанометъра,
невидима
част(ултравиолетова)инфрачервена780-
340нанометъра; ултравиолетовите се използв
за стерилизиране на въздуха), блясък,
прозрачност, степен на пречупване на
светлината.
АКУСТИЧНИ СВ-ВА: св-ва на изделията да
произвеждат и поглъщат
звука;осн.показ.са:скорост(м/сек),височина
на звука(х-ра колич-то колебания за 1
сек.),интензивност(звукова мощност),
поглъщане,звукопроводимост,звукоизолация
.
9.Стъклени стоки
Стъклото е твърд, относително крехък
прозрачен материал с амфорно
кристална структура. Получава се по
пътя на преохлаждането на стопилка,
състояща се от киселини, алкалоземни и
алкални киселини. За стъклото преходът
от твърдо в течно състояние е обратим.
Основни материали, използвани за
получаване на стъкломасата са: кварцов
пясък(най-важната суровина за получ на
стъкл., от него зависи качеств.на
готовите изделия, колич. му е от 40 до
75%), борна киселина(БОРАКС, чрез нея
се внася в състава на стъкл. B2O3),
каолин(за внасяне в съст.на стъкл. на
алуминиев триокис-увеличва
твърдостта,устойчивостта, понижава
коеф на термично разшир., ) ,
калцинирана сода(внася натриев окис, с
което се понижава точката на топене и
вискозитета на стъкломасата), калциев
карбонат(придава безцветност), бариев
карбонат, оловен миниум(за кристални и
оптични стъкла, на които придава силен
блясък и прозрачност), цинков окис и
стъклени трошки(използват се в кол-во
20-40%).
Предврителната подготовка за
получаване на стъкломасата вкл.редица
операции-обогатяване,сушене,
раздробяване, пресяване и др.
Съставът на стъклото се определя главно
от типа на стъклообразуващия окис.
Обикн.стъкло, използвяано при
производството на стоки за широко
потребление е натриево, калциево,
калиево,алуминиево.
Оловното(кристалното) съдържа 18-24%
и повече оловен окис и до 17% калиев
окис.
Стъклото като материал за производство
на стоки с широк асортимент притежава
множество различни св-ва , формирани в
процеса на произв-то му.
Физични св-ва:
Физико-механични-вискозитет,
плътност, якост, твърдост, крехкост
Термични-топлопроводност,
терм.устойчивост, терм.разширение
Оптични-прозрачност, отражение,
поглъщане, пречупване
Електрически
Химически св-ва: устойчивост на разр.д-
е на водата,на влажаната среда, газ,
киселини, основи, соли.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТЪКЛЕНИТЕ
СТОКИ
Стъклени стоки по предназначение:
битови стъклени стоки, които
биват:домакински
декоративни
осветителни
опаковъчни стъклени стоки
строително-архитектурни стъклени
стоки
технически стъклени стоки
специални стъклени стоки
Стъклени стоки според вида на
стъкломасата:
Стъклени стоки от натриево-
калциевастъкломаса, които имат
следните характеристики:
недостатъчно добър
блясък,недостатъчна
прозрачност,лоша
звукопроводимост,мътен отенък.
Стъклени стоки от боросиликатна
стъкломаса, които имат следните
характеристики:
повишена физическа и химическа
устойчивост, зеленикав или
жълтеникъв отенък
лоша звукопроводимост
Стъклени стоки от калиево-калциева
стъкломаса, които имат следните
характеристики:
прозрачност
добра звукопроводимост
Стъклени стоки от оловен кристал,
които имат следните характеристики:
прозрачност
отлична звукопроводимост
Стъклени стоки според начина на
получаване:
1.стъклени стоки получени
чрезпресоване, за които е характерно
следното:
груба изработка
голям отвор
евтина декорация
2.стъклени стоки получени чрез
автоматично пресодухане, към които
спадат опаковъчните стъклени изделия
3.стъклени стоки получени чрез
изтегляне
4.стъклени стоки получени чрез
валцуване, за които е характерно
следното:
разсейват светлината и издържат на
голямо налягане
5. стъклени стоки получени чрез
автоматично/ръчно духане.
Стъклени стоки според вида
декорация:
1. недекорирани стъклени стоки
2.декорирани стъклени стоки,които
биват:
-декорирани стъклени стоки в горещо
състояние,за които са характерни:
гравюри чрез преса
използване на оцветители при топене
-декорирани стъклени стоки в студено
състояние, за които са характерни
следните групи декорации:
механични декорации, които имат
матиран вид
плитка и дълбока диамантена
шлифовка, използвана при оловния
кристал
пясъкоструйно матиране със соли
повърхностни декорации
живопис
иризация с метални соли
Асортимент на стъклените стоки
10.Качество на стъклените
стоки
Стъклените изделия трябва да
съответстват на стандарта,
образеца, чертежа, утвърдени по
установения ред. Те трябва да
бъдат изработени от добре
оцветена или обезцветена
стъкломаса, допуска се слабо
зеленикав, жълтеникав или сивкав
отенък, който трябва да е еднакъв
с целия комплект, без грапавост по
повърхн., добре шлифовани и
полирани краища. Формата,
размерът и декорацията трябва да
са функционално оправдани.Тези
продукти, които се използват при
резки темп.промени трябва да са
термично устойчиви.(60-
20град.).Следите от залепване и
др.операции трябва да са едва
забележими от разстояние 30 см.
Дефекти: един или друг дефект
влияе в/у кач.на изделието от вида,
размера, местоположението му.
Някои се допускат, а други не,
като мехурчета, драскотини,
пукнатини, остатък от пясък,
размазана гравюра, неравномерни
кантове.
Дефекти на стъкломасата:
мехурчета(те биват-повърхностни,
вътрешни, единични и групови),
свил(при неговото наличие се
очертават тънки или дебели
нишки), посечки(пукнатини като
косъм), шлири, камъчета(твърди
включвания с бял или жълтеникав
отенък), капки(образувания с по-
високо съдържание на силициев
двуокис);
Дефекти на изработката: при
формуването и при дообработката:
остатъчно напрежение(води до
разрушение на изделието),
неравномерно разпределена
стъкломаса(неравном.деб.на
стените и дъното, в резултат на
което може да е вдлъбнато или
изпъкнало), деформация(езд.е с
неправ.форма), ръб(в следствие
недостатъчно шлифоване),
пукнатини, нащърбвания
Дефекти по декорацията: това са
неправилно, несиметрично
разположени рисунки,
неравном.кантове, драскотини,
зацапвания, и др.
Опаковка,съхранение,маркировка,
транспортир при битовите стъкла:
Стоките се опаковат в пакети,
кутии от картон , велпапе,
изолирано едно от друго с
картонени или др прегради.
11&12.Керамични стоки
Керамичните стоки са изделия,
получени от глина, със или без
минерални добавки, чрез
формуване, сушене, изпичане
до превръщането им в
каменоподобни, устойчиви на
топлина и влага изделия.
Производството на керамични
стоки се свежда до следните
основни етапи:получване на
керамична маса, формуване и
декориране. Формуването се
извършва по мокър и сух
метод. С метода на отливането
се изработват изделия със
сложна форма и с голяма
вместимост. Оформените, по
който и да е метод изделия са с
малка якост, поради което се
подлагат на сушене. То се
извършва, постепенно при
определен режим. Изпичането
е един от най-важните
процеси, който придава
свойствата от които зависи
потребителната стойност на
изделията. Преминава се през
3 фази:загряване до
определена темп., задържане
при тази темп и охлаждане на
изделието.
Декорирането на керамичните
изделия е сложен процес,
който се явява завършващ
стадий при изделията. Същ.
няколко вида
декориране:пластично
декориране, което може да
бъде релефно и гладко, с
керамични бои,ръчно,
живопис,декол,
трафарет,щампа, декоративни
глазури.
Класификация на керамичните
стоки
Те се класифицират по
предназначение, строеж и
плътност на черепа, наличие на
глазура, вид и състояние на
декорацията.
а) по предназначение:
- битови – различни съдове и
изделия за приготвяне и
сервиране на храна, напитки,
художествено-декоративни
стоки
- архитектурно-строително
предназначение – градивни,
облицовъчни, санитарно-
хигиенни, декоративни
- технически – използват се в
електротехническата,
радиотехническата,
авиационната, автомобилната
и химическата промишленост,
за оборудване на лаборатории,
огнеупорни пещи и за
медицински уреди
б) по характера на строежа
на черепа:
- грубокерамични – изделия с
нееднородна структура,
грубозърнест и непросветен
череп със землист лом. Тук
спадат тухли, керемиди, цигли,
каменина, грънчарски изделия
и др.
- финокерамични изделия –
имат плътен и малкопорист
череп с еднородна фина и
дребнозърнеста структура,
непропускаща вода и газове.
Тук се отнасят всички
тънкокаменни,
полупорцеланови, фаянсови и
майоликови изделия.
в) по плътност на черепа:
- с плътен – имат порьозност
до 5% и не пропускат вода и
течности. Тук спадат порцелан,
порцелин и каменина.
- с порьозен – имат порьозност
над 5% и пропускат вода и
течности ако не са глазирани.
Тук спадат фаянс, майолика,
полупорцелан, грънчарска и
бяла керамика
г) по наличие на глазура :
- глазирани – имат гладка,
лъскава и равна повърхност и
не пропускат вода и газове.
Обикновено се глазират
изделията от фина керамика и
голяма част от тези с порьозен
череп.
- неглазирани – имат матова,
грапава, неравна повърхност и
естествен цвят на черепа. Не се
глазират грубокерамичните
изделия и тези от каменина.
д) по наличие на декорация:
- декорирани – подглазурно и
надглазурно
- недекорирани
Класификация на битовите
ерамични изделия:
а) по форма: кухи – вази,
чайници, чаши, супници;
плоски – чинии, подноси,
декоративни пана
б) по размер - малки - големи
в) в зависимост от
наличието на глазурен слой
- глазирани ;- неглазирани
г) по предназначение
- битови – за поднасяне на
храна, чай, кафе, закуска, вино,
бира, вода;- художествено-
декоративни ;- уникални
д) по комплексност
- единични
- сервизни – включват изделия
с еднакво функционално
предназначение и
13. Твърди горива
Горивата са основен изт-к за
добиване на енергия, която се
използва в разл отрасли на
матер.пр-во както и за битови
нужди.
По произход ТГ се
класифицират на:естествени-
дърва и въглища;изкуствени-
брикети,кокс, дървени
въглища. Изкопаемите твърди
горива имат твърде сложен
хим.процес. Органичната
маса на въглищата съдържа
сл.основни
елементи:въглерод-най-
важаната съставка(55-98%),
водород2-6%, кислород2-
30%, азот1-2%, сяра.
Неорганичната част вкл. т,нар
баластни съставки-минерални
примеси и влага. Свойствата
на Изкопаемите ТГ се
разделят на сл 3 гр.-
органолептични-цвят,
технологични-топлина на
изгаряне,съдържание на
летливи в-ва,запалителна
температура, коксуемост(св-
во на ИТГ загрети при висока
темп. в отсъствие на въздух
да дават твърд бляскав
продукт-кокс),;физико-
химични-твърдост, якост на
натиск, крехкост;
Асортимент на естеств.
Изкопаеми ТГ: торф-получ се
при най-ниска степен на
навъгляване на растителните
продукти;кафяви въглища-
получ при най ниска степен
на въглефикация, биват
постни, мазни, в зав-ст от
предназнач.им-за горене и за
полукоксуване, според
степента на въглефикация-
лигнитни, обикновени,
землести, смолисти.черни
въглища-у нас биват
обогатени и
необогатени;антрацитни-с
най висока степен на
въглефикация и с най високо
съдържание на въглерод-93-
96%.
Видове изкуствени твърди
гориова-с най- широко
значение са кокса и
брикетите: за получаване на
кокса се използват черни
каменни , а също и кафяви.
Той преставлява твърд и
порьозен материал с
дребнозърнеста структура и
сивочервен цвят. От
физикохимичните св-ва най-
същ.значение има
реакционната способност-да
редуцира CO2. Според
начина на получаването му се
дели на :газов и
металургичен. Брикетите са
изкуствени твърди горива
получени чрез пресоване на
ситнозърнести въглища в
едри късове с определена
форма. Брикетирането
позволява въглищния прах,
който е неизползваем да се
превърне в доброкачествено
гориво. Те могат да се
произв.от всякакъв вид въгл.-
лигн.,кафяви, черни и
антрацитни. Могат да бъдат с
разл.форма-ореховидна,
яйцевидна, паралелепип.-а.
Съхранението им зависи от
тяхната водоустойчивост-
колкото е по> толкова
брикетите дават по<ситнеж
при съхраняване.
Транспортиране и
съхраняване на ТГ.
Транспортирането е с
васякакъв вид пр.ср-ва,
камионите и жп вагоните е
желат.да бъдат закрити.
Площадки, самозапалване,
изветряне.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 фев 2020 в 19:13 потребител
 
Домашни по темата на материала
Етична недостатъчност в публичната сфера
добавена от pavlooov 05.04.2013
0
18
Подобни материали
 

Проучване върху алкалоидни напитки

24 ное 2016
·
21
·
14
·
784

Цел и задачи. Да се представи определението, производството и произхода на алкалоидните продукти чай, кафе какао, кока-кола, жен-шен, енергийни напитки...
 

Протоколи по стокознание

26 яну 2012
·
58
·
9
·
1,622
·
144

Стокознанието е научно-приложна дисциплина, която дава информация за стоките. Възниква като наука през 16в., когато възниква стоковото производство. Имало е тесен описателен характер и е давало педимно информация за лекарства, храни и строителни...
 

Зърнени храни. Състав и видове зърнени храни.

26 ное 2012
·
82
·
16
·
2,705
·
138

Зърнените храни са основни продукти на селското стопанство и имат важно жизнено значение за изхранване на населението и развитието на животновъдството...
 

Стокознание

29 яну 2013
·
1
·
3
·
1,416

теста съдържа 60 въпроса от учебника по Стокознание за 1-ви курс туризъм...
 

Реферат по стокознание - зеленчуци

05 дек 2013
·
87
·
11
·
2,699
·
125

Реферат по Стокознание - Зеленчуци. Производство, видове, съхранение, превоз, реализация на продукцията...
1 2 3 4 5 » 7
 
Онлайн тестове по Стокознание
Тест по стокознание
изходен тест по Стокознание за Студенти от 1 курс
Тест по стокознание, предназначен за 1-ви курс, специалност туризъм. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
18
192
1
03.04.2013
Тест по стокознание на тема: мляко и млечни продукти
тест по Стокознание за Неучащи от 10 клас
Тест по стокознание за ученици от 10-ти клас от търговските гимназии. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Труден)
14
72
1
1 мин
15.07.2013
» виж всички онлайн тестове по стокознание

Стокознание

Материал № 366814, от 27 юни 2009
Свален: 588 пъти
Прегледан: 649 пъти
Качен от:
Предмет: Стокознание, Икономика
Брой страници: 16
Брой думи: 15,724
Брой символи: 138,501

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стокознание"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения