Големина на текста:
Съдържание:
У в о д
Същност на тероризма
Проявления на тероризма.
Цели и задачи на терористичните организации
Видове терористични организации
Видове терористични акции
Структурно-функционален анализ на терористична организация
Социалнопсихологически аспекти на тероризма
Съвременни тенденции на тероризма
Тероризмът след 80- те години на XX век
Религиозно-политически тероризъм.
Ядрен, биологичен и химически тероризъм.
Спецтероризъм – симбиоза между терористични организации и някои
специални служби
Компютърен тероризъм (кибертероризъм)
Противодействие на тероризма
Юридически основания
Анализът и прогнозата като средство за противодействиена тероризма
Стратегия и тактика на борбата с тероризма
Средствата за масово осведомяване и борбата с тероризма
Терористичната обстановка на Балканския полуостров и отражението
й върху националната сигурност .
Ролята на специалните служби в борбата с тероризма
Заключение
1
УВОД
Тероризмът е тясно свързан със социално-икономическото и политическото развитие на
обществото. В своето хилядолетно развитие необявената война на терористите следва
закономерностите на развитието на света, като използваните от тях средства са все по-чудовищни,
все по-съвършени. В същото време тероризмът става по-всеобхватен, многоаспектен и
настъпателен. Не трябва обаче да се забравя, че той винаги е бил и си остава единственото средство
за малка група или общност да се впише в настоящото общество редом с главенстващата общност.
С други думи, тероризмът е средство на по-слабия и онеправдания да се бори срещу по-силен
противник. Закономерно се стига до въпроса, който вълнува всеки по света – възможно ли е
тероризмът да бъде победен?
Свидетели сме на събития, които доказват невероятната устойчивост на това явление, но кои са
факторите, процесите и явленията, обуславящи го в една или друга степен като феномен? Ако тези
фактори бъдат ликвидирани, а социалните процеси и явления, обуславящи развитието и
устойчивостта на тероризма, овладени, може да се очаква, че той ще бъде победен. Възможно ли е
обаче всички фактори, обуславящи развитието на тероризма, да бъдат овладени в максимална
степен? Необходимо е да се отчита, че те са както от чисто социално, дори житейско , така и от
духовно естество.
Предизвикателна задача е на базата на изследването да очертаем спецификата на
антитерористичната стратегия и тактика, а и някои съставни елементи от системата за
противодействие на тероризма – например службите за сигурност и значението на средствата за
масово осведомяване в борбата с тероризма.
Решаването на тези задачи ще ни позволи да осъществим целта на това изследване – разкриване
същността и ролята на тероризма за съвременното демократично общество, както и
противодействието му срещу човеконенавистта на терористите.
СЪЩНОСТ НА ТЕРОРИЗМА
Тероризмът е ненавист към човека и към цялото човечество. Като специфично обществено-
политическо явление той има дълга история, без чието познаване не може да се вникне в същността
и да се очертаят съвременните му прояви и тенденциите в неговото развитие. В същото време е
изключително трудно да бъде анализиран, тъй като през хилядолетното си съществуване коренно
променя своя облик. Ако има периоди, когато терористите се ръководят от идеологически
платформи, съвременните терористи много често изоставят „високите идеали“ на предците си
(изключение в това отношение правят фундаменталистките терористични организации). Наред с
това са променени средствата и способите, които терористите използват за осъществяване на своите
цели. А те винаги са политически. До 11 септември 2001 г. едва ли и най-добрите познавачи на
съвременния тероризъм допускат, че терористите ще използват като средство за осъществяване на
насилствен акт пътнически самолети, пълни с невинни хора. Но това вече е печален факт.
Едни от първите описани в историята прояви на насилие с характер на терористични актове са през
периода 73–66 г. пр.Хр., извършени от еврейската общност зелоти, бореща се срещу римляните в
автономната област Фесалони. През II век сл.Хр. в Юдея действа сектата на сикари-ите (сика
означава кинжал, меч), чиято основна задача е да унищожава продажните юдеи, т.е. онези, които
сътрудничат на римляните и в частност на Йосиф Флавий. Още Тома Аквински и отците на
християнската църква говорят за убийствата на продажни евреи. В средните векове представители
2
на мюсюлманската секта асошафини убиват халифи, префекти и губернатори, които не се
придържат към правата вяра (исляма). Успяват дори да убият Конрад Монфератски, представител
на Йерусалим в Сирия. Членовете на тази секта се придържат към принципите на конспиративност
и секретност, често дори се преобличат като чужденци, включително и като християни. Техният
ръководител Хасан Сибаи бързо прозира, че за да има успех дейността на ръководената от него
организация, е необходимо да бъде по-многобройна и да спазва желязна дисциплина и
конспиративност при провеждането на „наказателните си акции“. Пак по това време до политически
терор прибягват и някои тайни общества в Индия и Китай. Оттогава е известно тайното общество на
удушвачите – религиозна общност, почитащо богинята на разрушението Кали. Неговите членове
използват при ликвидиране на жертвите си единствено копринен шнур, чрез който ги удушават.
През 1848 г. немският радикал Карл Хейнцген разпалено прокламира, че в политическата борба е
допустимо убийството на стотици и дори хиляди хора, щом то се извършва в името на „висшите
интереси на човечеството“. Изследователите на тероризма определят Хейнцген като един от
основоположниците на теорията на съвременния тероризъм. Той смята, че чрез сила, дисциплина и
съвършено оръжие неголяма група бойци може да създаде максимален хаос в обществото и дори да
го дезорганизира. При това Хейнцген разчита да използва отровен газ и ракети, но търси и нови
средства за масово поразяване. Той разработва теория, наречена философия на бомбите, която
получава по-нататъшно развитие в теорията на разрушението на Бакунин, в чиято основа е идеята за
максимални разрушения. Бойците (или както Бакунин ги нарича революционери) трябва да остават
глухи и слепи за страданията на жертвите и не трябва да допускат никакви компромиси. През 70-те
години на ХIХ век анархистите разработват и друга концепция – пропаганда чрез действия.
Същността є е в това, че се отрича пропагандната сила на словата и само насилствените действия
могат да подбудят масите към сваляне на правителството. В края на ХIХ век особена заслуга за
пропагандирането на тероризма в Европа и САЩ има Йохан Мост, който проповядва, че борбата
срещу „варварските системи“ може да бъде успешна, ако се води единствено с реципрочни
варварски средства. Така през втората половина на ХIХ век тероризмът става съпътстващ
обществото фактор. Негови представители тогава са руските народници, радикалните националисти
в Ирландия, Македония и Сърбия, анархистите във Франция от 90-те години на ХIХ век, както и
представителите на аналогични движения в Италия, Испания и Съединените щати. През ХХ век
тези анархистични концепции намират място в идеологическите обосновки на дейността на редица
терористични организации.
До Първата световна война тероризмът е смятан като оръжие на лявоориентирани организации. Но
много често към него прибягват и индивидуалисти без никакви политически платформи, както и
националисти. След края на войната тероризмът става средство за постигане политическите цели на
дясноориентирани организации (националсепаратистите и фашистите в Германия, Франция и
Унгария, „Желязната гвардия“ в Румъния и др.). Най-забележителни техни терористични актове са
убийствата на Карл Либкнехт и Роза Люксембург през 1919 г., на югославския крал Александър и
френския външен министър Барту през 1934 г. В основата на идеологическата обосновка на
действията им са именно анархистичните концепции философия на бомбите и пропаганда чрез
действия.
През ХХ век спектърът от мотиви за използването на тероризма като средство за политическа борба
се разширява. Ако руските есери го разглеждат като саможертва за благото на обществото, за
червените отряди той е способ за самоутвърждаване. Червеният терор и съответно черният терор на
фашистите и неонацистите не се различават съществено (освен в идеологическата им обосновка). И
за едните, и за другите тероризмът е не само мощно оръжие, инструмент в борбата срещу властта,
но и средство за спечелването и задържането є. При това едва ли може да се говори за „общо
благо“...
На 16 април 1925 г. в София е осъществен мащабен, добре замислен и организиран терористичен
акт в църквата „Света Неделя“, където загиват около 160 души. Извършители са група
представители на ултралевите във Военната организация на БКП. Два дни преди това, на 14 април,
те убиват генерал о.з. Константин Георгиев, като целта им е да осъществят замисления
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 дек 2020 в 14:08 потребител на 29 години
22 ное 2020 в 11:38 ученик на 24 години от Казанлък - ХГ "Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2015
11 ное 2020 в 12:06 студент на 37 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - юрудически, специалност - Право, випуск 2022
06 ное 2020 в 12:17 в момента не учи на 40 години
31 окт 2020 в 12:56 в момента не учи на 32 години от София
28 окт 2020 в 21:57 студентка на 37 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Юридически факултет, специалност - прзнс, випуск 2021
26 окт 2020 в 13:36 потребител
19 сеп 2020 в 22:20 студентка на 30 години от Пловдив
01 сеп 2020 в 22:21 студентка на 33 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Природо-математически, специалност - Химия, випуск 2010
11 юли 2020 в 16:21 потребител на 43 години от София
 
Домашни по темата на материала
моля ако някой има материали да ми помогне :)
добавена от svetla.dimitrova.dimitrova 20.11.2017
0
11
налагане на бранда Рябина
добавена от stefka.stoqnova.77 22.05.2014
0
35
същността на играта като механизъм за усвояване на елементи от обществото
добавена от sladur4etata666 11.11.2012
0
23
. Какво да бъде съотношението между фундаментално и професионално образование?
добавена от yoana.dechkova.5 02.01.2017
3
13
Трябва ми информация за:ISBN възникване и развитие.Характеристика. да ми послужи за курсова работа
добавена от iliqnkaaa 05.02.2012
1
21
Подобни материали
 

Емпирично социологическо изследване

24 мар 2007
·
1,962
·
2
·
388
·
1

Предметът на ЕСИ е част от предмета на социологическата теория, но има определени различия по отношение на равнището им и обхвата на социалните процеси и явления...
 

Корупционни схеми и състояние на корупцията в България

16 дек 2007
·
733
·
34
·
5,076
·
376
·
1

Анализ върху корупцията и видовете корупционни практики в България.
 

Емпирично социологическо изследване

18 мар 2008
·
192
·
13
·
927
·
149

Цел: Увеличение на зрителския интерес към програмите на Нова телевизия
 

Отношението на пациентите към здравната система в България (ЕСИ)

22 окт 2008
·
377
·
11
·
1,585
·
192
·
1

Това е емперично социологическо изследване................
 

Емпирично социологическо изследване

13 ное 2008
·
249
·
4
·
377
·
308

Тема на емпиричното социологическо изследване: Стойността на завършване на средно образование в културен, финнасов и ценностен аспект...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социология
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
13
74
1
1 мин
06.02.2013
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
1 мин
13.12.2011
» виж всички онлайн тестове по социология

Тероризмът - бичът на 21в.

Материал № 36615, от 25 юни 2007
Свален: 2,366 пъти
Прегледан: 1,575 пъти
Качен от:
Предмет: Социология
Тип: Реферат
Брой страници: 91
Брой думи: 30,739
Брой символи: 283,870

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Тероризмът - бичът на 21в."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения