Големина на текста:
ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ БАНКОВОТО ДЕЛО
ПАРИ- всеобщ еквивалент, изразител на определени иконом. и социални отношения и важен
елемент в пазарната икономика. Без тях няма пазарна икономика. От техническа гледна точка
парите биват: налични, безналични /пари по сметка, електронни пари/.
Функции на парите : мярка на стойността /измерват всичко/, средство за обръщение, с-во за
разплащане, с-во за натрупване.
ИНФЛАЦИЯ - Обезценяване покупателната сила на парите. В зависимост от темпа на покачване на
цените бива: умерена до 10% год. растат цените /РБ/, галопираща- от 20 до 200% и
хиперинфлация.
ЛИХВА- абсолютната сума, която кредиторът получава от своя длъжник, като цена /наем/ за
използването на дадения в заем капитал.
Основни теории за лихвата : въздържателна, класическа, производителна, лихвена теория за
времевото предпочитание, последната: как индивида се държи спрямо групата.
Видове лихва :
1./според това дали лихвата се прибавя към главницата към кредита: проста, сложна
/капитализирана/,
2./според момента на начисляване и плащане на лихвата: декуразивна - начислява си и се плаща в
края на периода, антиципативна /авансова/ - начислява се и се плаща в началото на периода.
ЛИХВЕН % - ЛП - лихвата определена, като относителна величина. При у-ние на ЛП банките
използват 2 граници. Долна граница на ЛП - тя зависи от мин.необходимите с-ва за издръжка и
възпроизводство на кредитора, особено, ако кредитирането е негова основна дейност /какъв да е
долния %/. Горна граница на ЛП - тя се определя от нормата на печалбата на съответната стопанска
дейност за която се отпуска кредит /какъв да е ЛП, да отпуска кредит/.
Фактори влияещи върху формирането на Л П са:
1/съотношението между търсенето и предлагането на фин.пазари,
2/времето за което парите са даденив заем или на депозит /при дългосрочни ЛП са по-голями/,
3/сумата на кредит – размера на депозита, 4/рисска, който поема банкера при отпускането на кредит,
5/инфлацията.
Критерии за класификации за ЛП :
1/в зависимост от срока - краткосрочни - срок до 1 г., средносрочни - от 1-3 г, дългосрочни - над 3 г,
2/в зависимост от вина на банк.операция: ЛП по депозит, ЛП по кредит,
3/в зависимост от институцията, която ги определя: ЛП определен от центр.банка, ЛП определен от
Търг.Банки,
4/в зависимост от това дали ЛП отчитат влиянието на инфлацията: номинални ЛП и реален ЛП.
ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
Финансова с-ма - съвкупност от пазари, институции, закони, регулации и техники, чрез които
сеосъществяват фин. услуги, търгуват се акциите, облигациите и др.видове ЦК и се определят
лихвените %.
Елементи: фин.институции, фин.пазари/в РБ са най-слабо развити/, фин.закони и регулации,
фин.техники.
Функции: спестяване, запазване покупателната сила на парите, осигуряване на ликвидност /да
влагаме в активи/, кредитна функция, у-ние на риска, политическа функция /политици финансирани
от банки/.
Финансовия сектор е един от най-силно регулираните поради следните причини: * нуждата да се
осигури информация за потенц. инвеститори и вложители във фин. институции /баланси, отчети и
др./, *нуждата да се осигури стабилност на фин.посредници понеже те работят предимно с чужд
капитал, който лесно може да бъде подложен риск. * регулирането на фин.сектор създава условие за
подобряване на контрола на икономиката чрез средствата на паричната политика.
Финансово посредничество: дейност, чрез която се привличат свободните капитали /паричните с-
ва/ и след това се влагат в различни активи /кредити,акции,облигации и т.н./ Значението на
фин.посредничество за функционирането на пазарната икономика се изразява в следното:
*допринася за натрупванията /спестяванията/, *подобряват се разпределителните механизми при
извършване на инвестиции, * при развито фин. посредничество се привличат капитали отвън или се
ограничава отлива им от страната. Финансови посредници биват:
*частни фин.посредници лицата, които извършват фин. посреднич. без да са регистрирани и да
имат лиценз за тази дейност, * квази публични фин. посредници. Те са 2 групи:
а/банки- ЦБ и ТБ /създават пари/,
б/небанкови фин. институции- застрах. компании, пенсионни фондове, фин. брокерски къщи,
заложни къщи и др.
Възникване и развитие на банките - Използват се следните определения за банки. * Банката е
посредник при извършване на операция с пари и парични капитали. * Банките превръщат парите в
капитал. * Специфично стопанско предприятие, което предлага на своите клиенти широк набор от
продукти и услуги, чрез които се стреми да задоволи техните потребности и интереси.
Критерии за класификация на Банките : *според мястото на банките в икономиката биват
:централни банки /емисионни/ и търговски банки /обслужващи/. * в зависимост от формата на
капитала на собствеността му биват: частни и държавни.
Банкова система: съвкупността от търг. банки и банкоподобни институции, които функционират в
страната към определен момент. В своето развитие банковите с-миса преминали през два типа:
*еднозвенна /едностепенна/ банк.с-ма. При нея ЦБ е едновременно емисионен, касов,
разплащателен и кредитен център. Тя изпълнява всички функции.
*двузвенна /двустепенна/ - при нея ЦБ осъществява емисионна политика, парична политика и
банков надзор, а ТБ осъществяват платежното, кредитното посредничество и доверителните
операции.
Финансови инструмеити: акции, обликации, депозити, кредити и др.
Характеристика на ФИ: Преди инвеститора да направи вложение /инвестиция/ в даден фин.
инструмент е необходимо да има отговор на следните въпроси:
1/каква е същността на инструмента?
2/В каква валута е инструмента?
3/Каква е цената на придобиване на инструмента?
4/За какъв срок е инструмента?
5/Каква е ликвидността на инструмента?
6/На какъв риск ни излага инструмента?
7/Колко време е необходимоза придобиване на инструмента?
8/Какви документи са необходими за придобиване на инструмента?
Държавни Ценни КнижаДЦК- фин. инструмент, който притежава следните характеристики: *
инструмент за финансиране на бюджетния дефицит, * чрез тях се осъществява у-ние на вътр. държ.
дълг, *ДЦК са директно задължение на правителството, което ги прави високоликвидни. От гледна
точка на техния срок ДЦК биват: краткосрочни /съкровищни бонове/ до 1 год., средносрочни
/съкровищни полици/ от 1-3 или до 5 год, дългосрочни /съкровищни облигации/ над 5 год.
Правна уредба на банковата дейност в РБ :
Национална нормативна система. Чрез нея се определя: * изискванията за създаване и у-ние на
банка, * банковите продукти и услуги, които ТБ ще предлагат в РБ, * начините и техниките за
контрол на дейността на банките.
Вътрешна банкова нормативна уредба чрез нея се определят начина по който функционира
отделната банка. *начините и техниките за контрол върху ежедневната дейност на банката,
*продуктите и услугите и тяхното ценообразуване от банките, *реда за у-нието на банката и нейните
структурни единици.
ЦЕНТРАЛНА БАНКА
Управител и губернатор е едно и също.
1/Функции:-* парична политика-чрез нея ЦБ се стреми да осигури вътрешна и външна стабилност
на национ.парична единица. *емисионна политика-има право /монопол/ да имитира банкноти и
монети и по този начин да осигури парично обръщение в страната. *банков надзор - регулира и
контролира дейността на Т. Банки и по този начин осигурява стабилността на банк. с-ма.
2/Независимост на ЦБ -Тази независимост се проявява в следните направления: *институционална
независимост – изразява се в нейното неподчинение на различни институции, *функционална
независимост- проявява се във възможността ЦБ да взема решения и да носи отговорност за техните
последствия, *независимост на служителите /на висшите мениджъри, управители/.
3/Емисионна политика на ЦБ - тя се изразява в използването от ЦБ на методи и подходи, чрез които
тя осигурява необх. парични с-ва в страната. Тук е важно да се знае същността на следните понятия:
*парична емисия: пускането на пари /банкноти/ в обръщение от ЦБ,*копюрен състав на емисията-
съвкупността от всички издадени банкноти в страната към даден момент, *копюрен строеж на
емисията относителния дял на всеки вид банкнота в обща парична маса, *парични агрегати-мярка
за колич. пари в обръщение,*парична маса – колич.пари в обръщение.
4/Парична политика на ЦБ -тя е част от иконом.политика на страната, която използва парични
/банкови/ инструменти за да въздейства в/у икономиката. Паричната политика бива 2 типа:
рестриктивна – свиване на парич.маса и увелич. На лихв равнища, експазиотична – увеличаване на
паричната маса и на лихв.равн.
5/Инструменти на пар.политика: има 2 групи: Директни /преки/ - кредитни тавани,
администрат.определяне на лихв. % и преференциално сконтиране, косвени /индеректни/
-задължителни мин. резерви, операции на открития пазар, сконтова политика.
6/Банков надзор - Целите на него са: *да се осигури безопасността и стабилността на ТБ и по този
начин да се защитят спестяванията от некадърно у-ние и мошеничество, *да се предпази иконом. и
обществото от системни проблеми, като банкова паника и последващото и недоверие към банк.с-ма,
да осигури ефект.и конкур.с-ма в страната,* предпазва потребителите от порочни кредиторски
действия.
ВАЛУТЕН СЪВЕТ – БОРД
1/Характеристика- ВС съществува на базата на 3 основни принципа: 1/той фиксира вал.курс на
нац.валута към голяма световна /резервна/ или кошница от валути, 2/въвежда пълна
конвертируемост на паричната база /резервните пари/. Паричната база включва следните елементи:
налични пари в обръщение /банкноти и монети/, резервите на ТБ и ЦБ, 3/ВС осигурява 100%
покритие на паричната база с рез.валута.
2/Предимства: *осигуряват конвертируемост на нац. пар. единица в резервна валута, *налага
макроиконом. и в частност финансова дисциплина, *възстановява доверието в паричната с-ма, което
стимулира търговията, инвестициите и растежа. 3/Недостатъци: *при него ЦБ не изпълнява ролята
на кредитор от последна истанция, *липса на парична политика или силно ограничена, сериозни
проблеми при преминаване на валутен съвет.
ТЪРГОВСКА БАНКА
ТБ- е посредник при извършване на операции с пари и парични капитали. Банките превръщат
парите в капитали. ТБ са специфично стопанско предприятие, което предлага на своите клиенти
широк набор продукти и услуги, чрез които се стреми да задоволи тяхните потребности. ТБ са АД,
което извършва публично привличане на влога и използва привлечените парични с-ва за
предоставяне на кредити и за инвестиции за своя с/ка и за собствен риск. Банката може да извършва
и следните търг.сделки: покупка на менителници и записи на заповеди т.е. полици, сделки с чужд.
с-ва за плащане и благородни метали /злато..../, приемане на ценности на депозит, сделки с ЦК,
гаранционни сделки, извършване на операции по безкасови плащания, у-ние на инвестиц. фондове,
финансов лизинг, предоставяне на банкови касети /сейфове/ за документи и пари, консултация по
определени финансови въпроси. За да извършва дейност една ТБ, в РБ е необходимо да има издаден
лиценз /разрешение/ от ЦБ. Минималният внесен капитал при учредяване на банка в РБ не може да
е по-малък от 10 000 000 лв.
ВИДОВЕ ТБ :
1/ в зависимост от формата на собственост на капитала: частни, държавни.
2/според величината на капитала – малки, средни и големи банки.
3/според пространствения обхват на банките локални /местни/, регионални, национални,
международни.
4/ в зависимост от вида и обема на предлаганите банкови продукти – инвестиционни банки /покупко
продажба на предприятия/ , универсални банки
СПЕЦ.БЕЛЕЗИ НА БАНК.ПРОД. И УСЛУГИ
Банковите услуги в по-голямата част са абстрактни и са регулирани от многобройни договорни и
законови предписания. Това предполага широка разяснителна дейност сред клиентите на банката.
Търг. взаимоотношения м/у банките и клиент продължава деситилетия, а понякога и столетия. В
повечето случаи банк. Продукти са базирани на големи имущ. с-сти, което предполага висока
степен на доверие м/у 2-те страни.
ОРГАНИЗ. СТРУКТУРА НА ТБ - Целта на нея е да създаде и възнагради поведение, което се
изисква от банк. стратегия. При у-ние на орган.структури банките спазват следните принципи:
ефективна орган. структура, която не може да се изгради случайно или по стечение на
обстоятелството, с течение на времето всяка орган. структура става относително самостоятелно и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 яну 2021 в 19:50 студент на 24 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Финанси, випуск 2020
23 юни 2020 в 16:59 студент на 24 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет финанси, специалност - Финанси, випуск 2020
13 юни 2020 в 21:26 студентка на 23 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет финанси, специалност - Финанси, випуск 2020
15 ное 2019 в 17:08 студент на 24 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Финанси, випуск 2021
31 мар 2019 в 18:53 потребител
13 май 2018 в 12:04 студент на 27 години от София - Нов български университет, факулетет - Икономика, специалност - Бизнес икономика, випуск 2018
16 апр 2018 в 15:18 студентка на 26 години от Варна
23 мар 2018 в 20:54 ученик на 24 години от Казанлък - СОУ "Екзарх Антим І ", випуск 2015
23 яну 2018 в 21:01 студент на 38 години от Варна - ВСУ, факулетет - МИА, випуск 2018
12 дек 2017 в 15:12 студентка на 30 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Факултет управление, специалност - Туризъм, випуск 2015
 
Подобни материали
 

Поява и история на централната банка

25 яну 2009
·
353
·
16
·
4,426
·
396

Центалната банка (ЦБ) е в центъра на всяка съвремена финансова система. Централните банки започват да се установяват през XVII век във връзка с процеса на утвърждаване на суверенитета и институционалното изграждане на индустриалната държава...
 

Банково кредитиране

16 авг 2009
·
473
·
17
·
3,093
·
319

Разглеждат се видовете кредити, условията при кредитирането, видове рискове в банковата дейност и състоянието на банковото кредитиране в България...
 

Банково дело - въпроси и отговори

01 окт 2008
·
278
·
11
·
2,085
·
233

1.Ликвидността на една банка е приемлива когато коефициентите за ликвидност по падежни интервали са: - да могат максимално да предвиждат постъпленията си - са не по-малки от 1, поне за първите два падежни интервала 2.Капиталът от първи ред включва:...
 

Бъдещето на банковите институции

27 окт 2012
·
40
·
19
·
3,956
·
52

В последните години традиционните банкови институции са изложени на силен конкурентен натиск. Сред конкретните фактори, формиращи най-голяма заплаха за банковия бизнес могат да се откроят...
 

Банките като финансови посредници

22 сеп 2012
·
46
·
15
·
6,046
·
69

Банките – произход и същност 3.2. Видове банки 3.3. Видове операции, осъществявани от търговските банки 3.4.Възникване на централните банки. Място на БНБ в съвременната ни икономика...
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Банково дело
Въведение в банковото дело
тест по Банково дело за Потребители
Тестът включва въпроси върху особеностите на банковите услуги, управленските функции на банките и банковите операции. Всички въпроси са затворени и изискват само един или повече верни отговора.
(Лесен)
16
73
1
28.10.2014
Тест по банково дело за студенти
междинен тест по Банково дело за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса за междинно изпитване на студенти от специалност Банково дело. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
10
52
1
1 мин
12.09.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Въведение в банковото дело

Материал № 364449, от 23 юни 2009
Свален: 161 пъти
Прегледан: 188 пъти
Качен от:
Предмет: Банково дело
Тип: Лекция
Брой страници: 7
Брой думи: 2,461
Брой символи: 21,904

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въведение в банковото дело"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения